Vaslui: Medic de familie transportat cu ambulanţa la spital, după ce a plonjat cu maşina într-un râuPrevious Article
CNAS SOLICITĂ FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE  SĂ AFIŞEZE INFORMAŢIILE PRIVIND PACHETELE DE SERVICII MEDICALE ŞI TARIFELE DECONTATENext Article

Dosarul electronic de sănătate devine obligatoriu din 12 noiembrie

Line Spacing+- AFont Size+- Print This Article
Dosarul electronic de sănătate devine obligatoriu din 12 noiembrie
Related Articles

Autor: Adina CHIRVASĂ  Sursa  bzb.ro

Pacienţii vor putea să acorde sau să retragă dreptul de acces al medicilor la fişa lor medicală

Din 12 noiembrie, Dosarul electronic de Sănătate (DES) – o altă componentă a Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) – va deveni obligatoriu. Spre deosebire de card, însă, DES trebuie utilizat de toţi medicii, indiferent că au sau nu contract cu Casele de asigurări de sănătate.

Ordinul MS CNAS nr. 1123/849/2016 – aprobarea datelor, informaţiilor şi procedurilor operaţionale necesare utilizării şi funcţionării dosarului electronic de sănătate (DES) al pacientului

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 1.123 din 12 octombrie 2016

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 849 din 11 octombrie 2016

ORDIN

pentru aprobarea datelor, informaţiilor şi procedurilor operaţionale necesare utilizării şi funcţionării dosarului electronic de sănătate (DES) al pacientului

Având în vedere:

— Referatul de aprobare nr. VW 4.791 din 12 octombrie 2016 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 1.764 din 11 octombrie 2016 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;

— art. 30 alin. (2) şi art. 280 alin. (2) din titlul VIII „Asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

— art. 6 alin. (5) din Normele metodologice privind modalitatea de utilizare şi completare a dosarului electronic de sănătate al pacientului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 34/2015,

în temeiul dispoziţiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. —în înţelesul prezentului ordin, termenii şi noţiunile folosite au următoarea semnificaţie:

a) autentificarea utilizatorilor în sistemul DES — modalitate tehnică prin care utilizatorii se conectează la sistemul DES, astfel încât identitatea lor să fie recunoscută de acest sistem;

b) coautentificarea pacientului — modalitate tehnică prin care un pacient, personal sau prin reprezentant legal, îşi atestă identitatea în mod electronic în sistemul DES în acelaşi timp cu un medic deja autentificat, în vederea exprimării acordului de consultare a dosarului electronic de sănătate propriu sau al persoanei pe care o reprezintă legal;

c) certificare aplicaţie informatică — procesul de verificare a respectării specificaţiilor de conectare a aplicaţiilor informatice la sistemul DES;

d) certificat calificat — colecţie de date în formă electronică prin care se confirmă identitatea unei persoane fizice;

e) CID — codul de asigurat înscris pe cârdul naţional de asigurări de sănătate;

f) iniţierea dosarului electronic de sănătate — procesul prin care un dosar electronic de sănătate al pacientului este creat în sistemul DES;

g) înrolarea în platforma informatică din asigurările de sănătate — modalitate prin care datele şi informaţiile medicale privind furnizorii de servicii medicale se înregistrează în platforma informatică din asigurările de sănătate, inclusiv înregistrarea certificatului calificat;

h) matrice de securitate — instrument pentru autentificare în sistemul DES eliberat de către medici la solicitarea pacienţilor în baza actului de identitate al acestora;

i) mediul de certificare DES — componentă a sistemului DES alcătuită din infrastructură şi aplicaţiile informatice în vederea verificării şi validării aplicaţiilor informatice, utilizând date şi informaţii de test;

j) mediul de producţie DES — componentă a sistemului DES alcătuită din infrastructură şi aplicaţii informatice în vederea prelucrării datelor şi informaţiilor medicale;

k) parola de acces — element de securitate utilizat în cadrul sistemului DES, confidenţial şi cunoscut numai de pacient;

l) portalul DES — interfaţa internet a sistemului DES care poate fi accesată de către utilizatori la adresa www.des-cnas.ro;

m) utilizatorimedicii care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizorii de servicii medicale aflaţi sau nu într-o relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate, toţi pacienţii şi reprezentanţii legali ai acestora, precum şi persoanele desemnate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi Ministerul Sănătăţii cu atribuţii în realizarea de statistici si rapoarte pe baza datelor depersonalizate din sistemul DES.

 

Art. 2. — Furnizorii de servicii medicale care se află în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate utilizează sistemul DES şi sunt înrolaţi în platforma informatică din asigurările de sănătate.

 

Art. 3. — (1) Furnizorii de servicii medicale care nu se află în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, precum şi medicii care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la aceştia, în vederea utilizării sistemului DES, au obligaţia înrolării în platforma informatică din asigurările de sănătate.

(2) în vederea înrolării în platforma informatică din asigurările de sănătate, furnizorii de servicii medicale prevăzuţi la alin. (1) vor depune la sediul casei de asigurări de sănătate în raza administrativ-teritorială în care aceştia îşi desfăşoară activitatea o cerere pentru utilizarea unui certificat calificat în platforma informatică din asigurările de sănătate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

 

Art. 4. — (1) Aplicaţiile informatice utilizate de furnizorii de servicii medicale trebuie să fie compatibile cu sistemele informatice din platforma informatică din asigurările de sănătate şi certificate în sistemul DES, caz în care furnizorii de servicii medicale sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor. Prin intermediul acestor aplicaţii datele şi informaţiile se transmit în mod automat.

(2) Furnizorii de servicii medicale care nu deţin sisteme informatice proprii vor utiliza portalul DES pentru a completa şi transmite date în dosarul electronic de sănătate al pacientului.

(3) Transmiterea datelor şi informaţiilor medicale către sistemul DES se realizează din aplicaţia informatică a furnizorului de servicii medicale sau din portalul DES.

 

Art. 5. — Datele şi informaţiile medicale pentru furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti care îşi desfăşoară activitatea off-line se vor transmite potrivit contractelor de furnizare de servicii medicale încheiate cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016—2017 şi dispoziţiilor prezentului ordin.

 

Art. 6. — Datele şi informaţiile medicale din sistemul DES sunt prevăzute în anexa nr. 2.

 

Art. 7. — (1) Datele şi informaţiile se certifică prin semnătură electronică de către medicul curant şi se transmit în sistemul DES fie prin intermediul aplicaţiilor prevăzute la art. 4 alin. (1), fie prin intermediul portalului DES.

(2) Datele şi informaţiile medicale care din motive justificate nu pot fi transmise on-line către sistemul DES se salvează local în aplicaţiile informatice utilizate de furnizorii de servicii medicale şi se transmit în maximum 5 zile calendaristice de la termenele prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti care îşi desfăşoară activitatea în mediul off-line transmit datele şi informaţiile prevăzute la alin. (2) în maximum 10 zile calendaristice de la termenele prevăzute în anexa nr. 2.

 

Art. 8. — Datele şi informaţiile medicale în sistemul DES sunt organizate şi structurate pe module, după cum urmează:

a) modulul „Sumar de urgenţă”, care cuprinde:

1. alergii şi intoleranţe diagnosticate;

2. proteze şi alte dispozitive medicale interne;

3. transplanturi;

4. proceduri medicale relevante pentru urgenţă;

5. fistulă arterio-venoasă (existenţa acesteia);

6. boli cronice;

7. boli hematologice relevante pentru urgenţă;

8. boli transmisibile relevante pentru urgenţă;

9. tratamente curente;

10. internări recente;

b) modulul „Istoric medical”, care cuprinde:

1. alergii şi intoleranţe diagnosticate;

2. boli cronice diagnosticate;

3. istoricul de boli/diagnostice (altele decât alergii şi cronice);

4. intervenţii şi proceduri efectuate, servicii medicale, imunizări;

5. tratament medicamentos acordat în cadrul unor studii clinice;

c) modulul „Antecedente declarate de pacient”, care cuprinde:

1. antecedente medicale heredo-colaterale, antecedente fiziologice, patologice;

2. informaţii despre mediul şi modul de viaţă;

3. informaţii despre consumul de alcool, tutun, cafeină sau droguri;

d) modulul „Documente medicale”, care cuprinde date şi informaţii din:

1. fişe de observaţie clinică generală pentru spitalizare continuă;

2. fişe de observaţie clinică generală pentru spitalizare de zi;

3. fişe de consultaţie medic specialist;

4. fişe de consultaţie medicină de familie;

5. trimiteri pentru investigaţii clinice;

6. trimiteri pentru investigaţii paraclinice;

7. recomandări pentru îngrijire la domiciliu;

8. recomandări pentru dispozitive medicale;

9. prescripţii medicale prescrise de medici;

10. prescripţii medicale eliberate de farmacii;

e) modulul „Date personale”,care cuprinde: nume, prenume, data naşterii, CID, sex, vârstă, grup sanguin.

 

Art. 9. — (1) Datele şi informaţiile medicale transmise din eroare sau în mod greşit în sistemul DES şi constatate de medicul care a transmis datele şi informaţiile medicale sau de către pacient se modifică şi se anulează numai de către medicul autentificat care a transmis acele date şi informaţii medicale în sistemul DES.

(2) Datele şi informaţiile medicale prevăzute la alin. (1) se păstrează în sistemul DES şi se pot vizualiza de pacient sau de către reprezentantul legal al acestuia.

(3) Modalitatea de corectare şi anulare a datelor şi informaţiilor medicale transmise din eroare sau în mod greşit în sistemul DES prin utilizarea aplicaţiilor proprii, compatibile şi certificate în sistemul DES, este postată în portalul DES.

 

Art. 10. — Accesul direct al pacientului la propriul dosar electronic de sănătate sau al persoanei pe care o reprezintă legal se realizează numai prin intermediul portalului DES şi numai după autentificare.

 

Art. 11. — (1) Autentificarea pacientului în portalul DES se realizează numai după generarea matricei de securitate de către medicii înrolaţi în platforma informatică din asigurările de sănătate şi definirea de către pacient sau reprezentantul legal al acestuia a parolei de acces, prin portalul DES.

(2) Autentificarea pacientului sau a reprezentantului legal prin portalul DES se realizează în condiţiile prevăzute la alin. (1) prin utilizarea uneia dintre următoarele modalităţi:

a) utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate şi a codului PIN asociat, precum şi prin intermediul parolei de acces;

b) utilizarea CID-ului sau a codului numeric personal, a matricei de securitate şi a parolei de acces.

(3) După autentificare prin intermediul portalului DES, pacientul sau reprezentantul legal al acestuia poate efectua următoarele operaţiuni:

a) accesarea informaţiilor din dosarul electronic de sănătate propriu sau al persoanelor pe care le reprezintă legal;

b) acordarea sau retragerea dreptului de acces al medicilor la propriul dosar electronic de sănătate sau la dosarele persoanelor pe care le reprezintă legal;

c) adăugarea de date şi informaţii medicale în dosarul electronic de sănătate propriu sau al persoanelor pe care le reprezintă legal, doar în modulul „Antecedente declarate de pacient”.

 

Art. 12. — (1) Matricea de securitate se prezintă sub forma unui tabel compus din 8 linii şi 8 coloane, fiecare poziţie din tabel conţinând un cod generat în mod aleatoriu de către sistemul DES. Matricea are o serie unică, generată automat de sistemul DES. Numărul de matrici care pot fi generate pentru un pacient nu este limitat. Sistemul DES recunoaşte numai ultima matrice de securitate generată pentru un pacient, restul fiind invalidate automat.

(2) Matricea de securitate se eliberează de către medicii înrolaţi în platforma informatică din asigurările de sănătate la solicitarea pacienţilor, în baza actului de identitate al acestora.

(3) Matricea de securitate se eliberează pacientului în format imprimat de hârtie A4 şi se înmânează acestuia imediat după imprimare. Jumătatea superioară a foii se semnează de către pacient şi se reţine de către medic, iar jumătatea inferioară care

conţine tabelul, împreună cu instrucţiunile de utilizare a matricei de securitate, se înmânează pacientului.

(4) Medicii prevăzuţi la alin. (2) au obligaţia să genereze matricea de securitate pacienţilor.

(5) Matricea de securitate este activă din momentul generării acesteia.

(6) Modelul matricei de securitate, precum şi modelul „Declaraţiei de acord utilizare date şi informaţii medicale în sistemul DES” sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(7) După primirea matricei de securitate, pacientul poate accesa portalul DES în maximum 3 zile calendaristice de la primirea matricei pentru a-şi defini parola de acces; în caz contrar matricea de securitate se dezactivează şi este necesară o nouă generare a acesteia.

(8) După definirea parolei de acces pacientul poate să îşi acceseze propriul dosar electronic de sănătate sau al persoanei pe care o reprezintă legal şi să genereze matricea de securitate direct din portalul DES, ori de câte ori este nevoie.

(9) Operaţiunile de generare a matricei de securitate şi înregistrarea reprezentantului legal al unei persoane se pot realiza numai prin intermediul portalului DES doar de către medicii prevăzuţi la alin. (2).

 

Art. 13. — (1) Toate aplicaţiile informatice utilizate de furnizorii de servicii medicale care se interconectează cu sistemul DES trebuie să respecte specificaţiile tehnice de interconectare, precum şi standardul privind forma datelor transmise.

(2) în vederea certificării, aplicaţiile informatice utilizează mediul de certificare.

(3) Toate informaţiile şi specificaţiile necesare certificării sunt publice şi accesibile on-line prin instrumentele puse la dispoziţie de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, respectiv prin portalul DES la adresa http://www.des-cnas.ro şi prin forumul DES la adresa http://forum.des-cnas.ro/.

 

Art. 14. — (1) Mediul de producţie este destinat conectării la sistemul DES a furnizorilor de servicii medicale care utilizează o aplicaţie certificată. Mediul de producţie conţine date reale privind dosarele electronice de sănătate ale pacienţilor.

(2) Procedura de conectare la mediul de producţie în vederea utilizării DES este publică şi accesibilă online prin instrumentele puse la dispoziţie de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, respectiv prin portalul DES la adresa http://www.des-cnas.ro şi prin forumul DES la adresa http://forum.des-cnas.ro/.

 

Art. 15. —Anexele nr. 1—3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Art. 16. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

Ministrul sănătăţii,

Vlad Vasile Voiculescu

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Gheorghe-Radu Ţibichi

 

citeste-mai-departe

 

0 Comments

No Comments This Article Has No Comments Yet

Sorry, either someone took all the comments and ran away or no one left any in the first place !

But You can be first to leave a comment !

Leave Your Comment

<

*

Pregatirea cabinetelor pentru COVID 19

..Procedura de evaluare a pacientilor confirmati cu Covid 19 UPDATE

..Clarificari masuri carantina si izolare- febr 2022 actualitati

..Ord.213_2022- MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 106/2.11.2022 13

…….

..OMS România: Material – personalul medical.  Descarca documentul

..OMS România: Materiale informative pentru locul de muncă:  Descarca documentele

..Ministerul Sănătății: Măsuri  recomandate pentru populație (12 martie) – link

 

 

 

Video confecționare mască și vizor de protecție

Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

Facebook

Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

Aboneaza-te aici

Banner

INFORMATII UTILE

Reclamatii

 

 

 

STIRILE ZILEI

Umilinta de a profesa ca medic in Romania.

Umilinta de a profesa ca medic in Romania.   0

read more
Pacienţii din România, acces greoi la studii clinice

Pacienţii din România, acces greoi la studii clinice   0

read more
Poziția producătorului privind lipsa medicamentului care face imposibile operațiile chirurgicale din România

Poziția producătorului privind lipsa medicamentului care face imposibile operațiile chirurgicale din România   0

read more
Criză în spitalele din țară, după ce medicamentul care trezește pacienții din anestezie lipsește din stoc

Criză în spitalele din țară, după ce medicamentul care trezește pacienții din anestezie lipsește din stoc   0

read more
Un tratament inovator anti-cancer, care folosește virusul herpesului, obține rezultate promițătoare în primele teste pe pacienți

Un tratament inovator anti-cancer, care folosește virusul herpesului, obține rezultate promițătoare în primele teste pe pacienți   0

read more
Gáspár György, psihoterapeut: „Problemele adulților își au originile în drama propriei copilării“

Gáspár György, psihoterapeut: „Problemele adulților își au originile în drama propriei copilării“   0

read more
De ce ne simțim obosiți, stresați și nervoși. Explicațiile unui psiholog

De ce ne simțim obosiți, stresați și nervoși. Explicațiile unui psiholog   0

read more
Cuba a lansat o nouă fază a unui studiu clinic ce vizează obţinerea unui tratament împotriva Alzheimer

Cuba a lansat o nouă fază a unui studiu clinic ce vizează obţinerea unui tratament împotriva Alzheimer   0

read more
Influența echinocțiului de toamnă asupra minții și emoțiilor. Recomandările unui cunoscut psiholog

Influența echinocțiului de toamnă asupra minții și emoțiilor. Recomandările unui cunoscut psiholog   0

read more
Cercetători chinezi au creat o mască facială care detectează virusuri în 10 minute

Cercetători chinezi au creat o mască facială care detectează virusuri în 10 minute   0

read more
Femeile de carieră își dau seama că vor un copil când se apropie de menopauză

Femeile de carieră își dau seama că vor un copil când se apropie de menopauză   0

read more
Coronavirus: Evusheld, tratament anti-COVID, aprobat în UE

Coronavirus: Evusheld, tratament anti-COVID, aprobat în UE   0

read more
INSP: În săptămâna 12-18 septembrie, au fost raportate 206 secvenţieri ale SARS-CoV-2

INSP: În săptămâna 12-18 septembrie, au fost raportate 206 secvenţieri ale SARS-CoV-2   0

read more
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila: Secțiile spitalelor trebuie să devină flexibile. Telemedicina, extinsă

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila: Secțiile spitalelor trebuie să devină flexibile. Telemedicina, extinsă   0

read more
Adela Cojan, șefa CNAS: Prevenția reduce cheltuielile în sănătate

Adela Cojan, șefa CNAS: Prevenția reduce cheltuielile în sănătate   0

read more
Cele mai eficiente ceaiuri de plante medicinale recomandate în tratarea infecțiilor urinare

Cele mai eficiente ceaiuri de plante medicinale recomandate în tratarea infecțiilor urinare   0

read more
Steve Forbes contrazice OMS pe tema țigărilor electronice: nu sunt la fel de dăunătoare precum cele clasice

Steve Forbes contrazice OMS pe tema țigărilor electronice: nu sunt la fel de dăunătoare precum cele clasice   0

read more
Prof. dr. Ioan Cordoș, medic SANADOR: „Când faci cancer bronhopulmonar, începi să te cerți cu Dumnezeu“

Prof. dr. Ioan Cordoș, medic SANADOR: „Când faci cancer bronhopulmonar, începi să te cerți cu Dumnezeu“   0

read more
Bilanț COVID. Aproape 1.500 de cazuri noi și 12 decese

Bilanț COVID. Aproape 1.500 de cazuri noi și 12 decese   0

read more
Val neobişnuit de pneumonii în rândul copiilor: aproape toți au nevoie de mască de oxigen. Sfatul medicului

Val neobişnuit de pneumonii în rândul copiilor: aproape toți au nevoie de mască de oxigen. Sfatul medicului   0

read more
Primul spital privat de cardiologie din Banat. Investiția se ridică la cinci milioane de euro

Primul spital privat de cardiologie din Banat. Investiția se ridică la cinci milioane de euro   0

read more
Tineri medici italieni, despre ideea de profesa în România: „Profesorii noștri au fost foarte bravi”

Tineri medici italieni, despre ideea de profesa în România: „Profesorii noștri au fost foarte bravi”   0

read more
Pacienții vor putea fi consultați la distanță

Pacienții vor putea fi consultați la distanță   0

read more

Arhiva

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.