PROCEDURA STANDARD din 18 ianuarie 2013 de creditare a formelor de educatie medicala continua

05.03.2013 / MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 27 februarie 2013

 

ART. 1

Colegiul Medicilor din România crediteaza ca forme de educatie medicala continua, denumite în continuare forme de EMC, formele de învatamânt postuniversitar medical uman, formele de educatie medicala permanenta, precum si manifestarile si activitatile cu caracter stiintific.

 

ART. 2

Formele de învatamânt postuniversitar medical uman cuprind:

a) forme de EMC propriu-zise, reprezentate de cursurile de învatamânt postuniversitar si de cursurile de învatamânt postuniversitar la distanta;

 

b) alte forme de învatamânt postuniversitar, creditate ca titluri si calificari profesionale ce se adauga la creditarea EMC pentru calculul punctajului medicului, reprezentate de: specializarea prin rezidentiat, specializarea într-o noua specialitate în afara celei de baza, dobândirea de atestate de studii complementare, masterat si/sau doctorat.

 

ART. 3

Formele de educatie medicala permanenta sunt reprezentate de cursurile de educatie permanenta sau formare continua medicale, ateliere de formare profesionala continua si stagii practice de perfectionare profesionala sau de adaptare ori readaptare profesionala.

 

ART. 4

Manifestarile si activitatile cu caracter stiintific creditate de Colegiul Medicilor din România cuprind:

a) manifestari stiintifice, reprezentate de congrese, conferinte, simpozioane, mese rotunde, ateliere de lucru, sesiuni stiintifice, asimilate la nivel european ca reuniuni al caror scop principal este furnizarea de informatii si materiale educationale medicale în beneficiul medicilor, al îmbunatatirii practicii acestora, al cresterii calitatii asistentei medicale si sigurantei pacientului;

 

b) publicarea de materiale stiintifice medicale, respectiv articole, în reviste medicale, capitole de carte, carti, monografii, tratate, manuale, editare de carte medicala;

 

c) abonamente la publicatii medicale, în conditiile prezentelor norme.

 

ART. 5

Regulile generale de creditare a cursurilor si manifestarilor stiintifice sunt urmatoarele:

a) prezenta participantilor pe toata durata de desfasurare a programului de EMC este obligatorie; nerespectarea acestui criteriu conduce la neacordarea creditelor persoanei respective;

 

b) programele de EMC care se desfasoara pe parcursul unei saptamâni beneficiaza de creditare pentru maximum 6 zile;

 

c) numarul maxim de credite EMC acordate pentru un program este de 60;

 

d) durata maxima a unei singure prelegeri este de doua ore. Durata discutiilor nu poate depasi un sfert din durata sesiunii si este necesara o pauza de minimum 15 minute la fiecare doua ore de program; în cazul nerespectarii acestei prevederi, evaluatorul are dreptul de a reduce timpul aferent creditarii cu 15 minute pentru fiecare doua ore din cele maximum 6 ore creditabile, pentru fiecare zi a programului educational.

e) cursurile postuniversitare din cadrul unei manifestari stiintifice se pot credita separat numai daca nu se suprapun cu programul general al manifestarii si daca sunt organizate cu avizul sau în colaborare cu furnizori acreditati de Colegiul Medicilor din România pentru organizarea de cursuri, în limita a 6 ore de program creditat pe zi;

f) simpozioanele sau alte manifestari informale, satelite ale unor manifestari stiintifice majore, nu se crediteaza separat, suplimentar fata de programul de baza desfasurat între momentele de deschidere si închidere stabilite de furnizor;

g) sesiunile paralele de comunicari se crediteaza o singura data, la nivelul duratei maxime efective, un participant neputând fi în acelasi timp prezent în doua locuri;

h) numarul de credite acordat pentru orice forma de EMC va fi exprimat în numere întregi, rotunjirea facându-se la 50 de sutimi;

i) nu pot fi introduse în calcul creditarile obtinute pentru participarea la mai multe programe de EMC desfasurate în aceeasi perioada de timp;

j) respectarea cu strictete a programului declarat

ART. 6

(1) Orice forma de EMC se crediteaza în baza cererii-tip de creditare, prevazuta în anexa nr. 3 la decizie, completata de furnizorul de EMC si, obligatoriu însotita de programul detaliat pe ore al cursului sau al manifestarii stiintifice.

(2) Cererea de creditare a manifestarilor nationale se depune la Colegiul Medicilor din România, iar cererea de creditare a manifestarilor locale sau regionale, la colegiile teritoriale, cu cel putin 30 de zile înaintea începerii programului. Depunerea cererii cu mai putin de 30 de zile înaintea începerii programului si nedepunerea programului stiintific definitiv cu minimum 5 zile anterior începerii programului, atrag respingerea solicitarii de creditare, respectiv nerecunoasterea creditarii.

(3) Pentru cursurile de formare profesionala continua, alaturi de cererea mentionata la alin. (2) se vor anexa si o prezentare succinta a programului de formare profesionala continua, elaborata în conformitate cu modelul prevazut în anexa nr. 6 la decizie, precum si CV-urile si copiile atestatelor dobândite de formatorii ce sustin programul în cauza. Pentru programele de învatamânt postuniversitar, precum si pentru cadrele didactice autohtone, procedura de mai sus este acoperita de girul institutiei de învatamânt superior medical ce avizeaza organizarea programului. În cazul în care programele se organizeaza cu cadre didactice din afara României, sunt necesare CV-urile si documentele de atestare a calificarii didactice ale acestora.

(4) Colegiile teritoriale, institutiile de învatamânt sau cu rol de învatamânt medical acreditate ca furnizori de EMC au obligatia de a verifica întocmirea corecta a documentelor de solicitare a acreditarii, respectiv creditarii programelor educationale, adresate Colegiului Medicilor din România. Completarea neconforma cu decizia atrage dupa sine respingerea solicitarii.

(5) Dupa terminarea programului de EMC, indiferent de forma sa, organizatorii au obligatia de a trimite Colegiului Medicilor din România, respectiv colegiilor teritoriale lista participantilor, atât în forma tiparita, cât si în format electronic, care trebuie sa cuprinda urmatoarele rubrici: numele si prenumele, codul numeric personal, specialitatea, gradul profesional si locul de munca.

(6) Furnizorii de EMC, inclusiv unitatile de învatamânt superior, au obligatia de a trimite un raport asupra desfasurarii evenimentului educational si a evaluarilor precizate în anexa nr. 6 la decizie, în termen de maximum 30 de zile de la finalizarea evenimentului.

ART. 7

Creditarea cursurilor de învatamânt postuniversitar si de educatie permanenta se face în functie de urmatoarele criterii:

a) durata efectiva a programului;

b) existenta unui stagiu practic asociat programului;

c) existenta unei structurari a programului de EMC specifice principiilor formarii profesionale a adultului (conform anexei nr. 6 la decizie).

ART. 8

Normele de creditare pentru formele precizate la art. 2 lit. a) si art. 3 sunt urmatoarele:

a) creditarea pregatirii teoretice se face în functie de numarul de ore efective, incluzând si demonstratiile practice facute de cadrul didactic sau formator;

b) metodele de dinamica de grup, de tip Balint, se crediteaza cu 75% din durata efectiva;

c) cursurile ce demonstreaza existenta unui stagiu practic asociat se crediteaza cu 125% fata de durata efectiva a cursului teoretic;

d) programele care contin peste 75% activitate practica se crediteaza în functie de orele efective de activitate;

e) cadrele didactice, precum si formatorii atestati care tin cursuri creditate de Colegiul Medicilor din România vor fi creditati cu numarul de ore efective prestate de fiecare înmultit cu 2;

f) pentru activitatea coordonatorilor de stagii practice de instruire care nu sunt cadre didactice, de stagii programate si organizate pentru studenti în medicina, stagiari, rezidenti sau medici, inclusiv pentru programele de pregatire extrauniversitara în vederea obtinerii de atestate de studii complementare si stagiile de readaptare profesionala în cazul întreruperii activitatii mai mult de 5 ani, se acorda un numar de 40 de credite EMC pe an, în baza unei dovezi de activitate de cel putin doua luni pe an;

g) participarea la cursuri si stagii practice în strainatate, creditate de o societate sau de un organism profesional european, american ori international, este creditata cu numarul de credite europene sau internationale, conferite de organismul european respectiv international;

h) participarea la un curs în strainatate, care nu are creditare internationala înscrisa pe certificatul de absolvire, se crediteaza cu de 6 ori numarul zilelor de curs si maximum 60 de credite pe curs;

i) stagiile practice si schimburile de experienta efectuate în strainatate care nu au creditare internationala nu se crediteaza.

ART. 9

Creditarea cursurilor de EMC la distanta, denumite în continuare EMCD, se face pentru urmatoarele tipuri de programe:

a) programe de EMCD prin posta, caracterizate prin punerea în posesia cursantului a suportului educational în forma tiparita, pe suport electronic, sau e-mail personalizat, suport ce asigura integral baza pentru procesul de autoînvatare, cu asigurarea evaluarii finale prin testare în sesiune directa, fata în fata, prin chestionar tiparit trimis prin posta ori prin internet, în situatia revistelor în format electronic;

b) programe de EMCD prin internet, on-line, interactive fie prin suportul informational oferit, cu link-uri si portaluri specifice, fie prin consultanta cu tutori de program acreditati, cu asigurarea unei testari finale securizate, tot prin acces on-line personalizat sau prin testare scrisa în sala.

ART. 10

Regulile de creditare a EMCD sunt urmatoarele:

a) durata parcurgerii programului si a învatarii efective, în scopul atingerii obiectivelor educationale, care se apreciaza prin testare pe lot-pilot organizata de furnizor, trebuie sa se încadreze în limitele a cel mult 18 ore pe un program;

 

b) pentru articole de revista se admit 5-8 pagini tiparite, cu cel mult doua figuri sau tabele incluse pe pagina, corespunzatoare a doua ore efective de asimilare;

 

c) testul de evaluare pentru EMCD prin articole de revista va contine minimum 10 întrebari, cu prag de promovare de raspuns corect la minimum 75% din întrebari;

 

d) pentru programe pe internet se considera 5-8 pagini de 2.500 de caractere pe pagina si cu trimitere la maximum doua figuri sau tabele, corespunzatoare unei ore de învatare efectiva, respectiv un credit de EMC;

 

e) testul de evaluare pentru programe de EMCD prin internet va permite un acces pentru maximum doua încercari, va contine un numar minim de 10 întrebari pentru fiecare 6 ore efective, cu un prag de promovare de raspuns corect la minimum 75% din întrebari.

ART. 11

Regulile de creditare stabilite pentru EMCD sunt urmatoarele:

a) pentru EMCD prin articole de revista se acorda maximum doua credite EMC pe numar;

b) programele de EMCD prin internet se crediteaza în functie de durata apreciata de învatare efectiva, maximum 18 ore pe program, corespunzatoare a 18 credite EMC;

c) intervalul minim acceptat între doua participari la programe de EMCD este de 30 de zile. În cazul participarii în aceeasi perioada la doua programe de EMCD prin internet, se iau în calcul creditele acordate pentru un singur program, cel cu mai multe credite;

d) participarea la cursuri de EMCD organizate si creditate de o universitate sau de un organism profesional european ori international este creditata cu numarul de credite europene sau internationale conferite de organismul respectiv;

e) coordonatorii, autorii si tutorii de programe de EMCD vor beneficia de o creditare egala cu de 3 ori numarul de credite acordat activitatii respective din program, potrivit contributiei fiecaruia.

ART. 12

(1) Solicitarea creditarii pentru EMCD se face de catre furnizorul de EMCD numai la Colegiul Medicilor din România, utilizându-se aceeasi cerere-tip de creditare prevazuta în anexa nr. 3 la decizie, formulata si depusa cu cel putin 60 de zile înaintea începerii programului. Depunerea cererii de creditare pentru EMCD cu mai putin de 60 de zile înaintea începerii programului atrage respingerea solicitarii de creditare.

