Norme Coca 2023 - 2024

AVOCATUL   POPORULUI

ANUNT,

Institutia   Avocatul   Poporului   organizeaza    concurs   pentru   ocuparea

a 4 posturi   vacante   de consilier  (specialisti  -  medici)

la Domeniul   privind   prevenirea    torturii   in locurile  de detentie:

 

 1. consilier  (1 post  - nivel  superior,   la sediul  central   din Bucuresti);
 1. consilier  (1 post  - nivel  superior,   la nivel  teritorial,   Centrul   zonal  Alba);
 1. consilier  (1 post  - nivel  superior,   la nivel  teritorial,   Centrul   zonal  Bacau);
 1. consilier  (1 post  - nivel  superior,   la nivel  teritorial,   Centrul   zonal  Craiova).

 

 1. Documentele solicitate candidatilor:
 2. a) cerere de inscriere la concurs  adresata  A vocatului  Poporului  in care  se va

preciza   centrul   zonal   In  care   va   activa   candidatul,    respectiv:    Centrul   zonal Bucuresti   (cuprinde  judetele:   Buzau,   Calarasi,   Constanta,   Dambovita,   Ialornita, Ilfov,   Giurgiu,   Prahova,   Teleorman    si  Tulcea),   Centrul   zonal   Alba   (cuprinde judetele:     Alba,    Bihor,    Bistrita    Nasaud,    Brasov,    Cluj,    Covasna,    Harghita, Hunedoara,   Maramures,   Mures,  Salaj,  Satu-Mare   si Sibiu),  Centrul  zonal  Bacdu (cuprinde judetele:  Bacau,  Botosani,  Braila,  Galati, Iasi, Neamt,  Suceava,  Vaslui  si Vrancea)  si Centrul zonal  Craiova  (cuprinde judetele:  Arad,  Arges,  Caras-Severin, Dolj, Gorj, Mehedinti,  Olt, Timi~ si Valcea);

 1. b) copia actului de identitate  sau orice  alt document  care  atesta  identitatea, potrivit  legii, dupa caz;
 2. c) copiile documentelor  care  sa ateste  nivelul  studiilor  si ale altor  acte  care atesta  efectuarea   unor  specializari,   precum   si  copiile   documentelor    care  atesta indeplinirea  conditiilor  specifice  ale postului;
 3. d) carnetul  de munca  sau,  dupa  caz,  adeverintele   care  atesta  vechimea   In munca si/sau in specialitatea  studiilor,  in copie;
 4. e) cazierul   judiciar    sau  0  declaratie   pe  propria   raspundere    ca   nu   are antecedente  penale  care sa-l faca incompatibil  cu functia pentru  care candideaza;
 5. f) adeverinta  medicala   care  sa  ateste  starea   de  sanatate   corespunzatoare eliberata   cu  eel  mult  6  luni  anterior   derularii   concursului   de  catre  medicul   de familie  al candidatului  sau de catre unitatile  sanitare  abilitate;
 6. g) curriculum

 

 1. cazul documentului  prevazut    la  lit.  e), candidatul    declarat    admis   la selectia  dosarelor,    care  a depus  la inscriere   0 declaratie   pe propria   raspundere ca nu  are  antecedente    penale,   are  obligatia   de a completa   dosarul   de concurs cu  originalul    cazierului    judiciar,    eel tarziu   pana   la  data   desfasurarii     primei probe  a concursului.

 

Candidatii  vor depune  la sediul  institutiei  Avocatul  Poporului,  pana  eel mai tarziu  la  data  de 7 martie   2016,  ora  16:00,  dosarele   cuprinzand     documentele enumerate    la punctol   I. Actele  prevazute   la lit. b), c), d) si f) vor  fi prezentate in original  in vederea   veriflcarii   conforrnitatii    copiilor  cu acestea.

Relatii    suplimentare     pot  fi  obtinute   de  la  sediul   institutiei   Avocatul

Poporului  sau la telefon:  021/312.71.27,021/312.49.23.

 

 1. Candidatii trebuie   sa indepllneasca    urmatoarele    conditii:

 

1)  Conditii   generale:

 1. a) au cetatenia   romana,   cetatenie   a  altor   state   membre   ale   Uniunii Europene  sau a statelor apartinand  Spatiului  Economic  European  si domiciliul  in Romania;
 2. b) cunosc limba romana, scris si vorbit;
 3. c) au varsta minima reglementata de prevederile  legale;
 4. d) au capacitate deplina de exercitiu;
 5. e) au 0 stare de sanatate corespunzatoare  postului  pentru  care  candideaza, atestata  pe  baza  adeverintei   medicale   eliberate  de  medicul   de  familie   sau  de unitatile  sanitare  abilitate;
 6. f) indeplinesc conditiile de studii si, dupa caz, de vechime  sau alte conditii specifice  potrivit  cerintelor  postului  scos la examen;
 7. g) nu au fost condamnati definitiv pentru savarsirea unei infractiuni  contra

umanitatii,   contra  statului  ori  contra  autoritatii,   de  serviciu  sau In  legatura  cu serviciul,  care impiedica  infaptuirea  justitiei,  de fals ori a unor  fapte de coruptie sau  a  unei   infractiuni   savarsite   cu  intentie,   care  i-ar  face  incompatibili    cu exercitarea  functiei,  cu exceptia  situatiei In care a intervenit  reabilitarea.

 

2) Conditii   specifice  pentru   posturile   de consilieri   (specialisti   - medici):

 

 1. a) Medic primar sau medic specialist, In activitate  sau pensionar;
 2. b) Certificat profesional  curent (rara sanctiuni);
 3. c) Certificat de membru  

 

Institutia      Avocatul     Poporului      nu    asigura     cheltuieli     de    cazare, transport     sau  de  alta  natura    pentru    candidatii    care   participa    la  concurs.

Pentru    candidatii     declarati    admisi   in  urma    concursului,     institutia Avocatul   Poporului    nu  poate  deconta   cheltuielile   de  cazare   ~i transport    de la localitatea   de domiciliu   pana  la sediul  centrului   zonal.

 

Candidatii     declarati    admisi   in  urma   promovarii     concursului    isi vor desfasura    activitatea    in  centrul   zonal  pentru    care   au  optat   in  cere rea  de inscriere   la concurs.

 

ill. Concursul    se va desfasura  la sediul institutiei  Avocatul  Poporului  din Bucuresti,   Str.  Eugeniu   Carada  nr.  3,  sector  3 si va  consta  in  sustinerea   unei probe  scrise  si a unui  interviu.

 

Proba   scrisa  de specialitate   se va desfasura   la data  de 16 martie   2016, ora  10:00,  la sediul  institutlei   Avocatul   Poporului.

Interviul    se va sustine  in  data  de 22 martie   2016,  ora  10:00,  la sediul institutiei   Avocatul   Poporului.

 

Dupa   afisarea   rezultatelor    obtinute   la selectia  dosarelor,    proba   scrisa de  specialitate    ~i interviu,    dupa   caz,  candidatii    nemultumiti     pot   depune contestati,e    in   termen    de   eel   mult   0  zi  lucratoare     de   la   data    afisarii rezultatului     selectiei   dosarelor,     respectiv    de  la  data   afisari!    rezultatului probei   scrise  ~i a interviului,    sub sanctiunea   decaderii   din acest  drept.

 

Afisarea   rezultatelor    finale  va avea  loc dupa  sustinerea    ultimei  probe, respectiv   dupa  solutionarea    contestatiilor  formulate.

 

 1. Bibliografia  pentru  participare   la  concurs  face  parte  integranta   din prezentul  anunt.

 

Avocatul   Poporului, Victor  Ciorbea

Bucuresti,   12 februarie   2016

 

Anunt Medici

 • Newsletter

 • Medical Forum Targu Mures 24-25 aprilie 2024
  (Eveniment cu prezenta fizica) • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro