Medic de familie anchetat de politie si de CJASPrevious Article
Supliment de zambete IINext Article

Asociatia Medicilor de Familie Mures

Something went wrong with the connection!

Legea 184/2015 pentru aprobarea OUG 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

Line Spacing+- AFont Size+- Print This Article
Legea 184/2015 pentru aprobarea OUG 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

Legea 184/2015 pentru aprobarea OUG 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 490 din 3 iulie 2015

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77 din 21 septembrie 2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 680 din 26 septembrie 2011.

Art. II
Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2 alineatul (6) se abroga.

2. La articolul 2, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(8) Responsabilitatea pentru asigurarea sanatatii publice revine Ministerului Sanatatii, directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si altor structuri de specialitate ale Ministerului Sanatatii, Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, denumita in continuare CNAS, structurilor de specialitate din cadrul ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie, precum si autoritatilor din administratia publica locala.”

3. La articolul 10, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Ministerul Sanatatii, prin aparatul propriu si prin directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si celelalte ministere si institutii cu retea sanitara proprie, prin structurile de specialitate, verifica respectarea reglementarilor in domeniul sanatatii publice, iar in caz de nereguli sau neconformitate, aplica masuri conform legii.”

4. La articolul 11, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“b) alte institutii si structuri de specialitate ale Ministerului Sanatatii care desfasoara activitati in domeniul sanatatii publice la nivel national, regional, judetean si local.”

5. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art.15
Institutiile si structurile de specialitate ale Ministerului Sanatatii, care desfasoara activitati in domeniul sanatatii publice la nivel national, regional, judetean si local, cu personalitate juridica, aflate in subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sanatatii, cu exceptia CNAS si a caselor de asigurari de sanatate, se infiinteaza, se reorganizeaza si se desfiinteaza prin hotarare a Guvernului.”

6. La articolul 16, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Membrii comisiilor de specialitate prevazute la alin. (1) lit. f) beneficiaza de o indemnizatie lunara de 10% din indemnizatia secretarului de stat, care se acorda proportional cu numarul de participari efective la sedinte. Cheltuielile de deplasare ocazionate de participarea in comisiile de specialitate sunt suportate de institutiile publice in care persoanele sunt incadrate sau unde acestea desfasoara activitate prin integrare clinica. Cheltuielile de deplasare din alte localitati, ocazionate de participarea in comisia de specialitate de medicina de familie, sunt suportate de Ministerul Sanatatii. Regulamentul de organizare si functionare si atributiile comisiilor de specialitate se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii.”

7. La articolul 64, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Medicii de medicina generala prevazuti la art. 60 lit. d), care la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, denumita in continuare UE, furnizeaza servicii de asistenta medicala primara in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, isi pot continua activitatea in aceleasi conditii si dupa aceasta data.”

8. La articolul 69 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“b) medicii cetateni ai unui stat membru al UE, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European, denumit in continuare SEE sau ai Confederatiei Elvetiene, in intelesul art. 370 alin. (1) lit. b) si al art. 371 alin. (1), formati in profesie in unul dintre aceste state, care la data de 1 ianuarie 2007 erau stabiliti pe teritoriul Romaniei si care, in urma recunoasterii calificarii profesionale beneficiau, la aceasta data, de dreptul de exercitare in cadrul sistemului national al asigurarilor de sanatate a activitatilor din domeniul specialitatii medicina de familie, fara titlul de medic specialist medicina de familie;”

9. La articolul 86 alineatul (1), literele b), t), u) si v) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“b) asistenta publica integrata de urgenta – asistenta asigurata de institutiile publice de stat aflate in structurile Ministerului Sanatatii, Ministerului Afacerilor Interne si/sau in structura autoritatilor publice locale, precum si de Serviciul de Telecomunicatii Speciale prin Directia pentru apel unic de urgenta 112. Ea include ansamblul de masuri si activitati cu caracter logistic, tehnic si medical, destinate in principal salvarii si pastrarii vietii;
……..
t) Serviciul mobil de urgenta, reanimare si descarcerare, denumit in
continuare SMURD – unitatea de interventie publica integrata, de importanta strategica, fara personalitate juridica, avand in structura sa echipe integrate de reanimare, specializate in acordarea asistentei medicale si tehnice de urgenta, precum si echipe cu personal paramedical, specializat in acordarea primului ajutor calificat. SMURD functioneaza in cadrul inspectoratelor pentru situatii de urgenta, avand ca operator aerian structurile de aviatie ale Ministerului Afacerilor Interne, in colaborare cu spitalele judetene, regionale si cu autoritatile publice locale;
………
u) unitate de primire a urgentelor, denumita in continuare UPU – sectia sau sectia clinica aflata in structura unui spital judetean, regional sau in structura spitalelor apartinand ministerelor si institutiilor cu retele sanitare proprii, cu personal propriu, special pregatit, destinata triajului, evaluarii si tratamentului de urgenta al pacientilor cu afectiuni acute, care se prezinta la spital spontan sau care sunt transportati de ambulante;
v) compartiment de primire a urgentelor, denumit in continuare CPU – sectia aflata in structura unui spital orasenesc, municipal sau in structura spitalelor apartinand ministerelor si institutiilor cu retele sanitare proprii, cu personal propriu, special pregatit, destinata triajului, evaluarii si tratamentului de urgenta al pacientilor cu afectiuni acute, care se prezinta la spital spontan sau care sunt transportati de ambulante;”

10. La articolul 93, alineatul (5^3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(5^3) Unitatile si compartimentele de primire a urgentelor din cadrul spitalelor cu structuri de urgenta aprobate potrivit dispozitiilor legale, alte decat cele prevazute la alin. (5), precum si activitatile desfasurate in camera de garda, sunt finantate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si sunt cuprinse in structura tarifului pe caz rezolvat.”

11. La articolul 146, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 146
(1) Prelevarea de organe, tesuturi sau celule de la donatorul viu se va efectua cu avizul comisiei de avizare a donarii de la donatorul viu, constituita in cadrul spitalului in care se efectueaza transplantul; aceasta comisie va evalua motivatia donarii si va controla respectarea drepturilor pacientilor, conform modelului de formular aprobat prin ordin al ministrului sanatatii.”

12. La articolul 147, punctele 1 si 2 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“1. se defineste ca donator decedat fara activitate cardiaca persoana la care s-a constatat oprirea cardiorespiratorie iresuscitabila si ireversibila, confirmata in spital de 2 medici primari. Confirmarea donatorului decedat fara activitate cardiaca se face conform protocolului de resuscitare, conform modelului de formular aprobat prin ordin al ministrului sanatatii , exceptie facand situatiile fara echivoc;
2. se defineste ca donator decedat cu activitate cardiaca persoana la care s-a constatat incetarea ireversibila a tuturor functiilor creierului, conform protocolului de declarare a mortii cerebrale, conform modelului de formular aprobat prin ordin al ministrului sanatatii.”

13. Articolul 150 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art.150
Transplantul de organe, tesuturi si celule de origine umana se efectueaza cu consimtamantul scris al primitorului, dupa ce acesta a fost informat asupra riscurilor si beneficiilor procedeului, conform modelului de formular aprobat prin ordin al ministrului sanatatii.”

14. La articolul 151, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“Art. 151
(1) In cazul in care primitorul este in imposibilitatea de a-si exprima consimtamantul, acesta poate fi dat in scris de catre unul din membrii familiei sau de catre reprezentantul legal al acestuia, conform modelului de formular aprobat prin ordin al ministrului sanatatii.
………
(3) Situatia descrisa la alin. (2) va fi consemnata de medicul sef de sectie si de medicul curant al pacientului, in formularul aprobat prin ordin al ministrului sanatatii.”

15. Articolul 163 se abroga.

16. La articolul 183, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(7) Pe perioada executarii contractului de administrare, membrii comitetului director beneficiaza de un salariu de baza si de alte drepturi salariale stabilite potrivit prevederilor legale in vigoare, asupra carora se datoreaza contributia de asigurari sociale de stat precum si contributia de asigurari sociale de sanatate, in cotele prevazute de lege. Perioada respectiva constituie stagiu de cotizare si se ia in considerare la stabilirea si calculul drepturilor prevazute de legislatia in vigoare privind sistemul de pensii.”

17. La articolul 209, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Gestionarea fondului se face, in conditiile legii, prin CNAS si prin casele de asigurari de sanatate.”

18. La articolul 213 alineatul (2), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“d) executa o pedeapsa privativa de libertate, se afla in arest la domiciliu sau in arest preventiv, precum si cele care se afla in executarea masurilor prevazute la art. 109, 110, 124 si 125 din Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv cele care se afla in perioada de amanare sau intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate, daca nu au venituri;”

19.La articolul 291, dupa litera d), se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:
“e) sa prezinte anual Guvernului un raport de activitate, precum si planul de activitate pentru anul urmator.”

20. La Titlul VIII “Asigurarile sociale de sanatate”, Capitolul VII “Controlul”, Sectiunea a 3-a care cuprinde articolul 297 se abroga.

21. Articolul 316 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 316
Pana la organizarea Comisiei de arbitraj prevazute la art. 298 si 299, litigiile dintre furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale si casele de asigurari vor fi judecate de Comisia centrala de arbitraj care functioneaza pe langa CNAS, investita cu solutionarea acestor litigii prin cererea de arbitrare.

22. La Titlul VIII “Asigurarile sociale de sanatate”, Capitolul VIII “Raspunderi si sanctiuni”, titlul sectiunii a 2-a: Infractiuni, se abroga.

23. La articolul 331, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(6) Accesul personalului medical la informatiile inregistrate pe cardul national de asigurari sociale de sanatate va fi stabilit prin Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate prevazut in titlul IX «Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate» al prezentei legi.”

24. La articolul 365, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(1) Contributiile prevazute la art. 363 alin. (1) lit. a) si b) se vireaza, la termenul pentru plata accizelor prevazut in Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in conturi colectoare deschise in structura clasificatiei bugetare, la Trezoreria Statului.”

25. La articolul 371, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(1) In intelesul prezentului titlu, termenul medici cetateni ai unui stat membru al UE, ai unui stat apartinand SEE sau ai Confederatiei Elvetiene desemneaza, prin asimilare, si medicii aflati in situatiile prevazute la art. 370 alin.(1) lit. d) si f).”

26. La articolul 378 alineatul (2), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“d) medicilor care intrunesc conditiile prevazute la art. 370 alin. (1) lit. c) si e).”

27. La articolul 379 alineatul (1), litera e) si alineatul (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“e) prin exceptie de la lit. d), in caz de prestare temporara sau ocazionala de servicii, medicii care intrunesc conditiile prevazute la art. 370 alin. (1) lit. b), d) sau f) trebuie sa instiinteze Ministerul Sanatatii cu privire la prestarea temporara sau ocazionala de servicii medicale pe teritoriul Romaniei si sa fie inregistrati pe aceasta perioada la CMR.
(2) Medicii cetateni ai unui stat membru al UE, ai unui stat apartinand SEE sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti pe teritoriul Romaniei, precum si medicii care intrunesc conditiile prevazute la art. 370 alin. (1) lit. c) si e), exercita profesia de medic cu aceleasi drepturi si obligatii ca si medicii cetateni romani membri ai CMR”

28. Articolul 398 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 398
Incepand cu data aderarii la UE, autoritatile competente romane vor retrage, temporar sau definitiv, dupa caz, documentele prevazute la art. 396 alin. (2) lit. c), eliberate medicilor care intrunesc conditiile prevazute la art. 370 alin. (1) lit. a), c) si e), precum si medicilor stabiliti in Romania care intrunesc conditiile prevazute la art. 370 alin. (1) lit. b), d) si f), in cazul in care acestora li se aplica sanctiunile prevazute de lege cu suspendarea sau interdictia exercitarii profesiei.”

29. La articolul 404, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(4) CMR cuprinde toti medicii care intrunesc conditiile prevazute la art. 370 alin. (1) lit. a), c) si e), precum si medicii stabiliti in Romania care intrunesc conditiile prevazute la art. 370 alin. (1) lit. b), d) si f) si care exercita profesia de medic in conditiile prezentei legi.”

30. La articolul 408, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 408
(1) In vederea exercitarii profesiei de medic, medicii cetateni romani si medicii cetateni ai unui stat membru al UE, ai unui stat apartinand SEE sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in Romania, precum si medicii care intrunesc conditiile prevazute la art. 370 alin. (1) lit. c) si e) au obligatia sa se inscrie in CMR.”

31. La articolul 466, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Medicilor prevazuti la alin. (1) si (1^1) li se aplica in mod corespunzator prevederile din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”

32. La articolul 484, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Medicii dentisti prevazuti la alin. (1), se pot pensiona anticipat, la cerere, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare privind sistemul de pensii, daca indeplinesc conditiile de stagiu de cotizare prevazute de lege pentru pensia anticipata sau pentru pensia anticipata partiala.”

33. La articolul 548, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Medicilor dentisti prevazuti la alin. (1) si (1^1) li se aplica in mod corespunzator prevederile din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”

34. La articolul 565, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 565
(3) Farmacistii prevazuti la alin. (1), se pot pensiona anticipat, la cerere, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare privind sistemul de pensii, daca indeplinesc conditiile de stagiu de cotizare prevazute de lege pentru pensia anticipata sau pentru pensia anticipata partiala.”

35. La articolul 592, partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(1) Consiliul colegiului are un numar de membri proportional cu numarul farmacistilor inscrisi in evidenta colegiului la data organizarii alegerilor, dupa cum urmeaza:”

36. La articolul 640, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Farmacistilor prevazuti la alin. (1) si (1^1) li se aplica in mod corespunzator prevederile din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”

37. La articolul 669, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Pe lista de experti se poate inscrie orice medic, medic dentist, farmacist, asistent medical/moasa cu o vechime de cel putin 8 ani in specialitate, cu avizul CMR, CMDR, CFR si, respectiv, al OAMGMAMR.”

38. La articolul 683, alineatul (1^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(1^1) Scoala Nationala de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti, denumita in continuare SNSPMPDSB functioneaza ca institutie de drept public cu personalitate juridica romana, finantata integral din venituri proprii in coordonarea Ministerului Sanatatii, iar coordonarea academica se stabileste prin hotarare a Guvernului. SNSPMPDSB functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, calculeaza amortismentele si conduce evidenta contabila in regim economic.”

39. La articolul 700, alineatele (3) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(3) Dupa ce un medicament a primit o autorizatie initiala de punere pe piata, conform alin. (1), orice concentratii, forme farmaceutice, cai de administrare si forme de prezentare suplimentare, precum si orice variatii sau extensii, trebuie autorizate separat conform alin. (1), sau incluse in autorizatia initiala de punere pe piata; toate aceste autorizatii de punere pe piata sunt considerate ca apartinand aceleiasi autorizatii globale, mai ales in scopul aplicarii prevederilor art. 704 alin. (1) si ale art. 852.
………
(5) Autorizatia prevazuta la alin. (1) este necesara si pentru generatorii de radionuclizi, kiturile (truse), precursorii radionuclidici si medicamentele radiofarmaceutice fabricate industrial.

40. La articolul 788, alineatul (11) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(11) Contravaloarea probelor prelevate si costul analizelor efectuate se suporta conform art. 823 alin. (1^7) lit. b)”.

41. La articolul 823, alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(9) In cazul in care rezultatul inspectiei prevazute la alin. (1^7) lit. d) arata ca detinatorul autorizatiei de punere pe piata nu respecta sistemul de farmacovigilenta, astfel cum este descris in dosarul standard al sistemului de farmacovigilenta, si dispozitiile cap. X al prezentului titlu, ANMDM semnaleaza aceste deficiente detinatorului autorizatiei de punere pe piata si ii acorda posibilitatea de a prezenta comentarii. In acest caz, ANMDM informeaza celelalte state membre, Agentia Europeana a Medicamentelor si Comisia Europeana. Daca este cazul, ANMDM ia masurile necesare pentru a garanta ca detinatorul autorizatiei de punere pe piata face obiectul unor sanctiuni efective, proportionale, cu rol preventiv.”

42. Articolul 862 se abroga.

43. Articolul 863 se abroga.

44. La articolul 864, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(1) Prezentul titlu stabileste cadrul general de facilitare a accesului la asistenta medicala transfrontaliera sigura si de inalta calitate si promoveaza cooperarea in domeniul asistentei medicale intre Romania si statele membre ale UE.”

45. La articolul 865 alineatul (1), literele h), j) si k) si litera f) a alineatului (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“h) titlului XVII “Medicamentul”, art. 695 – 861 din prezenta lege.”
…….
j) aprobarea standardelor privind selectia si evaluarea donatorului de tesuturi si celule, sistemele de alerta si procedurile de urgenta, calificarea personalului din bancile de tesuturi si celule, sistemul de calitate, importul si exportul de tesuturi si celule umane, relatiile intre bancile de tesuturi si celule si terte parti, a Normelor metodologice de aplicare a titlului VI “Efectuarea prelevarii si transplantului de organe, tesuturi si celule de origine umana in scop terapeutic” din prezenta lege, si titlului VI “Efectuarea prelevarii si transplantului de organe, tesuturi si celule de origine umana in scop terapeutic”, art. 141-164 din prezenta lege, a Normelor privind stabilirea standardului de instruire profesionala a persoanei desemnate pentru asigurarea calitatii tesuturilor si/sau celulelor umane procesate si/sau utilizate in scop terapeutic si infiintarea Agentiei Nationale de Transplant;
k) recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, desemnarea institutiei care sa recunoasca automat documentele care dovedesc calificarea dobandita in strainatate, in afara sistemului de invatamant, de cetateni romani sau cetateni ai statelor membre ale UE si ai statelor apartinand SEE, aprobarea criteriilor minime obligatorii de autorizare si acreditare pentru institutiile de invatamant superior din domeniile: medicina, medicina dentara, farmacie, asistenti medicali, moase, medicina veterinara, arhitectura, precum si pentru colegiile de asistenti medicali generalisti, pentru formarea de baza, recunoasterea calificarii de medic veterinar si reglementarea unor aspecte referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar si a diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, aprobarea Procedurii de atestare a calificarii – pregatire si experienta profesionala – dobandite in Romania, in afara sistemului national de invatamant, de catre cetatenii romani care doresc sa desfasoare activitati, in mod independent sau ca salariati, pe teritoriul unui stat membru al UE, privind regimul calificarilor in profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist si moasa, dobandite in afara granitelor Romaniei, aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a stagiului de adaptare, a probei de aptitudini, precum si de stabilire a statutului persoanelor prevazute la art. 40-42 din Hotararea Guvernului nr. 1.282/2007 pentru aprobarea normelor privind recunoasterea diplomelor, certificatelor si titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist si de moasa, eliberate de un stat membru al UE, de un stat apartinand SEE sau de Confederatia Elvetiana, cu completarile ulterioare, care urmeaza masura compensatorie in vederea recunoasterii profesionale in Romania, recunoasterea calificarii de medic veterinar si reglementarea unor aspecte referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar; titlului XII “Exercitarea profesiei de medic. Organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania”, art. 370-467, titlului XIII “Exercitarea profesiei de medic dentist. Organizarea si functionarea Colegiului Medicilor Dentisti din Romania”, art. 468-552, si titlului XIV, “Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din Romania”, art. 553-641 din prezenta lege; aprobarea normelor privind recunoasterea diplomelor, certificatelor si titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist si de moasa, eliberate de un stat membru al UE, de un stat apartinand SEE sau de Confederatia Elvetiana; privind modul de efectuare a pregatirii prin rezidentiat in specialitatile prevazute de Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala, cu modificarile si completarile ulterioare; aprobarea Nomenclatorului de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala, cu modificarile si completarile ulterioare; privind organizarea invatamantului postuniversitar de specialitate medical, medico-dentar si farmaceutic uman si invatamantului postuniversitar medical si farmaceutic uman; recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania; privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania; organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara; autorizarea expertilor criminalisti care pot fi recomandati de parti sa participe la efectuarea expertizelor criminalistice; organizarea si exercitarea profesiei de arhitect; aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect; recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania;
…….……………
(2) f) Regulamentului (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabila obligatiilor contractuale (Roma I), Regulamentului (CE) nr. 864/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 iulie 2007 privind legea aplicabila obligatiilor necontractuale (Roma II) si altor norme ale UE privind dreptul international privat, indeosebi normele conexe jurisdictiei tribunalelor si legislatiei aplicabile.”

46. La articolul 868, partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(1) Pe langa CNAS, se infiinteaza si functioneaza Punctul national de contact, ca structura fara personalitate juridica, denumit in continuare PNC, cu urmatoarele atributii:”

47. Dupa articolul 873, se introduce un nou articol, articolul 873^1, cu urmatorul cuprins:
“Art. 873^1
(1) Procedurile administrative privind accesul la asistenta medicala transfrontaliera precum si rambursarea contravalorii asistentei medicale transfrontaliere acordate intr-un alt stat membru au la baza criterii obiective si nediscriminatorii care sunt necesare si proportionale cu obiectivul urmarit.
(2) Procedurile administrative prevazute la alin. (1) sunt usor accesibile si informatiile privind o astfel de procedura sunt puse la dispozitia publicului la nivelul adecvat acestuia. O astfel de procedura permite asigurarea prelucrarii solicitarilor in mod obiectiv si impartial.”

48. La articolul 874, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
“(1^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pensionarii si membrii lor de familie care au resedinta pe teritoriul unui alt stat membru al UE si pentru care, conform Regulamentului (CE) nr. 883/2004 si al Regulamentului (CE) nr. 987/2009, Romania este responsabila pentru rambursarea costurilor asistentei medicale, beneficiaza pe teritoriul Romaniei de asistenta medicala acordata in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in aceleasi conditii ca in cazul in care pensionarii si membrii lor de familie si-ar avea resedinta in Romania, cu exceptia:
a) asistentei medicale care potrivit Directivei 2011/24/UE, este supusa autorizarii prealabile in statul membru al UE de resedinta, pentru pensionarii si membrii lor de familie care si-au stabilit resedinta in statul membru respectiv si in cazul in care acest stat membru a optat pentru o rambursare de sume fixe;
b) asistentei medicale furnizate in conformitate cu capitolul I al Titlului III din Regulamentul (CE) nr. 883/2004;
c) serviciilor prevazute la art. 864 alin. (3) din prezentul titlu.”

49. La articolul 875, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(1) In situatia in care casele de asigurari de sanatate nu aproba cererile asiguratilor privind rambursarea contravalorii asistentei medicale transfrontaliere, acestea sunt obligate sa le comunice acest lucru, in scris, indicand temeiul legal, in termenul prevazut in normele metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului.”

50. La articolul 876, litera c) a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“c) este furnizata de un furnizor de servicii medicale care, de la caz la caz, ar putea genera preocupari serioase si specifice legate de calitatea sau siguranta ingrijirii, cu exceptia asistentei medicale supuse legislatiei UE care asigura un nivel minim de siguranta si calitate in UE.”

51. La articolul 879, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 879
(1) Ministerul Sanatatii, in calitate de coordonator al Sistemului de informare al pietei interne (IMI) si CMR, CMDR, CFR si OAMGMAMR, in calitate de autoritati competente in sensul Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012, pun la dispozitia PNC si autoritatilor din alte state membre, la cerere, gratuit, informatiile privind dreptul de practica al cadrelor medicale aflate in evidenta, in scopul acordarii de asistenta medicala transfrontaliera.”

52. Anexa nr. 14 se abroga.

Art. III
Punctele 47 si 48 ale articolului II transpun art. 7 alin. (2) lit. b) si art. 9 alin. (1) si (2) din Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 9 martie 2011 privind aplicarea drepturilor pacientilor in cadrul asistentei medicale transfrontaliere, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 88 din 4 aprilie 2011, pag. 45-65.

Art. IV
In tot cuprinsul Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, sintagmele “Legea nr. 571/2003 ” si “Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal” se inlocuiesc cu sintagma “Codul fiscal”, iar sintagmele “Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala” si “Ordonanta Guvernului nr. 92/2003” se inlocuiesc cu sintagma “Codul de procedura fiscala”.

Art. V
La data intrarii in vigoare a prezentei legi, se abroga din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2014 privind modificarea si completarea unor acte normative publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 803 din 4 noiembrie 2014, art. VI si referirea la transpunerea art. 7 alin. (2) lit. b) si art. 9 alin. (1) si (2) din Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 9 martie 2011 privind aplicarea drepturilor pacientilor in cadrul asistentei medicale transfrontaliere, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 88 din 4 aprilie 2011, pag. 45-65.

Art. VI
Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

0 Comments

No Comments This Article Has No Comments Yet

Sorry, either someone took all the comments and ran away or no one left any in the first place !

But You can be first to leave a comment !

Leave Your Comment

<

*

Banner

Facebook

Aboneaza-te aici

Banner

INFORMATII UTILE

Reclamatii

 

 

 

STIRILE ZILEI

Umilinta de a profesa ca medic in Romania.

Umilinta de a profesa ca medic in Romania.   0

read more
Bolnavii cronici înscriși în programele naționale de sănătate nu vor mai putea alege unde se tratează, la stat sau la privat

Bolnavii cronici înscriși în programele naționale de sănătate nu vor mai putea alege unde se tratează, la stat sau la privat   0

read more
Cocaina imunizează? Țânțarii transmit coronavirusul? Mituri despre Covid-19 dezminţite de OMS

Cocaina imunizează? Țânțarii transmit coronavirusul? Mituri despre Covid-19 dezminţite de OMS   0

read more
CORONAVIRUS, răspunsuri pregătite de Organizația Mondiala a Sănătății.

CORONAVIRUS, răspunsuri pregătite de Organizația Mondiala a Sănătății.   0

read more
Informaţii oficiale despre coronavirus. Niciun caz confirmat, 26 de persoane sunt în carantină, 2077 sunt monitorizate la domiciliu

Informaţii oficiale despre coronavirus. Niciun caz confirmat, 26 de persoane sunt în carantină, 2077 sunt monitorizate la domiciliu   0

read more
Prima declaraţie dată de italianul revenit din România şi confirmat cu coronavirus

Prima declaraţie dată de italianul revenit din România şi confirmat cu coronavirus   0

read more
Studenta din Târgu Jiu care s-a întors din Italia nu are coronavirus

Studenta din Târgu Jiu care s-a întors din Italia nu are coronavirus   0

read more
Cât de pregăţiţi suntem să dăm piept cu noul coronavirus?

Cât de pregăţiţi suntem să dăm piept cu noul coronavirus?   0

read more
Conferința regională a Societății Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice- editia Targu Mures

Conferința regională a Societății Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice- editia Targu Mures   0

read more
Guvernul Romaniei: Procedura de eliberare a concediilor medicale in caz de carantina.

Guvernul Romaniei: Procedura de eliberare a concediilor medicale in caz de carantina.   0

read more
CNN: Un vaccin pentru Covid-19 al companiei americane de biotehnologie Moderna este gata pentru primele teste

CNN: Un vaccin pentru Covid-19 al companiei americane de biotehnologie Moderna este gata pentru primele teste   0

read more
Institutul Marius Nasta intră în carantină, să nu rămână fără măști sanitare. Manager: „Oamenii sustrăgeau toată cutia”

Institutul Marius Nasta intră în carantină, să nu rămână fără măști sanitare. Manager: „Oamenii sustrăgeau toată cutia”   0

read more
Pneumolog, despre coronavirus: Nu trebuie creată panică, astfel de evenimente au mai fost. În 2018-2019 gripa a infectat 42 mil. oameni

Pneumolog, despre coronavirus: Nu trebuie creată panică, astfel de evenimente au mai fost. În 2018-2019 gripa a infectat 42 mil. oameni   0

read more
Cardiolog: „Bolnavii cu insuficienţă
cardiacă sunt mai fragili în faţa infecţiei cu coronavirus“. Ce e de făcut

Cardiolog: „Bolnavii cu insuficienţă cardiacă sunt mai fragili în faţa infecţiei cu coronavirus“. Ce e de făcut   0

read more
Preţul unei măşti a crescut de 100 de ori. Tătaru (MS): Nu sunt atât de multe oferte, căutăm furnizori în Europa şi America Latină

Preţul unei măşti a crescut de 100 de ori. Tătaru (MS): Nu sunt atât de multe oferte, căutăm furnizori în Europa şi America Latină   0

read more
Diferenţa dintre carantină şi izolarea la domiciliu. Cum şi cui se aplică măsurile şi cine verifică dacă sunt respectate

Diferenţa dintre carantină şi izolarea la domiciliu. Cum şi cui se aplică măsurile şi cine verifică dacă sunt respectate   0

read more
Trei persoane din Dolj revenite din Italia, băgate forţat în carantină după ce au minţit şi nu au declarat că au fost în zona de risc

Trei persoane din Dolj revenite din Italia, băgate forţat în carantină după ce au minţit şi nu au declarat că au fost în zona de risc   0

read more
Streinu-Cercel: Informația despre coronavirus într-o corporație din România este fake news

Streinu-Cercel: Informația despre coronavirus într-o corporație din România este fake news   0

read more
Sibiu: Bărbat venit din Veneția, cu febră, transportat în condiții speciale de la aeroport la spital

Sibiu: Bărbat venit din Veneția, cu febră, transportat în condiții speciale de la aeroport la spital   0

read more
Coronavirus. Ludovic Orban: Sunt 8.000 de români în localitățile izolate din Italia. Nu avem niciun caz în Italia, nici în România

Coronavirus. Ludovic Orban: Sunt 8.000 de români în localitățile izolate din Italia. Nu avem niciun caz în Italia, nici în România   0

read more
Italia: Cinci persoane au murit din cauza coronavirusului. Alte peste 200 de persoane sunt infectate – bilanț oficial

Italia: Cinci persoane au murit din cauza coronavirusului. Alte peste 200 de persoane sunt infectate – bilanț oficial   0

read more
Streinu-Cercel avertizează: În România nu mai sunt măști și costume de protecție

Streinu-Cercel avertizează: În România nu mai sunt măști și costume de protecție   0

read more
Cum deosebim simptomele coronavisului de cele ale virusului gripal – Ce se ştie până acum şi cum ne protejăm

Cum deosebim simptomele coronavisului de cele ale virusului gripal – Ce se ştie până acum şi cum ne protejăm   0

read more

Arhiva

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

ADT Healthcare offers free help and assistance to people suffering from drug and alcohol addiction. Contact: 0800 088 66 86

adt-logo
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.