(2) Cererea va fi însotita de un dosar tehnic si pedagogic al programului educational care sa cuprinda.

a) elemente de natura a atesta realitatea, respectiv: modul de functionare globala a programului, existenta unui server dedicat procesului EMC on-line, a unui soft de gestiune pentru continutul de material stiintific, a unui soft proprietar sau adaptat pentru evidenta utilizatorilor, o echipa tehnica de productie alcatuita din medici si informaticieni, o schema cu structura bazelor de date si utilizatori, precum si o modalitate concreta în care întregul proces sa poata fi auditat, cu pastrarea logurilor de accesare si compararea cu intrarile din baza de date;

b) un proiect sau program de management al cursului, continând referiri la: identificarea si analiza cerintelor, studiu de fiabilitate, obiective educationale, strategie de implementare, analiza resurselor, evaluarea cunostintelor, evaluarea proiectului.

(3) Organizatorii au obligatia sa trimita, în maximum 30 de zile dupa terminarea programului respectiv, lista participantilor, specialitatea si gradul profesional al acestora, conforme cu declaratia privind grupul-tinta al manifestarii, incluzând codul numeric personal al fiecarui medic, în format electronic si un raport asupra desfasurarii evenimentului.

ART. 13

Creditarea manifestarilor stiintifice se face în functie de criteriile legate de:

a) nivelul de desfasurare a manifestarii: local/regional, national;

b) durata efectiva a programului stiintific;

c) completarea conforma cu prezenta decizie a documentelor de solicitare.

ART. 14

Regulile de creditare pentru manifestarile stiintifice sunt urmatoarele:

a) manifestarile locale, respectiv regionale vor primi un numar de credite EMC egal cu 75% din durata efectiva;

b) manifestarile nationale vor primi un numar de credite egal cu durata efectiva. Un furnizor nu poate organiza decât cel mult doua asemenea manifestari creditabile national pe an. Manifestarile organizate de furnizori locali sau regionali nu pot fi considerate ca fiind nationale si creditate ca atare;

c) pentru conferentiere la o manifestare stiintifica se acorda de doua ori numarul de credite corespunzator manifestarii;

d) pentru participarea cu una pâna la maximum 3 lucrari, postere sau comunicari orale se adauga, pentru primul autor, jumatate din numarul de credite corespunzator manifestarii pentru fiecare lucrare si un sfert din numarul de credite pentru fiecare lucrare pentru coautor;

e) participarea la manifestari stiintifice internationale creditate de o societate sau de un organism profesional european, american ori international este creditata de Colegiul Medicilor din România cu un numar de credite egal cu numarul de credite europene ori internationale conferite de organismul european sau international;

f) participarea la o conferinta sau la un congres în strainatate care nu are creditare internationala înscrisa pe certificatul de participare se crediteaza cu 6 credite pentru fiecare zi de manifestare, fara a putea depasi 18 credite pe manifestare.

ART. 15

(1) Invitatiile de participare la manifestarile stiintifice vor avea antetul organizatorilor si semnatura reprezentantilor acestuia. Ele vor contine denumirea formei de EMC si cel putin un sumar al programului acesteia.

 

(2) Invitatia poate contine denumirea sponsorului, însa nu si sigla sau semnatura acestuia.

 

ART. 16

(1) Programul va preciza în mod clar organizatorii si sponsorii si va contine toate detaliile de desfasurare: ora, locul, numele si titlul stiintific sau profesional ale vorbitorilor, titlul exact al comunicarii ori conferintei. Se vor oferi date exacte privind manifestarile-satelit, daca acestea exista.

 

(2) Titlul comunicarii sau al conferintei, toate materialele educationale trebuie sa fie libere de orice partinire comerciala. Orice referire la produse medicamentoase se face numai cu denumirea comuna internationala (DCI).

(3) Programul va mentiona numarul de credite EMC acordate de Colegiul Medicilor din România.

 

ART. 17

(1) Este interzisa deschiderea sau închiderea formei de EMC de catre reprezentantii sponsorului. Acesta poate face doar anunturi legate de organizarea nestiintifica, cum ar fi organizarea meselor festive, transportului sau a altor festivitati.

 

(2) Încalcarea regulilor prevazute la alin. (1) determina sanctionarea organizatorului sau a furnizorului, potrivit prevederilor prezentei decizii.

 

ART. 18

(1) În timpul desfasurarii formelor de EMC este interzisa folosirea exclusiva a denumirii comerciale a produselor medicamentoase. Aceasta trebuie sa fie dublata întotdeauna de DCI.

 

(2) Sunt permise afisarea de panouri publicitare ale sponsorului, precum si distribuirea de materiale promotionale participantilor numai în afara salii de desfasurare a evenimentului.

 

ART. 19

Creditarea publicatiilor medicale se face numai pentru revistele incluse în Nomenclatorul publicatiilor medicale agreate de Colegiul Medicilor din România, publicat de Colegiul Medicilor din România pe site-ul propriu.

 

ART. 20

Se acorda credite numai pentru cartile, manualele sau tratatele medicale publicate de editurile cuprinse în Lista editurilor acreditate de Colegiul Medicilor din România.

 

ART. 21

Criteriile de includere a publicatiilor medicale/editurilor în Nomenclatorul publicatiilor medicale agreate de Colegiul Medicilor din România, respectiv în Lista editurilor acreditate de Colegiul Medicilor din România sunt urmatoarele:

 

a) periodicitatea aparitiei; pentru reviste, demonstrarea editarii a cel putin 4 numere pe an;

 

b) obligativitatea înscrierii în publicatie a International Standard Serial Number (ISSN) sau International Standard Book Number (ISBN);

 

c) existenta acreditarii Consiliului National al Cercetarii Stiintifice (CNCS) asigura din oficiu acceptarea de catre Colegiul Medicilor din România a publicatiei;

 

d) continut stiintific medical obligatoriu;

 

e) asigurarea în structura lor de articole originale, editoriale sau recenzii, eventual prezentari de cazuri, traduceri, articole generale privind politica sanitara;

 

f) adresabilitatea medicala: generala sau pe specialitati, inclusiv medicina de familie;

 

g) detinerea girului stiintific al unei societati stiintifice, universitati de medicina etc.;

 

h) includerea în consiliul editorial sau colectivul redactional de cadre universitare cu rol de predare.

 

ART. 22

Înscrierea în Nomenclatorul publicatiilor medicale agreate de Colegiul Medicilor din România si în Lista editurilor acreditate de Colegiul Medicilor din România se face în baza unei cereri-tip prevazute în anexa nr. 4 la decizie, la care se anexeaza, dupa completare, fisa publicatiei, prevazuta în anexa nr. 5 la decizie.

 

ART. 23

(1) Normele de creditare stabilite pentru publicatiile medicale sunt:

 

a) articole stiintifice în reviste de specialitate catalogate ISI - 200 de credite pentru un articol;

 

b) articole stiintifice în reviste de specialitate internationale sau românesti Med-Line - 80 de credite pentru un articol;

 

c) articole stiintifice în reviste de specialitate clasificate CNCS grupa A - 200 de credite pentru un articol, grupa B+ - 80 de credite pentru un articol, grupa B - 25 de credite pentru un articol;

 

d) articole în reviste medicale electronice - 20 de credite pentru un articol;

 

e) articole stiintifice în alte reviste medicale sau de jurnalistica medicala acreditate de Colegiul Medicilor din România - 15 credite pentru un articol;

 

f) capitole de carti în tratate de medicina - 100 de credite pentru un capitol sub 100 de pagini si 150 de credite pentru un capitol de peste 100 de pagini, ca unic autor;

 

g) carte sau monografie medicala - 200 de credite pentru o carte, ca unic autor;

 

h) traduceri de carte medicala - 50 de credite pentru o carte, ca unic traducator;

 

i) existenta a 2 sau mai multi autori pentru un capitol ori o carte publicata duce la împartirea procentuala a creditelor acordate la numarul de autori mentionati pentru capitolul sau cartea respectiva; primul autor sau, dupa caz, autorul corespondent primeste suplimentar 25% din punctajul celorlalti autori;

 

j) editor de carte medicala - 150 de credite; redactor-sef de revista medicala - 40 de credite pe an;

 

k) un articol publicat în mai multe reviste se puncteaza o singura data, la nivelul cel mai ridicat;

 

l) publicarea de rezumate ale unor comunicari prezentate la manifestari stiintifice nu se crediteaza suplimentar fata de lucrarea comunicata;

 

m) comunicarea studiilor de farmacovigilenta confirmate si comunicate de Agentia Nationala a Medicamentului - 10 credite pentru o comunicare;

 

n) pentru abonamente la reviste medicale: la revistele nationale cuprinse în Nomenclatorul publicatiilor medicale agreate de Colegiul Medicilor din România si categoria B CNCS se acorda 5 crediteaabonament anual, iar la revistele categoria B+ si A CNCS si din strainatate, indexate Med-Line - 10 credite pentru un abonament anual. Nu se accepta la creditare decât doua abonamente;

 

o) pentru abonamentele la revistele medicale din strainatate editate si traduse partial sau total în România, creditarea se face ca la revistele nationale. Pentru publicarea de articole în aceste reviste se calculeaza credite ca pentru revistele din strainatate doar la cele cu traducere integrala, care sunt editate si recenzate de editura-mama.

