Comunicat - Reglementările legale în vigoare asigură accesul asiguraţilor la servicii medicale în sistemul public de sănătatePrevious Article
Ordinul_391_187_2015.  Criteriile de incadrare a cabinetelor medicale / din mediul rural si din mediul urban pentru orasele cu un numar de pana la 10.000 locuitori.Next Article

Asociatia Medicilor de Familie Mures

Something went wrong with the connection!

Ordinul CNAS nr. 98/2015 – aprobarea procedurii de eliberare, a modalitatii de suportare a cheltuielilor aferente producerii si distributiei cardului duplicat catre asigurat

Line Spacing+- AFont Size+- Print This Article
Ordinul CNAS nr. 98/2015 – aprobarea procedurii de eliberare, a modalitatii de suportare a cheltuielilor aferente producerii si distributiei cardului duplicat catre asigurat
Related Articles

 

Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 98/2015 pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalitatii de suportare a cheltuielilor aferente producerii si distributiei cardului duplicat catre asigurat, precum si a modalitatii de acordare a serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale pana la eliberarea sau in cazul refuzului cardului national de asigurari sociale de sanatate a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 207 din 30 martie 2015.

Avand in vedere:

– Referatul de aprobare nr. DG 283 din 25 februarie 2015 al directorului general al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate;
– art. 319 lit. b) si b1), art. 330 alin. (2), art. 332 alin. (4), (41), (5) si (6) si art. 336 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
– art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 900/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 6 alin. (3) si (4) si art. 9 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate d in titlul IX „Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatat ii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 900/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul dispozitiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 972/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emite urmatorul ordin:

Art. 1.

(1) In sistemul de asigurari sociale de sanatate se utilizeaza cardul national de asigurari sociale de sanatate, denumit in continuare card national, de catre asigurati si furnizorii de servicii medicale, medicamente si, dupa caz, de furnizorii de dispozitive medicale, potrivit Hotararii Guvernului nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX „Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare

(2) Pana la data de 1 mai 2015, pentru dovedirea calitatii de asigurat se utilizeaza:
a) cardul national;
b) documentele prevazute la art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru asiguratii care nu prezinta cardul national

(3) Dupa data de 1 mai 2015, pentru dovedirea calitatii de asigurat se utilizeaza:
a) cardul national;
b) adeverinta de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, eliberata la solicitarea asiguratului de catre casa de asigurari de sanatate la care este luat in evidenta pentru persoanele prevazute la art. 336 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, care refuza in mod expres, din motive religioase sau de constiinta, primirea cardului national;
c) documentele prevazute la art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoanele prevazute la art. 336 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru care nu a fost emis cardul national, pana la data la care asiguratul intra in posesia acestuia, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data emiterii;
d) adeverinta de inlocuire a cardului national pentru situatiile in care se solicita emiterea cardului duplicat

(4) Informatiile privind emiterea cardului national se verifica prin intermediul serviciilor web sau prin intermediul unui instrument electronic care poate fi accesat pe site-ul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) la adresa http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html

(5) Documentele prevazute la alin. (3) lit. b) si d) se emit din sistemul national al cardului de asigurari sociale de sanatate.

Art. 2. –

(1) In sistemul de asigurari sociale de sanatate se elibereaza cardul duplicat ca urmare a solicitarii persoanei asigurate, dupa cum urmeaza:
a) in cazul pierderii, furtului sau deteriorarii cardului national emis initial;
b) in cazul modificarii datelor personale de identificare ulterior datei de emitere a cardului national emis initial;
c) alte situatii justificate;
d) in cazul in care cardul national emis initial prezinta defectiuni tehnice, erori ale informatiilor inscrise sau care nu poate fi utilizat din motive tehnice de functionare, confirmate de casa de asigurari de sanatate;
e) in situatii justificate rezultate din derularea procesului de distributie a cardului national emis initial

(2) In situatiile prevazute la alin. (1) lit. a)-d), titularul sau, dupa caz, reprezentantul legal ori imputernicitul acestuia solicita eliberarea cardului duplicat pe baza unei cereri adresate casei de asigurari de sanatate in a carei evidenta se afla persoana respectiva, insotita de documentele prevazute la art. 4

(3) Emiterea cardului duplicat se face in termen de 30 de zile de la depunerea cererii la casa de asigurari de sanatate unde este luat in evidenta asiguratul

(4) Pana la data la care asiguratul intra in posesia cardului duplicat, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data emiterii acestuia, acordarea serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale se realizeaza pe baza unei adeverinte de inlocuire a cardului national eliberate de casa de asigurari de sanatate in evidenta careia se afla persoana asigurata.

Art. 3.

(1) Cheltuielile aferente producerii si distributiei cardului duplicat se suporta de catre asigurat pentru situatiile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a)-c). Pentru situatiile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. d), cheltuielile aferente producerii si distributiei cardului duplicat se suporta de catre Compania Nationala „Imprimeria Nationala” – S.A. Pentru situatiile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. e), cheltuielile aferente producerii si distributiei cardului duplicat se suporta de catre operatorul de servicii postale care a realizat distributia

(2) Pentru situatiile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a)-c), cheltuielile de producere si de distributie a cardului duplicat suportate de asigurat nu pot depasi valoarea suportata de Ministerul Sanatatii si CNAS, in conditiile art. 4 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX „Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 900/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru producerea cardului national, respectiv art. 5 alin. (9) din acelasi act normativ, pentru distributia acestuia

(3) Pentru situatiile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a)-c) si e), in conditiile alin. (2), CNAS incheie o conventie cu Compania Nationala „Imprimeria Nationala” – S.A. si cu operatorul de servicii postale desemnat castigator ca urmare a procedurii derulate de CNAS, in conditiile art. 5 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX „Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 900/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea producerii, platii si distributiei cardurilor duplicat.

Art. 4. –

(1) Modelul de cerere privind eliberarea cardului duplicat pentru situatiile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) este prevazut in anexa nr. 1

(2) Cererea de eliberare a cardului duplicat, completata si semnata de catre titularul sau, dupa caz, reprezentantul legal ori imputernicitul acestuia, pentru situatia prevazuta la art. 2 alin. (1) lit. a), se depune la sediul casei de asigurari de sanatate unde este luat in evidenta asiguratul sau se transmite prin servicii postale si este insotita de urmatoarele documente:
a) copia actului de identitate;
b) dovada platii contravalorii cardului duplicat si a distributiei acestuia. Plata contravalorii cardului duplicat se realizeaza in contul deschis pe seama casei de asigurari de sanatate unde este luat in evidenta asiguratul sau la sediul casei de asigurari de sanatate

(3)Cererea de eliberare a cardului duplicat, completata si semnata de catre titularul sau, dupa caz, reprezentantul legal ori imputernicitul acestuia, pentru situatia prevazuta la art. 2 alin. (1) lit. b), se depune la sediul casei de asigurari de sanatate unde este luat in evidenta asiguratul sau se transmite prin servicii postale si este insotita de urmatoarele documente:
a) copia actului de identitate sau alte acte doveditoare, dupa caz, privind modificarea datelor personale de identificare ulterior datei de emitere a cardului national;
b) cardul national emis initial;
c) dovada platii contravalorii cardului duplicat si a distributiei acestuia. Plata contravalorii cardului duplicat se realizeaza in contul deschis pe seama casei de asigurari de sanatate unde este luat in evidenta asiguratul sau la sediul casei de asigurari de sanatate

(4)Cererea de eliberare a cardului duplicat, completata si semnata de catre titularul sau, dupa caz, reprezentantul legal ori imputernicitul acestuia, pentru situatiile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. c), se depune la sediul casei de asigurari de sanatate unde este luat in evidenta asiguratul sau se transmite prin servicii postale si este insotita de urmatoarele documente:
a) copia actului de identitate;
b) dovada platii contravalorii cardului duplicat si a distributiei acestuia. Plata contravalorii cardului duplicat se realizeaza in contul deschis pe seama casei de asigurari de sanatate unde este luat in evidenta asiguratul sau la sediul casei de asigurari de sanatate

(5)Cererea de eliberare a cardului duplicat, completata si semnata de catre titularul sau, dupa caz, reprezentantul legal ori imputernicitul acestuia, pentru situatiile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. d), se depune la sediul casei de asigurari de sanatate unde este luat in evidenta asiguratul si este insotita de urmatoarele documente:
a) copia actului de identitate;
b) cardul national emis initial

(6)Pentru situatia prevazuta la alin. (5), casa de asigurari de sanatate unde este luat in evidenta asiguratul verifica si confirma anterior depunerii cererii cazul in care cardul national emis initial prezinta defectiuni tehnice, erori ale informatiilor inscrise sau ca acesta nu poate fi utilizat din motive tehnice de functionare

(7)Sumele care urmeaza sa fie suportate de catre asigurat in conditiile alin. (2)-(4) pentru producerea si distributia cardului duplicat se stabilesc prin conventia incheiata de CNAS in conditiile art. 3 alin. (3) si sunt comunicate caselor de asigurari de sanatate, care sunt obligate sa le posteze pe site-ul propriu impreuna cu numarul contului in care se poate efectua plata

(8)Cardurile duplicat nedistribuite si predate de catre operatorul de servicii postale la casele de asigurari de sanatate se distribuie asiguratilor de catre casele de asigurari de sanatate prin prezentarea acestora la sediul casei de asigurari de sanatate la care sunt luati in evidenta. Cardurile duplicat care nu au ajuns la titulari prin servicii postale sau prin casele de asigurari de sanatate pot fi redistribuite asiguratilor prin medicii de familie pe a caror lista de capitatie sunt inscrisi, cu ocazia primei prezentari in vederea acordarii unui serviciu medical. Cardurile duplicat nedistribuite de medicii de familie intr-o perioada de 12 luni de la primirea acestora vor fi returnate caselor de asigurari de sanatate

(9)Casele de asigurari de sanatate asigura, potrivit Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, republicata, pastrarea si arhivarea cardurilor duplicat returnate de operatorul de servicii postale, urmand ca la expirarea perioadei de arhivare stabilite in conditiile legii sa se procedeze la distrugerea acestora.

Art. 5. –

(1) Pana la eliberarea cardului duplicat, dovada calitatii de asigurat se face cu adeverinta de inlocuire a cardului national prevazuta la art. 2 alin. (4), al carei model este prevazut in anexa nr. 2, care poate fi eliberata titularului sau, dupa caz, reprezentantului legal ori imputernicitului acestuia, de casa de asigurari de sanatate la care asiguratul este luat in evidenta

(2) Adeverinta prevazuta la alin. (1) are o valabilitate de 60 de zile de la data eliberarii acesteia si inceteaza inainte de acest termen in momentul activarii cardului duplicat

(3) Cardul duplicat se activeaza cu ocazia primei prezentari in vederea acordarii unui serviciu medical

(4) Adeverinta prevazuta la alin. (1) este eliberata de casa de asigurari de sanatate la care este luat in evidenta asiguratul la data inregistrarii cererii insotite de toate documentele justificative prevazute la art. 4

(5) Odata cu eliberarea adeverintei prevazute la alin. (1), casa de asigurari de sanatate va modifica in sistemul national al cardului de asigurari sociale de sanatate starea cardului national pierdut, furat, deteriorat, cu date de identificare care nu corespund sau alte situatii justificate, din „ACTIV” in „SUSPENDAT”, si starea cardului national cu defectiuni tehnice, erori ale informatiilor inscrise sau care nu poate fi utilizat din motive tehnice de functionare, din„ACTIV” in „DATE INCORECTE”.

Art. 6. –

(1) Cardurile nationale deteriorate sau cu date personale de identificare care nu mai corespund depuse la casele de asigurari de sanatate vor fi distruse, in conditiile legii, in baza unui proces-verbal incheiat in acest sens

(2) Cardurile nationale care prezinta defectiuni tehnice, erori ale informatiilor inscrise sau care nu pot fi utilizate din motive tehnice de functionare, confirmate in acest sens de casa de asigurari de sanatate, se transmit saptamanal la CNAS pe baza de borderou centralizator.

Art. 7.

(1) CNAS genereaza saptamanal din sistemul national al cardului de asigurari sociale de sanatate, in prima zi lucratoare a saptamanii curente pentru saptamana anterioara, datele cu privire la cardurile nationale aflate in starea „SUSPENDAT” si, dupa caz, aflate in starea„DATE INCORECTE”, la nivel national

(2) Datele validate, generate potrivit alin. (1), insotite, dupa caz, de cardurile nationale cu defectiuni tehnice, erori ale informatiilor inscrise sau care nu pot fi utilizate din motive tehnice de functionare si borderoul centralizator al acestora se transmit Companiei Nationale„Imprimeria Nationala” – S.A. pentru producerea cardurilor duplicat

(3) Cardurile duplicat al caror cost de producere si distributie se suporta de catre asigurat, in conditiile art. 4 alin.(2)-(4), se predau caselor de asigurari de sanatate, pe baza de proces-verbal de predare-primire, de catre Compania Nationala „Imprimeria Nationala” – S.A., dupa producerea si personalizarea acestora. Ulterior, casele de asigurari de sanatate le predau in vederea distributiei operatorului de servicii postale, desemnat castigator ca urmare a procedurii desfasurate in conditiile art. 5 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX „Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 900/2012, cu modificarile si completarile ulterioare

(4) La primirea cardurilor duplicat de la Compania Nationala „Imprimeria Nationala” – S.A., casele de asigurari de sanatate modifica in sistemul national al cardului de asigurari sociale de sanatate starea cardurilor duplicat din „TRANSPORT” in „INACTIV”.

Art. 8. –

(1) Cardurile duplicat eliberate ca urmare a constatarii defectiunilor tehnice sau a erorilor informatiilor inscrise pe cardurile nationale sau a constatarii faptului ca acestea nu pot fi utilizate din motive tehnice de functionare, al caror cost de producere si distributie se suporta de catre Compania Nationala „Imprimeria Nationala” – S.A., se predau in vederea distributiei catre asigurat operatorului de servicii postale, desemnat castigator ca urmare a procedurii desfasurate in conditiile art. 5 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX „Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 900/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, prin casele de asigurari de sanatate, pe baza de proces-verbal de predare-primire, dupa producerea si personalizarea acestora

(2) La primirea cardurilor duplicat de la Compania Nationala „Imprimeria Nationala” – S.A., casele de asigurari de sanatate modifica in sistemul national al cardului de asigurari sociale de sanatate starea cardurilor duplicat prevazute la alin. (1) din „TRANSPORT” in „INACTIV”.

Art. 9. –

(1) Incepand cu data de 1 mai 2015, persoanelor prevazute la art. 336 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, care refuza in mod expres, din motive religioase sau de constiinta, primirea cardului national, li se elibereaza de catre casa de asigurari de sanatate la care este luat in evidenta adeverinta de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, al carei model este prevazut in anexa nr. 4

(2) Adeverinta de asigurat cu o valabilitate de 3 luni de la data emiterii se elibereaza la solicitarea asiguratului pe baza unei cereri adresate casei de asigurari de sanatate la care acesta este luat in evidenta, al carei model este prevazut in anexa nr. 3

(3) Cererea, pentru prima solicitare de eliberare a adeverintei, va fi insotita de cardul national, in situatia in care acesta a fost distribuit. In situatia in care cardul national a fost returnat casei de asigurari de sanatate/CNAS anterior depunerii cererii de eliberare a adeverintei de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, asiguratul va face mentiunea acestui fapt in declaratia pe propria raspundere

(4) La eliberarea adeverintei de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, casele de asigurari de sanatate modifica starea cardurilor nationale returnate in sistemul national al cardului de asigurari sociale de sanatate in „BLOCAT”

(5) Pentru persoanele prevazute la alin. (1), care au refuzat initial primirea cardului national, casele de asigurari de sanatate pot elibera cardurile nationale oricand in perioada de valabilitate a acestora, pe baza unei cereri scrise a asiguratilor. In aceasta situatie, cardul national se activeaza cu ocazia primei prezentari la medicul de familie in vederea acordarii unui serviciu medical.

Art. 10. – Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. 11. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Vasile Ciurchea

Bucuresti, 27 februarie 2015.
Nr. 98.

Puteti consulta anexele in fisierul atasat.

Fişiere ataşate:Anexe (0,26 MB)

0 Comments

No Comments This Article Has No Comments Yet

Sorry, either someone took all the comments and ran away or no one left any in the first place !

But You can be first to leave a comment !

Leave Your Comment

<

*

CARDUL DE SANATATE

Norme metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor şi unităţilor medicale mobile

Norme metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor şi unităţilor medicale mobile   0

NORME METODOLOGICE privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor şi unităţilor medicale mobile au fost aprobate prin OMS 606/2018. Textele normative pot fi consultate aici: cabinete mobile-norme-metodologice-din-2018-forma-sintetica-pentru-data-2018-05-24 ordinul-606-2018-m-of-432-din-22-mai-2018 Lămuriri privind art. 419 lit. h) [...]

Banner

Facebook

Aboneaza-te aici

Banner

INFORMATII UTILE

Reclamatii

 

 

 

STIRILE ZILEI

Umilinta de a profesa ca medic in Romania.

Umilinta de a profesa ca medic in Romania.   0

read more
„Celebra şi de speriat puncţie sinusală nu prea se
mai foloseşte“. Cum se tratează corect sinuzita

„Celebra şi de speriat puncţie sinusală nu prea se mai foloseşte“. Cum se tratează corect sinuzita   0

read more
Traseul primului român infectat cu coronavirus trebuie refăcut. Ancheta epidemiologică în județul Gorj se reia de la zero

Traseul primului român infectat cu coronavirus trebuie refăcut. Ancheta epidemiologică în județul Gorj se reia de la zero   0

read more
Probe trimise pe pile și relații politice, pentru a fi testate pentru noul coronavirus, la „Matei Balș”

Probe trimise pe pile și relații politice, pentru a fi testate pentru noul coronavirus, la „Matei Balș”   0

read more
Medic: Donarea de sânge scade riscul de infarct şi accident vascular cerebral

Medic: Donarea de sânge scade riscul de infarct şi accident vascular cerebral   0

read more
Dosar penal pentru fosta şefă a DSP Gorj. Este acuzată că a transmis la minister date false despre coronavirus

Dosar penal pentru fosta şefă a DSP Gorj. Este acuzată că a transmis la minister date false despre coronavirus   0

read more
Reacția lui Arafat după ce un echipaj de ambulanță de la Gorj a refuzat să transporte epidemiologi la un suspect de coronavirus

Reacția lui Arafat după ce un echipaj de ambulanță de la Gorj a refuzat să transporte epidemiologi la un suspect de coronavirus   0

read more
EXPLICAŢII. Procedura pas cu pas pentru eliberarea concediului medical pentru salariaţii în carantină. Medic: E cât se poate de simplă

EXPLICAŢII. Procedura pas cu pas pentru eliberarea concediului medical pentru salariaţii în carantină. Medic: E cât se poate de simplă   0

read more
Prof.dr. Codruţ Sarafoleanu:„În ultimii cinci
ani, s-a dublat numărul cazurilor de cancer“

Prof.dr. Codruţ Sarafoleanu:„În ultimii cinci ani, s-a dublat numărul cazurilor de cancer“   0

read more
Victor Costache: Între 82 și 85 la sută dintre cazurile de infecții cu coronavirus au o formă ușoară spre moderată

Victor Costache: Între 82 și 85 la sută dintre cazurile de infecții cu coronavirus au o formă ușoară spre moderată   0

read more
Un nou caz suspect de coronavirus. O tânără din Timișoara, plasată în carantină

Un nou caz suspect de coronavirus. O tânără din Timișoara, plasată în carantină   0

read more
Vrei să înveţe mai bine la şcoală? Iată cum îl motivezi!

Vrei să înveţe mai bine la şcoală? Iată cum îl motivezi!   0

read more
Cum se acordă concediul medical şi indemnizaţia pentru carantină în caz de coronavirus?

Cum se acordă concediul medical şi indemnizaţia pentru carantină în caz de coronavirus?   0

read more
Conferința regională a Societății Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice ediția Târgu Mureș . 6 CREDITE EMC

Conferința regională a Societății Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice ediția Târgu Mureș . 6 CREDITE EMC   0

read more
Raed Arafat: Nu toate persoanele care au călătorit în străinătate și sunt puțin răcite au coronavirus

Raed Arafat: Nu toate persoanele care au călătorit în străinătate și sunt puțin răcite au coronavirus   0

read more

COMUNICAT – Reglementări privind acordarea concediului medical și a indemnizației pentru carantină   0

read more
47 de persoane au murit din cauza gripei, anunţă Institutul de Sănătate Publică

47 de persoane au murit din cauza gripei, anunţă Institutul de Sănătate Publică   0

read more
Consilier prezidenţial: Avem de-a face cu o viroză respiratorie. Nu trebuie să ne speriem de epidemie. Să evităm ştirile false!

Consilier prezidenţial: Avem de-a face cu o viroză respiratorie. Nu trebuie să ne speriem de epidemie. Să evităm ştirile false!   0

read more
CDC: Tipurile de barbă care fac inutilă purtarea măştii de protecţie împotriva coronavirusului

CDC: Tipurile de barbă care fac inutilă purtarea măştii de protecţie împotriva coronavirusului   0

read more
Producătorii de medicamente: Nu există goluri de aprovizionare pentru medicamentele fabricate în România, nici pericol de scumpire

Producătorii de medicamente: Nu există goluri de aprovizionare pentru medicamentele fabricate în România, nici pericol de scumpire   0

read more
Cum se transmite, de fapt, coronavirusul. Alexandru Rafila: Nu prin atingere, ci prin intermediul secrețiilor respiratorii

Cum se transmite, de fapt, coronavirusul. Alexandru Rafila: Nu prin atingere, ci prin intermediul secrețiilor respiratorii   0

read more
Arafat: Problema stocurilor echipamentelor de protecţie e mondială. Majoritatea se fabricau în China

Arafat: Problema stocurilor echipamentelor de protecţie e mondială. Majoritatea se fabricau în China   0

read more
Moldovan (MS): Nu suntem lipsiţi de materiale, nu avem nevoie de mai multe. Săptămâna viitoare vor fi în România 5 milioane de măşti

Moldovan (MS): Nu suntem lipsiţi de materiale, nu avem nevoie de mai multe. Săptămâna viitoare vor fi în România 5 milioane de măşti   0

read more

Arhiva

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

ADT Healthcare offers free help and assistance to people suffering from drug and alcohol addiction. Contact: 0800 088 66 86

adt-logo
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.