Medical Forum Targu Mures 22-23.03.2023

ANEXA 1

 

CONDIŢIILE ACORDĂRII PACHETULUI DE SERVICII MINIMAL ŞI DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂ

 

 1. PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂ

 

 1. Pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală primară cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:

1.1 servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală

1.2 supraveghere şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic

1.3 consultaţii de monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lehuziei

1.4 consultaţiile de planificare familială

1.5 servicii de prevenţie

1.6. activităţi de suport

 

1.1 Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă - anamneză, examen clinic şi tratament - se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de familie. Asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile de cod roşu, cod galben şi cod verde prevăzute în anexa nr.9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr.2021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care medicul de familie acordă primul ajutor şi dacă este  cazul,  asigură  trimiterea  pacientului  către  structurile  de  urgenţă  specializate  sau  solicită serviciile de ambulanţă, precum şi la cazurile de cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului   sănătăţii   publice   şi   al   ministrului   internelor   şi   reformei   administrative   nr.2021/691/2008, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical.

1.1.1. Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată, pentru care s-a asigurat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical, indiferent dacă persoana neasigurată se află sau nu înscrisă pe lista unui medic de familie.

NOTA  1:  Medicaţia  pentru  cazurile  de  urgenţă  se  asigură  din  trusa  medicală  de  urgenţă, organizată conform legii.

NOTA 2: Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală se acordă în cabinetul medicului de familie, în cadrul programului de lucru.

NOTA 3: Cazurile de urgenţă medico-chirurgicală care se trimit către structurile de urgenţă specializate, inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulanţă, sunt consemnate ca "urgenţă" de către medicul de familie în documentele de evidenţă primară de la nivelul cabinetului, inclusiv medicaţia şi procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului, după caz.

1.2. Supraveghere - evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentaţiei şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic - examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere către structurile de specialitate pentru investigaţii, confirmare, tratament adecvat şi măsuri igienico- sanitare specifice, după caz. Bolile cu potenţial endemo-epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din anexa la H.G. nr. 1186/2000 pentru aprobarea listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale precum şi bolile infecto-contagioase din grupa A pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă fără condiţii de stagiu de cotizare.

1.2.1: Se decontează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo- epidemic suspicionată şi confirmată.

1.3 Consultaţii de monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lehuziei:

 1. a) luarea în evidenţă în primul trimestru;
 2. b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a.

 

În situaţia în care luarea în evidenţă a gravidei are loc în luna a 3-a, pentru această lună se va raporta casei de asigurări de sănătate numai luarea în evidenţă a gravidei, nu şi supravegherea;

 1. c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv;
 2. d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate - la domiciliu;
 3. e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere;

1.3.1. În cadrul supravegherii gravidei se face şi promovarea alimentaţiei exclusive la sân a copilului până la vârsta de 6 luni şi continuarea acesteia până la minim 12 luni, testare pentru HIV, hepatită de etiologie virală cu virus B şi C, precum şi consiliere pre şi post testare HIV şi lues a femeii gravide.

NOTĂ: În conformitate cu programul de monitorizare, investigaţiile paraclinice şi tratamentele specifice sarcinii pot fi recomandate de către medicul de familie, numai pentru intervalul de timp de la momentul în care gravida este luată în evidenţă de către acesta şi până la 4 săptămâni de la naştere.

1.4. Consultaţiile pentru acordarea serviciilor de planificare familială constau în:

 1. a) consilierea persoanei privind planificarea familială;
 2. b) indicarea unei metode contraceptive

1.4.1: Consultaţia poate cuprinde, după caz, numai serviciul prevăzut la litera a) sau serviciile prevăzute la literele a) şi b); se decontează două consultaţii pe an calendaristic, pe persoană.

1.5. Serviciile de prevenţie – consultație preventivă:

Consultația preventivă pentru persoanele în vârstă de peste 18 ani pentru prevenirea bolilor cu consecinţe majore în morbiditate şi mortalitate se acordă o dată la 3 ani şi cuprinde:

- consultaţie (anamneză, examen obiectiv, diagnostic);

- recomandare pentru examene paraclinice atunci când există argumente clinice de suspiciune a unei stări patologice consemnate în foaia de observaţie;

- încadrarea medicală a asiguratului într-o grupă de risc;

- sfat medical, recomandări regim igieno-dietetic.

Consultația se poate efectua la solicitarea persoanei beneficiară de pachet minimal de servicii medicale sau la solicitarea medicului de familie – pentru persoanele neasigurate înscrise pe lista medicului de familie.

1.6 Activităţile de suport – examinare pentru constatarea decesului cu sau fără eliberare de acte medicale: eliberarea certificatului medical constatator al decesului, cu excepţia situaţiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală, conform prevederilor legale;

NOTĂ: Se decontează un serviciu – consultaţie - examinare pentru constatarea decesului, indiferent dacă s-a eliberat sau nu certificatul constatator de deces unui neasigurat înscris sau nu pe lista medicului de familie.

 

 1. Persoanele care beneficiază de pachetul minimal de servicii medicale suportă integral costurile pentru investigaţiile paraclinice recomandate şi tratamentul prescris de medicii de familie, precum şi costurile altor activităţi de suport altele decât cele de la pct. 1.6.

 

Extras din Norme Coca 2015

 

 • Newsletter


 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro