Norme Coca 2023 - 2024

Norme metodologice privind activitatea structurilor de control in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.

Februarie 2013

ORDIN nr. 1.226 din 3 decembrie 2012

pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale
GHID PENTRU SPALAREA  MÂINILOR
GRILA DE  CONTROL CABINETE MEDICINA DE FAMILIE
Adresa de control
Macheta raportare cabinete medicina de familie

Metodologia de control CM 2010 7 iunie
GRILA DE CONTROL CABINET MEDICINA DE FAMILIE
PLAN DDD AL CABINETULUI MEDICAL multumim dr Dr.Badea Laurentiu Remus
Grafic de temperatura
Plan de curatenie a cabinetului
Protocol Grafic/Curatenie/Dezinfectie-incaperi multumim dr. Laurentiu Badea
Dezinfectant -materiale dezinfectante biocide
Precautiunea universala

Documentele solicitate angajatorilor de catre inspectorii de muncaîn cadrul actiunilor de controlA) In domeniul relatiilor de munca

1.   Registrul unic de control
2.  Actele constitutive ale angajatorului:

- Contract de societate ;

- Statutul societatii ;

- Certificatul de înmatriculare la Registrul comertului ;

- Hotarârea judecatoreasca de înfiintare ;

- Codul fiscal ;

- Autorizatia de functionare ;

- Acte aditionale de modificare, completare ;

- Procura notariala de împuternicire pentru reprezentantul angajatorului ;

- Autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii;

- Numarul salariatilor si structura de personal, aprobata (Organigrama)
3. Registrul general de evidenta a salariatilor

- documentele de plata salariilor semnate de salariati;

- actele ce atesta platile catre bugetul asigurarilor sociale de stat, de sanatate, de constituire a fondului pentru plata ajutorului de somaj, comisionul datorat I.T.M. conform art. 12 din Legea  nr. 130/1999;

- balanta de verificare contabila pentru verificarea fondului de salarii;

- dovada depunerii la I.T.M. a actelor ce atesta modificarea contractelor de munca conform art. 9(2) lit. a din Legea nr. 130/1999;

- foaia colectiva de prezenta a salariatilor;

- documente justificative privind acordarea concediilor de odihna, concediilor medicale, concedii pentru îngrijirea copilului, concediilor fara plata, concedii de studii, acordarea orelor suplimentare;

- pentru dovedirea existentei unui raport juridic de munca: facturi fiscale, avize de însotire a marfii, monetare etc;

- registrul de procese verbale de predare-primire in cazul societatilor de paza;

- normative de plata in acord in cazul societatilor care practica acest tip de salarizare;
Dosarele de personal ale salariatilor, care ar trebui sa cuprinda:

- dovada realizarii obligatiei de informare prevazuta la art.17 din Codul Muncii; cerere de angajare; curriculum vitae; acte stare civila; acte de studii si calificare; fisa de aptitudini, contractul individual de munca care va cuprinde salariul si elementele constitutive ale acestuia potrivit legii, actele aditionale si celelalte acte referitoare la executarea, modificarea, suspendarea si încetarea contractelor individuale de munca; actele de identitate; avizul medical; actele de studii; fisa postului; acte aditionale la contractele individuale de munca; acte privind cercetarea si aplicarea sanctiunilor disciplinare; permisul de munca (în cazul salariatilor cetateni straini; certificatul de cazier judiciar (unde este cazul);
4. Aprobarea de pastrare si completare a carnetelor de munca

Carnetele de munca (în cazul angajatorilor care le pastreaza si completeaza)
5. Contractul colectiv de munca (unde este cazul)
6. Regulamentul intern
7. Pentru angajatorii care au ca obiect principal de activitate - selectia si plasarea fortei de munca

-  actul constitutiv, din care sa reiasa obiectul de activitate, potrivit art. 5 din Legea nr. 156/2000, modificata si completata ;

- contracte care contin oferte ferme de locuri de munca, încheiate cu persoane juridice, persoane fizice si organizatii patronale din strainatate;

- acte doveditoare din care sa rezulte conditiile si modul în care se va desfasura activitatea de mediere: spatiul, dotarile si echipamentele utilizate, numarul, structura si calificarea personalului care presteaza serviciile de mediere, posibilitatea accesului la ofertele de locuri de munca ale angajatorilor din strainatate, stabilirea de relatii cu parteneri de mediere straini; organizarea unei banci de date cu privire la ofertele si solicitarile de locuri de munca, precum si informatii referitoare la conditiile de ocupare a acestora si la calificarile si aptitudinile solicitantilor aflati în evidenta;

-  dovada înregistrarii la inspectoratul teritorial de munca;

-  documente ale cetatenilor români trimisi sa lucreze în strainatate:

a) actul de identitate;

b) pasaportul, paginile cu fotografia si cu viza;

c) carnetul de munca, din care sa rezulte ca i-a încetat activitatea în tara, în conditiile legii;

d) actele de calificare;

e) certificatul de sanatate;

f) contractul de mediere;

g) contractul individual de munca, în limba româna;

h) certificatul de cazier judiciar;

i) dovada emisa de structura specializata din cadrul Ministerului de Interne, din care sa rezulte ca solicitantul nu are interdictia legala de a parasi localitatea ori alte limitari ale exercitarii dreptului la libera circulatie în afara granitelor tarii;

- alte documente necesare efectuarii controlului în domeniul relatiilor de munca.

 

B) In domeniul securitatii si sanatatii în munca

1. Certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului cu anexele aferente
2. Autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii
3. Decizii interne pentru:- personalul cu atributii in domeniul SSM;- componenta serviciului de SSM- conducatorii locurilor de munca;- personalul cu responsabilitati conform NSSM( ex, manipulare depozitare recipiente cu oxigen; deservire instalatii aer comprimat)
4. Documentele Comitetului de Securitate si Sanatate în Munca (CSSM):- decizia de infiintare;- raportul anual al conducatorului unitatii in CSSM cu privire la situatia securitatii si sanatatii in munca;- raportul medicului care asigura supravegherea starii de sanatate a salariatilor;- planul anual de masuri in domaniul SSM si fondul de cheltuieli necesar- programul de activitate al serviciului de SSM
5. Evaluarea riscurile de accidentare si îmbolnavire profesionala la locurile de munca
6. Dosarul medical individual
7. Fisa de aptitudini
8. Inscrierea in fisa de instructaj „Apt pentru lucru la inaltime“
9. Foaia de parcurs
10. Raport de sedinta siguranta circulatiei
11. Nota de comanda reparatii
12. Programe de instruire, testare pe meserii sau activitati
13. Masuri tehnico oarganizatorice de prevenire alarmare, intreventie, evacuare si prim ajutor
14. Tematici de instruire
15. Diploma de absolvire a cursurilor de protectia muncii
16. Verificarea testelor utilizate pentru evaluarea cunostintelor in procesul de instruire
17. Fisele individuale de instructaj de protectia muncii
18. Procese verbale care sa ateste modul de efectuare a instructajului periodic
19. Foaie de prezenta
20. Normativul intern de acordare a echipamentelor individuale de protectie (EIP) si de lucru (EIL), corespunzator riscurilor activitatii
21. Certificate de conformitate pentru EIP si EIL
22. Fise de magazie pentru dotarea cu EIP
23. Documentele care sa ateste ca ET utilizate în cadrul unitatii sunt certificate de organismele competente, potrivit legii
24. Registre de supraveghere a parametrilor tehnologici a instalatiilor in functiune
25. Contractul colectiv de munca întocmit la nivelul unitatii(clauzele referitoare la protectia muncii, la timpul de munca, regimul pauzelor, munca în schimburi si intensitatea acesteia)
26. Regulamentul de Organizare si Functionare si Regulamentul Intern
27. Masuri tehnice si/sau organizatorice luate pentru protectia împotriva electrocutarii prin atingere directa si indirecta
28. Buletine de verificari PRAM
29. Determinarile de noxe, in cazul unitatilor cu tehnologii care degaja noxe chimice ( în vederea stabilirii masurilor specifice de protectie a muncii)
30. Determinarea limitelor de zgomot la locurile de munca( daca sunt sub cele maxim admise pentru protectia neuropsihica si psihosenzoriala a executantilor)
31. Reguli proprii pentru aplicarea normelor de protectia muncii corespunzator conditiilor în care se desfasoara activitatea la locurile de munca
32. Autorizarea din punct de vedere al protectiei muncii pentru salariatii care exercita meserii ce trebuie autorizate
33. Evidenta locurilor de munca cu conditii deosebite: vatamatoare, grele si periculoase
34.Certificate medicale cu diagnostic ”accident“
35. Implementare noilor prescriptii minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate in munca
36. Documentul privind protectia la explozie si evaluarea riscurilor de explozie
37. Buletine de verificare metrological a AMC–urilor din dotare
38. Verificarile ISCIR
39. Fisa postului
40. Permisul de lucru cu foc
41. Permis gass free, in situatiile de lucrari in spatii inchise unde exista pericol de explozie
42. Documentul privind protectia la explozie
43. Autorizatie de lucru in zone Ex
44. Proiect de zonare Ex si clasificarea ariilor periculoase
45. Plan tehnic de exploatare
46. Registrul de evidenta a elementelor pentru legare a sarcinilor, dupa caz
47. Registrul cu orele de functionare a echipamentelor tehnice (ET) (ex.compresoare)
48. Programul de revizii si reparatii a ET din dotare
49. Plan de evacuare in caz de urgenta
50. Registre de evidenta a accidentatilor in munca
51. Registre de evidenta a accidentelor usoare
52. Registre de evidenta a incidentelor periculoase
53. Registre de evidenta a imbolnavirilor profesionale
54. Raportare semestriala a accidentelor de munca
55. Registrul de serviciu la bordul navelor
56. Registrul pentru substante toxice
57. Registrul de evidenta a materialelor explozive
58. Formular comanda si indeplinirea comenzii pentru utilizarea materialelor explozive
59. Cartea tehnica a utilajului
60. Instructiuni de lucru
61. Proces verbal de punere in functiune a schelei
62. Conventiile de lucru
63. Proiectele de executie a constructurilor, ET
64. Masurile preventive si metodele de lucru stabilite de angajator
65. Proces verbal de control propriu din punct de vedere al protectiei muncii
66. Materiale necesare informarii si educarii angajatilor
67. Fisele tehnice de securitate pentru substante toxice
68. Contractele de lucrari
69. Modul de acorare a materialelor igienico sanitare
70. Fisa de expunere la riscuri profesionale
71. Evidenta nominale a angajatilor cu handicap si a celor cu varsta sub 18 ani
72. Dosare de cercetare a accidentelor cu ITM
73. Registrul unic de control
Alte docume
 • Newsletter

 • Medical Forum Targu Mures 24-25 aprilie 2024
  (Eveniment cu prezenta fizica) • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro