Norme Coca 2023 - 2024

ASPECTE LEGALE
REFERITOARE LA SCUTIREA CABINETELOR MEDICALE
DE LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRILE PROPRIETATEA STATULUI

În urma unor controale exercitate de Curtea de Conturi, unele cabinete medicale au fost înştiinţate despre faptul că datorează impozit pentru clădirire în care îşi desfăşoară activitatea.

Autorităţile publice locale au invocat considerentele reţinute în procesul verval încheiat de Curtea de Conturi precum şi prevederile art. 249 alin.3 din Codul fiscal.

Potrivit art.249 alin.3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificat conform Legii nr. 343/17.07.2006, „ Pentru clădirile proprietate publică a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare sau folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor de drept de administrare sau de folosinţă, dup caz, in condiţii similar impozitului pe clădiri”.

În schimb, cabinetele medicale individuale nu sunt persoane juridice, acestea având un statut special care derivă din OUG nr. 124/1998, medicul putându-şi desfăşura activitatea fie ca persoană fizică – în calitate de titular al unui cabinbet medical individual, fie ca persoană fizică independentă sau ca persoană juridică.

În acest context, potrivit prevederilor legale în vigoare, prestatorii de servicii medicale îşi pot desfăşura activitatea ca persoane juridice – societăţi comerciale cu obiect unic de activitate furnizare de servicii medicale (art.15 din OG nr.124/1998), ca persoane fizice – titulari ai cabinetelor medicale în una din formele precizate la art. 1 pct.3 din OG nr.124/1998 ori ca medici înregistraţi la Administraţia Financiară ca persoane fizice independente (art.380 pct.3 din Legea nr.95/2006).

Cabinetul Medical Individual este o entitate juridică înregistrată în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică şi nu o persoană juridică înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Mureş, nefiind persoană juridică.

Mai mult, această enitate juridică, respectiv Cabinetul Medical Individual este o formă de exercitare a profesiei liberale de medic, în varianta precizată de art.1 pct.3 din OG nr.124/1998 şi nu în varianta menţionată la art.15 din acelaşi act normativ, iar veniturile cabinetului  intră în categoria veniturilor din activităţi independente (art.9 pct.1 din OG nr.124/1998), aşa cum sunt ele definite la art. 46 pct.1 şi 3 din Codul fiscal.

În aceste condiţii, în mod eronat în mod se stabilesc în sarcina cabinetelor medicale individuale obligaţii de plată, nefiind îndeplinite condiţiile avute în vedere de  art. 249 alin.3 din Codul fiscal.

Pe de altă parte, la art.248 pct.12 alin.2 lit.b din H.G. nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se precizează în mod expres că medicii neorganizaţi ca societăţi comerciale sunt consideraţi contribuabili şi persoane fizice.

Astfel, la art. 248 pct.12 lit.b sunt nominalizate ca şi contribuabili persoanele fizice care exercită orice profesii liberale, cum sunt şi cele medicale sau orice alte profesii asemănătoare, desfăşurate în mod autonom, în condiţiile legii şi care nu întrunesc elementele constitutive ale contribuabilului persoană juridică.

Codul de identificare fiscală serveşte doar pentru buna desfăşurare a relaţiei dintre contribuabil şi organul fiscal, aşa cum prevăd dispoziţiile Ordinului M.F.P. nr. 1346/2006, astfel că şi din acest punct de vedere nu există temei legal pentru asimilarea cabinetului medical individual cu o persoană juridică în contextul art. 249 alin.3 din Codul fiscal.

Pe de altă parte, potrivit prevederilor art. 250 pct.1 din Codul fiscal, sunt scutite de la plata impozitului pe clădiri clădirile proprietatea statului şi a unităţilor administrativ teritoriale, precum şi clădirile unităţilor sanitare publice, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice.

Deşi art. 249 pct.3 instituie în sarcina concesionarilor fie un impozit pe clădiri (până la 31.12.2006) fie o taxă pe clădiri ( începând cu 1.01.2007) acest text de lege face referire expresă la persoanele juridice care deţin în concesiune clădirile proprietate publică sau privată a statului, nu şi la cabinetele medicale individuale iar  potrivit prevederilor OUG nr. 124/1998, republicată, cabinetul medical este unitate cu sau fără personalitate juridică, furnizoare de servicii publice, de stat sau private, de asistenţă medicală umană preventivă, curativă, de recuperare şi de urgenţă, nicidecum persoană juridică !!;

Nu se datorează impozitul pe clădirea atribuită în concesiune şi în raport de prevederile art. 285 pct.1 lit.c din Codul fiscal, potrivit cărora: „ Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport*) , taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, precum şi alte taxe locale precizate la art. 282 şi art. 283 nu se aplică:  [{*}] c) organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii. (literă modificată prin art. I pct. 252 din Legea nr. 343/2006 (publicată la 1 august 2006), în vigoare de la 1 ianuarie 2007.

  • Newsletter


  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

  • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
    Michel de Montaigne
    "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
    admin@amfms.ro