Comunicat - Reglementările legale în vigoare asigură accesul asiguraţilor la servicii medicale în sistemul public de sănătatePrevious Article
Ordinul_391_187_2015.  Criteriile de incadrare a cabinetelor medicale / din mediul rural si din mediul urban pentru orasele cu un numar de pana la 10.000 locuitori.Next Article

Asociatia Medicilor de Familie Mures

Something went wrong with the connection!

Ordinul CNAS nr. 98/2015 – aprobarea procedurii de eliberare, a modalitatii de suportare a cheltuielilor aferente producerii si distributiei cardului duplicat catre asigurat

Line Spacing+- AFont Size+- Print This Article
Ordinul CNAS nr. 98/2015 – aprobarea procedurii de eliberare, a modalitatii de suportare a cheltuielilor aferente producerii si distributiei cardului duplicat catre asigurat
Related Articles

 

Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 98/2015 pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalitatii de suportare a cheltuielilor aferente producerii si distributiei cardului duplicat catre asigurat, precum si a modalitatii de acordare a serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale pana la eliberarea sau in cazul refuzului cardului national de asigurari sociale de sanatate a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 207 din 30 martie 2015.

Avand in vedere:

– Referatul de aprobare nr. DG 283 din 25 februarie 2015 al directorului general al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate;
– art. 319 lit. b) si b1), art. 330 alin. (2), art. 332 alin. (4), (41), (5) si (6) si art. 336 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
– art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 900/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 6 alin. (3) si (4) si art. 9 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate d in titlul IX „Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatat ii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 900/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul dispozitiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 972/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emite urmatorul ordin:

Art. 1.

(1) In sistemul de asigurari sociale de sanatate se utilizeaza cardul national de asigurari sociale de sanatate, denumit in continuare card national, de catre asigurati si furnizorii de servicii medicale, medicamente si, dupa caz, de furnizorii de dispozitive medicale, potrivit Hotararii Guvernului nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX „Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare

(2) Pana la data de 1 mai 2015, pentru dovedirea calitatii de asigurat se utilizeaza:
a) cardul national;
b) documentele prevazute la art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru asiguratii care nu prezinta cardul national

(3) Dupa data de 1 mai 2015, pentru dovedirea calitatii de asigurat se utilizeaza:
a) cardul national;
b) adeverinta de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, eliberata la solicitarea asiguratului de catre casa de asigurari de sanatate la care este luat in evidenta pentru persoanele prevazute la art. 336 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, care refuza in mod expres, din motive religioase sau de constiinta, primirea cardului national;
c) documentele prevazute la art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoanele prevazute la art. 336 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru care nu a fost emis cardul national, pana la data la care asiguratul intra in posesia acestuia, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data emiterii;
d) adeverinta de inlocuire a cardului national pentru situatiile in care se solicita emiterea cardului duplicat

(4) Informatiile privind emiterea cardului national se verifica prin intermediul serviciilor web sau prin intermediul unui instrument electronic care poate fi accesat pe site-ul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) la adresa http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html

(5) Documentele prevazute la alin. (3) lit. b) si d) se emit din sistemul national al cardului de asigurari sociale de sanatate.

Art. 2. –

(1) In sistemul de asigurari sociale de sanatate se elibereaza cardul duplicat ca urmare a solicitarii persoanei asigurate, dupa cum urmeaza:
a) in cazul pierderii, furtului sau deteriorarii cardului national emis initial;
b) in cazul modificarii datelor personale de identificare ulterior datei de emitere a cardului national emis initial;
c) alte situatii justificate;
d) in cazul in care cardul national emis initial prezinta defectiuni tehnice, erori ale informatiilor inscrise sau care nu poate fi utilizat din motive tehnice de functionare, confirmate de casa de asigurari de sanatate;
e) in situatii justificate rezultate din derularea procesului de distributie a cardului national emis initial

(2) In situatiile prevazute la alin. (1) lit. a)-d), titularul sau, dupa caz, reprezentantul legal ori imputernicitul acestuia solicita eliberarea cardului duplicat pe baza unei cereri adresate casei de asigurari de sanatate in a carei evidenta se afla persoana respectiva, insotita de documentele prevazute la art. 4

(3) Emiterea cardului duplicat se face in termen de 30 de zile de la depunerea cererii la casa de asigurari de sanatate unde este luat in evidenta asiguratul

(4) Pana la data la care asiguratul intra in posesia cardului duplicat, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data emiterii acestuia, acordarea serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale se realizeaza pe baza unei adeverinte de inlocuire a cardului national eliberate de casa de asigurari de sanatate in evidenta careia se afla persoana asigurata.

Art. 3.

(1) Cheltuielile aferente producerii si distributiei cardului duplicat se suporta de catre asigurat pentru situatiile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a)-c). Pentru situatiile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. d), cheltuielile aferente producerii si distributiei cardului duplicat se suporta de catre Compania Nationala „Imprimeria Nationala” – S.A. Pentru situatiile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. e), cheltuielile aferente producerii si distributiei cardului duplicat se suporta de catre operatorul de servicii postale care a realizat distributia

(2) Pentru situatiile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a)-c), cheltuielile de producere si de distributie a cardului duplicat suportate de asigurat nu pot depasi valoarea suportata de Ministerul Sanatatii si CNAS, in conditiile art. 4 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX „Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 900/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru producerea cardului national, respectiv art. 5 alin. (9) din acelasi act normativ, pentru distributia acestuia

(3) Pentru situatiile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a)-c) si e), in conditiile alin. (2), CNAS incheie o conventie cu Compania Nationala „Imprimeria Nationala” – S.A. si cu operatorul de servicii postale desemnat castigator ca urmare a procedurii derulate de CNAS, in conditiile art. 5 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX „Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 900/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea producerii, platii si distributiei cardurilor duplicat.

Art. 4. –

(1) Modelul de cerere privind eliberarea cardului duplicat pentru situatiile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) este prevazut in anexa nr. 1

(2) Cererea de eliberare a cardului duplicat, completata si semnata de catre titularul sau, dupa caz, reprezentantul legal ori imputernicitul acestuia, pentru situatia prevazuta la art. 2 alin. (1) lit. a), se depune la sediul casei de asigurari de sanatate unde este luat in evidenta asiguratul sau se transmite prin servicii postale si este insotita de urmatoarele documente:
a) copia actului de identitate;
b) dovada platii contravalorii cardului duplicat si a distributiei acestuia. Plata contravalorii cardului duplicat se realizeaza in contul deschis pe seama casei de asigurari de sanatate unde este luat in evidenta asiguratul sau la sediul casei de asigurari de sanatate

(3)Cererea de eliberare a cardului duplicat, completata si semnata de catre titularul sau, dupa caz, reprezentantul legal ori imputernicitul acestuia, pentru situatia prevazuta la art. 2 alin. (1) lit. b), se depune la sediul casei de asigurari de sanatate unde este luat in evidenta asiguratul sau se transmite prin servicii postale si este insotita de urmatoarele documente:
a) copia actului de identitate sau alte acte doveditoare, dupa caz, privind modificarea datelor personale de identificare ulterior datei de emitere a cardului national;
b) cardul national emis initial;
c) dovada platii contravalorii cardului duplicat si a distributiei acestuia. Plata contravalorii cardului duplicat se realizeaza in contul deschis pe seama casei de asigurari de sanatate unde este luat in evidenta asiguratul sau la sediul casei de asigurari de sanatate

(4)Cererea de eliberare a cardului duplicat, completata si semnata de catre titularul sau, dupa caz, reprezentantul legal ori imputernicitul acestuia, pentru situatiile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. c), se depune la sediul casei de asigurari de sanatate unde este luat in evidenta asiguratul sau se transmite prin servicii postale si este insotita de urmatoarele documente:
a) copia actului de identitate;
b) dovada platii contravalorii cardului duplicat si a distributiei acestuia. Plata contravalorii cardului duplicat se realizeaza in contul deschis pe seama casei de asigurari de sanatate unde este luat in evidenta asiguratul sau la sediul casei de asigurari de sanatate

(5)Cererea de eliberare a cardului duplicat, completata si semnata de catre titularul sau, dupa caz, reprezentantul legal ori imputernicitul acestuia, pentru situatiile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. d), se depune la sediul casei de asigurari de sanatate unde este luat in evidenta asiguratul si este insotita de urmatoarele documente:
a) copia actului de identitate;
b) cardul national emis initial

(6)Pentru situatia prevazuta la alin. (5), casa de asigurari de sanatate unde este luat in evidenta asiguratul verifica si confirma anterior depunerii cererii cazul in care cardul national emis initial prezinta defectiuni tehnice, erori ale informatiilor inscrise sau ca acesta nu poate fi utilizat din motive tehnice de functionare

(7)Sumele care urmeaza sa fie suportate de catre asigurat in conditiile alin. (2)-(4) pentru producerea si distributia cardului duplicat se stabilesc prin conventia incheiata de CNAS in conditiile art. 3 alin. (3) si sunt comunicate caselor de asigurari de sanatate, care sunt obligate sa le posteze pe site-ul propriu impreuna cu numarul contului in care se poate efectua plata

(8)Cardurile duplicat nedistribuite si predate de catre operatorul de servicii postale la casele de asigurari de sanatate se distribuie asiguratilor de catre casele de asigurari de sanatate prin prezentarea acestora la sediul casei de asigurari de sanatate la care sunt luati in evidenta. Cardurile duplicat care nu au ajuns la titulari prin servicii postale sau prin casele de asigurari de sanatate pot fi redistribuite asiguratilor prin medicii de familie pe a caror lista de capitatie sunt inscrisi, cu ocazia primei prezentari in vederea acordarii unui serviciu medical. Cardurile duplicat nedistribuite de medicii de familie intr-o perioada de 12 luni de la primirea acestora vor fi returnate caselor de asigurari de sanatate

(9)Casele de asigurari de sanatate asigura, potrivit Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, republicata, pastrarea si arhivarea cardurilor duplicat returnate de operatorul de servicii postale, urmand ca la expirarea perioadei de arhivare stabilite in conditiile legii sa se procedeze la distrugerea acestora.

Art. 5. –

(1) Pana la eliberarea cardului duplicat, dovada calitatii de asigurat se face cu adeverinta de inlocuire a cardului national prevazuta la art. 2 alin. (4), al carei model este prevazut in anexa nr. 2, care poate fi eliberata titularului sau, dupa caz, reprezentantului legal ori imputernicitului acestuia, de casa de asigurari de sanatate la care asiguratul este luat in evidenta

(2) Adeverinta prevazuta la alin. (1) are o valabilitate de 60 de zile de la data eliberarii acesteia si inceteaza inainte de acest termen in momentul activarii cardului duplicat

(3) Cardul duplicat se activeaza cu ocazia primei prezentari in vederea acordarii unui serviciu medical

(4) Adeverinta prevazuta la alin. (1) este eliberata de casa de asigurari de sanatate la care este luat in evidenta asiguratul la data inregistrarii cererii insotite de toate documentele justificative prevazute la art. 4

(5) Odata cu eliberarea adeverintei prevazute la alin. (1), casa de asigurari de sanatate va modifica in sistemul national al cardului de asigurari sociale de sanatate starea cardului national pierdut, furat, deteriorat, cu date de identificare care nu corespund sau alte situatii justificate, din „ACTIV” in „SUSPENDAT”, si starea cardului national cu defectiuni tehnice, erori ale informatiilor inscrise sau care nu poate fi utilizat din motive tehnice de functionare, din„ACTIV” in „DATE INCORECTE”.

Art. 6. –

(1) Cardurile nationale deteriorate sau cu date personale de identificare care nu mai corespund depuse la casele de asigurari de sanatate vor fi distruse, in conditiile legii, in baza unui proces-verbal incheiat in acest sens

(2) Cardurile nationale care prezinta defectiuni tehnice, erori ale informatiilor inscrise sau care nu pot fi utilizate din motive tehnice de functionare, confirmate in acest sens de casa de asigurari de sanatate, se transmit saptamanal la CNAS pe baza de borderou centralizator.

Art. 7.

(1) CNAS genereaza saptamanal din sistemul national al cardului de asigurari sociale de sanatate, in prima zi lucratoare a saptamanii curente pentru saptamana anterioara, datele cu privire la cardurile nationale aflate in starea „SUSPENDAT” si, dupa caz, aflate in starea„DATE INCORECTE”, la nivel national

(2) Datele validate, generate potrivit alin. (1), insotite, dupa caz, de cardurile nationale cu defectiuni tehnice, erori ale informatiilor inscrise sau care nu pot fi utilizate din motive tehnice de functionare si borderoul centralizator al acestora se transmit Companiei Nationale„Imprimeria Nationala” – S.A. pentru producerea cardurilor duplicat

(3) Cardurile duplicat al caror cost de producere si distributie se suporta de catre asigurat, in conditiile art. 4 alin.(2)-(4), se predau caselor de asigurari de sanatate, pe baza de proces-verbal de predare-primire, de catre Compania Nationala „Imprimeria Nationala” – S.A., dupa producerea si personalizarea acestora. Ulterior, casele de asigurari de sanatate le predau in vederea distributiei operatorului de servicii postale, desemnat castigator ca urmare a procedurii desfasurate in conditiile art. 5 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX „Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 900/2012, cu modificarile si completarile ulterioare

(4) La primirea cardurilor duplicat de la Compania Nationala „Imprimeria Nationala” – S.A., casele de asigurari de sanatate modifica in sistemul national al cardului de asigurari sociale de sanatate starea cardurilor duplicat din „TRANSPORT” in „INACTIV”.

Art. 8. –

(1) Cardurile duplicat eliberate ca urmare a constatarii defectiunilor tehnice sau a erorilor informatiilor inscrise pe cardurile nationale sau a constatarii faptului ca acestea nu pot fi utilizate din motive tehnice de functionare, al caror cost de producere si distributie se suporta de catre Compania Nationala „Imprimeria Nationala” – S.A., se predau in vederea distributiei catre asigurat operatorului de servicii postale, desemnat castigator ca urmare a procedurii desfasurate in conditiile art. 5 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX „Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 900/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, prin casele de asigurari de sanatate, pe baza de proces-verbal de predare-primire, dupa producerea si personalizarea acestora

(2) La primirea cardurilor duplicat de la Compania Nationala „Imprimeria Nationala” – S.A., casele de asigurari de sanatate modifica in sistemul national al cardului de asigurari sociale de sanatate starea cardurilor duplicat prevazute la alin. (1) din „TRANSPORT” in „INACTIV”.

Art. 9. –

(1) Incepand cu data de 1 mai 2015, persoanelor prevazute la art. 336 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, care refuza in mod expres, din motive religioase sau de constiinta, primirea cardului national, li se elibereaza de catre casa de asigurari de sanatate la care este luat in evidenta adeverinta de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, al carei model este prevazut in anexa nr. 4

(2) Adeverinta de asigurat cu o valabilitate de 3 luni de la data emiterii se elibereaza la solicitarea asiguratului pe baza unei cereri adresate casei de asigurari de sanatate la care acesta este luat in evidenta, al carei model este prevazut in anexa nr. 3

(3) Cererea, pentru prima solicitare de eliberare a adeverintei, va fi insotita de cardul national, in situatia in care acesta a fost distribuit. In situatia in care cardul national a fost returnat casei de asigurari de sanatate/CNAS anterior depunerii cererii de eliberare a adeverintei de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, asiguratul va face mentiunea acestui fapt in declaratia pe propria raspundere

(4) La eliberarea adeverintei de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, casele de asigurari de sanatate modifica starea cardurilor nationale returnate in sistemul national al cardului de asigurari sociale de sanatate in „BLOCAT”

(5) Pentru persoanele prevazute la alin. (1), care au refuzat initial primirea cardului national, casele de asigurari de sanatate pot elibera cardurile nationale oricand in perioada de valabilitate a acestora, pe baza unei cereri scrise a asiguratilor. In aceasta situatie, cardul national se activeaza cu ocazia primei prezentari la medicul de familie in vederea acordarii unui serviciu medical.

Art. 10. – Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. 11. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Vasile Ciurchea

Bucuresti, 27 februarie 2015.
Nr. 98.

Puteti consulta anexele in fisierul atasat.

Fişiere ataşate:Anexe (0,26 MB)

0 Comments

No Comments This Article Has No Comments Yet

Sorry, either someone took all the comments and ran away or no one left any in the first place !

But You can be first to leave a comment !

Leave Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

CARDUL DE SANATATE

Norme metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor şi unităţilor medicale mobile

Norme metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor şi unităţilor medicale mobile   0

NORME METODOLOGICE privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor şi unităţilor medicale mobile au fost aprobate prin OMS 606/2018. Textele normative pot fi consultate aici: cabinete mobile-norme-metodologice-din-2018-forma-sintetica-pentru-data-2018-05-24 ordinul-606-2018-m-of-432-din-22-mai-2018 Lămuriri privind art. 419 lit. h) [...]

Banner

Facebook

Aboneaza-te aici

Banner

INFORMATII UTILE

Reclamatii

 

 

 

STIRILE ZILEI

Umilinta de a profesa ca medic in Romania.

Umilinta de a profesa ca medic in Romania.   0

read more
Proiect ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2020 -2023

Proiect ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2020 -2023   0

read more
Boli ale căror
diagnostice pot fi puse de pe stradă. Semnele acromegaliei, boala
hipersecreţiei de hormon de creştere

Boli ale căror diagnostice pot fi puse de pe stradă. Semnele acromegaliei, boala hipersecreţiei de hormon de creştere   0

read more

COMUNICAT – CNAS continuă demersurile pentru a asigura tratamentul necesar tuturor bolnavilor cu amiotrofie musculară spinală   0

read more
Vinul roşu, benefic pentru organism – Combate obezitatea

Vinul roşu, benefic pentru organism – Combate obezitatea   0

read more
Prof. dr. Cătălin Codreanu: „Cu
un diagnostic precoce şi un tratament adecvat, pacienţii cu boli reumatice pot
rămâne activi“

Prof. dr. Cătălin Codreanu: „Cu un diagnostic precoce şi un tratament adecvat, pacienţii cu boli reumatice pot rămâne activi“   0

read more
Afecțiunea psihică din viața reală de care suferă Joker, ce se manifestă prin râs incontrolabil

Afecțiunea psihică din viața reală de care suferă Joker, ce se manifestă prin râs incontrolabil   0

read more
Cum s-au transformat promisele spitale regionale în spitale pentru nepoții noștri

Cum s-au transformat promisele spitale regionale în spitale pentru nepoții noștri   0

read more
Studiile clinice pot salva vieţi

Studiile clinice pot salva vieţi   0

read more
Un pacient care urma să fie externat, găsit mort în curtea Spitalului Județean Slatina

Un pacient care urma să fie externat, găsit mort în curtea Spitalului Județean Slatina   0

read more
Cum se tușește corect, pentru a răspândi cât mai puține bacterii

Cum se tușește corect, pentru a răspândi cât mai puține bacterii   0

read more
Un deputat USR anunță că va sesiza DNA pentru o achiziție de vaccinuri de către Ministerul Sănătății

Un deputat USR anunță că va sesiza DNA pentru o achiziție de vaccinuri de către Ministerul Sănătății   0

read more
Persoanele care merg mai repede îmbătrânesc mai încet şi sunt mai inteligente

Persoanele care merg mai repede îmbătrânesc mai încet şi sunt mai inteligente   0

read more
Şef la Pneumologie: „Îl auzeam noaptea pe tata cum tuşea, cum se sufoca“

Şef la Pneumologie: „Îl auzeam noaptea pe tata cum tuşea, cum se sufoca“   0

read more
Locul în care puteți verifica gratuit dacă suferiți de depresie

Locul în care puteți verifica gratuit dacă suferiți de depresie   0

read more
Sezonul de gripă a început mai devreme în România. Posibilă pandemie la nivel mondial

Sezonul de gripă a început mai devreme în România. Posibilă pandemie la nivel mondial   0

read more
Alina Culcea, vicepreşedinte Asociaţiei
Române a Producătorilor Internaţionali de Medicamente:

„Un pacient din patru e tratat în totalitate de
industria farma“

Alina Culcea, vicepreşedinte Asociaţiei Române a Producătorilor Internaţionali de Medicamente: „Un pacient din patru e tratat în totalitate de industria farma“   0

read more
Rezultatele surprinzătoare ale unui studiu: o anomalie genetică considerată rară, descoperită la un număr mare de persoane sănătoase

Rezultatele surprinzătoare ale unui studiu: o anomalie genetică considerată rară, descoperită la un număr mare de persoane sănătoase   0

read more

Ministerul Sănătății anunță că a găsit soluții pentru cele 128 de medicamente cărora le expiră prețurile la începutul lui noiembrie   0

read more
Beneficiile polenului – Ajută la insomnie

Beneficiile polenului – Ajută la insomnie   0

read more
5 poziţii sexuale recomandate în timpul sarcinii

5 poziţii sexuale recomandate în timpul sarcinii   0

read more
Un paznic de spital anunță că demisionează și face dezvăluiri: Văd zilnic bătaia de joc față de bolnavi

Un paznic de spital anunță că demisionează și face dezvăluiri: Văd zilnic bătaia de joc față de bolnavi   0

read more
Sorina Pintea, legat de amânarea examenului de Rezidențiat: Nu a fost o manevră politică

Sorina Pintea, legat de amânarea examenului de Rezidențiat: Nu a fost o manevră politică   0

read more

Arhiva

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

ADT Healthcare offers free help and assistance to people suffering from drug and alcohol addiction. Contact: 0800 088 66 86

adt-logo
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.