Medical Forum Targu Mures 22-23.03.2023

ANEXA 36

MODUL DE PRESCRIERE, ELIBERARE ŞI DECONTARE  a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

 

ART. 1 (1) Medicamentele cu şi fără contribuţie personală se acordă în tratamentul ambulatoriu pe bază de prescripţie medicală eliberată de medicii care sunt în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.

Pentru prescrierea medicamentelor  cu şi fără contribuţie personală care se acordă în tratamentul ambulatoriu  se  utilizează  numai  prescripţia  medicală  electronică  on-line  şi  în  cazuri  justificate, prescripţia medicală electronică off-line.

În sistemul de asigurări sociale de sănătate, prescrierea preparatelor  stupefiante  şi psihotrope se realizează conform reglementărilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu modificările şi completările ulterioare. Prescripţia medicală cu regim special este utilizată pentru preparatele stupefiante şi psihotrope şi îşi păstrează regimul de prescripţie medicală cu regim special.

Pentru prescripţiile medicale electronice off-line, în cazul în care o modificare este absolut necesară, această menţiune va fi semnată şi parafată de către persoana care a completat iniţial datele, pe toate formularele.

(2)  Prescripţia  medicală  electronică  on-line  şi  off-line  este  un  formular  utilizat  în  sistemul  de asigurări  sociale de sănătate  pentru  prescrierea  medicamentelor  cu şi fără contribuţie  personală  în tratamentul ambulatoriu.

Prescripţia medicală electronică on-line şi off-line are două componente obligatorii: componenta care se completează de către medicul prescriptor şi o componentă care se completează de farmacist, denumite în continuare componentă prescriere, respectiv componentă eliberare. Prescripţia medicală electronică on-line în care medicul prescriptor are semnătură electronică extinsă are şi o componentă facultativă utilizată numai pentru eliberarea fracţionată atât în ceea ce priveşte numărul medicamentelor cât şi cantitatea din fiecare medicament denumită în continuare componenta eliberare pentru pacient.

Seria  şi  numărul  prescripţiei  medicale  electronice  on-line  şi  off-line  sunt  unice,  sunt  generate automat prin sistemul de prescriere electronică de la nivelul caselor de asigurări de sănătate şi sunt atribuite fiecărui furnizor de servicii medicale, respectiv fiecărui medic care are încheiată convenţie pentru prescriere de medicamente.

Casele de asigurări de sănătate vor atribui furnizorilor de servicii medicale, respectiv medicilor care au încheiate convenţii pentru prescriere de medicamente un număr de prescripţii medicale electronice on-line şi off-line, la solicitarea acestora şi organizează evidenţa prescripţiilor medicale electronice online şi off-line atribuite.

(3) În cazul prescrierii  electronice  on-line, în situaţia în care medicul prescriptor are semnătură  electronică extinsă, acesta listează un exemplar al prescripţiei medicale (componentă prescriere) care poartă  confirmarea  semnăturii  electronice  extinsă  şi îl înmânează  asiguratului  pentru  depunerea  la farmacie şi lista un alt exemplar al prescripţiei electronice (componenta prescriere) care rămâne la medicul prescriptor pentru evidenţa proprie.

Farmacia  la  care  se  prezintă  asiguratul  sau  persoana  care  ridică  medicamentele  în  numele asiguratului listează un exemplar al prescripţiei electronice on-line (componenta eliberare) - ce conţine confirmarea semnăturii electronice a farmacistului, pe care o păstrează în evidența proprie împreună cu prescripţia medicală (componenta prescriere) și o va prezenta casei de asigurări de sănătate doar la solicitarea acesteia.

Exemplarul listat de farmacie (componenta eliberare) va fi semnat de către persoana care ridică medicamentele  în numele  acestuia,  dacă nu poate prezenta  cardul national  de asigurări  sociale de sănătate  propriu.  În  situația  în  care  medicamentele  se  ridică  de  la  farmacie  de  căre  beneficiarul prescripției/persoana care ridică medicamentele în numele acestuia, eliberarea se face utilizând cardul national de asigurări sociale de sănătate propriu fiecăruia și nu este necesară semnarea componentei eliberare.

În situația în care medicamentele se ridică de la farmacie de către beneficiarul prescripției pe baza adeverinței de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul național din motive religioase sau de conștiință/adeverinței înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card national de sigurări sociale de sănătate duplicat/ documentelor prevăzute la art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul, precum și copii 0-18 ani beneficiari ai prescripției medicale, este necesară semnarea componentei eliberare.

(4) În cazul prescrierii electronice on-line, în situaţia în care medicul prescriptor nu are semnătură electronică   extinsă,   acesta   listează   obligatoriu   două   exemplare   pe  suport   hârtie   (componenta prescriere), pe care le semnează, parafează şi ştampilează, din care un exemplar rămâne la medicul prescriptor pentru evidenţa proprie şi un exemplar îl înmânează asiguratului pentru a se depune de către acesta la farmacie. Farmacia listează pe suport hârtie prescripţia medicală electronică (componenta eliberare),  cu  confirmarea  semnăturii  electronice  a  farmacistului,  pe  care  o  păstrează  în  evidența proprie împreună cu prescripţia medicală (componenta prescriere) și o va prezenta casei de asigurări de sănătate doar la solicitarea acesteia.

Exemplarul listat de farmacie (componenta eliberare) va fi semnat de către persoana care ridică medicamentele  în numele  acestuia,  dacă nu poate prezenta  cardul national  de asigurări  sociale de sănătate propriu. În situația în care medicamentele se ridică de la farmacie de căre beneficiarul prescripției persoana care ridică medicamentele în numele acestuia, eliberarea se face utilizând cardul national de asigurări sociale de sănătate propriu fiecăruia și nu este necesară semnarea componentei eliberare.

În situația în care medicamentele se ridică de la farmacie de către beneficiarul prescripției pe baza adeverinței de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul național din motive religioase sau de conștiință/adeverinței înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card national de sigurări sociale de sănătate duplicat/ documentelor prevăzute la art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul, precum și copii 0-18 ani beneficiari ai prescripției medicale, este necesară semnarea componentei eliberare.

(5) În cazul prescrierii electronice off-line, medicul prescriptor listează obligatoriu pe suport hârtie 3 exemplare  ale  prescripţiei  medicale  electronice  (componenta  prescriere),  pe  care  le  semnează, parafează şi ştampilează, din care un exemplar îl păstrează pentru evidenţa proprie şi două exemplare le înmânează asiguratului pentru a le depune la farmacie. Farmacia listează pe suport hârtie componenta eliberare cu confirmarea semnăturii electronice a farmacistului, care se semnează şi de asigurat sau de persoana care ridică medicamentele, pe care farmacia o înaintează casei de asigurări de sănătate în vederea decontării.

Exemplarul listat de farmacie (componenta eliberare) va fi semnat de către persoana care ridică medicamentele  în numele  acestuia,  dacă nu poate prezenta  cardul national  de asigurări  sociale de sănătate propriu. În situația în care medicamentele se ridică de la farmacie de căre beneficiarul prescripției persoana care ridică medicamentele în numele acestuia, eliberarea se face utilizând cardul national de asigurări sociale de sănătate propriu fiecăruia și nu este necesară semnarea componentei eliberare.

În situația în care medicamentele se ridică de la farmacie de către beneficiarul prescripției pe baza adeverinței de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul național din motive religioase sau de conștiință/adeverinței înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card national de sigurări sociale de sănătate duplicat/ documentelor prevăzute la art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul, precum și copii 0-18 ani beneficiari ai prescripției medicale, este necesară semnarea componentei eliberare.

 

 

(6) Pentru elevii şi studenţii care urmează o formă de învăţământ în altă localitate decât cea de reşedinţă, în caz de urgenţă medicală, medicul din cabinetul şcolar sau studenţesc poate prescrie medicamente numai pentru afecţiuni acute, pentru maximum 7 zile. Medicii respectivi au obligaţia să transmită prin scrisoare medicală medicului de familie la care este înscris elevul sau studentul diagnosticul şi tratamentul prescris. Medicii dentişti din cabinetele stomatologice şcolare şi studenţeşti pot prescrie medicamente numai pentru afecţiuni acute, pentru maximum 7 zile.

Medicii din căminele de bătrâni pot prescrie medicamente numai pentru maximum 7 zile, pentru bolnavii nedeplasabili sau cu afecţiuni acute din aceste instituţii, dacă nu sunt înscrişi în lista unui medic de familie.

Medicii din instituţiile de asistenţă socială pentru persoane adulte cu handicap aflate în coordonarea Autorităţii  Naţionale  pentru  Persoanele  cu  Dizabilități  pot  prescrie  medicamente  numai  pentru maximum 7 zile pentru bolnavii nedeplasabili sau cu afecţiuni acute din aceste instituţii, în situaţia în care persoanele instituţionalizate nu sunt înscrise în lista unui medic de familie.

Medicii din unităţile şi compartimentele de primire a urgenţelor din cadrul spitalelor ce sunt finanţate din bugetul de stat pot prescrie medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu numai pentru afecţiuni acute, pentru maximum 7 zile.

Medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală, respectiv centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie, cabinete de planificare familială, cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, care se află în structura spitalului ca unităţi fără personalitate juridică, pot prescrie medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, corespunzător DCI-urilor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare. Perioadele pentru care  pot prescrie medicamente sunt cele prevăzute la art. 2 alin. (1) și alin. (3).

(7)  Casele  de  asigurări  de  sănătate  încheie  convenţii  cu  medicii/medicii  dentişti  din  cabinetele şcolare şi studenţeşti, medicii din căminele de bătrâni, medicii din instituţiile aflate în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele  cu Dizabilități,  cu unităţile sanitare pentru medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală, respectiv centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie, cabinete de planificare familială, cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, care se află în structura spitalului ca unităţi fără personalitate juridică, şi cu medicii din unităţile şi compartimentele de primire a urgenţelor din  cadrul  spitalelor  ce  sunt  finanţate  din  bugetul  de  stat,  în  vederea  recunoaşterii  prescripţiilor medicale pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală eliberate de către aceştia. Modelul convenţiei este cel prevăzut în anexa nr. 41 la ordin. Prin medici/medici dentişti din cabinetele şcolare şi studenţeşti se înţelege medicii din cabinetele medicale şi stomatologice din şcoli şi unităţi de învăţământ superior, finanţate de la bugetul de stat.

(8) Prescripţiile  medicale  aferente  medicamentelor  în regim de compensare  100% din preţul de referinţă se eliberează în următoarele situaţii:

 1. a) pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 - 18 ani, gravide şi lehuze, tineri de la 18 ani până la vârsta

de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţi de liceu până la începutul anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi;

 1. b) pentru bolile cronice aferente unor grupe de boli conform prevederilor legale în vigoare;
 2. c) pentru persoanele  prevăzute  în  legile  speciale,  cu  respectarea  prevederilor  referitoare  la prescrierea medicamentelor

(9) Pentru a beneficia de medicamente conform art. 144 alin. (3) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 -2015, cu modificările şi completările ulterioare, pensionarii trebuie să prezinte medicului de familie ultimul talon de pensie, actul de identitate, precum şi o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte faptul că realizează venituri numai din pensii de până la 700 lei pe lună, iar acesta va consemna în fişa medicală a pensionarului/în registrul de consultaţii numărul talonului şi cuantumul pensiei şi va anexa la fişa medicală declaraţia dată pe propria răspundere de către pensionar.

În situaţia în care la nivelul cabinetului medical nu există declaraţie dată pe propria răspundere de către pensionar anexată la fişa medicală (câte una pentru fiecare prescripţie eliberată de medic sau aceeaşi declaraţie actualizată prin semnătura pensionarului  şi dată - cu ocazia celorlalte prescripţii medicale eliberate de medic) precum şi înscrisuri privind numărul talonului şi cuantumul pensiei (talon de pensie în original sau copie sau nu sunt consemnate în fişa pacientului/în registrul de consultaţii numărul talonului şi cuantumul pensiei) pentru prescripţie eliberată de medic, răspunderea revine medicului prescriptor.

În situaţia în care la nivelul cabinetului medical există declaraţie dată pe propria răspundere de către pensionar anexată la fişa medicală (câte una pentru fiecare prescripţie eliberată de medic sau aceeaşi declaraţie actualizată prin semnătura pensionarului şi dată - cu ocazia celorlalte prescripţii medicale eliberate de medic) precum şi înscrisuri privind numărul talonului şi cuantumul pensiei (talon de pensie în  original  sau  copie  sau  sunt  consemnate  în  fişa  pacientului/în  registrul  de  consultaţii  numărul talonului şi cuantumul pensiei) pentru prescripţia eliberată de medic, dar se dovedeşte că declaraţia dată pe  propria  răspundere  dată  de  către  pensionar  nu  este  conformă  realităţii,  răspunderea  nu  revine medicului prescriptor, ci asiguratului (pensionarului).

ART.  2  (1)  Perioadele  pentru  care  pot  fi  prescrise  medicamentele  sunt  de  maximum  7  zile  în afecţiuni acute, de până la 8 - 10 zile în afecţiuni subacute şi de până la 30 - 31 de zile pentru bolnavii cu afecţiuni cronice.

(2) Pentru bolnavii cu boli cronice stabilizate şi cu schemă terapeutică stabilă, medicii de familie pot prescrie medicamente pentru o perioadă de până la 90/91/92 de zile inclusiv pentru bolnavii care sunt incluşi în "Programul pentru compensarea în procent de 90% a preţului de referinţă al medicamentelor acordate pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de până la 700 lei pe lună", medicul de familie  prescrie  inclusiv  medicamente  ca o consecinţă  a actului  medical  prestat  de alţi medici  de specialitate aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pe baza scrisorii medicale, pentru o perioadă de până la 90/91/92 de zile, perioada fiind stabilită de comun acord de medicul prescriptor şi asiguratul beneficiar al prescripţiei medicale.

Asiguraţii respectivi nu mai beneficiază de o altă prescripţie medicală pentru boala cronică respectivă pentru perioada acoperită de prescripţia medicală.

(3) Pentru bolnavii cu boli cronice stabilizate şi cu schemă terapeutică stabilă, medicii de specialitate din specialităţile clinice aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate pot prescrie medicamente pentru o perioadă de până la 90/91/92 de zile, perioada fiind stabilită de comun acord de medicul prescriptor şi asiguratul beneficiar al prescripţiei medicale.

Asiguraţii  respectivi  nu  mai  beneficiază  de  o  altă  prescripţie  medicală  pentru  boala  cronică respectivă pentru perioada acoperită de prescripţia medicală.

(4) Prescripţia medicală eliberată de medicii din spitale la externarea bolnavului - în urma unui episod de spitalizare continuă/spitalizare de zi, cuprinde medicaţia pentru maximum 30/31 de zile, cu respectarea prevederilor alin. (1).

(5) Prescripţia medicală pentru afecţiunile cronice este valabilă maximum 30 de zile de la data emiterii acesteia, iar în afecţiunile acute şi subacute prescripţia medicală este valabilă maximum 48 de ore. Prescripţia medicală electronică on-line pentru o perioadă de până la 90/91/92 de zile pentru care medicul prescriptor are semnătură electronică extinsă, şi care se eliberează de mai multe farmacii atât în ceea ce priveşte numărul, cât şi cantitatea din fiecare medicament, este valabilă maximum 92 zile de la data emiterii acesteia în funcţie de numărul de zile pentru care s-a făcut prescrierea.

ART.  3  Numărul  medicamentelor  care  pot  fi  prescrise  cu  sau  fără  contribuţie  personală  în tratamentul ambulatoriu pentru un asigurat este prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 400/2014, cu modificările şi completările ulterioare. Cantitatea de medicamente pentru fiecare produs se notează în cifre şi litere.

ART. 4 (1) Prescripţia medicală se completează în mod obligatoriu cu toate informaţiile solicitate în formularul  de  prescripţie  medicală  electronică  aprobat  prin  ordin  al  ministrului  sănătăţii  şi  al preşedintelui  Casei  Naţionale  de  Asigurări  de  Sănătate/în  prescripţia  cu  regim  special  pentru substanţele şi preparatele psihotrope şi stupefiante.

(2) Medicamentele cuprinse în prescripţiile medicale electronice/prescripţiile cu regim special pentru substanţele şi preparatele psihotrope şi stupefiante care nu conţin toate datele obligatorii a fi completate de medic, prevăzute în formularul de prescripţie medicală, nu se eliberează de către farmacii şi nu se decontează de casele de asigurări de sănătate.

ART. 5 (1) În sistemul asigurărilor sociale de sănătate prescrierea medicamentelor se face de medici, ca urmare a actului medical propriu, în limita competenţelor legale pe care le au şi în concordanţă cu diagnosticul menţionat pe formularul de prescripţie medicală emis.

Medicii de familie pot prescrie medicamente atât ca urmare a actului medical propriu, cât şi ca o consecinţă a actului medical prestat de alţi medici în următoarele situaţii:

 1. a) când pacientul urmează o schemă de tratament stabilită conform reglementărilor legale în vigoare pentru o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice, iniţiată prin prescrierea primei reţete pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală şi, după caz, pentru unele materiale sanitare, de către medicul de specialitate aflat în relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate, comunicată numai prin scrisoare medicală cu respectarea restricţiilor de prescriere prevăzute în protocoalele terapeutic.  În situaţia în  care  în  scrisoarea  medicală/biletul  de  ieşire  din  spital  nu  există  menţiunea  privind eliberarea prescripţiei medicale, la externarea din spital sau urmare a unui act medical propriu la nivelul ambulatoriului de specialitate, medicul de familie poate prescrie medicamentele prevăzute în scrisoarea medicală/biletul de ieşire din spital, cu respectarea restricţiilor de prescriere prevăzute în protocoalele terapeutice.
 2. b) la recomandarea medicului de medicina muncii, recomandare comunicată prin scrisoare medicală;
 3. c) în cadrul  "Programului  pentru  compensarea  în  procent  de  90%  a  preţului  de  referinţă  al medicamentelor acordate pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de până la 700 lei pe lună", pe baza scrisorii medicale transmisă de alţi medici aflaţi în relaţie contractuală cu casele de

asigurări de sănătate.

(2) Medicii din spitale sunt obligaţi să prescrie asiguraţilor, la externare, medicamente  în limita specialităţii  şi  a  consultaţiilor  interdisciplinare  evidenţiate  în  foaia  de  observaţie,  luându-se  în considerare medicaţia prescrisă anterior şi în coroborare cu schema de tratament stabilită la externare, dacă se impune eliberarea unei prescripţii medicale.

(3) În situaţia în care un asigurat, cu o boală cronică confirmată, este internat în regim de spitalizare continuă într-o secţie de acuţi/secţie de cronici în cadrul unei unităţi sanitare cu paturi aflată în relaţie contractuală  cu  casa  de  asigurări  de  sănătate,  medicul  de  familie/medicul  din  ambulatoriul  de specialitate poate elibera prescripţie medicală pentru medicamentele şi materialele sanitare din programele  naţionale  de sănătate,  pentru  medicamentele  aferente  bolilor  pentru  care este necesară aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate/caselor de asigurări de sănătate, precum şi pentru medicamentele aferente afecţiunilor cronice altele decât cele cuprinse în lista cu DCI-urile pe care o depune spitalul la contractare, în condiţiile prezentării unui document eliberat de spital, că asiguratul este internat, cu respectarea condiţiilor de prescriere de medicamente pentru bolile cronice şi a restricţiilor de prescriere din protocoalele terapeutice.

(4) Medicii care îşi desfăşoară activitatea la furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu pot prescrie substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope pentru terapia durerii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind condiţiile de prescriere a medicamentelor.

(5) Medicii prescriu medicamentele sub forma denumirii comune internaţionale (DCI), iar în cazuri justificate  medical,  precum  şi  în  cazul  produselor  biologice,  prescrierea  se  face  pe  denumire comercială, cu precizarea pe prescripţie şi a denumirii comune internaţionale corespunzătoare. În cazul prescrierii medicamentelor pe denumire comercială, cu excepţia produselor biologice, justificarea medicală va avea în vedere reacţii adverse raportate prin sistemul naţional de farmacovigilenţă, ineficacitatea  altor medicamente  din cadrul aceleiaşi  DCI sau particularizarea  schemei  terapeutice, inclusiv pentru DCI - Combinaţii.

ART. 6 Prescripţiile medicale pe baza cărora se eliberează medicamentele  cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu constituie documente financiar-contabile, pe baza cărora se întocmesc borderourile centralizatoare.

ART. 7 (1) Eliberarea medicamentelor se face de către farmacie, indiferent de casa de asigurări de sănătate  la  care  este  luat  în  evidenţă  asiguratul,  în  condiţiile  în  care  furnizorul  de  medicamente respectiv are contract cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care se află în contract/convenţie medicul prescriptor.

(2) Pentru prescripţia medicală electronică on-line şi off-line în care medicul prescriptor are sau nu are   semnătură   electronică   extinsă,   în   situaţia   în   care   primitorul   renunţă   la   anumite   DCI- uri/medicamente cuprinse în prescripţie, farmacistul va completa componenta eliberare din prescripţie numai cu medicamentele eliberate şi va lista un exemplar al acesteia pe care primitorul semnează, cu precizarea poziţiei/poziţiilor din componenta prescriere a medicamentelor la care renunţă, şi care se păstrează în evidența proprie împreună cu prescripţia medicală (componenta prescriere), urmând a fi prezentată casei de asigurări de sănătate la solicitarea acesteia. În această situaţie medicamentele neeliberate nu pot fi eliberate de nicio altă farmacie.

Pentru prescripţia medicală electronică on-line în care medicul prescriptor are semnătură electronică extinsă, pentru DCI-urile/medicamentele neeliberate de farmacie şi la care asiguratul nu renunţă, şi care pot  fi  eliberate  de  alte  farmacii,  farmacia  care  a  eliberat  medicamente  va  lista  un  exemplar  al componentei eliberare pentru pacient cu medicamentele eliberate şi care va fi înmânat asiguratului/primitorului  în  numele  acestuia  pentru  a  se  prezenta  la  altă  farmacie,  precum  şi  un exemplar al componentei eliberare - cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (3) – care se păstrează în evidența proprie împreună cu prescripţia medicală (componenta prescriere) urmând a fi prezentată casei de asigurări de sănătate la solicitarea acesteia.

Pentru prescripţia medicală electronică on-line în care medicul prescriptor are semnătură electronică extinsă, emisă pentru bolnavii cu boli cronice stabilizate pentru o perioada de până la 90/91/92 de zile, la  cererea  asiguratului/persoanei   care  ridică  medicamentele   în  numele   acestuia,   cantitatea   de medicamente prescrise se poate elibera fracţionat de către una sau mai multe farmacii. Prima eliberare se va face în maxim 30 de zile de la data emiterii componentei prescriere. Fiecare eliberare fracţionată se va face cu respectarea cantităţii lunare din fiecare medicament determinată în funcţie de cantitatea înscrisă de medic în componenta prescriere. Farmacia/farmaciile care a/au eliberat medicamente fracţionat va/vor lista un exemplar al componentei eliberare pentru pacient cu medicamentele eliberate şi care va fi înmânat asiguratului/persoanei care ridică medicamentele în numele acestuia pentru a se prezenta ulterior, în termenul de valabilitate a prescripţiei la aceeaşi sau la o altă farmacie, precum şi un exemplar al componentei eliberare - cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (3) care se păstrează în evidența proprie împreună cu prescripţia medicală (componenta prescriere) urmând a fi prezentată casei de asigurări de sănătate la solicitarea acesteia. Farmacia care eliberează ultima fracţiune din medicamentele prescrise nu va mai lista componenta eliberare pentru pacient.

Pentru  prescripţia  medicală  electronică  off-line  sau  on-line  în  care  medicul  prescriptor  nu  are semnătură electronică, prescripţia se poate elibera numai de către o singură farmacie.

Furnizorii de medicamente eliberează medicamentele din sublistele A, B, C - secţiunile C1 şi C3, ale căror preţuri pe unitatea terapeutică sunt mai mici sau egale cu preţul de referinţă, cu excepţia cazurilor în  care  medicul  prescrie  medicamentele  pe  denumire  comercială.  În  cazul  în  care  medicamentele eliberate au preţ pe unitatea terapeutică mai mare decât preţul de referinţă, farmacia trebuie să obţină acordul  informat  şi  în  scris  al  asiguratului/persoanei  care  ridică  medicamentele  pe  prescripţie  - componenta eliberare. În cazul în care medicamentele eliberate în cadrul aceluiaşi DCI au preţul de vânzare cu amănuntul mai mare decât preţul de referinţă, farmacia trebuie să obţină acordul informat şi în scris al asiguratului/persoanei care ridică medicamentele pe prescripţie - componenta eliberare. În toate situaţiile farmacia eliberează medicamentele corespunzătoare formei farmaceutice aferente căii de administrare şi concentraţiei prescrise de medic.

(3) Înscrierea preţurilor de vânzare cu amănuntul se face de către farmacist pentru medicamentele eliberate pe componenta eliberare a prescripţiei medicale.

(4)  Farmacistul  notează  preţurile  de  vânzare  cu  amănuntul,  sumele  aferente  ce  urmează  să  fie decontate  de  casele  de  asigurări  de  sănătate  pentru  fiecare  medicament  şi  sumele  ce  reprezintă contribuţia personală a asiguratului, pe care le totalizează.

(5) Farmacia are dreptul să încaseze de la asiguraţi contribuţia personală reprezentând  diferenţa dintre preţul de vânzare cu amănuntul şi suma corespunzătoare aplicării procentului de compensare a medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor prevăzute în sublistele A şi B asupra preţului de referinţă, respectiv  diferenţa  dintre preţul de vânzare  cu amănuntul  şi preţul de referinţă  al medicamentelor decontate de casele de asigurări de sănătate.

(6) Farmaciile au obligaţia să asigure acoperirea cererii de produse comerciale ale aceluiaşi DCI, cu prioritate  la preţurile  cele  mai  mici  din  lista cu denumirile  comerciale  ale medicamentelor;  să se aprovizioneze, la cererea scrisă a asiguratului, înregistrată la furnizor, în maximum 24 de ore pentru bolile acute şi subacute şi 48 de ore pentru bolile cronice, cu medicamentul/medicamentele din lista cu denumiri comerciale ale medicamentelor, dacă acesta/acestea nu există la momentul solicitării în farmacie. Solicitarea de către asigurat se face în scris, iar farmacia trebuie să facă dovada demersurilor efectuate în acest sens.

Face  excepţie  de  la  obligaţia  farmaciei  de  a  se  aproviziona  în  maximum  24/48  de  ore  cu medicamente situaţia în care farmacia se află în imposibilitatea aprovizionării cu medicamente, din motive independente de aceasta şi pe care le poate justifica cu documente în acest sens.

ART. 8 Prescripţiile cu destinaţie pediatrică se decontează numai pentru medicamentele de folosinţă pediatrică, conform indicaţiilor producătorului de medicamente, cu excepţia cazurilor justificate în care vârsta şi greutatea pacientului impun utilizarea unei alte forme farmaceutice adecvate sau a unui alt medicament adecvat, după caz.

ART. 9 Casele de asigurări de sănătate decontează numai medicamentele cu denumirile comerciale prevăzute  în  Lista  cu  medicamente  (denumiri  comerciale),  elaborată  pe  baza  Listei  cuprinzând denumirile comune internaţionale - DCI ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman de care beneficiază asiguraţii pe bază de prescripţie medicală în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, aprobată prin hotărâre a Guvernului.

ART. 10 (1) Farmaciile întocmesc un borderou centralizator cu evidenţă distinctă pentru fiecare sublistă.  Farmaciile  întocmesc  borderouri  centralizatoare  distincte  pentru  medicamentele corespunzătoare DCI-urilor aferente grupelor de boli cronice aprobate prin comisiile de experţi ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, a medicamentelor corespunzătoare DCI – urilor pentru care au fost încheiate contracte cost-volum/cost volum-rezultat, precum şi pentru medicamentele corespunzătoare DCI-urilor din sublista B pentru pensionarii care beneficiază de prescripţii medicale în condiţiile prevăzute la art. 144 alin. (3) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 400/2014, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care se completează prescripţii distincte.

(2) În borderourile  centralizatoare  se specifică suma ce urmează să fie încasată de la casele de asigurări de sănătate. Pe baza borderourilor  centralizatoare,  farmaciile vor întocmi facturi distincte pentru fiecare borderou centralizator.

(3) Modelul borderourilor centralizatoare se aprobă prin ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

ART.   11   (1)   Casele   de   asigurări   de   sănătate   contractează   şi   decontează   contravaloarea medicamentelor  cu  şi  fără  contribuţie  personală  eliberate  de  farmaciile  cu  care  se  află  în  relaţie  contractuală, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie. Sumele aprobate la nivelul casei de asigurări de sănătate cu această destinaţie se defalchează pe trimestre şi luni.

(2)  Acordarea  medicamentelor   şi  a  unor  materiale  sanitare  specifice  pentru  tratamentul  în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate cu scop curativ se realizează în  conformitate  cu  prevederile  Hotărârii  Guvernului  privind  aprobarea  programelor  naţionale  de sănătate în vigoare şi a normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

(3) Casele de asigurări de sănătate vor încheia acte adiţionale lunare pentru sumele reprezentând contravaloarea medicamentelor eliberate cu sau fără contribuţie personală de către fiecare farmacie în parte, în limita fondurilor lunare aprobate cu această destinaţie, la nivelul casei de asigurări de sănătate.

ART. 12 În vederea decontării medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, farmaciile transmit caselor de asigurări de sănătate, în luna următoare celei pentru care s- au eliberat medicamentele, până la data prevăzută în contractul de furnizare de medicamente încheiat cu  casa  de  asigurări  de  sănătate,  facturile  și  borderourile  centralizatoare  în  format  electronic  cu semnătură electronică extinsă și înaintează componenta prescriere și eliberare pentru prescripțiile electronice off-line, precum și prescripțiile medicale cu regim special pentru preparate psihotrope și stupefiante.

Pentru furnizorii de medicamente  care au în structură mai multe farmacii, documentele mai sus menţionate se întocmesc distinct pentru fiecare dintre acestea.

ART. 13 Farmaciile răspund de exactitatea datelor cuprinse în decont şi în actele justificative, iar casele de asigurări de sănătate, de legalitatea plăţilor efectuate.

ART. 14 (1) Lista preţurilor de referinţă pe unitate terapeutică aferente medicamentelor (denumiri comerciale) din catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă  (CANAMED),  aprobat  prin  ordin  al  ministrului  sănătăţii,  elaborată  de  Casa  Naţională  de Asigurări de Sănătate, şi metoda de calcul pentru sublistele A, B, C - secţiunile C1 şi C3 din sublistă, aprobată prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, se publică pe pagina de web  a  Casei  Naţionale  de  Asigurări  de  Sănătate  la  adresa  www.cnas.ro.  şi  se  actualizează  în următoarele condiţii:

 1. a) la actualizarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale (DCI) ale medicamentelor din Nomenclatorul de produse medicamentoase  de uz uman de care beneficiază  asiguraţii  pe bază de prescripţie medicală în tratamentul ambulatoriu cu sau fără contribuţie personală;
 2. b) ca urmare  a  actualizării  CANAMED  prin  completarea/modificarea  listei  de  medicamente  - denumiri comerciale; lista se elaborează de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în termen de 15 zile de la actualizarea CANAMED şi intră în vigoare la data de 1 a lunii următoare celei în care a fost elaborată;
 3. c) în situaţia în care în intervalul dintre două actualizări ale CANAMED un medicament cu aprobare de punere pe  piaţă  care  a  obţinut  aprobarea  Ministerului  Sănătăţii  pentru  un  preţ  de  vânzare  cu amănuntul pe unitate terapeutică mai mic decât preţul de referinţă pentru medicamentele din sublistele A, B, C - Secţiunile C1 şi C3.

Deţinătorul autorizației de punere pe piaţă a medicamentului prin reprezentantul său legal declară pe propria răspundere că asigură medicamentul pe piaţă în cantităţi suficiente pentru asigurarea nevoilor de consum ale pacienţilor şi are capacitatea de a-l distribui în farmaciile aflate în relaţie contractuală cu casele  de  asigurări  de  sănătate,  cu  excepția  avizelor  de  diminuare  de  preț  pentru  medicamentele existente în lista menționată la alin. (1) și a medicamentelor autorizate pentru nevoi speciale.

 1. d) Pentru situaţiile prevăzute la li a) - c) se au în vedere prevederile art. 144 alin. (5) - (8) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 400/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Farmaciile vor elibera medicamentele la preţurile de referinţă stabilite în condiţiile prevăzute la alin. (1), indiferent de data la care a fost completată prescripţia medicală de către medic, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (5).

 

 

ART. 15 Eliberarea și decontarea medicamentelor cu sau fără contribuţie personală din partea asiguraţilor se fac în limita fondului aprobat cu această destinaţie.

ART. 16 La nivelul caselor de asigurări de sănătate vor funcţiona comisii pentru DCI-urile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale ale medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază  de  prescripţie  medicală,  în  sistemul  de  asigurări  sociale  de  sănătate,  cu  modificările  şi completările ulterioare, pentru care este necesară aprobarea comisiilor constituite la nivelul caselor de asigurări de sănătate.

Comisiile vor fi constituite din reprezentanţi ai casei de asigurări de sănătate, direcţiei de sănătate publică şi ai medicilor prescriptori.

Fiecare comisie va fi constituită din 3 sau 5 persoane, astfel:

-  medicul  şef  al  casei  de  asigurări  de  sănătate  sau  o  persoană  desemnată  de  către  acesta  din structurile subordonate medicului şef;

- medic desemnat dintre medicii prescriptori de către casa de asigurări de sănătate şi de direcţia de sănătate publică;

- un medic reprezentant al direcţiei de sănătate publică;

- secretariatul comisiei va fi asigurat de persoane din cadrul structurilor subordonate medicului şef al casei de asigurări de sănătate.

Pentru comisiile formate din 5 persoane, vor mai face parte din comisie:

- 1 medic din cadrul casei de asigurări de sănătate;

- 1 medic prescriptor. Atribuţiile comisiei:

- asigură aplicarea criteriilor de includere/excludere în/din tratament în conformitate cu protocoalele terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii;

- stabileşte  criterii de prioritizare  a pacienţilor  eligibili  în vederea  includerii  lor în tratament  şi întocmeşte liste de aşteptare, dacă este cazul;

- emite decizii de aprobare/respingere  a iniţierii sau continuării tratamentelor cu medicamente ce necesită  aprobarea  comisiilor  de la nivelul  caselor  de asigurări  de sănătate,  conform  criteriilor  de includere/excludere  în/din tratament,  a căror valabilitate  începe la data de emitere a deciziei şi se termină  la sfârşitul  intervalului  înscris  pe  decizie.  O  copie  a deciziei  de aprobare  emisă  de către comisiile de la nivelul caselor de asigurări de sănătate sau comisiile de la nivelul CNAS se va ataşa la prescripţia medicală pentru prescripțiile medicale off – line depuse la casa de asigurări de sănătate; pentru prescripțiile  medicale electronice  on – line cu sau fără semnătură electronică  extinsă copia deciziei se păstrează la farmacie și se prezintă la solicitarea casei de asigurări de sănătate.

-  secretariatul  comisiei  ţine  evidenţa  informatică  a  pacienţilor  aflaţi  în  tratament  precum  şi tratamentul  aprobat  cu indicarea  datei la care au intrat în tratament,  a datei ultimei  aprobări  şi a perioadei pentru care au primit ultima aprobare.

Casa de asigurări de sănătate pune la dispoziţia comisiei, trimestrial, un raport care conţine numărul de pacienţi aflaţi în tratament precum şi costul mediu pe pacient.

ART. 17 (1) Decontarea pentru activitatea curentă a anului 2015 se efectuează în ordine cronologică

până la 60 de zile calendaristice de la data verificării prescripţiilor medicale eliberate asiguraţilor şi acordării vizei "bun de plată" facturilor care le însoţesc, de către casa de asigurări de sănătate, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie.

(2) Durata maximă de verificare a prescripţiilor medicale prevăzute la alin. (1) nu poate depăşi 30 de zile calendaristice de la data transmiterii/depunerii acestora de către farmacie la casa de asigurări de sănătate. În situaţia în care, urmare a verificării de către casa de asigurări de sănătate, se constată unele erori  materiale  în centralizatoarele  de raportare,  acestea  pot fi corectate  de furnizor  în termen  de maximum 5 zile lucrătoare de la data comunicării de către casa de asigurări de sănătate a respectivelor erori constatate; comunicarea se face de către casa de asigurări de sănătate în format electronic.

 

 

(3) În cazul în care o factură nu este validată în sensul în care nu se acordă viza "bun de plată", casa de asigurări de sănătate este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare de la constatare să comunice furnizorului, în scris, motivele neavizării, acordând furnizorului un termen de 5 zile lucrătoare pentru remedierea eventualelor erori, fără a se depăşi termenul prevăzut la alin. (2).

ART. 18 Casele de asigurări de sănătate şi direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti au obligaţia de a organiza trimestrial sau ori de câte ori este nevoie întâlniri cu furnizorii de medicamente  pentru  a  analiza  aspecte  privind  eliberarea  medicamentelor  cu  şi  fără  contribuţie personală din partea asiguraţilor în tratamentul ambulatoriu, precum şi respectarea prevederilor actelor normative în vigoare. Acestea vor informa asupra modificărilor  apărute în actele normative şi vor stabili împreună cu furnizorii de medicamente măsurile ce se impun pentru îmbunătăţirea activităţii. Neparticiparea furnizorilor la aceste întâlniri nu îi exonerează de răspunderea nerespectării hotărârilor luate cu acest prilej.

 

Extras din Norme Coca 2015

 

 • Newsletter


 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro