Norme Coca 2023 - 2024

În Monitorul Oficial nr. 297 din 23 aprilie a.c. a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 288/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014.


 


Articol unic

Hotărârea Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 29 martie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 9, literele i) şi u) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„i) să transmită casei de asigurări de sănătate în primele 15 zile lucrătoare ale lunii următoare încheierii perioadei pentru care se face raportarea: raportări lunare, trimestriale, cumulat de la începutul anului, şi anuale privind sumele utilizate pe fiecare program, indicatorii realizaţi, precum şi evidenţa nominală în baza codurilor numerice personale, pentru bolnavii trataţi în cadrul programelor/subprogramelor de sănătate curative;
u) să raporteze corect şi complet consumul de medicamente/materiale sanitare ce se eliberează în cadrul programelor naţionale de sănătate curative, conform prevederilor legale în vigoare;“.

2. La articolul 9, după litera v) se introduce o nouă literă, litera w), cu următorul cuprins:

„w) să completeze dosarul electronic de sănătate al pacientului de la data implementării acestuia.“

3. La articolul 11, după litera o) se introduce o nouă literă, litera o1), cu următorul cuprins:

„o1) să transmită rezultatul investigaţiilor medicale paraclinice pentru investigaţiile PET-CT medicului care a făcut recomandarea; transmiterea rezultatelor se poate face şi prin intermediul asiguratului şi, periodic, cel puţin o dată pe lună, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.“

4. La articolul 11, după litera s) se introduce o nouă literă, litera s1), cu următorul cuprins:

„s1) să efectueze investigaţia PET-CT numai în baza deciziei de aprobare emisă de comisia de experţi de pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate; valabilitatea deciziei de aprobare este de 45 de zile calendaristice.“

5. La articolul 11, după litera t) se introduce o nouă literă, litera t1), cu următorul cuprins:

„t1) să consemneze rezultatele şi să stocheze în arhiva proprie imaginile rezultate ca urmare a investigaţiilor PET-CT, în conformitate cu specificaţiile tehnice ale aparatului.“

6. La articolul 12, litera r) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„r) să transmită caselor de asigurări de sănătate raportări lunare, trimestriale, cumulat de la începutul anului, şi anuale privind indicatorii realizaţi, în primele 15 zile lucrătoare ale lunii următoare încheierii perioadei pentru care se face raportarea;“.

7. La articolul 23 alineatul (10), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) prin farmaciile cu circuit deschis aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pentru formele farmaceutice cu administrare orală, precum şi pentru factorii de creştere leucocitari care corespund DCI-urilor: Filgrastimum, Pegfilgrastimum, medicamentele de tip hormonal care corespund DCI-urilor: Leuprorelinum, Goserelinum, Triptorelinum şi Fulvestrantum şi medicamentele de tip imunomodulator care corespund DCI-urilor Interferonum alfa 2A şi Interferonum alfa 2B, Bortezomibum, Trastuzumabum;“.

8. La anexă, Programul naţional de oncologie din structura literei B se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Programul naţional de oncologie

Obiective:
a) tratamentul bolnavilor cu afecţiuni oncologice;
b) monitorizarea evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice;
c) reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare.
Structură:

1. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice

2. Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT

3. Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare.“

Sursa

 • Newsletter

 • Medical Forum Targu Mures 24-25 aprilie 2024
  (Eveniment cu prezenta fizica) • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro