PUBLICATIE Privind organizarea si desfasurarea examenului pentru obtinerea titlului de medic specialist, medic dentist specialist si farmacist specialist sesiunea 25 martie 2014. | Asociatia Medicilor de Familie Mures
Cardul de sanatate reprezinta cel mai mare esec al MS si CNASPrevious Article
Schimburi de experienta pentru tinerii medici de familie, in Spania si ItaliaNext Article

Asociatia Medicilor de Familie Mures

Something went wrong with the connection!

PUBLICATIE Privind organizarea si desfasurarea examenului pentru obtinerea titlului de medic specialist, medic dentist specialist si farmacist specialist sesiunea 25 martie 2014.

Line Spacing+- AFont Size+- Print This Article
PUBLICATIE Privind organizarea si desfasurarea examenului pentru obtinerea titlului de medic specialist, medic dentist specialist si farmacist specialist sesiunea 25 martie 2014.

Ministerul Sănătăţii organizează la data de 25 martie 2014 sesiune de examen pentru obţinerea titlului de specialist, pentru medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care finalizează pregătirea curriculară până la data de 15 aprilie 2014, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului, cu modificările şi completarile ulterioare.

La acest examen se pot prezenta:

1. Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii rezidenţi, inclusiv cadrele didactice şi de cercetare ştiinţifică medicală, confirmate în rezidenţiat, care la data de 15 aprilie 2014 încheie stagiul de pregătire (inclusiv audierea cursurilor-conferinţă), conform curriculelor aprobate pentru fiecare specialitate;

2. Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii rezidenţi, inclusiv cadrele didactice şi de cercetare ştiinţifică medicală, confirmate în rezidenţiat, care au încheiat stagiul de pregătire şi nu au susţinut acest examen sau nu l-au promovat în sesiunile anterioare. Prezentarea la examen se face cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în termen de maximum 5 ani de la data încheierii programului de pregătire.

3. Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii specialişti sau primari care au efectuat cu aprobarea Ministerului Sănătăţii, pregătire în vederea obţinerii celei de-a doua specialităţi şi care la data de 15 aprilie 2014, încheie stagiul de pregătire în noua specialitate;

4. Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii, care au efectuat specializare prin Ministerul Educaţiei Naţionale şi care finalizează pregătirea până la data de 15 aprilie 2014*);

 

La acest examen se mai pot prezenta în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 cu modificările şi completarile ulterioare, prezentând recomandarea coordonatorului de rezidenţiat, şi rezidenţii/specialiştii aflaţi la pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, care încheie stagiul de pregătire în perioada cuprinsă între data de 16 aprilie 2014 şi până la 16 octombrie 2014, inclusiv.

Pentru această categorie de candidaţi, confirmarea ca medic/medic dentist/farmacist specialist, se va face cu data de întâi a lunii următoare finalizării stagiului de pregătire, pe baza adeverinţei eliberată de unitatea angajatoare pentru rezidenţi, respectiv de coordonatorul de stagiu pentru cei aflaţi la pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, din care să rezulte efectuarea integrală a pregătirii de specialitate.

Examenul se va desfăşura în centre universitare medicale care asigură pregătirea pentru toate modulele teoretice şi baremul de manopere, proceduri, tehnici diagnostice şi terapeutice din curriculumul de pregătire, cu excepţia specialităţii medicină de urgenţă pentru care examenul se va desfăşura numai în centrele universitare Bucureşti şi Târgu Mureş.

Pentru susţinerea examenului de specialist rezidenţii pot opta numai pentru unul din centrele universitare în care au efectuat pregătirea.

Tematicile după care se vor desfăşura examenele în această sesiune au fost publicate în “Viaţa Medicală” începând cu nr. 10/9 martie 2001, şi sunt postate pe pagina web a Ministerului Sănătăţii www.ms.ro, la rubrica informare-cursuri, concursuri, examene/Tematici.

 

DESFĂŞURAREA EXAMENULUI:

1. Pentru toate specialităţile cu excepţia specialităţii Medicină de urgenţă

 

Examenul de specialist are următoarele probe:

a) proba scrisă, cu 10 subiecte formulate din tematica fiecărei specialităţi, cu durată de trei ore;

b) probe clinice şi/sau practice, conform precizărilor prevăzute în tematicile fiecărei specialităţi în parte.

Candidatul va fi confirmat specialist dacă promovează cu minim nota 7,00 fiecare probă a examenului, obţinând în final media 7,00.

 

2. Pentru specialitatea medicină de urgenţă examenul se va susínut conform Metodologiei aprobată prin Ordinul Comun MS și MECTS nr.1333/6556/2012.

 

Examenul pentru obţinerea titlului de medic specialist în specialitatea medicina de urgenţă se va desfăşura în centrele universitare Bucureşti – Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti și Târgu Mureş – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş și va avea următoarele probe:

a) Proba scrisă se desfăşoară în prima zi a perioadei anunţate pentru desfăşurarea examenului de obţinere a titlului de medic specialist.Proba scrisă se va desfăşura concomitent şi va începe la aceeaşi oră în ambele centre de examinare. Testele utilizate în cele două centre de examinare vor fi identice. Proba scrisă va consta dintr-un test de tip grilă cu 250 de întrebări cu răspunsuri multiple. Durata probei scrise este de 4 ore.

Candidaţii care au susţinut şi au promovat proba scrisă într-o sesiune anterioară, dar au fost respinşi la examen din cauza rezultatelor la probele clinice/practice, vor susţine numai aceste probe, luându-se în considerare punctajul de promovare al probei scrise anterioare, pentru următoarele 3 sesiuni ordinare de examen de specialitate, după promovare.

b) Proba clinică teoretică

c) Proba practică se desfăşoară utilizând simulatoare de pacient.

Candidatul va fi confirmat specialist dacă promovează cu minim nota 7,00 fiecare probă a examenului obţinând în final media 7,00.

 

ÎNSCRIERI

 

Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii rezidenţi din reţeaua de asistenţă medicală, vor depune dosarele de înscriere la direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, respectiv la ministerele cu reţea sanitară proprie, în perioada cuprinsă între 10-25 februarie 2014, inclusiv.

Cadrele didactice şi de cercetare ştiinţifică medicală, precum şi specialiştii aflaţi la a doua specialitate în regim cu taxă, vor depune dosarele de înscriere tot în perioada 10-25 februarie 2014, inclusiv, la sediul Ministerului Sănătăţii din str. George Vraca, nr.9, sector 1, Bucureşti.

Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii, care au efectuat specializare prin Ministerul Educaţiei Naţionale vor depune dosarele de înscriere tot în perioada 10-25 februarie 2014, inclusiv, la sediul Ministerului Sănătăţii din str.Cristian Popişteanu, nr.1-3 , sector 1, Bucureşti.

Direcţiile de sănătate publică, respectiv direcţiile ministerelor cu reţea sanitară proprie vor completa on-line la adresa: http://examene.meddb.ro, listele nominale cu candidaţii înscrişi, până la data de 27 februarie 2014orele 14,00.

Tabelele originale cu candidaţii, însoţite de adresa oficială se vor transmite prin poştă până la data de 3 martie 2014, pe adresa Ministerului Sănătăţii, str.George Vraca, nr.9, sector 1, Bucureşti.

 

Tabelele vor cuprinde următoarele rubrici: Judeţ Numele şi prenumele cu iniţiala tatălui Specialitatea in care este confirmat rezident Nr. Ord. MS de confirmare Data încheierii stagiului de pregătire Unitatea de încadrare cu contract de munca pe durata nedeterminata/judeţ Centre univer. în care s-a efectuat pregătirea Centrul univer. în care solicita susţinerea examenului DSP pentru trimitere certificat spec. nr. chitanta plata taxa examen Nr.Telefon

de contact

Se va codifica “FP” pentru rezidenţii încadraţi pe perioadă determinată

Candidaţii vor fi înscrişi în tabele cu numele şi prenumele corect conform actului de identitate în termen de valabilitate, utilizând caracterele diacritice: Ă,Î,Â,Ş,Ţ.

Întreaga responsabilitate a completării corecte a datelor din tabel revine direcţiilor de sănătate publică, respectiv ministerelor cu reţea sanitară proprie.

 

ARONDAREA CANDIDAŢILOR ŞI LISTELE NOMINALE

 

Arondarea numerică a candidaţilor pe centre universitare medicale şi pe specialităţi, va fi comunicată prin publicare pe site-ul www.ms.ro, la rubrica informare/noutăţi / concursuri, la data de 07 martie 2014.

Listele cu candidaţii admişi pe centre universitare şi specialităţi, precum şi preşedinţii comisiilor de examen, data şi locul de prezentare pentru susţinerea examenului, se vor afişa pe site-ul www.ms.ro , la rubrica informare/noutăţi/concursuri, la data de 20 martie 2014.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

 

 cerere de înscriere în care se vor menţiona: specialitatea, centrele universitare în care s-a efectuat pregătirea şi centrul universitar în care se doreşte să se susţină examenul, precum şi un telefon de contact;

 copia xerox a buletinului/cărţii de identitate;

 copia xerox a diplomei de medic, medic dentist sau farmacist;

 copii xerox ale documentelor care atestă schimbarea numelui (certificat de căsătorie etc.), dacă este cazul:

 xerocopia carnetului de rezident din care să reiasă efectuarea tuturor stagiilor cuprinse în curricula specialităţii, respectiv absolvirea cu note a tuturor colocviilor în urma stagiilor obligatorii efectuate;

 xerocopii ale stagiilor de pregătire cu calificativ, pentru medicii aflaţi la cea de a doua specialitate în regim cu taxă, care nu au carnet de rezident;

 adeverinţă eliberată de unitatea sanitară în care este încadrat rezidentul, din care să reiasă tipul contractului individual de muncă (pe perioadă determinată sau nedeterminată), numărul Ordinului de confirmare în rezidenţiat, vechimea ca medic rezident şi data încheierii pregătirii.

 Pentru medicii aflaţi la cea de a doua specialitate în regim cu taxă, adeverinţa de finalizare a pregătirii în specialitate va fi eliberată de coordonatorul în specialitate.

 Recomandarea coordonatorului de rezidenţiat (numai pentru cei care încheie pregătirea în perioada 16 aprilie-16 octombrie 2014).

 

 medicii, medicii dentişti şi farmaciştii rezidenţi care au efectuat diferite perioade de stagii în străinătate, în specialitatea în care au fost confirmaţi, vor anexa şi aprobarea Ministerului Sănătăţii de recunoaştere a acestor stagii**)

 chitanţa de plată a taxei de 300 de lei, achitată pe numele candidatului, prin ordin de plată sau mandat poştal, în contul IBAN nr.RO85TREZ7005003XXX000092, CUI-4266456, DTMB (Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti) beneficiar Ministerul Sănătăţii, adresa: str. Cristian Popişteanu Nr 1-3, sector 1, Bucureşti, cod: 010024. La locul pentru corespondenţă se va menţiona „Taxă examen specialist”.

 xerocopii ce atestă achitarea sumelor aferente pregătirii pentru medicii aflaţi la cea de a doua specialitate în regim cu taxă;

 

Rezidenţii care din motive obiective, după susţinerea examenului de specialist, întrerup pregătirea, au obligaţia de a informa în scris Ministerul Sănătăţii, asupra situaţiei survenite, în vederea confirmării ca specialist după completarea pregătirii.

 

Rezidenţilor care nu se prezintă la examen (cu excepţia celor care au aprobarea Ministerului Sănătăţii de prelungire a stagiului de rezidenţiat) sau nu promovează examenul de specialist, le încetează stagiul de pregătire în rezidenţiat la finalizarea pregătirii.

________________________________________________________________________

*) Cetăţenii străini vor prezenta aprobarea MEN privind înscrierea la stagiul de specializare, documente privind specializarea efectuată, copie legalizată a diplomei de licenţă și după caz documente privind schimbarea numelui ( dacă este cazul-certificat căsătorie, divorț, etc.)

**) În cazul în care nu există aceasta aprobare, dosarele vor fi depuse la Ministerul Sănătăţii (Str.Cristian Popişteanu, nr.1-3, sector1, Bucureşti) până la data de 25 februarie 2014 inclusiv, şi vor fi însoţite de copiile documentelor originale şi de traducerea legalizată în limba română, din care sa reiasă stagiile de pregătire efectuate în străinătate, precum şi de avizul comisiei de specialitate a Ministerului Sănătăţii privind recunoaşterea acestor stagii. În lipsa acestui aviz candidații vor prezenta și un set suplimentar de acte doveditoare în copie xerox(document orginal+traducerea legalizată în limba română).

0 Comments

No Comments This Article Has No Comments Yet

Sorry, either someone took all the comments and ran away or no one left any in the first place !

But You can be first to leave a comment !

Leave Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

CONFERINTE NATIONALE

Informare revista Medic.ro 2019 puncte EMC

Informare revista Medic.ro 2019 puncte EMC   0

Medic.ro (tiparit)-Reducere 20% Abonament 6 numere format tiparit. 95 MEDTIP6-SNMF https://secure.payu.ro/order/checkout.php?PRODS=45941997&QTY=1 Medic.ro (digital)-Reducere 20% Abonament 6 numere format digital. 71 MEDDIG6-SNMF https://secure.payu.ro/order/checkout.php?PRODS=45942529&QTY=1 Membrii SNMF si asociatiile afiliate beneficiaza de reducere 20% din pretul abonamentului la revista Medic.ro si la celelalte publicatii de [...]

Banner

Facebook

Aboneaza-te aici

Banner

INFORMATII UTILE

Reclamatii

 

 

 

STIRILE ZILEI

Umilinta de a profesa ca medic in Romania.

Umilinta de a profesa ca medic in Romania.   0

read more
Alertă după alertă în industria alimentară. Produse contaminate retrase din mai multe rețele de supermarketuri

Alertă după alertă în industria alimentară. Produse contaminate retrase din mai multe rețele de supermarketuri   0

read more
Cinci lucruri
care nu cresc riscul de cancer mamar

Cinci lucruri care nu cresc riscul de cancer mamar   0

read more
Încă un sirop de tuse, retras de la vânzare în România

Încă un sirop de tuse, retras de la vânzare în România   0

read more
Lidl retrage fulgi de cocos de la vânzare. Produsul vizat conține dioxid de sulf

Lidl retrage fulgi de cocos de la vânzare. Produsul vizat conține dioxid de sulf   0

read more
Medicamentele care scad aciditatea gastrică reduc eficienţa
unor tratamente anticancer. Studiu

Medicamentele care scad aciditatea gastrică reduc eficienţa unor tratamente anticancer. Studiu   0

read more
Cât costă o viață de om în România. Sancțiunea primită de medicul care a refuzat să consulte o pacientă, iar aceasta a murit

Cât costă o viață de om în România. Sancțiunea primită de medicul care a refuzat să consulte o pacientă, iar aceasta a murit   0

read more
Ghinion mortal: Internat cu altă problemă, a luat rujeolă din spital, apoi a fost mutat în altă unitate sanitară unde a contractat o gripă ce i-a fost fatală

Ghinion mortal: Internat cu altă problemă, a luat rujeolă din spital, apoi a fost mutat în altă unitate sanitară unde a contractat o gripă ce i-a fost fatală   0

read more
Încă trei bărbați morți de gripă. Numărul deceselor ajunge la 127

Încă trei bărbați morți de gripă. Numărul deceselor ajunge la 127   0

read more
A murit un al doilea pacient internat la Institutul „Marius Nasta”

A murit un al doilea pacient internat la Institutul „Marius Nasta”   0

read more
Falsul medic de la Spitalul Ilfov a fost și în săli de operație din clinici private

Falsul medic de la Spitalul Ilfov a fost și în săli de operație din clinici private   0

read more
Bacterie ucigașă într-un spital din București

Bacterie ucigașă într-un spital din București   0

read more
Psiholog de pacienţi cu cancer: „Terapiile
suport reduc suferinţa psihică“

Psiholog de pacienţi cu cancer: „Terapiile suport reduc suferinţa psihică“   0

read more
Ministerul Sănătății: Un produs cosmetic din două este fals. Creme cu substanțe chimice, vândute ca naturiste

Ministerul Sănătății: Un produs cosmetic din două este fals. Creme cu substanțe chimice, vândute ca naturiste   0

read more
Tinerețe fără bătrânețe. Metalele grele, un pericol pentru organism

Tinerețe fără bătrânețe. Metalele grele, un pericol pentru organism   0

read more
O nouă anchetă la spitalul din Târgu Jiu. Tunsoarea care i-ar putea costa funcţia pe doi asistenți

O nouă anchetă la spitalul din Târgu Jiu. Tunsoarea care i-ar putea costa funcţia pe doi asistenți   0

read more
Efectele vremii înșelătoare asupra sănătății. Avertismentul specialiștilor

Efectele vremii înșelătoare asupra sănătății. Avertismentul specialiștilor   0

read more
Europarlamentarii au adoptat o rezoluţie privind utilizarea canabisului în scopuri medicale

Europarlamentarii au adoptat o rezoluţie privind utilizarea canabisului în scopuri medicale   0

read more
Reacția medicului care a lucrat cu doctorul fals la Spitalul Judeţean Ilfov

Reacția medicului care a lucrat cu doctorul fals la Spitalul Judeţean Ilfov   0

read more
Senzaţia
de picioare grele poate fi primul semn de insuficienţă venoasă cronică. Ce este
şi cum se tratează această boală

Senzaţia de picioare grele poate fi primul semn de insuficienţă venoasă cronică. Ce este şi cum se tratează această boală   0

read more
Diferenţa dintre ulcer şi gastrită! Ce facem să nu ajungem la situaţii critice

Diferenţa dintre ulcer şi gastrită! Ce facem să nu ajungem la situaţii critice   0

read more
Numărul deceselor din cauza gripei a ajuns la 120. O victimă era vaccinată anti-gripal

Numărul deceselor din cauza gripei a ajuns la 120. O victimă era vaccinată anti-gripal   0

read more
Precizările Ministerului Sănătății în scandalul fizicienilor medicali

Precizările Ministerului Sănătății în scandalul fizicienilor medicali   0

read more

Arhiva

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

ADT Healthcare offers free help and assistance to people suffering from drug and alcohol addiction. Contact: 0800 088 66 86

adt-logo
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.