Norme Coca 2023 - 2024

Guvernul a aprobat miercuri, printr-o Hotarare, pachetele de servicii si Contractul-cadru privind reglementarea conditiilor acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014 - 2015. Actul normativ adoptat de Executiv aduce o serie de noutati in scopul cresterii accesului la serviciile medicale atat pentru persoanele care pot dovedi calitatea de asigurat, cat si pentru cei care nu pot dovedi aceasta calitate.

 

 Coca 2015 ultima varianta 

 

Principalele noutati:

 • In ceea ce priveste pachetul minimal - pachet acordat pentru situatiile in care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat
 • Asistenta medicala primara - au fost introduse serviciile de preventie - respectiv "consultatie preventiva".
 • Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice -  consultatiile pentru supravegherea evolutiei sarcinii si lehuziei - se acorda o consultatie pentru fiecare trimestru de sarcina si o consultatie in primul trimestru de la nastere. Aceasta prevedere a fost introdusa pentru a stabili periodicitatea acordarii acestui tip de servicii.
 • Asistenta medicala spitaliceasca - intre criteriile pe baza carora se efectueaza internarea pacientilor in regim de spitalizare de zi a fost introdus criteriul epidemiologic pentru bolnavii care necesita tratament in afectiuni care nu necesita izolare. In prezent, exista doar criteriul de urgenta medico-chirurgicala. Modificarea are scopul asigurarii accesului la servicii medicale cu impact asupra sanatatii publice. (de exemplu tratamentul rabiei)

Asistenta medicala primara

In pachetul de baza au fost introduse serviciile de administrare de medicamente - intramuscular, subcutanat, intradermic, intravenos sau perfuzabil, dupa caz, acordate asiguratilor de pe lista proprie a medicului de familie, in timpul programului de lucru in cabinet.

S-a dublat numarul maxim de consultatii la domiciliu ce pot fi acordate lunar de catre medicii de familie, respectiv de la 21 la 42. De asemenea, s-a extins categoria pacientilor pentru care se acorda aceste consultatii. Astfel, consultatiile la domiciliu se acorda asiguratilor nedeplasabili din motiv de invaliditate permanenta sau  invaliditate temporara, asiguratilor cu boli cronice sau cu un episod acut ce nu permite deplasarea la cabinet,  copiilor  0 - 1 an,  copiilor cu varsta 0-18 ani cu boli infecto-contagioase si lehuzelor.  In prezent, consultatiile la domiciliu sunt  acordate  asiguratilor nedeplasabili, copiilor 0 - 1 an, copiilor cu varsta 0 - 18 ani cu boli infectocontagioase, lehuzelor.

Pentru a creste accesul persoanelor asigurate la serviciile medicale, spirometria a fost introdusa  in cadrul serviciilor aditionale ce pot fi acordate de medicii de familie.

Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice

Sunt mentionate in mod expres serviciile de supraveghere a sarcinii si lehuziei - o consultatie pentru fiecare trimestru de sarcina si o consultatie in primul trimestru de la nastere.

In cadrul consultatiilor de planificare familiala au fost introduse evaluarea si monitorizarea statusului genito - mamar si  tratamentul complicatiilor. De asemenea, creste de la doua la patru numarul consultatiilor care se acorda anual fiecarui asigurat.

Creste numarul consultatiilor medicale de specialitate care pot fi acordate  pentru afectiuni cronice, pentru una sau mai multe boli cronice monitorizate in cadrul aceleiasi specialitati: se acorda trimestrial patru consultatii fiecarui asigurat, dar nu mai mult de 2 consultatii pe luna. In prezent se acorda o consultatie pe luna sau pe trimestru pe asigurat, dupa caz.

Au fost introduse proceduri/tratamente/ terapii noi:

 • recoltare material bioptic
 • tratament postoperator al plagilor abdominale, al interventiilor chirurgicale dupa cezariana, sarcina extrauterina operata, histerectomie, endometrioza
 • terapii de genetica medicala - sfat genetic

A fost modificata Lista serviciilor de sanatate conexe actului medical prin introducerea de servicii noi, eliminarea / inlocuirea unor servicii. De exemplu:

 • la specialitatea neurologie si neurologie pediatrica s-a introdus un serviciu nou: psihoterapie pentru copii si adulti
 • la specialitatea  psihiatrie pediatrica au fost introduse servicii furnizate de kinetoterapeut pentru copilul diagnosticat cu tulburari din spectrul autist.

Modificarile au fost facute in scopul cresterii accesului asiguratilor la servicii medicale.

Medicina dentara ¬ sunt, de asemenea, o serie de modificari in sensul facilitarii accesului la servicii medicale pentru toti asiguratii. Au fost extinse o serie de servicii care se acorda in prezent numai copiilor cu varsta de pana la 18 ani tuturor asiguratilor, indiferent de varsta, respectiv: element acrilic, element metalo-acrilic si reconstituire coroana radiculara.

Proteza acrilica mobilizabila pe arcada se acorda o data la 5 ani (in prezent, se acorda o data la 10 ani)

S-au introdus servicii paraclinice noi, respectiv:

 • examen radiologic articulatii sacro-iliace
 • ecografie transrectala
 • Computer Tomograf (CT) buco-maxilo-facial nativ
 • CT mastoida
 • CT sinusuri
 • CT hipofiza cu substanta de contrast
 • CT buco-maxilo-facial nativ si cu substanta de contrast
 • Rezonanta Magnetica Nucleara (RMN) sinusuri
 • RMN hipofiza cu substanta de contrast
 • RMN abdominal cu substanta de contrast si colangio RMN
 • Colangio RMN

Asistenta medicala spitaliceasca

Pentru  asistenta medicala spitaliceasca in regim de spitalizare continua a fost prevazut un nou criteriu de internare, respectiv internarea bolnavilor care necesita asistenta medicala spitaliceasca de lunga durata ¬ ani;

Ingrijiri medicale la domiciliu 

A fost revizuit pachetul de servicii de baza prin introducerea unui nou serviciu: kinetoterapie individuala;

Dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu ¬ au fost facute unele modificari in sensul actualizarii listei dispozitivelor medicale. Au fost introduse dispozitive noi si au fost excluse cele a caror utilizare nu mai este recomandata,astfel incat sa fie imbunatatit accesul asiguratilor la dispozitive medicale destinate recuperarii.

Actul normativ aprobat de Guvern include si o serie de noutati privind conditiile asigurarii asistentei medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale. Una dintre aceste modificari vizeaza imbunatatirea mecanismului privind schimbarea medicului de familie, Astfel, potrivit noilor reglementari, schimbarea medicului de familie se face pe baza cardului national de asigurari sociale de sanatate si a cererii de inscriere prin transfer. Pentru persoanele carora nu le-a fost emis cardul sau care din motive religioase sau de constiinta refuza cardul national sau pentru persoanele carora li se va emite card national duplicat, precum si pentru copii 0-18 ani, schimbarea medicului de familie se face pe baza cererii de inscriere prin transfer.

O alta prevedere stipuleaza ca este interzisa retinerea la nivelul furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale a cardurilor nationale de asigurari sociale de sanatate.

De asemenea, actul normativ include modificari ce vizeaza intarirea disciplinei contractuale intre casele de asigurari de  sanatate si furnizori.

 

Extras din document

Pentru medicii nou veniţi care încheie contract de furnizare de servicii medicale pentru o perioadă de 3 luni - după încetarea convenţiei încheiată pentru maxim 3 luni, pentru prima lună de 2 contract se iau în considerare persoanele asigurate înscrise în lista medicului de familie prezentată la data încheierii contractului. 

3. Numărul optim de persoane înscrise pe lista medicului de familie din punct de vedere al asigurării unor servicii de calitate la nivelul asistenţei medicale primare care se ia în calcul pentru stabilirea necesarului de medici de familie pe unitate administrativ-teritorială/zonă urbană este de 1.800.

În caz contrar, contractul încheiat între medicul de familie nou-venit şi casa de asigurări de sănătate încetează la expirarea celor 3 luni, cu excepţia situaţiilor stabilite de comisia constituită potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) de la capitolul I din anexa nr. 2 la actul normativ mai sus menţionat. 

.......................

În asistenţa medicală primară:

În pachetul minimal  serviciile de prevenţie – respectiv ”consultaţie preventivă”   pentru persoanele în vârstă de peste 18 ani pentru prevenirea bolilor cu consecinţe majore în morbiditate şi mortalitate, se acordă o dată la 3 ani;

În pachetul de bază: - au fost introduse serviciile de administrare de medicamente ‐ intramuscular, subcutanat, intradermic, intravenos sau perfuzabil, după  caz, acordate asiguraţilor de pe lista proprie a medicului de familie, în timpul programului de lucru în cabinet. - în cadrul serviciilor medicale adiţionale a fost introdusă  spirometria (alături de EKG şi ecografie generală – abdomen şi pelvis) - consultaţiile la domiciliu se acordă  asiguraţilor nedeplasabili din motiv de invaliditate permanentă  sau    invaliditate temporară, asiguraţilor cu boli cronice sau cu un episod acut  ce nu permite deplasarea la cabinet,  copiilor  0 ‐  1 an,  copiilor cu vârsta 0‐18 ani cu boli infecto‐contagioase și lehuzelor.

Sunt considerate consultaţii la domiciliu inclusiv consultaţia/ examinarea acordată  de medicul de familie in vederea constatării decesului.

[în prezent consultaţiile la domiciliu sunt    acordate    asiguraţilor nedeplasabili, copiilor 0 ‐ 1 an, copiilor cu vârsta 0 ‐ 18 ani cu boli infectocontagioase, lehuzelor şi persoanelor în vederea constatării decesului.] - a fost revizuit numărul consultaţiilor de monitorizare activă  prin plan de management precum şi periodicitatea acestora – atât pentru evaluarea iniţială a cazului nou depistat cât şi pentru monitorizarea pacientului. - a fost majorat numărul maxim de consultaţii la domiciliu ce pot fi acordate pe lună      de medicii de familie de la 21 la 42

Consultaţiile de monitorizare activă  prin plan de management integrat (atât pentru pacienţii deja cunoscuţi cu bolile cărora se adresează managementul de caz, cât şi pentru pacienţii nou depistaţi)    sunt incluse în plata pe serviciu medical, iar decontarea acestora se face prin tarif exprimat în puncte (în prezent în plata per capita).  A fost prevăzut un model pentru convenţia de reciprocitate.

Pentru anul 2015 (începând cu 1 aprilie 2015) valoarea minimă  garantată  a punctului  ʺper capita” este de    4 lei (în prezent este de 3,75 lei), iar    valoarea minimă  garantată  a unui punct pentru plata pe serviciu medical este de 1,9 lei (la fel ca  şi în prezent).

Înscrierea/înscrierea prin transfer pe lista unui medic de familie, se face pe baza cererii de înscriere/cererii de înscriere prin transfer şi a cardului național de asigurări sociale de sănătate. Pentru persoanele cărora nu le‐a fost emis cardul sau care din motive religioase sau de conştiinţă refuză  cardul naţional sau pentru persoanele cărora li se va emite card national duplicat, precum  şi pentru copii 0‐18 ani, înscrierea/schimbarea medicului de familie se face pe baza cererii de înscriere/de înscriere prin transfer.
............................

5. După alineatul (2) al articolului 18, se introduc patru noi alineate, alin. (3), (4), (5) și (6) cu
următorul cuprins:

“(3) La contractare furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale depun
o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că nu au încheiate sau nu încheie pe
parcursul derulării raporturilor contractuale cu casele de asigurări de sănătate contracte,
convenții sau alte tipuri de înțelegeri cu alți furnizori care se află în relații contractuale cu casele
de asigurări de sănătate sau în cadrul aceluiași furnizor, în scopul obținerii de către
aceștia/personalul care își desfășoară activitatea la aceștia, de foloase/beneficii de orice natură,
care să fie în legătură cu obiectul contractelor încheiate cu casele de sigurări de sănătate.

(4) Dispozițiile alin. (3) nu sunt aplicabile pentru situațiile prevăzute de prezenta hotărâre și
normele metodologice de aplicare a acesteia, precum și pentru situațiile rezultate ca urmare a
desfășurării activității specifice proprii de către furnizori.

(5) În situația în care, se constată de către autoritățile/organele abilitate, urmare a unor
sesizări/controale ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate/caselor de asigurări de sănătate,
încălcarea dispozițiilor prevăzute la alin. (3), contractul se reziliază de plin drept.

(6) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate a fost reziliat în
condițiile prevăzute la alin. (5), casele de asigurări de sănătate nu vor mai intra în relaţii
contractuale cu furnizorii respectivi, timp de 5 ani de la data rezilierii contractului. Casele de
asigurări de sănătate nu vor accepta, timp de 5 ani de la data rezilierii contractului, înregistrarea
în niciun alt contract a entităților care preiau drepturile și obligațiile acestora sau care au același
reprezentant legal și/sau același acționariat.”

 

CNAS: De la 1 aprilie 2015 orice furnizor care greseste va putea fi sanctionat cu suspendarea contractului..!!

 

Sursa

 • Newsletter

 • Medical Forum Targu Mures 24-25 aprilie 2024
  (Eveniment cu prezenta fizica) • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro