Norme Coca 2023 - 2024

BILETE+PREVENTIE+MEDICI+DE+FAMILIE (2)

 

Anexa-nr-1

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2a la Ordinul nr. 868/542/2011)

 

INSTRUCTIUNI

privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice - analize medicale de laborator recomandate de medicii de familie in cadrul consultatiilor preventive din pachetul de baza - a caror contravaloare se suporta de catre furnizorii de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate

 

 

 1. Principii generale
 2. Recomandarea pentru investigatii medicale paraclinice a caror contravaloare se suporta de catre furnizorii de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate se face pe formularul cu regim special prevazut in anexa nr. 1f la ordin, de catre medicii de familie care au, potrivit reglementarilor legale in vigoare, dreptul de a face recomandari de astfel de investigatii medicale paraclinice in sistemul de asigurari sociale de sanatate.
 3. Biletul de trimitere pentru investigatii paraclinice a caror contravaloare se suporta de catre furnizorii de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, denumit in continuare bilet de trimitere, se completeaza de catre medicii de familie aflati in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate in conditiile contractului-cadru si ale normelor metodologice de aplicare a acestuia si numai pentru persoanele asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate.
 4. Se interzice emiterea acestor bilete de trimitere de catre medicii de familie care nu au incheiat contracte/conventii de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate.
 5. Investigatiile medicale paraclinice - analize medicale de laborator recomandate pe baza biletului de trimitere al carui model este prevazut in anexa nr. 1f se pot efectua de catre orice furnizor de investigatii medicale paraclinice - analize medicale de laborator aflat in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate, in conditiile prevazute in contractul-cadru si in normele metodologice de aplicare a acestuia.

 

 1. Instructiuni privind utilizarea in sistemul de asigurari sociale de sanatate a formularelor de bilet de trimitere pentru investigatiile paraclinice - analize medicale de laborator care nu sunt decontate de casele de asigurari de sanatate
 2. Biletul de trimitere este tiparit pe hartie autocopianta in doua culori. Exemplarul 2 (roz) ramane in carnet, la medicul de familie care a facut trimiterea, iar exemplarul 1 (alb) se preda asiguratului, care il depune la furnizorul de servicii medicale paraclinice care va efectua investigatiile recomandate. Furnizorul de servicii medicale paraclinice va pastra exemplarul alb (originalul), pe care il va prezenta casei de asigurari de sanatate doar la solicitarea acesteia.
 3. In situatia in care in interiorul carnetului cu bilete de trimitere exista formulare gresit tiparite, incomplete sau completate gresit de catre medic, se va scrie cuvantul „ANULAT”pe formular si acesta nu va fi decupat din carnet. Aceste file vor fi pliate, ramanand in carnet. Pe versoul cotorului ultimului bilet de trimitere se va preciza: „Acest carnet contine... file (in cifre si in litere), de la numarul .... la numarul ...., si .... file anulate.”
 4. Gestionarea, distribuirea si achizitionarea carnetelor cu bilete de trimitere se vor face dupa cum urmeaza:
 5. a) carnetele inseriate si numerotate vor fi distribuite de catre fiecare casa de asigurari de sanatate, in functie de necesitati, pentru o perioada de cel mult 3 luni, fiecarui furnizor de servicii medicale in asistenta medicala primara care a incheiat in prealabil contract/conventie cu aceasta, asigurand evidenta biletelor de trimitere distribuite furnizorilor de servicii medicale in asistenta medicala primara;
 6. b) gestionarea carnetelor cu bilete de trimitere la nivelul caselor de asigurari de sanatate se va face potrivit reglementarilor legale in vigoare;
 7. c) furnizorii de servicii medicale isi vor achizitiona la cerere, contra cost, carnetele respective de la casele de asigurari de sanatate cu care se afla in relatii contractuale;
 8. d) achizitia formularelor de bilete de trimitere se va face de catre reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale in asistenta medicala primara sau de delegatul acestuia, pe baza facturii.
 9. Furnizorul de servicii medicale isi va organiza modul de gestionare si evidenta a carnetelor cu bilete de trimitere, precum si modul de pastrare a carnetelor epuizate. Pentru furnizorii de servicii medicale care au mai multi medici de familie angajati care au dreptul de a trimite asiguratul la investigatii medicale paraclinice pe baza biletului de trimitere prevazut in anexa nr. 1f la ordin, distribuirea si arhivarea carnetelor cu bilete de trimitere la nivelul furnizorului se vor face pe baza unui tabel centralizator care va contine urmatoarele rubrici obligatorii: numele si prenumele medicului de familie, data repartizarii carnetului/carnetelor, seria (cu numerele) carnetului/carnetelor repartizat/repartizate, semnatura de primire si parafa, data returnarii in arhiva a exemplarului 2, seria biletelor de trimitere returnate (exemplarul 2), semnatura de returnare si parafa. Inregistrarea biletelor de trimitere emise asiguratilor se va face in registrul de consultatii, la rubrica „Recomandari”, unde se vor nota seria si numarul biletului de trimitere emis.

 

 1. Instructiuni de completare a formularelor de bilet de trimitere pentru analize medicale de laborator a caror contravaloare se suporta de catre furnizorii de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, utilizate in sistemul de asigurari sociale de sanatate

Formularele de bilete de trimitere se completeaza in succesiunea numerelor si in ordinea cronologica a consultatiilor, astfel:

„Cod de bare” Formularele cu regim special - biletele de trimitere pentru investigatii medicale paraclinice vor avea inscriptionat codul de bare aferent seriei si numarului formularelor respective.

Campul 1 - „Unitate medicala”: Se completeaza cu denumirea unitatii medicale, codul unic de inregistrare (CUI) al cabinetului medical sau al unitatii sanitare, adresa completa, casa de asigurari de sanatate cu care furnizorul are incheiat (a) contract/conventie, numarul contractului/conventiei de furnizare de servicii medicale in baza caruia/careia medicul prescriptor presteaza serviciul; medicii de familie pot aplica si codul de bare aferent numarului contractului/conventiei de furnizare de servicii medicale.

Campul 2 - „Date de identificare asigurat”:

 1. a) „Asigurat la CAS”- se va inscrie casa de asigurari de sanatate in evidenta careia se afla asiguratul;
 2. b) „RC”- se completeaza numarul din registrul de consultatii (RC);
 3. c) „data nasterii”- se va completa ziua, luna si anul nasterii;
 4. d) la„varsta”se noteaza in cifre varsta implinita a asiguratului;
 5. e) se va bifa cu x casuta F sau M corespunzatoare sexului (feminin/masculin);
 6. f) se bifeaza casuta „Acorduri internationale”pentru persoanele care se incadreaza in una dintre categoriile beneficiare ale acordurilor, intelegerilor, conventiilor sau protocoalelor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii, la care Romania este parte;
 7. g) la rubrica „Alte categorii”se va nota:

- cifra 2, pentru beneficiarii formularelor europene, mentionandu-se distinct fiecare tip de formular european, respectiv: E 106, E 109, E 112, E 120, E 121; pot fi mentionate si formularele europene S - corespondente acestor formulare;

 1. h) se vor nota datele de identificare ale pacientului - numele si prenumele;
 2. i) campul„CID/CNP/PASS”corespunde codului unic de identificare/codului numeric personal/numarului pasaportului. Acest camp va permite alocarea pana la 20 de caractere si se completeaza astfel:

- pentru cetatenii romani se completeaza codul unic de asigurare sau, dupa caz, codul numeric personal al pacientului format din 13 cifre, lasand libere restul de 7 casute; se poate aplica si codul de bare aferent CNP-ului asiguratului beneficiar;

- pentru cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene se va completa: numarul pasaportului/cartii de identitate pentru beneficiarii formularelor/documentelor europene emise in baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala;

- pentru cetatenii straini din statele cu care Romania a incheiat acorduri, intelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi in domeniul sanatatii se va completa numarul pasaportului.

Pentru cetatenii straini mentionati mai sus se va preciza cetatenia, prin selectia codului tarii din Lista abrevierilor pentru tarile cu care Romania are acorduri, intelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi in domeniul sanatatii si statele membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si Confederatia Elvetiana, conform prevederilor respectivelor documente, prevazuta in anexa nr. 3 la ordin.

Campul 3 - „Cod diagnostic”:

(i) Pentru biletele de trimitere emise de medicii de familie prin care se recomanda investigatii paraclinice - analize medicale de laborator in cadrul consultatiilor preventive din pachetul de baza pentru copii cu varsta cuprinsa intre 2 si 17 ani inclusiv, precum si pentru persoanele asimptomatice cu varsta de 18 ani si peste 18 ani, codul de diagnostic completat va fi 999.

(ii) In casuta „PREV” se va nota:

- cifra 1 - pentru copii cu varsta cuprinsa intre 2 si 5 ani inclusiv;

- cifra 2 - pentru copii cu varsta cuprinsa intre 6 si 11 ani inclusiv;

- cifra 3 - pentru copii cu varsta cuprinsa intre 12 si 17 ani inclusiv;

- cifra 4 - pentru persoanele asimptomatice cu varsta cuprinsa intre 18 si 39 de ani;

- cifra 5 - pentru persoanele asimptomatice cu varsta de 40 de ani si peste.

(iii) „Data trimiterii” - se va specifica data intocmirii biletului de trimitere pentru investigatiile paraclinice recomandate.

(iv) „Semnatura medicului/Cod parafa/L.S.” - se executa specimenul de semnatura a medicului de familie care a emis biletul de trimitere si se aplica parafa si codul corespunzator acestuia; se aplica stampila furnizorului de servicii medicale care a emis biletul de trimitere; medicii de familie pot aplica si codul de bare aferent codului de parafa.

Campul 4 „Cod investigatie/Investigatii recomandate/Investigatii efectuate”:

- medicul care trimite asiguratul, in mod facultativ, poate completa codul de investigatie, separat, pentru fiecare investigatie recomandata;

- codurile proprii investigatiilor paraclinice se vor completa obligatoriu de catre furnizorul de servicii medicale paraclinice care a efectuat investigatiile, corespunzator reglementarilor in vigoare;

„Investigatii recomandate” - se va completa de medicul care trimite asiguratul; investigatiile recomandate vor fi scrise lizibil cu majuscule;

„Investigatii efectuate” - se va completa prin bifare cu „x” de furnizorul de servicii medicale paraclinice care a efectuat investigatiile. In situatia in care furnizorul nu poate efectua toate investigatiile prescrise, le va anula cu o linie pe cele neefectuate, pe biletul de trimitere, fara a avea posibilitatea inlocuirii sau adaugarii altor investigatii medicale paraclinice, prin completarea acestuia la nivelul laboratorului/punctului de lucru.

Campul 5 - „Numele si semnatura persoanei desemnate de furnizorul de servicii paraclinice”:

- se va completa in clar numele persoanei desemnate de furnizorul de servicii medicale paraclinice, care va executa specimenul de semnatura;

„LS” - se va aplica stampila furnizorului de servicii paraclinice care a efectuat investigatiile recomandate.

Campul 6 - „Data prezentarii asiguratului”:

- se va completa de catre asigurat data la care acesta s-a prezentat la furnizorul de servicii paraclinice pentru efectuarea investigatiilor, numai daca investigatiile medicale paraclinice sunt efectuate la momentul prezentarii;

„Semnatura asiguratului” - se executa semnatura beneficiarului serviciilor paraclinice recomandate dupa ce a fost informat asupra tipurilor de investigatii medicale paraclinice de care urmeaza sa beneficieze, numai daca investigatiile medicale paraclinice sunt efectuate la momentul prezentarii.

Campul 7 - „Date care necesita a fi inscriptionate pe versoul biletului de trimitere pentru investigatii medicale paraclinice”: In situatia in care, din motive obiective, investigatiile nu au putut fi efectuate la momentul prezentarii asiguratului, furnizorul de servicii medicale paraclinice are obligatia de a-l programa in perioada de valabilitate a biletului de trimitere, consemnand pe versoul exemplarului de bilet de trimitere data prezentarii pentru programare si data programarii, semnatura si stampila furnizorului; daca asiguratul refuza programarea, furnizorul va restitui asiguratului biletul de trimitere pentru ca acesta sa se poata prezenta la alt furnizor de investigatii medicale paraclinice. La momentul prezentarii la furnizorul de investigatii paraclinice din ambulatoriu pentru efectuarea investigatiilor, asiguratul va declara pe propria raspundere pe versoul biletului de trimitere ca a fost sau nu internat pe perioada de la data eliberarii biletului de trimitere pana la data efectuarii investigatiilor.

 

 

 

 • Newsletter


 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro