Salariaţii vor putea să beneficieze de un concediu de acomodare atunci când vor solicitaadoptarea unui copil, conform Legii nr. 57/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, precum şi a altor acte normative, ce a apărut astăzi în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 283 şi va intra în vigoare peste 120 de zile, adică pe 12 august.

Actul normativ prevede că noul concediu va avea o durată de cel mult un an de zile şi va include şi perioada încredinţării copilului în vederea adopţiei. În acest timp, salariatul îndreptăţit (adoptatorul sau oricare dintre cei doi soţi ai familiei adoptatoare) va primi şi oindemnizaţie lunară. Concediul de acomodare şi indemnizaţia vor fi acordate la cererea persoanei îndreptăţite, iar aceste drepturi vor fi stabilite şi acordate din ziua următoare celei în care este pusă în executare hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei.

"Pe perioada concediului (...), persoana îndreptăţită beneficiază de plata contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate. Cuantumul contribuţiei se calculează prin aplicarea cotei procentuale, prevazută de lege, la valoarea indemnizaţiei acordate. Fondurile necesare plăţii indemnizaţiei (...), a contribuţiei (...), cheltuielile administrative, precum şi cele de transmitere a drepturilor se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice", scrie în Legea nr. 57/2016.

Totodată, pentru drepturile persoanelor aflate în concediu de acomodare nu se vor datora impozit şi contribuţii sociale obligatorii, exceptând contribuţia la sănătate, ce va fi plătită de autorităţi. Iar perioada respectivă va fi asimilată stagiului de cotizare la obţinerea indemnizaţiilor pentru concediile medicale, pentru obţinerea pensiei, a şomajului şi aconcediului şi indemnizaţiei pentru creşterea copilului.

"Pentru perioadele asimilate, la determinarea punctajului lunar al asiguratului, pentru stabilirea prestaţiilor de asigurări sociale din sistemul public de pensii se utilizează 25% din câştigul salarial mediu brut lunar din perioadele respective", dispune actul normativ publicat astăzi. În plus, perioada concediului de acomodare va fi considerată vechime în muncă, în serviciu şi în specialitate.

Cererea pentru acordarea concediului şi a indemnizaţiei (al cărei model va fi stabilit prin normele pentru aplicarea Legii adopţiei) va trebui să fie însoţită de:

  • certificatul de grefă în baza căruia se execută hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei;
  • documentul care atestă mutarea copilului la adoptator/familia adoptatoare;
  • dovada intrării efective în concediu sau a suspendării activităţii.

Conform prevederilor noii legi, cererea şi documentele doveditoare se vor depune şi înregistra la agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/reşedinţa persoana îndreptăţită.

În altă ordine de idei, salariatul care va beneficia de concediul de acomodare şi de indemnizaţia aferentă nu va putea cere concediu pentru creşterea copilului sau stimulent de inserţie.

Important! Nu doar salariaţii vor avea dreptul la concediul de acomodare şi indemnizaţia aferentă, ci şi persoanele care obţin venituri din activităţi independente sau activităţi agricole.

Indemnizaţia de concediu de acomodare va fi de 1.700 de lei

Indemnizaţia care va fi acordată salariatului aflat în concediul de acomodare, potrivit Legii nr. 57/2016, va fi în cuantum de 3,4 ISR. Având în vedere că, în prezent, Indicatorul Social de Referinţă are o valoare de 500 de lei, indemnizaţia lunară va fi de 1.700 de lei.

"Calculul şi plata indemnizaţiei, inclusiv a contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate, se fac de către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, prin agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti, şi se achită, în funcţie de opţiunea persoanei îndreptăţite, în cont bancar sau la domiciliul acesteia, respectiv la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate", este prevăzut în documentul menţionat, unde este subliniat că procedura de plată a indemnizaţiei va fi inclusă în normele pentru aplicarea Legii adopţiei.

Atât concediul de acomodare, cât şi plata indemnizaţiei vor înceta la cererea persoanei îndreptăţite sau în ziua următoare celei în care:

  • se împlineşte durata maximă a concediului;
  • copilul împlineşte 18 ani;
  • moare copilul;
  • moare persoana îndreptăţită care urma să adopte în calitate de persoană singură;
  • a rămas definitivă hotărârea judecătorească de revocare a încredinţării în vederea adopţiei.

În acelaşi timp, suspendarea drepturilor va avea loc în ziua următoare celei în care s-a dispus plasamentul copilului în regim de urgenţă sau a fost pusă în executare hotărârea judecătorească de revocare a încredinţării în vederea adopţiei.

Important! Concediului de acomodare şi indemnizaţia lunară aferentă se vor putea acorda şi persoanelor care au copii încredinţaţi în vederea adopţiei la data intrării în vigoare a noii legi. Concret, cei care se vor afla în această situaţie la data de 12 august vor putea să ceară intrarea în concediul de acomodare. În această situaţie, indemnizaţia şi concediul se vor acorda proporţional, în funcţie de numărul zilelor calendaristice rămase, însă fără a depăşi durata maximă de un an.

Angajatorii care nu vor acorda concediul de acomodare vor fi amendaţi

Legea apărută astăzi în Monitor prevede că angajatorii vor fi obligaţi să acorde concediul de acomodare, în caz contrar existând posibilitatea să fie amendaţi de inspectorii de muncă. Concret, cei care nu vor acorda salariaţilor îndreptăţiţi acest concediu vor risca să fie sancţionaţi cu o amendă cuprinsă între 1.000 şi 2.500 de lei.

În acelaşi timp, angajatorii nu vor putea să concedieze angajaţii aflaţi în concediul de acomodare decât dacă acest lucru va fi făcut pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare, a falimentului sau a desfiinţării. "Este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu pe perioada concediului prevăzut la art. 46^1 (concediul de acomodare - n. red.), cu excepţia concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare, a falimentului angajatorului sau a desfiinţării acestuia, în condiţiile legii", scrie în Legea nr. 57/2016.

Referitor la salariaţii care vor dori să facă evaluările pentru obţinerea atestatului şi să realizeze potrivirea practică cu copilul, angajatorii vor fi, de asemenea, obligaţi să acorde timp liber, fără micşorarea drepturilor salariale, în limita a cel mult 40 de ore pe an. Timpul liber va fi acordat în baza unei cereri la care se va anexa calendarul întâlnirilor cu copilul sau programul de vizite.

Cei care nu vor acorda timp liber vor putea fi amendaţi, de către inspectorii de muncă, tot cu sume cuprinse între 1.000 şi 2.500 de lei.

Atenţie! În afară de prevederile referitoare la drepturile pe care le vor avea salariaţii în raport cu angajatorii, în cazul celor care vor vrea să adopte copii, actul normativ ce va intra în vigoare în august va eficientiza procedura de adopţie aplicabilă în prezent.

Ce persoane pot adopta un copil

În prezent, dacă sunt îndeplinite anumite condiţii, copiii pot să fie adoptaţi de către orice persoană sau familie atestată în acest sens, a explicat mai demult, pentru AvocatNet.ro,Roxana Lupu, Managing Partner Lupu&Partners.

Astfel, aceste persoane trebuie să fie cu cel puţin 18 ani mai în vârstă decât adoptatul şi să îndeplinească garanţii morale şi condiţii materiale necesare la creşterea, educarea şi dezvoltarea armonioasă a copilului. "Asupra suficienţei veniturilor în vederea creşterii şi educării copilului se va pronunţa responsabilul de caz în cadrul evaluării sociale în vederea obţinerii atestatului de familie aptă să adopte", a menţionat Roxana Lupu, având în vedere faptul că legea nu stabileşte un cuantum minim al veniturilor necesare.

În altă ordine de idei, persoanele care n-au capacitate deplină de exerciţiu sau care au boli psihice nu pot să adopte copii. Aceeaşi regulă este aplicabilă şi persoanelor condamnate definitiv pentru infracţiuni contra persoanei/familiei, care au fost săvârşite cu intenţie, dar şi pentru infracţiunea de trafic de persoane sau trafic şi consum ilicit de droguri.

Notă: Mai multe informaţii despre procedura aplicabilă în momentul de faţă la adopţia copiilor pot fi găsite în acest ghid întocmit de către AvocatNet.ro.

 

Atenţie! Legea nr. 57/2016 va intra în vigoare în 120 de zile de la apariţia în Monitorul Oficial, adică în data de 12 august.