Dr. Cristian Sever Oana: Redevenim medici adevaratiPrevious Article
CMR: Scrisoarea medicala, obligatorie din 1 iunieNext Article

Asociatia Medicilor de Familie Mures

Something went wrong with the connection!

OUG nr. 23/2014 – modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 – reforma in domeniul sanatatii si pentru modificarea unor acte normative in domeniul sanatatii

Line Spacing+- AFont Size+- Print This Article
OUG nr. 23/2014 – modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 – reforma in domeniul sanatatii si pentru modificarea unor acte normative in domeniul sanatatii
Ordonanta de Urgenta a Guvernul Romaniei nr. 23/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si pentru modificarea unor acte normative in domeniul sanatatii a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 359 din 15 mai 2014.  

Avand in vedere ca, in calitatea sa de stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, Romaniei ii revine sarcina de a transpune si de a implementa directivele adoptate de Uniunea Europeana,

avand in vedere consecintele negative ale nepromovarii in regim de urgenta a prezentului act normativ, care asigura cadrul primar de transpunere pentru Directiva nr. 89/105/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind transparenta masurilor care reglementeaza stabilirea preturilor medicamentelor de uz uman si includerea acestora in domeniul de aplicare al sistemelor nationale de asigurari de sanatate, luand in considerare evitarea declansarii procedurii de infringement, precum si in scopul evitarii impunerii sanctiunilor pecuniare impotriva Romaniei, potrivit prevederilor art. 260 alin. (3) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, care accelereaza mecanismul de impunere a sanctiunilor pecuniare in cazul in care Comisia Europeana, sesizand Curtea de Justitie cu o actiune in constatarea neindeplinirii obligatiilor, considera ca statul membru nu si-a indeplinit obligatia de a comunica masurile de transpunere a unei directive adoptate in conformitate cu o procedura legislativa,in scopul evitarii declansarii unei actiuni in constatarea neindeplinirii de catre Romania a obligatiilor de stat membru al Uniunii Europene, avand in vedere solicitarea Comisiei Europene in urma careia autoritatile romane s-au angajat sa asigure conformitatea prevederilor nationale referitoare la transparenta masurilor care reglementeaza includerea medicamentelor in domeniul de aplicare al sistemelor nationale de asigurari de sanatate, cu Directiva 89/105/CEE,tinand cont de faptul ca, in urma sesizarii Comisiei Europene, Romania si-a asumat raspunderea privind promovarea, pana la sfarsitul lunii aprilie 2014, a unui act normativ care sa solutioneze problematica privind transparenta masurilor privi nd compensarea medicamentelor, astfel incat aceasta sa nu evolueze la stadiul de infringement, in considerarea faptului ca ministrul afacerilor externe a solicitat ministrului sanatatii adoptarea cu celeritate a actelor normative pentru transpunerea actului european, sesizand lipsa conformarii cu solicitarile Comisiei Europene, avand in vedere ca doar la comunicarea tuturor actelor de transpunere a directivei se considera ca Romania, ca stat membru, si-a indeplinit obligatia de a se asigura transpunerea completa a prevederilor directivei, evitand astfel declansarea procedurii de infringement, avand in vedere Politica de toleranta zero adoptata de Comisie pentru cazurile de netranspunere, potrivit Comunicarii privind o mai buna guvernanta a pietei unice COM (2012) 259, prin care statele membre trebuie sa isi asume obiectivul de toleranta zero cu privire la transpunerea directivelor tradus printr-o tinta de 0% deficit de transpunere si deficit de conformitate,

tinand cont de faptul ca in lipsa acestor reglementari pacientii romani nu pot avea acces la tratamente noi, vitale pentru viata si sanatatea lor, se impune astfel luarea unor masuri cu celeritate in vederea eliminarii disfunctionalitatilor posibil a fi generate de neaplicarea directivei,

pentru a preveni inrautatirea sau chiar degradarea iremediabila a starii de sanatate, in special a pacientilor care depind de accesul la medicamente noi, este necesar a se limita efectele cu caracter distructiv asupra starii generale de sanatate a populatiei,

luand in considerare necesitatea adoptarii in regim de urgenta a cadrului organizatoric al sistemului de sanatate, astfel incat calitatea asistentei medicale si sanatatea publica sa nu aiba de suferit,

avand in vedere necesitatea reglementarii cadrului de implementare a sistemelor cuprinse in platforma informatica din asigurarile de sanatate – dosarul electronic de sanatate al pacientului si sistemul national al cardului de asigurari sociale de sanatate construit, precum si pentru respectarea termenelor de implementare a acestora convenite cu organismele financiare internationale,

avand in vedere ca prin introducerea unui nou sistem electronic, de colectare a datelor personale si a datelor medicale, respectiv dosarul electronic de sanatate al pacientului, rolul cardului national de asigurari sociale de sanatate ramane ca fiind document unic prin care se dovedeste calitatea de asigurat a cetateanului si asigura accesul persoanelor autorizate la datele inscrise in dosarul electronic de sanatate al pacientului,

in considerarea faptului ca realizarea unei proceduri unitare la nivel national de completare si utilizare a dosarului electronic de sanatate al pacientului, care sa fie folosita de furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, conduce la agregarea intr-un format unitar a datelor medicale relevante, aprobate de o comisie de specialisti, astfel incat aceste date sa poata fi accesate de furnizorii de servicii medicale care acorda servicii asiguratilor, aflati sau nu in relatii contractuale cu case le de asigurari de sanatate, realizandu-se astfel un istoric complet al starii de sanatate a pacientului,

tinand cont de faptul ca introducerea acestui instrument electronic conduce la cresterea calitatii serviciilor medicale oferite pacientilor, prin reducerea timpului destinat activitatilor cu caracter birocratic, crescand astfel timpul alocat consultatiei propriu-zise a pacientului,

avand in vedere faptul ca asigurarea functionalitatii cardului national de asigurari sociale de sanatate conduce la acordarea de servicii medicale pentru persoanele asigurate, in functie de starea de sanatate si istoricul medical inregistrat in dosarul electronic de sanatate al pacientului, care poate fi accesat in intregime de respectivul furnizor de servicii medicale fara a fi necesar ca asiguratul sa prezinte inscrisurile medicale pe care acesta le detine de la alti furnizori de servicii medicale,

in considerarea faptului ca cele doua instrumente electronice (dosarul electronic de sanatate al pacientului si cardul national de asigurari sociale de sanatate) imbunatatesc accesul la servicii medicale pentru asigurati, eliminand in acest sens activitati cu caracter birocratic, iar pentru casele de asigurari de sanatate se va crea un mecanism de eliminare a serviciilor neefectuate, dar raportate spre decontare,tinand cont de faptul ca, incepand cu luna mai 2014, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate incepe distributia cardurilor pentru un esantion determinat, respectiv bolnavii diagnosticati cu insuficienta renala cronica carora li se efectueaza servicii medicale de dializa,avand in vedere necesitatea armonizarii datelor inscrise pe cardul national de asigurari sociale de sanatate cu dosarul electronic de sanatate al pacientului,avand in vedere faptul ca neadoptarea acestor masuri imediate si a reglementarilor de implementare a acestora, prin ordonanta de urgenta, ar genera disfunctionalitati majore cu efecte negative asupra starii de sanatate a populatiei, precum si in utilizarea eficienta a resurselor umane si financiare din sistemul de sanatate si faptul ca orice intarziere a autoritatilor romane poate conduce la declansarea actiunii de neindeplinire a obligatiilor de stat membru, potrivit art. 258 din Tratatul privind fu nctionarea Uniunii Europene,avand in vedere faptul ca se impune eliminarea cat mai urgenta a barierelor legislative, respectiv eliminarea caracterului discriminatoriu, astfel incat, la cerere, asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali sa se poata pensiona in conditiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare,tinand cont de faptul ca problema subfinantarii sistemului medical din Romania si, implicit, a cadrelor medicale implica identificarea unor solutii alternative imediate in vederea asigurarii unei forte de munca suficiente si bine pregatite la nivel national,in considerarea faptului ca unul dintre obiectivele generale ale Ministerului Sanatatii este imbunatatirea permanenta a starii de sanatate a populatiei si accesul echitabil la servicii de sanatate pentru toate categoriile de populatie, inclusiv pe ntru cea din mediul rural,tinand cont de tendinta crescuta a migratiei catre celelalte state membre UE a acestor profesionisti, dovada fiind in acest sens eliberarea incepand cu anul 2007 a peste 20.000 de documente necesare recunoasterii in celelalte state membre UE a calificarilor de asistenti medicali si moase dobandite in Romania, respectiv inca 4.000 de astfel de documente pana la finele a nului 2014,avand in vedere faptul ca se inregistreaza o crestere a ratei de migrare a acestui personal catre unitatile sanitare private care ofera conditii de munca si salarizare mai atractive,in considerarea faptului ca scaderea varstei de pensionare in acest context risca diminuarea drastica a numarului de asistenti medicali si moase angajati in unitatile sanitare publice care se confrunta deja cu deficit major de personal de specialitate,luand in considerare normele in vigoare, potrivit carora ocuparea prin concurs a posturilor ramase vacante in urma pensionarii se poate face intr-un interval minim de 45 de zile,tinand cont de faptul ca tot acest context creeaza un dezechilibru major, pensionarea asistentilor medicali si moaselor la varstele prevazute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, risca blocarea activitatii unitatilor sanitare publice si, in consecinta, accesul echitabil la serviciile de sanatate pentru toate ca tegoriile de populatie si, in special, pentru cele din zonele defavorizate si din mediul rural,in considerarea faptului ca aceste elemente cu impact major in sanatatea populatiei vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I. – Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 29, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

„(3) Modalitatea de utilizare si completare a dosarului electronic de sanatate al pacientului va fi stabilita prin norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la dosarul electronic de sanatate al pacientului, care se aproba prin hotarare a Guvernului.”

2. La articolul 54, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmatorul cuprins:

„(8) Modalitatea privind includerea, extinderea indicatiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor in/din lista mentionata la alin. (7) este prevazuta la art. 2321.”

3. Dupa articolul 232 se introduce un nou articol, articolul 2321, cu urmatorul cuprins:

„Art. 2321. – (1) Criteriile de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentatiei care trebuie depusa de solicitanti, a instrumentelor metodologice utilizate in procesul de evaluare privind includerea, extinderea indicatiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor in/din Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda in cadrul programelor nationale de sanatate se aproba prin ordin al ministrului sanatatii, la propunerea Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale

(2) Metodologia de evaluare privind includerea, extinderea indicatiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor in/din Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda in cadrul programelor nationale de sanatate, precum si caile de atac se aproba prin ordin al ministrului sanatatii, la propunerea Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale.”

4. La articolul 331, alineatele (2)-(5) se abroga.

Art. II. – Pentru anul 2014, reevaluarea medicamentelor din Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda in cadrul programelor nationale de sanatate, in conditiile prevazute la art. I pct. 3, se definitiveaza pana la data de 30 octombrie 2014.

Art. III. – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 785 din 24 noiembrie 2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 53/2014, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 22, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(4) Asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali se pensioneaza la varsta de 65 de ani, indiferent de sex.”

2. La articolul 22, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (51) si (52), cu urmatorul cuprins:

„(51) La cerere, asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali se pot pensiona, in conditiile prevazute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare. (52) Prin derogare de la dispozitiile art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, contractul de munca al asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali inceteaza de drept la indeplinirea cumulativa a conditiilor privind implinirea varstei de 65 de ani si a stagiului minim de cotizare realizat in sistemul public de pensii sau la data comunicarii deciziei de pensie pentru limita de varsta, a pensiei de invaliditate, pensiei anticipate partiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare, in cazurile prevazute la alin. (51).”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 
Contrasemneaza:

Ministrul sanatatii,

Nicolae Banicioiu

Viceprim-ministru,

ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 mai 2014.

Nr. 23.

Sursa

0 Comments

No Comments This Article Has No Comments Yet

Sorry, either someone took all the comments and ran away or no one left any in the first place !

But You can be first to leave a comment !

Leave Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Banner

Facebook

Aboneaza-te aici

Banner

INFORMATII UTILE

Reclamatii

 

 

 

STIRILE ZILEI

Umilinta de a profesa ca medic in Romania.

Umilinta de a profesa ca medic in Romania.   0

read more
Coaja acestui fruct te ajută să slăbeşti, să scapi de balonare şi să dormi mai bine

Coaja acestui fruct te ajută să slăbeşti, să scapi de balonare şi să dormi mai bine   0

read more
Horoscopul sănătăţii: cum se manifestă zodiile când sunt bolnave

Horoscopul sănătăţii: cum se manifestă zodiile când sunt bolnave   0

read more
Anchetă la Spitalul Judeţean Piteşti, după ce un medic a făcut un avort la lumina telefonului mobil. Explicaţia conducerii

Anchetă la Spitalul Judeţean Piteşti, după ce un medic a făcut un avort la lumina telefonului mobil. Explicaţia conducerii   0

read more
Şefa Comisiei de Malpraxis, despre bebeluşul cu„roşu în gât”, care a murit: Ca om, dacă a fost examinat, mereu există şi moarte subită

Şefa Comisiei de Malpraxis, despre bebeluşul cu„roşu în gât”, care a murit: Ca om, dacă a fost examinat, mereu există şi moarte subită   0

read more
Ce număr norocos ai în zodiacul chinezesc

Ce număr norocos ai în zodiacul chinezesc   0

read more
Ce răspunde ministrul Sănătății, întrebat despre moartea unei paciente la două săptămâni de la externare

Ce răspunde ministrul Sănătății, întrebat despre moartea unei paciente la două săptămâni de la externare   0

read more
Un medicament uzual, retras de pe piața din România. Un corp străin a ajuns într-un flacon cu soluție lichidă

Un medicament uzual, retras de pe piața din România. Un corp străin a ajuns într-un flacon cu soluție lichidă   0

read more
Tot mai multe accidentări din cauza telefonului mobil

Tot mai multe accidentări din cauza telefonului mobil   0

read more
O femeie din Vrancea îi acuză pe medici că i-au tratat cu calmante soţul care avea simptome de infarct

O femeie din Vrancea îi acuză pe medici că i-au tratat cu calmante soţul care avea simptome de infarct   0

read more
Ce este cancerul la creier, boala care a răpus-o pe Marie
Fredriksson, solista Roxette

Ce este cancerul la creier, boala care a răpus-o pe Marie Fredriksson, solista Roxette   0

read more
Guvernul a adoptat ordonanță de urgență pentru extinderea rezidențiatului

Guvernul a adoptat ordonanță de urgență pentru extinderea rezidențiatului   0

read more
Deficitul de magneziu produce efecte neplăcute în tot organismul

Deficitul de magneziu produce efecte neplăcute în tot organismul   0

read more
Medicul Tudor Ciuhodaru ne spune cum să ne ferim de cancer: ”Controlaţi-vă greutatea!”

Medicul Tudor Ciuhodaru ne spune cum să ne ferim de cancer: ”Controlaţi-vă greutatea!”   0

read more
Incendiu AFI Cotroceni. Cum afectează fumul unui incendiu plămânii

Incendiu AFI Cotroceni. Cum afectează fumul unui incendiu plămânii   0

read more
Curiosul caz al unui supravieţuitor de cancer: ADN-ul său aproape a dispărut în urma unui transplant

Curiosul caz al unui supravieţuitor de cancer: ADN-ul său aproape a dispărut în urma unui transplant   0

read more
Prof. univ. dr. Radu Vlădăreanu: ,,Este vital să depistăm infecţia cu HPV cât mai devreme!“

Prof. univ. dr. Radu Vlădăreanu: ,,Este vital să depistăm infecţia cu HPV cât mai devreme!“   0

read more
„Deciziile pentru bolnavi luate de cei sănătoși”. Cum a ajuns România țara cu cele mai puține tratamente din Europa

„Deciziile pentru bolnavi luate de cei sănătoși”. Cum a ajuns România țara cu cele mai puține tratamente din Europa   0

read more

Experții avertizează despre un virus letal „cu potențial epidemic grav” și care nu are leac. Cum a apărut virusul Nipah   0

read more
Dieta indiana, de ajutor când vrei să slăbeşti până la 5 kilograme în 7 zile

Dieta indiana, de ajutor când vrei să slăbeşti până la 5 kilograme în 7 zile   0

read more
Top 5 alimente care păcălesc foamea. Sfatul specialistului

Top 5 alimente care păcălesc foamea. Sfatul specialistului   0

read more
Trei medici străini au devenit consilierii ministrului Sănătății. Costache: „Îmi doresc să deschidem sistemul sanitar către lume”

Trei medici străini au devenit consilierii ministrului Sănătății. Costache: „Îmi doresc să deschidem sistemul sanitar către lume”   0

read more
Drama românilor nevoiți să-și împrumute medicamente unii altora sau să facă experimente pentru a rămâne în viață. „Este ceva cumplit”

Drama românilor nevoiți să-și împrumute medicamente unii altora sau să facă experimente pentru a rămâne în viață. „Este ceva cumplit”   0

read more

Arhiva

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

ADT Healthcare offers free help and assistance to people suffering from drug and alcohol addiction. Contact: 0800 088 66 86

adt-logo
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.