 

(2) Clasificarea CNCS a publicatiilor respective se mentioneaza în Nomenclatorul publicatiilor medicale acreditate de Colegiul Medicilor din România.

 

ART. 24

(1) Certificarea formelor de EMC locale ori regionale creditate se face de catre colegiile teritoriale, în functie de locul de desfasurare a formei de EMC, ca organizator sau coorganizator alaturi de furnizorul ori furnizorii de EMC acreditataacreditati si implicat/implicati, purtând obligatoriu stampila colegiului teritorial al medicilor si a furnizorului principal, dupa caz, precum si semnatura presedintelui sau a vicepresedintelui departamentului profesional-stiintific alaturi de cea a coordonatorului ori a responsabilului de program.

(2) Pentru programele de EMC nationale, ca si pentru cursuri, certificarea se face direct de catre furnizorul de EMC implicat.

(3) În cazul formelor de EMC nationale multicentrice, interregionale, interjudetene sau itinerante colegiul teritorial al medicilor devine obligatoriu partener în organizarea evenimentului educational.

(4) În cazul formelor de EMC care nu au caracter national, este obligatoriu avizul sau parteneriatul colegiului medicilor teritorial.

(5) Certificarea programelor de EMC locale si regionale, în conditiile alin. (1), reprezinta procesul de editare si eliberare a certificatelor de participare de catre colegiul medicilor teritorial, în calitatea sa de organizator, direct sau în parteneriat, al manifestarii si de furnizor acreditat de EMC. Eliberarea certificatelor de participare se face în temeiul listei de participanti, emisa si asumata de organizator.

 

(6) Certificarea se face obligatoriu în conformitate cu documentele prezentate în anexele prezentei decizii si nu este acceptabila on-line, în absenta unor reglementari legale în acest sens. Acelasi regim se aplica si certificatelor on-line emise în strainatate, daca nu au o recunoastere formala a unor autoritati profesionale nationale din tara respectiva.

 

(7) Colegiul Medicilor din România nu este furnizor de EMC, în conditiile în care este responsabil de acreditarea furnizorilor de EMC si creditarea programelor de EMC.

 

ART. 25

(1) Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei decizii, creditarea evenimentelor educationale se va face contra unei taxe în functie de durata programului respectiv: 25 de euro pentru o zi, 50 de euro pentru doua zile, 100 de euro pentru 3 sau mai multe zile, platibila de catre furnizorul acreditat, care propune programul, cu exceptiile prevazute la art. 9 din anexa nr. 2 la decizie, în contul Colegiului Medicilor din România, în lei, la cursul zilei în care se face plata.

 

(2) Certificarea evenimentelor educationale se va face contra unei taxe stabilite de colegiile teritoriale, de maximum 100 de euro pentru fiecare manifestare creditata de catre Colegiul Medicilor din România. În cazul în care tiparirea certificatelor se face de catre colegiile teritoriale ale medicilor se va percepe o taxa suplimentara de maximum 1,5 euro pentru fiecare certificat eliberat unui participant.

 

(3) Aceste taxe vor fi platite în contul colegiilor medicilor pe teritoriul carora se desfasoara evenimentul educational si se achita în lei, la cursul oficial al Bancii Nationale a României din ziua platii.

(4) Sunt interzise stabilirea si perceperea altor taxe pentru manifestarile EMC de catre colegiile teritoriale, sub orice forma, în afara celor prevazute în prezenta decizie

 

ART. 26

(1) Certificarea se face pe certificate-tip, conform modelelor prevazute în anexele nr. 7 si 8 la decizie, a caror respectare este obligatorie.

 

(2) Pentru cursurile creditate se elibereaza un certificat de absolvire conform modelului prevazut în anexa nr. 7 la decizie. Acesta va mentiona promovarea probei de evaluare finale stabilite de organizator. Institutiile de învatamânt superior vor elibera propriul model de certificat de absolvire, aprobat de Ministerul Educatiei Nationale.

 

(3) Pentru manifestari stiintifice se elibereaza un certificat de participare, conform modelului prevazut în anexa nr. 8 la decizie, cu inscriptionarea inclusiv a siglei colegiului teritorial alaturi de numarul de credite EMC acordate.

 

ART. 27

(1) Pâna în momentul implementarii sistemului informatizat de realizare a bazei nationale de date a Colegiului Medicilor din România, numarul de înregistrare al certificatului va fi cel din lista de cursanti sau participanti ce va fi transmisa la Colegiul Medicilor din România la terminarea programului. Exceptie fac institutiile de învatamânt superior medical sau cu rol de învatamânt în acest domeniu, acreditate conform legii, care au un regim propriu de certificare si înregistrare si care trimit listele la Colegiul Medicilor din România, însotite si de numarul certificatului eliberat.

 

(2) Dupa implementarea sistemului informatic la nivelul colegiilor teritoriale, Colegiului Medicilor din România va constitui un registru electronic de evidenta a datelor de participare la formele de EMC, iar numerele de înregistrare vor fi unice, oferite în momentul creditarii manifestarii respective, de catre Colegiul Medicilor din România.

 

ART. 28

Comisiile si departamentele profesional-stiintifice si de învatamânt ale Colegiului Medicilor din România la nivel national si/sau teritorial vor inspecta evenimentele de EMC creditate de Colegiul Medicilor din România în vederea evaluarii îndeplinirii normelor si criteriilor prevazute în decizie. Aceste evaluari vor putea fi utilizate în vederea consilierii si/sau retragerii creditarii evenimentului. În cazuri grave sau repetate se va retrage acreditarea furnizorului de EMC respectiv.

 

ART. 29

(1) Calcularea punctajului pentru evaluarea profesionala a medicilor se face prin totalizarea creditelor EMC obtinute pentru formele de EMC prezentate, la care se adauga, daca au fost obtinute în intervalul de 5 ani calculat, o singura data, credite pentru titluri profesionale, dupa cum urmeaza:

 

a) obtinerea titlului de medic rezident confirmat de Ministerul Sanatatii, prin promovarea concursului de rezidentiat - 50 de credite EMC;

 

b) obtinerea titlului de medic specialist, inclusiv dobândirea unei alte specialitati, în afara celei de baza - 200 de credite EMC;

 

c) obtinerea unui atestat de studii complementare - 75 de credite EMC;

 

d) obtinerea titlului de medic primar, inclusiv a doua specialitate - 250 de credite EMC;

 

e) obtinerea titlului de doctor în medicina - 300 de credite EMC;

 

f) obtinerea titlului de master - 100 de credite EMC pentru masterele în domeniul medical;

 

g) obtinerea titlului de formator acreditat de Ministerul Sanatatii - 75 de credite EMC;

 

h) obtinerea titlului de formator de formatori, acreditat de Ministerul Sanatatii - 100 de credite EMC;

 

i) statutul de cadru didactic universitar, sef de lucrari, conferentiar sau profesor, inclusiv profesor asociat ori corespondent (îndrumator de doctorat sau asociat), cu activitate confirmata de institutia universitara - 40 de credite EMC pe an.

 

(2) Programele de pregatire în rezidentiat si cele pentru obtinerea de atestate destudii complementare nu se crediteaza, acestea constituind formare specializata, nu educatie medicala continua. De creditare beneficiaza numai detinatorul unui astfel de certificat emis, dupa caz, de Ministerul Sanatatii.

 

(3) În cazul detinerii unui titlu de master si a unui atestat de studii complementare, echivalente ca pregatire si denumire prin aprobare MS (Managementul serviciilor de sanatate), se ia în considerare, la calculul punctajului profesional, numai un singur punctaj, respectiv cel mai mare.

 • Newsletter

 • Medical Forum Targu Mures 24-25 aprilie 2024
  (Eveniment cu prezenta fizica) • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro