Norme Coca 2023 - 2024

Legislatie

Ordinul nr. 1484/7310/2017 Norme metodologice cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, aprobate prin Ordinul nr. 697/112/2011 

( Text publicat în M.Of. al României.În vigoare de la 03 ianuarie 2018 )

 

.ordin753_14august2013_centre_permanenta

.ordin697_2011_norme_centre_permanenta-consolidat-august2013
lege263_2004_centre_permanenta-consolidat-aprilie-2013

 

Ministerul Sanatatii  Ordin nr. 753 din 12/06/2013  Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 516 din 14/08/2013

Intrare in vigoare: 14/08/2013

Ordinul nr. 753/2.424/2013 privind modificarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al ministrului administratiei si internelor nr. 697/112/2011

Nr. 753/2.424

 Ministerul Sanatatii, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice

Vazând Referatul de aprobare nr. E.N. 5.972 din 12 iunie 2013 întocmit de Directia asistenta medicala si politici publice din cadrul Ministerului Sanatatii,

având în vedere prevederile Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale titlului III din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

tinând cont de prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 91/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2013, cu modificarile ulterioare,

luând în consideratie art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 11/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta, aprobata prin Legea nr. 197/2008,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 12 alin. (7) din Hotarârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, cu modificarile ulterioare,ministrul sanatatii si viceprim-ministrul, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, emit urmatorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice cu privire la asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al ministrului administratiei si internelor nr. 697/112/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 2 iunie 2011, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 12, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

"(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) centrele de permanenta organizate de ministerele si institutiile cu retea sanitara proprie, la care participa medicii din cabinetele de asistenta medicala primara, aflate în structura unitatilor sanitare din subordinea ministerelor si institutiilor respective; acestea se înfiinteaza în zonele stabilite de directiile medicale sau de catre structurile cu atributii în acest domeniu din cadrul ministerelor si institutiilor respective, cu acordul Casei Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si cu avizul conform al Ministerului Sanatatii."

2. La articolul 24, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

"(2) Sumele alocate potrivit alin. (1) se utilizeaza pentru plata medicilor de familie si asistentilor medicali care participa la constituirea echipelor de garda pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale primare în regim de garda prin centrele de permanenta în conditiile prevazute de prezentele norme metodologice, precum si pentru costurile aferente medicamentelor si materialelor sanitare necesare pentru trusele de urgenta ale centrelor de permanenta care functioneaza în spatii puse la dispozitie de consiliile locale. Medicii de familie care participa la constituirea unui centru de permanenta asigurând continuitatea asistentei medicale primare în regim de garda, în spatiul pus la dispozitie de consiliul local, suporta si cheltuielile cu dotarea si mentinerea trusei de urgenta cu medicamente si materiale sanitare, situatie în care tariful orar al medicului de 12,8 lei/ora se majoreaza cu 16,66%, adica 2,1 lei/ora, pentru fiecare medic de familie care activeaza în cadrul centrului de permanenta, indiferent daca este medic titular sau medic angajat."

3. La articolul 31, litera b) va avea urmatorul cuprins:

"(b) sa deconteze cabinetelor de medicina de familie cu care au încheiat contracte, în termen de 20 de zile calendaristice de la depunerea documentelor necesare decontarii, contravaloarea orelor de garda efectuate în centrele de permanenta, cu sau fara cheltuieli de administrare si functionare, cu cheltuieli pentru dotarea si mentinerea trusei de urgenta cu medicamente si materiale sanitare, dupa caz."

4. La articolul 39, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

"(2) Medicii de familie care participa la constituirea unui centru de permanenta asigurând continuitatea asistentei medicale primare în regim de garda, în cabinetul propriu sau prin rotatie în spatiul pus la dispozitie de unul dintre medicii participanti la conventia de asociere, suporta si cheltuielile de administrare si functionare ale cabinetului, precum si costurile cu dotarea si mentinerea trusei de urgenta cu medicamente si materiale sanitare, situatie în care tariful orar prevazut la alin. (1) se majoreaza cu 50%, adica 6,4 lei/ora, pentru fiecare medic de familie care îsi desfasoara activitatea în acel cabinet, indiferent daca este titular, asociat sau medic angajat. Medicii de familie care participa la constituirea unui centru de permanenta asigurând continuitatea asistentei medicale primare în regim de garda în spatiul pus la dispozitie de autoritatile locale suporta si cheltuielile cu dotarea si mentinerea trusei de urgenta cu medicamente si materiale sanitare, situatie în care tariful orar de 12,8 lei/ora se majoreaza cu 16,66%, adica 2,1 lei/ora, pentru fiecare medic de familie care îsi desfasoara activitatea în acel centru de permanenta, indiferent daca este titular de cabinet, asociat sau medic angajat."

5. Anexa nr. 5 se modifica si se înlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

6. În anexa nr. 6, la articolul 5, litera b) va avea urmatorul cuprins:

"(b) sa deconteze cabinetelor de medicina de familie cu care au încheiat contract, în termen de 20 de zile calendaristice de la depunerea documentelor necesare decontarii, contravaloarea aferenta orelor de garda efectuate în centrele de permanenta, cu sau fara cheltuieli de administrare, dupa caz, cu cheltuielile pentru dotarea si mentinerea trusei de urgenta cu medicamente si materiale sanitare;".

7. În anexa nr. 6, la articolul 7, alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:

"(5) Medicii de familie care participa la constituirea unui centru de permanenta efectuând serviciul în regim de garda în cabinetul propriu sau prin rotatie în spatiul pus la dispozitie de unul dintre medicii participanti la conventia de asociere suporta si cheltuieli de administrare si functionare pentru centrul de permanenta, situatie în care tariful orar prevazut la art. 7 alin. (2) se majoreaza cu 50%, adica 6,4 lei/ora, pentru fiecare medic de familie care îsi desfasoara activitatea, indiferent daca este medic titular, asociat sau angajat. Medicii de familie care participa la constituirea unui centru de permanenta efectuând serviciul în regim de garda în spatiul pus la dispozitie de autoritatile locale suporta si cheltuielile cu dotarea si mentinerea trusei de urgenta cu medicamente si materiale sanitare, situatie în care tariful orar de 12,8 lei/ora se majoreaza cu 16,66%, adica 2,1 lei/ora, pentru fiecare medic de familie care îsi desfasoara activitatea în acel centru de permanenta, indiferent daca este medic titular de cabinet, asociat sau angajat."

8. În anexa nr. 6, la articolul 8, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

"Art. 8. - (1) Medicii de familie care asigura continuitatea asistentei medicale în regim de garda în centrele de permanenta beneficiaza de un venit care se constituie din sumele obtinute prin înmultirea valorii de referinta a tarifului orar, ajustate calitatii de coordonator al centrului de permanenta, dupa caz, cu procentul corespunzator cheltuielilor de administrare si functionare, dupa caz, si cu procentul corespunzator cheltuielilor cu dotarea si mentinerea trusei de urgenta cu medicamente si materiale sanitare, dupa caz, cu numarul total de ore de garda efectuate de catre fiecare medic de familie în parte, în luna pentru care se face plata."

Art. II. - Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sanatatii,Gheorghe-Eugen Nicolaescu p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii regionalesi administratiei publice,Iulian Matache,secretar de stat

ANEXA

(Anexa nr. 5 la normele metodologice)

Casa de Asigurari de Sanatate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cabinetul de Medicina de Familie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Judetul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Medicul titular/Reprezentantul legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

BORDEROUL CENTRALIZATOR al activitatii desfasurate în centrul de permanenta

Luna . . . . . . . . ./an . . . . . . .

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:

a - Data efectuarii garzii

b - Nr. orelor de garda efectuate

c - Contravaloarea orelor de garda

d - Ajustare cu 15% a tarifului orar pentru medicul coordonator **

e - Venitul cabinetului de medicina de familie (lei)

 

Nr. crt. Numele si prenumele medicului de familie Numele si prenumele asistentului a b Tarif orar*)- lei/ora - c 50% din tariful orar pentru cheltuieli administrative***) 16,66% din tariful orar pentru cheltuieli cu trusa de urgenta****) d e
M As M As M As
12,8 lei/ora Tarif negociat, dar nu mai mic de 8 lei/ora si mai mare de 10 lei/ora
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C5 X C7 C10 C6 X C8 C11 C12 C13 [C9 x 15%]** C14 [C9 + C10 + C11 + C12 + C13]*****)
6,4 lei/ora 2,1 lei/ora
6,4 lei/ora 2,1 lei/ora
6,4 lei/ora 2,1 lei/ora
6,4 lei/ora 2,1 lei/ora
6,4 lei/ora 2,1 lei/ora
6,4 lei/ora 2,1 lei/ora
6,4 lei/ora 2,1 lei/ora
TOTAL: x x x

*) Tariful orar pentru medicii de familie este de 12,8 lei/ora. Tariful orar pentru asistenti se stabileste în functie de salariul negociat, dar nu poate fi mai mic de 8 lei/ora si mai mare de 10 lei/ora.

**) În situatia în care medicul de familie îndeplineste rolul de coordonator al centrului de permanenta, tariful orar se majoreaza cu 15%.

***) Pentru centrele de permanenta cu sediul pus la dispozitie de consiliul local, cheltuielile administrative sunt suportate de consiliul local respectiv, iar pentru centrele de permanenta care îsi desfasoara activitatea în cabinetele medicilor de familie se acorda 50% din tariful orar al medicului, adica 6,4 lei/ora, pentru cheltuieli administrative, pentru fiecare medic care activeaza în cadrul centrului de permanenta, indiferent daca este medic titular sau medic angajat.

****) Pentru centrele de permanenta cu sediul pus la dispozitie de consiliul local, cheltuielile cu dotarea si mentinerea trusei de urgenta cu medicamente si materiale sanitare sunt suportate de medicii de familie care participa la constituirea centrului de permanenta, situatie în care se acorda 16,66% din tariful orar al medicului, adica 2,1 lei/ora, pentru cheltuieli cu medicamente si materiale sanitare ale trusei de urgenta, pentru fiecare medic care activeaza în cadrul centrului de permanenta, indiferent daca este medic titular sau medic angajat.

*****) Coloana C11 se aduna la venitul cabinetului numai daca activitatea de garda se deruleaza în cabinetele medicilor de familie, iar coloana C12 se aduna la venitul cabinetului numai daca activitatea de garda se deruleaza în spatiul pus la dispozitie de consiliul local, iar coloana C13 se aduna în cazul în care medicul respectiv este medicul coordonator al centrului.

  • Newsletter


  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

  • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
    Michel de Montaigne
    "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
    admin@amfms.ro