Servicii medicale profilactice/de preventie:

    1. Consultatii pentru urmarirea dezvoltarii fizice si psihomotorii a copilului prin examene de bilant:

a) la externarea din maternitate - la domiciliul copilului;

b) la 1 luna - la domiciliul copilului;

c) la 2 luni;

d) la 4 luni;

e) la 6 luni;

f) la 9 luni;

g) la 12 luni;

h) la 15 luni;

i) la 18 luni;

j) la 24 luni;

k) la 36 luni.

    2. Consultatii pentru servicii medicale de preventie:

a) examen anual de bilant al copiilor cu vârsta cuprinsa între 4 si 18 ani;

b) control medical periodic al asiguratilor în vârsta de peste 18 ani pentru prevenirea bolilor cu consecinte majore în morbiditate si mortalitate;

Controlul medical cuprinde:

- consultatie (anamneza, examen obiectiv, diagnostic);

- recomandare pentru examene paraclinice atunci când exista argumente clinice de suspiciune a unei stari patologice consemnate în foaia de observatie;

- încadrarea medicala a asiguratului într-o grupa de risc.

Controlul medical se poate efectua la solicitarea asiguratului sau la solicitarea medicului de familie, nu mai mult de o data pe an.

c) supravegherea periodica clinica a evolutiei pentru bolnavii cu afectiuni cronice, în limita competentelor, si cuprinde: sfat medical, recomandari regim igieno-dietetic si alte activitati care nu se finalizeaza cu eliberarea de prescriptii medicale sau prescriere de investigatii medicale paraclinice.

    3. Consultatii în vederea monitorizarii evolutiei sarcinii si lauziei, conform prevederilor legale în vigoare:

a) luarea în evidenta în primul trimestru;

b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a pâna în luna a 7-a.

În situatia în care luarea în evidenta a gravidei are loc în luna a 3-a, pentru aceasta luna se va raporta casei de asigurari de sanatate numai luarea în evidenta a gravidei, nu si supravegherea;

c) supravegherea, de doua ori pe luna, din luna a 7-a pâna în luna a 9-a inclusiv;

d) urmarirea lehuzei la externarea din maternitate - la domiciliu;

e) urmarirea lehuzei la 4 saptamâni de la nastere.

NOTA 1: În conformitate cu programul de monitorizare, investigatiile paraclinice si tratamentele specifice sarcinii pot fi recomandate de catre medicul de familie numai pentru intervalul de timp de la momentul în care gravida este luata în evidenta de catre acesta si pâna la 4 saptamâni de la nastere.

NOTA 2: În cadrul supravegherii gravidei se face si promovarea alimentatiei exclusive la sân a copilului pâna la vârsta de 6 luni si continuarea acesteia pâna la minim 12 luni, precum si consilierea pre si post testare pentru HIV si lues a femeii gravide.

    4. Supraveghere (evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentatiei, consiliere privind igiena personala) si depistare de boli cu potential endemo-epidemic (examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere catre structurile de specialitate pentru investigatii, confirmare, tratament adecvat si masuri igienico-sanitare specifice, dupa caz). Bolile cu potential endemo-epidemic sunt cele prevazute la punctul II din anexa nr. 1 la H.G. nr. 1186/2000 pentru aprobarea listei cuprinzând urgentele medico-chirurgicale precum si bolile infecto-contagioase din grupa A pentru care asiguratii beneficiaza de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca fara conditii de stagiu de cotizare.

NOTA: Se raporteaza o singura consultatie per persoana pentru fiecare boala cu potential endemo-epidemic suspicionata si confirmata.

    5. Consultatii pentru acordarea serviciilor de planificare familiala:

a) consilierea femeii privind planificarea familiala;

b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fara risc.

NOTA: Consultatia poate cuprinde, dupa caz, numai serviciul prevazut la litera a) sau serviciile prevazute la literele a) si b) si se raporteaza doua consultatii pe an calendaristic, pe asigurat.

    6. Servicii de promovare a sanatatii

Educatie medico-sanitara si consiliere pentru prevenirea si combaterea factorilor de risc, precum si consilierea antidrog.

C. Servicii medicale curative:

Consultatie în caz de boala pentru afectiuni acute, subacute sau cronice programabile, care cuprinde:

- anamneza, examenul clinic general;

- unele manevre specifice pe care medicul le considera necesare;

- recomandare pentru investigatii paraclinice în vederea stabilirii diagnosticului si pentru monitorizare;

- manevre de mica chirurgie, dupa caz;

- stabilirea conduitei terapeutice si/sau prescrierea tratamentului medical si igieno-dietetic, precum si instruirea asiguratului în legatura cu masurile terapeutice si profilactice;

- bilet de trimitere pentru consultatie la medicul de specialitate din ambulator sau pentru internare în spital pentru cazurile care necesita aceasta sau care depasesc competenta medicului de familie;

- recomandare pentru tratament de recuperare, medicina fizica si balneologie dupa caz;

- recomandare pentru dispozitive medicale de protezare stomii si incontinenta urinara, dupa caz;

- recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu, dupa caz;

- evaluare clinica si paraclinica, prescrierea tratamentului si urmarirea evolutiei bolnavilor cu afectiuni cronice, în limita competentelor, trimestrial sau lunar.

NOTA 1: Medicul de familie consemneaza în biletul de trimitere sau ataseaza la acesta, în copie, rezultatele investigatiilor paraclinice efectuate atunci când acestea au fost necesare pentru a sustine si/sau confirma diagnosticul mentionat pe biletul de trimitere si data la care au fost efectuate.

NOTA 2: Pentru fiecare caz, casa de asigurari de sanatate deconteaza maximum 4 consultatii pentru acelasi episod de boala acuta/subacuta, pe asigurat, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului si a evolutiei cazului, cumulat la nivelul medicului de familie si medicului de specialitate din ambulatoriul clinic. Daca cazul este rezolvat la nivelul medicului de familie casa de asigurari de sanatate deconteaza maximum 2 consultatii pentru acelasi episod de boala acuta/subacuta, pe asigurat, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului si a evolutiei cazului. Pentru acelasi episod de boala acuta/subacuta, în situatia în care au fost acordate de catre medicul de familie una sau doua consultatii, si pentru cazul respectiv este necesara trimiterea catre medicul/medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, medicul de familie elibereaza bilet de trimitere catre medicul/medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, pe care va mentiona obligatoriu numarul de consultatii acordate (una sau doua consultatii).

NOTA 3: Circuitul privind modalitatile în care pot fi acordate cele 4 consultatii se refera numai la un singur episod de boala acuta/subacuta.

NOTA 4: În situatiile în care la prima consultatie se diagnosticheaza doua sau mai multe afectiuni acute/subacute, numarul consultatiilor decontate de casa de asigurari de sanatate este maximum 4.

NOTA 5: În situatia în care în derularea unui episod de boala acuta/subacuta dupa prima, respectiv a doua consultatie apare o alta afectiune acuta/subacuta, numarul consultatiilor este maximum 5, respectiv 6, din care la nivelul medicului de familie pot fi acordate maximum 3 consultatii.

NOTA 6: În situatia în care exista prezumtia privind existenta unei alte afectiuni asociate, medicul care suspicioneaza va consemna distinct pe biletul de trimitere numarul de consultatii pentru afectiunile acute/subacute pentru care pacientul s-a prezentat initial.

NOTA 7: Pentru evaluarea clinica si paraclinica, prescrierea tratamentului si urmarirea evolutiei bolnavilor cu afectiuni cronice, casele de asigurari de sanatate deconteaza pentru un bolnav cu una sau mai multe afectiuni cronice o consultatie lunara, iar prescriptia/prescriptiile medicala/medicale aferenta/aferente pot fi eliberate pentru 30/31, 60/62 sau 90/91/92 de zile.

D. Monitorizarea starii de sanatate pentru bolnavii cu afectiuni cronice

a) Pentru asigurarea serviciilor medicale necesare pentru bolnavii cu afectiuni cronice monitorizabile la nivelul caselor de asigurari de sanatate prin cabinetul medicului de familie, prevazute în anexa nr. 39 A la ordin, acesta va organiza evidenta specifica, utilizând formularele de raportare aprobate prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

Evidenta acestor bolnavi cuprinde:

- întocmirea listei si depunerea acesteia la contractare;

- raportarea lunara a modificarilor intervenite/miscarea lunara/intrari/iesiri.

b) Pentru asigurarea serviciilor medicale necesare pentru bolnavii cu afectiuni cronice, altele decât cele prevazute în anexa nr. 39 A la ordin, monitorizabile la nivelul caselor de asigurari de sanatate prin cabinetul medicului de familie, acesta va organiza evidenta specifica, utilizând formularele de raportare aprobate prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

Evidenta acestor bolnavi cuprinde:

- întocmirea listei si depunerea acesteia la casa de asigurari de sanatate;

- raportarea semestriala a modificarilor intervenite/miscarea semestriala/intrari/iesiri.

Afectiunile cronice sunt:

- sindroame poststreptococice la copii;

- cardio-vasculare: cardiopatii congenitale, valvulopatii, arteriopatii periferice;

- digestive: sindrom de malabsorbtie;

- de sistem: colagenoze (lupus - copii si adulti);

- ale aparatului respirator: astm bronsic, bronhopneumopatia cronica obstructiva;

- ale aparatului uro-genital: sindrom nefrotic si pielonefrita cronica, rinichi polichistic;

- endocrine: distrofii endemice tireopate, gusa (copii si adulti);

- psihiatrice: schizofrenii, psihoza maniaco-depresiva, deliruri sistematizate cronice;

- oftalmologice: glaucom.

    E. Consultatii la domiciliul asiguratilor - maximum 20 de consultatii pe luna pe medic cu lista proprie de persoane asigurate înscrise dar nu mai mult de 3 consultatii pe zi.

NOTA 1: Consultatiile la domiciliu se consemneaza în "Caietul de consultatii la domiciliu" care va contine: data si ora consultatiei, numele, prenumele, semnatura beneficiarului sau numele, prenumele si semnatura apartinatorului. Informatiile medicale se înregistreaza în fisa medicala.

NOTA 2: Pentru bolnavii cronici nedeplasabili (insuficienta cardiaca clasa NYHA IV, paraplegie, tetraplegie, faza terminala etc.) consultatia se acorda în aceleasi conditii ca si la cabinetul medical. În cadrul consultatiei la domiciliu, medicul de familie efectueaza si controlul periodic al acestor bolnavi.

NOTA 3: Pentru bolnavii cu afectiuni acute/subacute consultatia la domiciliu se acorda în aceleasi conditii ca si la cabinetul medical.

F. Servicii medicale de consultatii si diagnostic ce pot fi furnizate la distanta prin sisteme de telemedicina rurala dezvoltate de Ministerul Sanatatii.

Aceste servicii reprezinta consultatiile ce se acorda asiguratilor conform literelor C si E si pentru care, suplimentar, dupa caz, se efectueaza ecografie generala (abdomen + pelvis) si/sau EKG care se transmit medicilor de specialitate din ambulatoriu, în vederea interpretarii.

#M1

NOTA: Consultatia prevazuta la lit. F nu se raporteaza drept consultatie prevazuta la lit. C sau lit. E.

#B

G. Servicii medicale paraclinice - efectuare si interpretare

- ecografie generala (abdomen + pelvis) - în limita competentei si a dotarilor necesare;

NOTA: Pentru aceste servicii se încheie acte aditionale la contractul/conventia de furnizare de servicii medicale în asistenta medicala primara. Decontarea acestor servicii se realizeaza din fondul aferent investigatiilor medicale paraclinice, în limita sumelor rezultate conform criteriilor cuprinse în anexa nr. 11.

  H. Activitati de suport

Eliberare de acte medicale: certificat de concediu medical, bilete de trimitere, prescriptii medicale - certificat constatator de deces (cu exceptia situatiilor de suspiciune care necesita expertiza medico-legala, conform prevederilor legale), scutiri medicale pentru copii în caz de îmbolnaviri, acte medicale necesare copiilor aflati în plasament din cadrul sistemului de asistenta sociala si protectia copilului, documente medicale eliberate pentru copii, solicitate la intrarea în colectivitate.

NOTA: Activitatile de suport sunt, dupa caz, consecinta a actului medical acordat pentru serviciile prevazute în pachetul de servicii medicale de baza.

I. Efectuare si interpretare EKG, pentru alte situatii decât cele prevazute la lit. F si numai pentru monitorizarea bolilor cardiovasculare confirmate.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extras din

ORDIN Nr. 423/191 din 29 martie 2013

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013 - 2014

Text în vigoare începând cu luna mai 2013

 

 • Newsletter

 • Medical Forum Targu Mures 24-25 aprilie 2024
  (Eveniment cu prezenta fizica) • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro