Norme Coca 2023 - 2024

Drepturile pacientului în relatia cu medicul de famile

Proiectul legii sanatatii a creat dezbateri aprinse privind coplata, sistemul de asigurari private de sanatate, serviciile de asistenta medicala de urgenta ti serviciul medical ambulatoriu, toate acestea schimbând fundamental principiile de baza ale sistemului medical românesc.

Pâna la definitivarea unui nou proiect de lege, în prezent fiecare dintre noi se confrunta cu aspecte care tin de relatia directa cu sistemul medical iar prima interfata cu acesta este medicul de familie. Pentru ca la audiente au aparut dezbateri privind dreptul medicului de familie de a refuza anumite servicii medicale m-am gândit ca un articol pe aceasta tema ar fi binevenit, deoarece campaniile de informare privind drepturile pacientilor ti ale asiguratilor sistemului sanitar lipsesc cu desavârtire.

Dupa îndelungi lupte între  medicii de familie (în special) ti Casa Nationala de Asigurari de tanatate, la 1 iunie 2011 a intrat în vigoare Contractul- cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadru sistemului de asigurari de sanatate pentru anii 2011-2012.

Potrivit acestuia, asiguratii au urmatoarele drepturi:

a) sa aleaga furnizorul de servicii medicale, precum si casa de asigurari de sanatate la care se asigura, în conditiile prezentei legi si ale contractului-cadru;

b) sa fie înscrisi pe lista unui medic de familie pe care îl solicita, daca îndeplinesc toate conditiile prezentei legi, suportând cheltuielile de transport daca optiunea este pentru un medic din alta localitate;

c) sa îsi schimbe medicul de familie ales numai dupa expirarea a cel putin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia;

 

d) sa beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale în mod nediscriminatoriu, în conditiile legii;

e) sa efectueze controale profilactice, în conditiile stabilite prin contractul-cadru;

f) sa beneficieze de servicii de asistenta medicala preventiva si de promovare a sanatatii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;

g) sa beneficieze de servicii medicale în ambulatorii si în spitale aflate în relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate;

h) sa beneficieze de servicii medicale de urgenta;

i) sa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica;

j) sa beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare;

k) sa beneficieze de dispozitive medicale;

l) sa beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;

m) sa li se garanteze confidentialitatea privind datele, în special în ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul;

n) sa aiba dreptul la informatie în cazul tratamentelor medicale;

o) sa beneficieze de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate în conditiile legii.

Pentru a beneficia de aceste drepturi asiguratul are urmatoarele obligatii:

a) sa se înscrie pe lista unui medic de familie;

b) sa anunte medicul de familie ori de câte ori apar modificari în starea lor de sanatate;

c) sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru;

d) sa anunte în termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari asupra modificarilor datelor de identitate sau a modificarilor referitoare la încadrarea lor într-o anumita categorie de asigurati;

e) sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului;

f) sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;

g) sa achite contributia datorata fondului si suma reprezentând coplata, în conditiile stabilite prin contractul-cadru;

h) sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atesta calitatea de asigurat.

În localitatile urbane, numarul minim de persoane înscrise pe listele medicilor de familie, pentru care se încheie contractul de furnizare de servicii medicale, este de 1.000, cu exceptia zonelor neacoperite din punctul de vedere al numarului necesar de medici de familie, iar numarul maxim de persoane înscrise pe lista medicului de familie este de 2.200.

Asistenta medicala primara este acordata de catre medicii de familie, care au urmatoarele obligatii:

a)sa acorde servicii medicale de profilaxie, preventie, curative, de urgenta si de suport în limita competentei profesionale;

b)sa actualizeze lista proprie cuprinzând persoane înscrise ori de câte ori apar modificari în cuprinsul acesteia, si sa comunice aceste modificari caselor de asigurari de sanatate;

c)sa înscrie din oficiu copiii care nu au fost înscrisi pe lista unui medic de familie, odata cu prima consultatie a copilului bolnav în localitatea de domiciliu sau, dupa caz, de resedinta a acestuia. Nou-nascutul va fi înscris pe lista medicului de familie care a îngrijit gravida, imediat dupa nasterea copilului, daca parintii nu au alta optiune exprimata în scris;

d)sa înscrie pe lista proprie gravidele si lehuzele neînscrise pe lista unui medic de familie, la prima consultatie în localitatea de domiciliu sau, dupa caz, de resedinta a acestora;

e)sa nu refuze înscrierea pe lista a copiilor, la solicitarea parintilor sau a apartinatorilor legali;

f)sa respecte dreptul asiguratului de a-si schimba medicul de familie dupa expirarea a cel putin 6 luni de la data înscrierii pe lista acestuia; Schimbarea medicului de familie se face pe baza cererii de transfer, conform modelului si conditiilor prevazute în norme;

g)sa prescrie medicamente cu sau fara contributie personala si, dupa caz, unele materiale sanitare, precum si investigatii paraclinice numai ca o consecinta a actului medical propriu. Exceptie fac situatiile în care pacientul urmeaza o schema de tratament stabilita pentru o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice, initiata de catre medicul de specialitate sau de medicina muncii, prin prescrierea primei retete pentru medicamente cu sau fara contributie personala si, dupa caz, pentru unele materiale sanitare. Pentru persoanele care se încadreaza în Programul pentru compensarea în procent de 90% a pretului de referinta al medicamentelor acordate pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de pâna la 700 lei/luna, medicul de familie prescrie medicamentele recomandate de catre alti medici daca acestea au fost comunicate pe baza scrisorii medicale; în situatia în care medicul de familie prescrie medicamente cu si fara contributie personala la recomandarea altor medici, conform celor de mai sus, responsabilitatea prescrierii revine exclusiv medicului/medicilor care a/au indicat tratamentul;

h)sa recomande dispozitive medicale de protezare stomii si incontinenta urinara ca urmare a scrisorii medicale comunicate de catre medicul de specialitate;

i)sa întocmeasca bilet de trimitere catre societati de turism balnear si de recuperare si sa consemneze în acest bilet sau sa ataseze, în copie, rezultatele investigatiilor efectuate în regim ambulatoriu, precum si data la care au fost efectuate, pentru completarea tabloului clinic al pacientului pentru care face trimiterea;

j)sa organizeze la nivelul cabinetului evidenta bolnavilor cu afectiunile cronice;

k)sa întocmeasca liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile, daca este cazul;

l)sa informeze persoanele asigurate în vârsta de peste 18 ani înscrise pe lista sa cu privire la dreptul acestora de a efectua un control medical pentru prevenirea bolilor cu consecinte majore în morbiditate si mortalitate, în conditiile legii;

m)sa efectueze si sa raporteze vaccinarile obligatorii prevazute în cadrul Programului national de imunizare al Ministerului Sanatatii;

n)sa informeze parintii asupra vaccinarilor si tipurilor de vaccinuri acordate în cadrul Programului national de imunizare al Ministerului Sanatatii; în cazul în care medicul recomanda parintelui efectuarea unui alt tip de vaccin decât cel asigurat în cadrul Programului national de imunizari, acesta are obligatia de a solicita consimtamântul informat al parintelui pentru utilizarea, respectiv administrarea vaccinului recomandat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

o)sa asigure realizarea altor vaccinari recomandate si reglementate de Ministerul Sanatatii ca actiuni prioritare de sanatate publica.

Persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat beneficiaza de servicii medicale numai în cazul urgentelor medico-chirurgicale si al bolilor cu potential endemo-epidemic si cele prevazute în Programul national de imunizari, monitorizarea evolutiei sarcinii si a lauzei, servicii de planificare familiala, în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.

Copiii cu vârsta cuprinsa între 0 si 12 luni beneficiaza de medicamente gratuite, fara plafonare valorica si cantitativa. Valoarea medicamentelor prescrise pentru tratamentul afectiunilor copiilor cu vârsta cuprinsa între 0 si 12 luni se suporta din Fond, conform prevederilor legale în vigoare. De asemenea, tarifele serviciilor hoteliere pentru persoana care însoteste copilul internat în vârsta de pâna la 3 ani, precum si pentru însotitorul persoanei cu handicap grav internate se suporta de catre casele de asigurari, daca medicul considera necesara prezenta lor pentru o perioada determinata.

 • Newsletter

 • Medical Forum Targu Mures 24-25 aprilie 2024
  (Eveniment cu prezenta fizica) • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro