Norme Coca 2023 - 2024

...................

 

ANEXA 30

 

CONDIŢIILE ACORDĂRII PACHETULUI DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PENTRU ÎNGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU ŞI ÎNGRIJIRI PALIATIVE LA DOMICILIU

 

 1. PACHET DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PENTRU ÎNGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU ŞI ÎNGRIJIRI PALIATIVE LA DOMICILIU

 

Nr.

crt.

Serviciu de îngrijire medicală la domiciliu/îngrijire paliativă la domiciliu
1. Măsurarea parametrilor fiziologici: temperatură, respiraţie, puls, TA, diureză şi scaun*****)
*****) Recomandarea serviciului se face de către medici pentru toţi parametrii prevăzuţi, respectiv: temperatură, respiraţie, puls, TA, diureză şi scaun
2. Administrarea medicamentelor:
2.1 intramuscular*)
2.2 subcutanat*)
2.3. intradermic*)
2.4 oral
2.5 pe mucoase
*) În afara injecţiilor şi perfuziilor cu produse de origine umană.
3. Administrarea medicamentelor intravenos sub supravegherea medicului*)  ****)
*) În afara injecţiilor şi perfuziilor cu produse de origine umană.
****) Se efectuează sub supravegherea medicului care îşi desfăşoară  activitatea într-o formă

legală la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu

4. Sondaj vezical, îngrijirea sondei urinare şi administrarea medicamentelor intravezical pe sondă

vezicală***)

***) la bărbaţi se efectuează de către medicul care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală

la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri medicale paliative

5. Administrarea medicamentelor prin perfuzie endovenoasă sub supravegherea medicului*) ****)
*) În afara injecţiilor şi perfuziilor cu produse de origine umană.
****) Se efectuează sub supravegherea medicului care îşi desfăşoară activitatea într-o formă

legală la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu

6. Alimentaţia enterală pe gastrostomă/sondă gastrică şi educarea asiguratului/aparţinătorilor
7. Alimentarea pasivă, pentru bolnavii cu tulburări de deglutiţie, inclusiv instruirea

asiguratului/aparținătorului

8. Clismă cu scop evacuator
9. Spălătură vaginală în cazuri de deficit motor
10. Manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor vasculare ale  membrelor inferioare/escarelor

de decubit: mobilizare, masaj, aplicaţii medicamentoase, utilizarea colacilor de cauciuc şi a rulourilor

11. Manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor pulmonare: posturi de drenaj bronşic, tapotaj,

fizioterapie respiratorie

12. Îngrijirea plăgilor simple și/sau suprainfectate/suprimarea firelor
13. Îngrijirea escarelor multiple
14. Îngrijirea stomelor
15. Îngrijirea fistulelor
16. Îngrijirea tubului de dren şi instruirea asiguratului
17. Îngrijirea canulei traheale şi instruirea asiguratului
18. Monitorizarea dializei peritoneale
19. Aplicarea de ploscă, bazinet, condom urinar, mijloc ajutător pentru absorbţia urinei**)

 

 

**) Este inclus şi mijlocul ajutător pentru absorbţia urinei, minim 2 mijloace ajutătoare pentru

absorbţia urinei/zi.

20. Evaluarea asiguratului: stabilirea şi aplicarea unui plan de îngrijiri în controlul durerii şi altor simptome asociate bolii şi reevaluarea periodică
21. Evaluarea mobilităţii, a capacităţii de auto-îngrijire, a riscului de apariţie al escarelor sau gradul

escarelor, identificarea nevoilor nutriţionale, implementarea intervenţiilor stabilite în planul de îngrijiri şi reevaluarea periodică - de către asistentul medical

22. Masaj limfedem şi contenţie elastică
23. Masaj limfedem cu pompa de compresie
24. Montare TENS
25. Administrare medicaţie prin nebulizare
26. Aspiraţie gastrică
27. Aspiraţie căi respiratorii
28. Paracenteză
29. Ventilaţie noninvazivă ****)
****) Se efectuează sub supravegherea medicului pneumolog cu atestat în Managementul general, clinic şi terapeutic al tulburărilor respiratorii Somnologie (nivel I şi II) şi în Ventilaţie non- invazivă (nivel III)  sau a medicului cu specialitatea anestezie şi terapie intensivă, medicului specialist de medicină de urgență, care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizorul

de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu

30. Alimentaţie parenterală - alimentaţie artificială pe cateter venos central sau periferic****)
****) Se efectuează sub supravegherea medicului cu specialitatea anestezie şi terapie intensivă

care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu.

Serviciul nu include medicaţia specifică.

31 Kinetoterapie individuală

 

NOTA 1: Serviciile de la punctele 1 - 31 se acordă de furnizorii de îngrijiri paliative la domiciliu.

 

NOTA 2: Serviciile de la punctele 1 – 19 și 29 - 31 se acordă de furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu.

 

NOTA 3: Serviciile de la punctele 20 şi 22 - 28 se acordă de către medicii de specialitate cu atestat îngrijiri paliative.

 

NOTA 4: Serviciul de la punctul 31 se acordă pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilite de medicul de reabilitare medicală care își desfășoară activitatea într-o formă legală la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu.

 

NOTA 5: Serviciile de îngrijire medicală la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu se acordă în condiţiile stabilite prin anexa nr. 31 la ordin.

 

 1. PACHETUL DE SERVICII PENTRU PACIENŢII DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE/SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN/CONFEDERAŢIA ELVEŢIANĂ, PENTRU PACIENŢII DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE/SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN/CONFEDERAŢIA ELVEŢIANĂ, BENEFICIARI AI FORMULARELOR/DOCUMENTELOR EUROPENE EMISE ÎN BAZA REGULAMENTULUI CE NR. 883 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI DIN 29 APRILIE 2004 PRIVIND COORDONAREA SISTEMELOR DE SECURITATE SOCIALĂ ŞI PENTRU PACIENŢII DIN STATELE CU CARE ROMÂNIA A ÎNCHEIAT ACORDURI, ÎNŢELEGERI, CONVENŢII SAU PROTOCOALE INTERNAŢIONALE CU PREVEDERI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII

 

 1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia

Elveţiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului CE nr.

883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, beneficiază de pachetul de servicii medicale de bază pentru îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative la domiciliu prevăzut la lit. A din prezenta anexă.

 1. Pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, beneficiază de pachetul de servicii medicale de bază pentru îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative la domiciliu, prevăzut la lit. A din prezenta anexă, în condiţiile stabilite de respectivele documente internaţionale.

 

 

 

 

 

 

Casa de Asigurări de Sănătate .......................... Decizia nr. ......... din data .........................

Preşedintele - Director General al Casei de Asigurări de Sănătate ..........

ANEXA 31 A

- Model -

 

 

Având în vedere:

- prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile H.G. nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015, cu modificările şi completările ulterioare

- prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ............/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii de Guvern nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015, cu modificările şi completările ulterioare

 

Văzând  cererea  nr.  .............  înregistrată  la  Casa  de  Asigurări  de  Sănătate  ..............  în  data  de

............... depusă de beneficiar (asigurat), nume şi prenume .................. sau de împuternicitul acestuia (Nume,  prenume,  CNP/cod  unic de  asigurare,  adresă  completă,  telefon)*)  .....................  beneficiar domiciliat în ...................... CNP/cod unic de asigurare ....................,   recomandarea pentru îngrijiri medicale  la  domiciliu/îngrijiri   paliative  la  domiciliu   eliberată  de  medicul  de  specialitate   din ambulatoriu  inclusiv  medicul  de  familie/medicul  de  specialitate  din  spital,  dr.  ......................,  din unitatea sanitară ......................, statusul de performanţă ECOG al asiguratului ................, declaraţia pe proprie răspundere din care să rezulte că afecţiunea nu a apărut în urma unei boli profesionale, a unui accident de muncă sau sportiv;

În  temeiul  prevederilor  Ordinului  pentru  numirea  preşedintelui  -  director  general  al  Casei  de

Asigurări de Sănătate nr. ....../data ..................

 

DECIDE

 

ART. 1 Se aprobă pentru numitul ...................... cu diagnosticul de ................., episodul de îngrijiri la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu, constând în următoarele servicii medicale de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu:

..............................................................................

..............................................................................

pentru ......... zile, cu tariful pe o zi de îngrijire la domiciliu de ..... lei, sumă ............. lei;

pentru ......... zile cu tariful pe o zi de îngrijire paliativă la domiciliu de ..... lei, sumă ............. lei. ART.  2   Tariful pe o zi de îngrijire prevăzut la art. 1 este suportat de către Casa de Asigurări de

Sănătate.

ART. 3 Prezenta decizie are o valabilitate de 10 zile lucrătoare de la data emiterii de către casa de asigurări de sănătate, în vederea depunerii acesteia la furnizorul de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu.

ART. 4  Prezenta decizie s-a întocmit în două exemplare, dintre care un exemplar pentru asigurat iar un exemplar rămâne la casa de asigurări de sănătate.

 

Preşedinte - Director General,

 

 

*) în situaţia în care cererea nu este depusă de beneficiar (asigurat) acest câmp se completează obligatoriu şi se înscrie calitatea:

- părinte

- soţ/soţie

- fiu/fiică

- reprezentant legal al asiguratului

- împuternicit legal - care nu poate fi reprezentant legal, asociat, administrator şi angajat al unui furnizor de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu.

 

DECIZIE – VERSO -

 

LISTA FURNIZORILOR DE SERVICII DE ÎNGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU/ÎNGRIJIRI PALIATIVE LA DOMICILIU AFLAŢI ÎN RELAŢIE CONTRACTUALĂ CU CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .................

 

| Furnizori de servicii de îngrijiri | Adresă  completă          | Adresă  completă          |

| medicale la domiciliu/îngrijiri    | sediu social/      | punct de lucru/    |

| paliative la domiciliu             | Telefon/Fax/Pagină  | Telefon/Fax/Pagină  |

|                                     | web                | web                |

|_                                    |                     |                     |

| 1                                   |                    |                    |

|_                                    |                     |                     |

| 2                                   |                    |                    |

|_                                    |                     |                     |

| ...                                 |                    |                    |

|_                                    |                     |                     |

 

 

 

ANEXA 31 B

- Model -

 

PLAN DE ÎNGRIJIRE PENTRU SERVICII DE ÎNGRIJIRI PALIATIVE LA DOMICILIU

 

Furnizorul de îngrijiri paliative la domiciliu .................... C.U.I. ..............

Nr. Contract .... încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate ........ Numele şi prenumele asiguratului ..................................... CNP/cod unic de asigurare al asiguratului ...................................... Diagnostic medical ........................................................... Diagnostic boli asociate ...................................................

 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A - Data efectuării serviciilor

B - Nume prenume evaluator

C - Semnătura evaluator

 

| Evaluare |Problema   |Servicii |Data | A |Nume |Semnătură |Data       |
| iniţială |(actuală/  |îngrijiri|la care | |prenume |persoană |reevaluării|
|_           _|potenţială)|paliative|urmează  a | |persoană |care a |           |
|Data| B | C |           |stabilite|se efectua| |care a |efectuat |           |
| | | | |de       |serviciile| |efectuat  |serviciile| |
| | | | |evaluator|          | |serviciile|          | |
| | | | |*)       |          | |          |          | |
|     |_   |_   |_          _|         _|          _|   _|          _|           |_          _|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

|     |_   |_   |_          _|         _|          _|   _|          _|           |_          _|

| Reevaluare |Problema   |Servicii |Data      | A |Nume      |Semnătură  |Data       |

|            |(actuală/  |îngrijiri|la care   |   |prenume   |persoană     |următoarei |

|_           _|potenţială)|paliative|urmează  a |   |persoană     |care a    |reevaluări |

|Data| B | C |           |stabilite|se efectua|   |care a    |efectuat  |           |

| | | | |de       |serviciile| |efectuat  |serviciile| |
| | | | |evaluator|          | |serviciile|          | |
| | | | |*)       |          | |          |          | |
|     |_   |_   |_          _|         _|          _|   _|          _|           |_          _|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|     |_   |_   |_          _|         _|          _|   _|          _|           |_          _|

*) Se vor înscrie servicii de îngrijire paliative conform anexei nr. 30 la Ordinul ministrului

sănătăţii şi al preşedintelui  Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. .........../2015  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

ANEXA 31 C

- model -

 

RECOMANDARE

pentru îngrijiri medicale la domiciliu

 

Nr. ......./...........***)

 

Furnizorul de servicii medicale din ambulatoriul de specialitate inclusiv medicul de familie, unitatea sanitară cu paturi (spitalul) ...................... C.U.I. ..............

Nr. contract ............. încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate ..............

 1. Numele şi prenumele asiguratului ......................................
 2. Domiciliul ......................................................
 3. 3. Codul numeric personal al asiguratului/cod unic de asigurare ................................
 4. 4. Diagnosticul medical şi diagnostic boli asociate:

..........................................................................

(Se va nota şi cod diagnostic; pentru înscrierea codului de diagnostic se va utiliza clasificaţia internaţională a maladiilor CIM, revizia a 10-a OMS - Lista cu 999 coduri de boală, în caractere numerice.)

 1. statusul de performanţă ECOG*) ................................................
 2. 6. Servicii de îngrijiri recomandate:

 

(cu denumirea din anexa nr. 30                                          periodicitate/ritmicitate*2)

la ordin*1))

 1. a) ........................... ......................... b) ...........................              ......................... c) ...........................             ......................... d) ...........................              .........................

 

 1. 7. Durata pentru care asiguratul poate beneficia de îngrijiri medicale la domiciliu**)

..........................................................................

 1. Codul medicului .......................................................

 

Ştampila secţiei din care se       Ştampila furnizorului de servicii externează  asiguratul şi           medicale din ambulatoriul de

semnătura şefului de secţie        specialitate/asistenţă  medicală  primară Data .......................       Data .......................... Semnătura şi parafa medicului      Semnătura şi parafa medicului din

care a avut în îngrijire           ambulatoriul de specialitate/medicului asiguratul internat                de familie

..............................     ......................................

 

------------

*) statusul de performanţă ECOG:

- statusul de performanţă ECOG 3 - pacientul este incapabil să desfăşoare activităţi casnice, este imobilizat în fotoliu sau pat peste 50% din timpul zilei, necesită sprijin pentru îngrijirea de bază (igienă şi/sau alimentaţie şi/sau mobilizare);

- statusul de performanţă ECOG 4 - pacientul este complet imobilizat la pat, dependent total de altă persoană pentru îngrijirea de bază (igienă, alimentaţie, mobilizare).

 

 

 

**) Nu poate fi mai mare de 90 de zile/în ultimele 11 luni în mai multe etape (episoade de îngrijire). Un episod de îngrijire este de maxim 30 de zile de îngrijiri.

***) Se va completa cu numărul din registrul de consultaţii/foaie de observaţie

*1) la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. .........../2015. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr.

400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015, cu modificările şi completările ulterioare;

*2) periodicitate/ritmicitate serviciilor recomandate se stabileşte pentru fiecare tip de serviciu în parte,  în concordanţă  cu diagnosticul,  cu patologia  pacientului  şi statusul  de performanţă ECOG al acestuia.

 

NOTĂ:

 1. Termenul de valabilitate al recomandării pentru îngrijiri medicale la domiciliu în vederea depunerii acesteia la casa de asigurări de sănătate este de 5 zile lucrătoare de la data emiterii recomandării.
 2. 2. Casele de asigurări de sănătate nu vor lua în calcul recomandările medicale în care este

nominalizat  furnizorul  de  servicii  de  îngrijiri  medicale  la  domiciliu  şi  nici  recomandările medicale care nu cuprind o periodicitate/ritmicitate a serviciilor recomandate, în concordanţă cu diagnosticul stabilit şi în funcţie de patologia asiguratului şi statusul de performanţă ECOG al acestuia.

 

 

 

ANEXA 31 D

- model -

 

RECOMANDARE

pentru îngrijiri paliative la domiciliu

 

Nr. ......./...........***)

 

Furnizorul de servicii medicale din ambulatoriul de specialitate, unitatea sanitară cu paturi

(spitalul) .............................. C.U.I. ..............

Nr. contract ............. încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate ..............

 1. Numele şi prenumele asiguratului ......................................
 2. Domiciliul ............................................................
 3. 3. Codul numeric personal al asiguratului/cod unic de asigurare ................................
 4. 4. Diagnosticul medical şi diagnostic boli asociate:

..........................................................................

(Se va nota şi cod diagnostic; pentru înscrierea codului de diagnostic se va utiliza clasificaţia internaţională a maladiilor CIM, revizia a 10-a OMS - Lista cu 999 coduri de boală, în caractere numerice.)

 1. statusul de performanţă ECOG*) ................................................
 2. 6. Servicii de îngrijiri recomandate: (din anexa 30 la ordin*1))
 3. a) ....................................................
 4. b) .................................................... c) .................................................... d) ....................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

 1. 7. Durata pentru care asiguratul poate beneficia de îngrijiri paliative la domiciliu**)

..........................................................................

 1. Codul medicului .......................................................

 

Ştampila secţiei din care se       Ştampila furnizorului de servicii externează  asiguratul şi           medicale din ambulatoriul de semnătura şefului de secţie        specialitate

Data ........................      Data ............................ Semnătura şi parafa medicului      Semnătura şi parafa medicului din care a avut în îngrijire           ambulatoriul de specialitate asiguratul internat

..............................     ...................................

 

------------

*) statusul de performanţă ECOG:

- statusul de performanţă ECOG 3 - pacientul este incapabil să desfăşoare activităţi casnice, este imobilizat în fotoliu sau pat peste 50% din timpul zilei, necesită sprijin pentru îngrijirea de bază (igienă şi/sau alimentaţie şi/sau mobilizare)

 

 

 

- statusul de performanţă ECOG 4 - pacientul este complet imobilizat la pat, dependent total de altă persoană pentru îngrijirea de bază (igienă, alimentaţie, mobilizare).

**) Nu poate fi mai mare de 90 de zile o dată în viaţă pentru îngrijiri paliative la domiciliu.

***) Se va completa cu numărul din registrul de consultaţii/foaie de observaţie.

*1) Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. .........../2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr.

400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015, cu modificările şi completările ulterioare

 

NOTĂ:

 1. Termenul de valabilitate a recomandării pentru îngrijiri paliative la domiciliu în vederea depunerii acesteia la casa de asigurări de sănătate este de 5 zile lucrătoare de la data emiterii recomandării.
 2. 2. Casele de asigurări de sănătate nu vor lua în calcul recomandările medicale în care este nominalizat furnizorul de îngrijiri paliative la domicil

 

ANEXA 31

 

CONDIŢIILE

acordării serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative la domiciliu şi modalităţile de plată ale acestora

 

ART. 1 (1) Serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu se acordă de către furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu, persoane fizice sau juridice autorizate şi evaluate în condiţiile legii pentru acordarea acestor tipuri de servicii, alţii decât medicii de familie, furnizori care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate pentru servicii de îngrijiri medicale la domiciliu. Serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu se acordă pe bază de recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu, ţinând seama de starea de sănătate a asiguratului şi de statusul de performanţă ECOG al acestuia.

(2) Recomandarea pentru efectuarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu se face de către medicii  de  specialitate  din  ambulatoriu,  inclusiv  medicii  de  familie  şi  de  către  medicii  de specialitate din spitale la externarea asiguraţilor, medici aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, conform modelului prezentat în anexa nr. 31 C la ordin, ca o consecinţă a actului medical propriu, în concordanţă cu diagnosticul stabilit şi în funcţie de patologia bolnavului şi statusul de performanţă ECOG al acestuia, cu precizarea acestui status.

Furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu, cu excepţia unităţii sanitare cu paturi care are organizată şi aprobată/avizată de Ministerul Sănătăţii structură de îngrijiri medicale la domiciliu pentru eficientizarea managementului cazurilor externate din spitalizare continuă, nu poate efectua servicii de îngrijiri medicale la domiciliu în baza recomandărilor emise de către medicii care au calitatea de reprezentanţi legali, medici care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizor, asociaţi, administratori ai unui furnizor de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, soţ/soţie sau rude până la gradul IV cu reprezentantul legal al furnizorului de îngrijiri medicale la domiciliu.

Furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu nu poate efectua servicii de îngrijiri medicale la domiciliu în baza recomandărilor emise de către medicii care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală  la  acelaşi  furnizor  de  îngrijiri  medicale  la  domiciliu  sau  la  același  furnizor  de  servicii medicale care are încheiate cu casele de asigurări de sănătate contracte și pentru asistența medicală primară, specialități clinice și reabilitare medicală.

Casele de asigurări de sănătate nu vor lua în calcul recomandările medicale în care este nominalizat furnizorul de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu şi nici recomandările medicale care nu cuprind o periodicitate/ritmicitate a serviciilor recomandate, în concordanţă cu diagnosticul stabilit şi în funcţie de patologia asiguratului şi statusul de performanţă ECOG al acestuia.

Medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate, inclusiv medicii de familie, recomandă îngrijiri medicale la domiciliu numai ca o consecinţă a consultaţiei medicale raportate la casa de asigurări de sănătate. În funcţie de statusul de performanţă ECOG, bolnavul poate fi:

 1. a) incapabil să desfăşoare activităţi casnice, este imobilizat în fotoliu sau pat peste 50% din timpul zilei, necesită sprijin pentru îngrijirea de bază (igienă şi/sau alimentaţie şi/sau mobilizare) - statusul de performanţă ECOG 3;
 2. b) complet imobilizat la pat, dependent total de altă persoană pentru îngrijirea de bază (igienă, alimentaţie, mobilizare) - statusul de performanţă ECOG 4.

(3) Recomandarea pentru îngrijiri medicale la domiciliu se consemnează de către medicul curant al pacientului în biletul de externare, la externarea acestuia, sau în registrul de consultaţii în ambulatoriu, asupra necesităţii efectuării îngrijirilor medicale.

ART. 2 (1) Lista serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu este prevăzută în anexa nr. 30 la ordin.

(2) Tariful pe caz pentru un episod de îngrijire la domiciliu se obţine înmulţind numărul de zile de îngrijire corespunzător unui episod de îngrijire la domiciliu cu tariful pe o zi de îngrijire la domiciliu. Tariful maximal pe o zi de îngrijire la domiciliu este de 55 lei, pentru îngrijirile acordate asiguraţilor cu status de performanţă ECOG 4 şi tariful maximal pentru o zi de îngrijire acordat

 

asiguraţilor cu status de performanţă ECOG 3 este de 50 lei. În tariful pe o zi de îngrijire sunt incluse costurile materialelor sanitare pentru realizarea serviciului de îngrijire la domiciliu. Prin o zi de îngrijire se înţelege efectuarea de către furnizor a minimum 1 vizită la domiciliu conform recomandării, pentru un asigurat.

Aceste tarife se aplică dacă pentru fiecare caz sunt recomandate minim 4 servicii pe caz din lista prevăzută în anexa nr. 30 la ordin, indiferent de numărul de servicii efectuate pe zi conform recomandării. În caz contrar, tariful pe o zi de îngrijire la domiciliu se reduce proporţional, în funcţie de numărul serviciilor recomandate, conform formulei:

 

Număr  servicii  recomandate  /  număr  minim  de  servicii  (4)  x  tariful  pe  zi  de  îngrijire corespunzător statusului de performanţă ECOG.

 

Tariful pe o zi de îngrijire la domiciliu stabilit conform celor de mai sus este prevăzut în decizia casei de asigurări de sănătate conform anexei 31 A la ordin.

(3) Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu se stabileşte  de  medicul  care  a  făcut  recomandarea,  cu  obligativitatea  precizării ritmicităţii/periodicităţii serviciilor, consemnate în formularul "Recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu", dar nu mai mult de 90 zile de îngrijiri/în ultimele 11 luni în mai multe etape (episoade de îngrijire). Un episod de îngrijire este de maxim 30 de zile de îngrijiri. Fiecare episod de îngrijire se recomandă utilizând un nou formular de recomandare. În situaţia în care, conform recomandării pentru îngrijiri medicale la domiciliu, îngrijirile nu sunt acordate în zile consecutive, la calcularea celor 90 de zile/în ultimele 11 luni se iau în calcul numai zilele în care s-au acordat îngrijirile.

(4) Numărul maxim de servicii care pot fi raportate de către furnizorul de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu are în vedere următoarele:

- timpul mediu/vizita la domiciliu pentru un pacient este de 1 oră;

- un program de lucru în medie de 8 ore/zi pentru personalul care acordă servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;

(5) În situaţia în care furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu întrerupe furnizarea de îngrijiri medicale la domiciliu unui asigurat din următoarele motive: decesul, internarea, asiguratul doreşte să renunţe la serviciile de îngrijire medicală la domiciliu din motive personale, furnizorul anunţă în scris - cu precizarea motivului, casa de asigurări de sănătate cu care este în relaţie contractuală, în termen  de  2  zile  lucrătoare  de  la  data  întreruperii  îngrijirilor  medicale  la  domiciliu.  Pentru  a beneficia din nou de îngrijiri medicale la domiciliu asiguratul reia procedura de aprobare de către casa de asigurări de sănătate a îngrijirilor medicale la domiciliu în limita numărului de zile prevăzut la alin. (3).

ART. 3 Furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu acordă servicii conform unui plan de îngrijiri stabilit în conformitate cu recomandările făcute de către medicii de familie, medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate şi medicii de specialitate din spital, zilnic, inclusiv sâmbăta, duminica şi în timpul sărbătorilor legale.

ART. 4 (1) Serviciile de îngrijiri paliative la domiciliu se acordă de către furnizorii de îngrijiri paliative la domiciliu, persoane fizice sau juridice autorizate şi evaluate în condiţiile legii pentru acordarea acestor tipuri de îngrijiri, alţii decât medicii de familie, care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate pentru acordarea de servicii de îngrijiri paliative la domiciliu.

(2) Furnizorii de îngrijiri paliative la domiciliu încheie contracte de îngrijiri paliative cu casele de asigurări de sănătate dacă fac dovada funcţionării cu personal de specialitate. Prin personal de specialitate se înţelege: medici cu atestat în îngrijiri paliative şi asistenţi medicali absolvenţi ai unui curs de îngrijiri paliative.

Pentru asigurarea calităţii serviciilor de îngrijiri paliative este necesară prezenţa unui medic cu atestat în îngrijiri paliative şi a unui asistent medical, cu un program de lucru care să asigure o normă întreagă pe zi atât pentru medic cât şi pentru asistentul medical. Pe lângă personalul de

 

specialitate,  la  nivelul  furnizorului  poate  funcţiona  şi  alt  personal:  psihologi,  kinetoterapeuţi, logopezi, îngrijitori.

(3) Serviciile de îngrijiri paliative la domiciliu se acordă pe bază de recomandare pentru îngrijiri paliative la domiciliu, asiguraţilor eligibili. Sunt consideraţi eligibili, pacienţii cu afecţiuni oncologice şi cei cu HIV/SIDA, cu speranţă limitată de viaţă şi cu status de performanţă ECOG 3 sau 4.

(4) Statusul de performanţă ECOG pentru care se acordă îngrijiri paliative la domiciliu este definit la art. 1 alin. (2).

(5) Recomandarea pentru efectuarea serviciilor de îngrijiri paliative la domiciliu se face de către medicii de specialitate cu specialităţi oncologie şi boli infecţioase, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 31 D la ordin, ca o consecinţă  a  actului  medical  propriu,  în  concordanţă  cu  diagnosticul  stabilit  şi  în  funcţie  de patologia bolnavului şi statusul de performanţă ECOG al acestuia, cu precizarea acestui status.

Furnizorul de îngrijiri paliative la domiciliu cu excepţia unităţii sanitare cu paturi care are organizată şi aprobată/avizată de Ministerul Sănătăţii structură de îngrijiri paliative la domiciliu pentru eficientizarea managementului cazurilor externate din spitalizare continuă, nu poate efectua servicii de îngrijiri paliative la domiciliu în baza recomandărilor emise de către medici care au calitatea de reprezentanţi legali, medici care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizor, asociaţi, administratori ai unui furnizor de servicii de îngrijiri paliative la domiciliu, soţ/soţie sau rude până la gradul IV cu reprezentantul legal al furnizorului de îngrijiri paliative la domiciliu.

Casele de asigurări de sănătate nu vor lua în calcul recomandările medicale în care este nominalizat furnizorul de servicii de îngrijiri paliative la domiciliu.

Furnizorul de îngrijiri paliative la domiciliu nu poate efectua servicii de îngrijiri paliative la domiciliu în baza recomandărilor emise de către medicii care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală  la  acelaşi  furnizor  de  îngrijiri  paliative  la  domiciliu  sau  la  același  furnizor  de  servicii medicale care are încheiate cu casele de asigurări de sănătate contracte și pentru asistența medicală primară, specialități clinice și reabilitare medicală.

Medicul  cu  atestat  în  îngrijiri  paliative  al  furnizorului  de  îngrijiri  paliative  la  domiciliu întocmeşte după prima vizită planul de îngrijire pe care îl comunică în maximum 3 zile lucrătoare la casa de asigurări de sănătate. În situaţia în care planul de îngrijire se modifică în funcţie de necesităţile pacientului, variaţiile planului de îngrijire sunt transmise casei de asigurări de sănătate odată cu raportarea lunară.

ART. 5 (1) Lista serviciilor de îngrijiri paliative la domiciliu este prevăzută în anexa nr. 30 la ordin.

(2) Tariful pe caz pentru un episod de îngrijire paliativă la domiciliu se obţine înmulţind numărul de zile de îngrijire corespunzător unui episod de îngrijire cu tariful pe o zi de îngrijire. Tariful maximal  pe  o  zi  de  îngrijire  paliativă  la  domiciliu  este  de  65  lei  pentru  îngrijirile  acordate asiguraţilor cu status de performanţă ECOG 4 şi tariful maximal pentru o zi de îngrijire acordată asiguraţilor cu status de performanţă ECOG 3 este de 60 lei.

În  tariful  pe  o  zi  de  îngrijire  sunt  incluse  costurile  materialelor  sanitare  pentru  realizarea serviciului de îngrijire paliativă la domiciliu. Prin o zi de îngrijire paliativă la domiciliu se înţelege efectuarea de către furnizor a minimum 1 vizită la domiciliu, conform recomandării pentru un asigurat.

Aceste tarife se aplică dacă pentru fiecare caz sunt recomandate minim 5 servicii din lista prevăzută în anexa nr. 30 la ordin, indiferent de numărul de servicii efectuate pe zi. În caz contrar, tariful se reduce proporţional, funcţie de numărul serviciilor recomandate, conform formulei:

 

Număr servicii recomandate / număr minim de servicii (5) x tariful/zi de îngrijire corespunzător statusului de performanţă ECOG

 

Tariful pe o zi de îngrijire paliativă la domiciliu stabilit conform celor de mai sus este prevăzut în decizia casei de asigurări de sănătate conform anexei 31 A la ordin şi rămâne nemodificat în situaţia

 

în care numărul serviciilor de îngrijiri paliative stabilite de medicul cu atestat în îngrijiri paliative al furnizorului de îngrijiri paliative la domiciliu, în cadrul planului de îngrijire prevăzut în anexa 31 B la ordin este mai mare faţă de cel prevăzut în recomandare, conform anexei 31 D la ordin.

(3) În situaţia în care numărul serviciilor de îngrijiri paliative stabilite de medicul cu atestat în îngrijiri paliative al furnizorului de îngrijiri paliative la domiciliu în cadrul planului de îngrijire conform anexei 31 B la ordin şi efectuate de furnizor, este mai mic faţă de numărul serviciilor recomandate, tariful prevăzut în decizie se reduce proporţional, în funcţie de numărul serviciilor cuprinse în cadrul planului de îngrijire, conform formulei:

Număr servicii cuprinse în cadrul planului de îngrijire / număr de servicii conform recomandării x tariful/zi de îngrijire corespunzător statusului de performanţă ECOG şi prevăzut în decizie.

(4) Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de îngrijiri paliative la domiciliu se stabileşte de către medicul care a făcut recomandarea, dar nu mai mult de 90 de zile de îngrijiri paliative o singură dată în viaţă. În situaţia în care îngrijirile nu sunt acordate în zile consecutive, la calcularea celor 90 de zile se iau în calcul numai zilele în care s-au acordat îngrijirile paliative.

ART. 6 (1) Furnizorii de servicii de îngrijiri paliative la domiciliu acordă servicii de îngrijiri paliative conform unui plan de îngrijiri stabilit de către medicul cu atestat în îngrijiri paliative şi asistentul medical care funcţionează la furnizorul respectiv, zilnic, inclusiv sâmbăta, duminica şi în timpul sărbătorilor legale.

Planul de îngrijire se stabileşte pe baza evaluării iniţiale a pacientului şi este revizuit în funcţie de necesităţile pacientului sau cel puţin o dată la 30 de zile. Modelul planului de îngrijire este cel prevăzut în anexa nr. 31 B la ordin.

Medicul cu atestat în îngrijiri paliative al furnizorului de îngrijiri paliative la domiciliu ajustează pachetul de servicii în funcţie de necesităţile pacientului; acestea se vor reflecta în Planul de îngrijire pentru servicii de îngrijiri paliative la domiciliu.

(2) Numărul maxim de servicii care pot fi raportate de către furnizorul de servicii de îngrijiri paliative are în vedere următoarele:

- timpul mediu/episod zilnic de îngrijiri pentru un pacient este 1 oră;

- un program de lucru în medie de 8 ore/zi pentru servicii de îngrijiri paliative, stabilit în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2);

În situaţia în care furnizorul de îngrijiri paliative întrerupe furnizarea de îngrijiri paliative unui asigurat din următoarele motive: decesul, internarea, în urma evaluării asiguratului se decide că acesta  nu  mai  este  eligibil,  asiguratul  doreşte  să  renunţe  la  serviciile  de  îngrijire  paliative  la domiciliu  din  motive  personale,  furnizorul  anunţă  în  scris  -  cu  precizarea  motivului,  casa  de asigurări de sănătate cu care este în relaţie contractuală, în termen de 2 zile lucrătoare de la data întreruperii îngrijirilor paliative.

Pentru a beneficia din nou de îngrijiri paliative, asiguratul reia procedura de aprobare de către casa de asigurări de sănătate a îngrijirilor paliative în limita numărului de zile prevăzut la art. 5 alin. (4), cu excepţia situaţiei în care întreruperea îngrijirilor paliative a survenit ca urmare a internării asiguratului, situaţie în care se suspendă episodul de îngrijiri paliative fără a fi necesară reluarea procedurii de aprobare de către casa de asigurări de sănătate.

ART.  7  (1)  Recomandarea  pentru  îngrijiri  medicale  la  domiciliu,  respectiv  pentru  îngrijiri paliative la domiciliu se eliberează în 3 exemplare, din care un exemplar rămâne la medic, care se ataşează la foaia de observaţie/fişa medicală, după caz. Un exemplar, împreună cu cererea de acordare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu, se depune de către asigurat, de către unul dintre membrii familiei (părinte, soţ/soţie, fiu/fiică), de o persoană împuternicită legal în acest sens sau de reprezentantul legal al asiguratului la casa de asigurări de sănătate la care se află în evidenţă asiguratul. Împuternicitul legal nu poate fi asociat/administrator/reprezentant legal/angajat într-o formă legală al unui furnizor de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu. Al treilea exemplar rămâne la asigurat, urmând a fi predat furnizorului de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu care îi va acorda serviciile respective, dacă cererea a fost aprobată, împreună cu decizia de acordare de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu.

 

Termenul de valabilitate a recomandării pentru îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu în vederea depunerii acesteia la casa de asigurări de sănătate este de 5 zile lucrătoare de la data emiterii recomandării.

(2) Pentru obţinerea deciziei de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu, asiguratul, unul dintre membrii familiei (părinte, soţ/soţie, fiu/fiică), o persoană împuternicită legal în acest sens sau reprezentantul legal al asiguratului depune o cerere la casa de asigurări de sănătate în evidenţele căreia se află asiguratul, actul de identitate (în copie), codul numeric personal - CNP/cod unic de asigurare, recomandarea pentru îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu şi declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că afecţiunea nu a apărut în urma unei boli profesionale, a unui accident de muncă sau sportiv. Pentru copiii în vârstă de până la 14 ani se ataşează recomandarea medicală cu specificarea domiciliului copilului şi certificatul de naştere (în copie) cu codul numeric personal - CNP/codul unic de asigurare.

Documentele depuse în copie sunt certificate pentru conformitate prin sintagma "conform cu originalul" şi prin semnătura asiguratului, unuia dintre membrii familiei (părinte, soţ/soţie, fiu/fiică), a persoanei împuternicite de acesta sau a reprezentantului legal al asiguratului.

(3) Casa de asigurări de sănătate analizează cererea şi recomandarea primită, în maximum două zile  lucrătoare  de  la  data  depunerii,  şi  este  obligată  să  ia  o  hotărâre  privind  acceptarea  sau respingerea cererii, iar cererea este aprobată în limita sumei prevăzute pentru această destinaţie. La analiza cererilor şi recomandărilor primite, casa de asigurări de sănătate va lua în considerare statusul de performanţă ECOG al asiguratului, concordanţa dintre diagnostic, status ECOG şi periodicitatea/ritmicitatea serviciilor recomandate şi numărul de zile de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu de care a beneficiat asiguratul în anul respectiv, astfel încât să nu depăşească numărul de zile prevăzut la art. 2 alin. (3), respectiv art. 5 alin. (4).

Respingerea cererii de către casa de asigurări de sănătate se face în scris şi motivat, cu indicarea temeiului legal. În cazul acceptării, cererea este supusă aprobării şi, respectiv, emiterii deciziei de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu, în limita sumei prevăzute cu această destinaţie. Decizia se expediază prin poştă sau se predă direct asiguratului, unuia dintre membrii familiei (părinte, soţ/soţie, fiu/fiică), persoanei împuternicite legal în acest sens sau reprezentantului legal al asiguratului, în maximum 24 de ore de la data emiterii acesteia.

(4) Asiguratul, unul dintre membrii familiei (părinte, soţ/soţie, fiu/fiică), o persoană împuternicită legal în acest sens sau reprezentantul legal al asiguratului, pe baza deciziei de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu emise de casa de asigurări de sănătate, se adresează unui furnizor de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu aflat în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate şi care este inclus în lista de furnizori, înscrisă pe versoul deciziei.

(5) Casa de asigurări de sănătate eliberează decizii pentru îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative care nu se suprapun ca perioadă de timp în care sunt acordate de către furnizor/furnizori aceste servicii.

ART. 8 Furnizorul de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu completează pentru fiecare asigurat căruia îi acordă servicii o fişă de îngrijire care conţine datele de identitate ale acestuia, tipul serviciilor de îngrijiri medicale/îngrijiri paliative acordate, data şi ora la care acestea  au  fost  efectuate,  durata,  semnătura  asiguratului, a unuia  dintre  membrii  familiei (părinte, soţ/soţie, fiu/fiică), a persoanei împuternicite legal de acesta sau a reprezentantului legal al asiguratului, care confirmă efectuarea acestor servicii, semnătura persoanei care a furnizat serviciul medical, precum şi evoluţia stării de sănătate.

ART. 9 (1) În baza fişelor de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu, pentru serviciile de îngrijire acordate în decursul unei luni calendaristice, furnizorul întocmeşte factura lunară şi desfăşurătorul lunar al serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu aprobate.

(2) Furnizorul depune la casele de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală factura lunară însoţită de desfăşurătorul serviciilor efectuate, în luna următoare celei pentru care se face decontarea, însoţită de copiile planurilor de îngrijiri paliative la domiciliu, după caz, până la

 

data prevăzută în contractul de furnizare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu încheiat cu casa de asigurări de sănătate.

(3) Decontarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu se face lunar în funcţie de numărul de zile de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu realizat, raportat şi validat, în limita numărului de zile aprobat de casa de asigurări de sănătate pentru fiecare caz aprobat şi de tariful pe zi de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu.

ART. 10 (1) Pentru încadrarea în fondul aprobat pentru acordarea de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu şi asigurarea accesului asiguraţilor la aceste servicii, casele de asigurări de sănătate vor analiza lunar numărul de cereri, respectiv numărul de decizii privind aprobarea acordării serviciilor emise în luna anterioară, alcătuind, după caz, liste de prioritate pentru asiguraţi.

(2) Criteriile de prioritate, precum şi cele pentru soluţionarea listelor de prioritate ţin cont de data înregistrării cererilor la casa de asigurări de sănătate, de tipul şi stadiul afecţiunii pentru care a fost efectuată recomandarea şi de nivelul de dependenţă al bolnavului, se stabilesc de către serviciul medical al casei de asigurări de sănătate, cu avizul Consiliului de administraţie, se aprobă prin decizie de către preşedintele-director general şi se publică pe pagina web a acesteia.

(3) Modelul unic de decizie pentru aprobarea acordării de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu emisă de casele de asigurări de sănătate este prevăzut în anexa  nr.  31  A  la  ordin.  Casele  de  asigurări  de  sănătate  întocmesc  un  centralizator  zilnic  al deciziilor emise care va conține în mod obligatoriu semnăturile conducerii, viza juridică și viza de control financiar preventiv, pe fiecare pagină.

(4) Termenul de valabilitate al deciziei pentru aprobarea acordării de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu în vederea depunerii acesteia la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu este de 10 zile lucrătoare de la data emiterii acesteia de către casele de asigurări de sănătate.

ART. 11 În situaţia în care un asigurat beneficiază atât de îngrijiri medicale la domiciliu cât şi de îngrijiri paliative la domiciliu, numărul total de zile de îngrijire nu poate fi mai mare de 90 de zile în ultimele 11 luni.

ART. 12 Casele de asigurări de sănătate şi direcţiile de sănătate publică au obligaţia de a organiza trimestrial (sau ori de câte ori este nevoie) întâlniri cu furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri  paliative  la  domiciliu  pentru  a  analiza  aspecte  privind  calitatea  serviciilor, precum şi respectarea prevederilor actelor normative în vigoare. Acestea vor informa asupra modificărilor apărute în actele normative şi vor stabili împreună cu furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu, măsurile ce se impun pentru îmbunătăţirea activităţii.

Neparticiparea furnizorilor la aceste întâlniri nu îi exonerează de răspunderea nerespectării hotărârilor luate cu acest prilej.

ART. 13 Medicii care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu, care prescriu substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope pentru terapia durerii, respectă prevederile legale în vigoare privind condiţiile de prescriere a medicamentelor.

 

ANEXA 32

- model -

 

CONTRACT DE FURNIZARE

de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu

 

 1. Părţile contractante

Casa de asigurări de sănătate ..........................., cu sediul în municipiul/oraşul ....................., str.

................... nr. ......., judeţul/sectorul ......................, telefon .............., fax ................., reprezentată prin preşedinte - director general ................

şi

Furnizorul de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu:

reprezentat prin: ...........................................

Persoana    fizică/juridică    ...........................................    având    sediul    în    municipiul/oraşul

.......................,  str.  ....................  nr.  ......,  bl.  ......,  sc.  ......,  et.  .....,  ap.  .........,  judeţul/sectorul

....................., telefon ......................, fax .................., adresă e-mail ..............................

 1. Obiectul contractului

ART. 1 Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu, conform Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 –

2015, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei   Naţionale   de   Asigurări   de   Sănătate   nr.   ............../2015   pentru   aprobarea   Normelor metodologice  de  aplicare  în  anul  2015  a  H.G.  nr.  400/2014,  cu  modificările  şi  completările ulterioare.

III. Serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu furnizate

ART. 2 Furnizorul prestează servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu asiguraţilor, cuprinse în anexa nr. 30 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei   Naţionale   de   Asigurări   de   Sănătate   nr.   ............../2015   pentru   aprobarea   Normelor metodologice  de  aplicare  în  anul  2015  a  H.G.  nr.  400/2014,  cu  modificările  şi  completările ulterioare.

ART. 3 Serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu furnizate sunt cele aprobate de casa de asigurări de sănătate, respectiv cele prevăzute în planul de îngrijiri paliative la domiciliu.

 1. Durata contractului

ART. 4 Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la data de 31 decembrie 2015. ART. 5 Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părţilor pe toată durata de

aplicabilitate a H.G. nr. 400/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

 1. Obligaţiile părţilor
 2. Obligaţiile casei de asigurări de sănătate

ART. 6 Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii:

 1. a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu autorizaţi şi evaluaţi, pentru serviciile pentru care fac dovada funcţionării cu personal de specialitate şi să facă publice în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor, prin afişare pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate, lista nominală a acestora şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora, conform legii;
 2. b) să deconteze furnizorilor de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu, la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoţită de documente justificative prezentate atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, contravaloarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative

 

la  domiciliu  contractate,  efectuate,  raportate  şi  validate,  pentru  furnizorii  care  au  semnătură electronică extinsă raportarea în vederea decontării se face numai în format electronic;

 1. c) să informeze furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu cu   privire   la   condiţiile   de   contractare   a   serviciilor   de   îngrijiri   medicale   la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu suportate din Fond şi decontate de casele de asigurări de sănătate, precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative, prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate; să informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la documentele comunitare în vigoare, precum şi despre acordurile,  înţelegerile,  convenţiile  sau  protocoalele  internaţionale  cu  prevederi  în  domeniul sănătăţii, prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate;
 2. d) să informeze în prealabil în termenul prevăzut la 10 alin. (1) din textul H.G. nr. 400/2014, cu modificările şi completările ulterioare, furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu şi cu privire la orice intenţie de schimbare în modul de acordare a acestora, prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate, precum şi prin e-mail la adresele comunicate oficial de către furnizori, cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative;
 3. e) să înmâneze la data finalizării controlului procesele-verbale de constatare furnizorilor de servicii medicale sau, după caz, să le comunice acestora notele de constatare întocmite în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării controlului; în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia, notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casele de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, la casa de asigurări de sănătate;
 4. f) să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii de îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative la domiciliu sumele reprezentând contravaloarea acestor servicii, în situaţia în care nu au fost îndeplinite condiţiile pentru ca asiguraţii să beneficieze de aceste servic Sumele astfel obţinute se utilizează conform prevederilor legale în vigoare;
 5. g) să deducă spre soluţionare organelor abilitate soluţionarea situaţiilor în care se constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori, pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe propria răspundere;
 6. h) să comunice în format electronic furnizorilor motivarea, cu privire la erorile de raportare şi refuzul decontării anumitor servicii; în situaţia în care se constată ulterior că refuzul decontării unor servicii a fost nejustificat, sumele neachitate se vor regulariza.

 

 1. Obligaţiile furnizorului de servicii de îngrijiri la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu

ART. 7 Furnizorul de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu are următoarele obligaţii:

 1. a) să respecte criteriile de calitate a serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu furnizate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 2. b) să informeze asiguraţii cu privire la obligaţiile furnizorului de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative la domiciliu ale asiguratului referitoare la actul medical;
 3. c) să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi precum şi intimitatea şi demnitatea acestora; să asigure securitatea în procesul de transmitere a tuturor datelor cu caracter personal;
 4. d) să factureze lunar, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, activitatea realizată conform contractelor de furnizare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu; factura este însoţită de copiile planurilor de îngrijiri paliative la domiciliu, după caz, și documentele justificative privind activităţile realizate în mod distinct, conform prevederilor G. nr.  400/2014,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare  şi  ale  Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ............../2015 pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  în  anul  2015  a  H.G.  nr.  400/2014,  cu

 

modificările şi completările ulterioare, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă factura şi documentele justificative se transmit numai în format electronic;

 1. e) să raporteze caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa de îngrijiri medicale  la domiciliu/îngrijiri  paliative  la  domiciliu,  potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă raportarea se face numai în format electronic;
 2. f) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a furnizorului de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu;
 3. g) să respecte programul de lucru şi să îl comunice caselor de asigurări de sănătate, în baza unui formular al cărui model este prevăzut în anexa 44 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale  de  Asigurări  de  Sănătate  nr.  ............../2015  pentru  aprobarea Normelor  metodologice  de  aplicare  în  anul  2015  a  H.G.  nr.  400/2014,  cu  modificările  şi completările ulterioare, program asumat prin contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate;
 4. h) să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale, în maximum 5 zile lucrătoare de la data  producerii  modificării,  şi  să  îndeplinească  în  permanenţă  aceste  condiţii  pe  durata derulării contractelor;
 5. i) să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate;
 6. j) să asigure acordarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu asiguraţilor fără nicio discriminare;
 7. k) să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală, precum şi datele de contact ale acesteia: adresă, telefon, fax, e-mail, pagină web;
 8. l) să utilizeze sistemul de raportare în timp real, începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune;
 9. m) să asigure acordarea de asistenţă medicală necesară beneficiarilor formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România; să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale;
 10. n) să utilizeze platforma informatică din asigurările de sănătate. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic, acesta trebuie să fie compatibil cu sistemele informatice din platforma informatică din asigurările de sănătate, caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor;
 11. o) să asigure acordarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu prevăzute în pachetul de servicii de bază;
 12. p) să reînnoiască, pe toată perioada de derulare a contractului, dovada de evaluare a furnizorului, dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor, dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor;
 13. q) să nu încaseze sume pentru serviciile de îngrijiri furnizate, prevăzute în pachetul de servicii și pentru actele administrative inclusiv cele necesare acordarii serviciilor și pentru care nu este prevăzută o reglementare în acest sens, servicii de îngrijiri prevăzute în recomandare;
 14. r) să acorde asiguraţilor servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu, conform recomandărilor medicilor, aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, ca o consecinţă a actului medical propriu, în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale  de  Asigurări  de  Sănătate    ............../2015  pentru  aprobarea Normelor  metodologice  de  aplicare  în  anul  2015  a  H.G.  nr.  400/2014,  cu  modificările  şi completările ulterioare. Modelul formularului de recomandare este stabilit în anexa nr. 31 C/31 D la Ordinul  ministrului  sănătăţii  şi  al  preşedintelui  Casei  Naţionale  de  Asigurări  de  Sănătate  nr.

 

............../2015    pentru aprobarea Normelor metodologice  de aplicare  în anul  2015  a  H.G.  nr.

400/2014, cu modificările şi completările ulterioare. Recomandarea pentru îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative la domiciliu se face în concordanţă cu diagnosticul stabilit şi în funcţie de patologia bolnavului şi statusul de performanţă ECOG al acestuia, cu precizarea activităţilor zilnice pe care asiguratul nu le poate îndeplini în condiţiile prevăzute în anexa nr. 31 la Ordinul  ministrului  sănătăţii  şi  al  preşedintelui  Casei  Naţionale  de  Asigurări  de  Sănătate  nr.

............../2015  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  în  anul  2015  a  H.G.  nr.

400/2014, cu modificările şi completările ulterioare. Furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu/de îngrijiri paliative la domiciliu cu excepţia unităţii sanitare cu paturi care are organizată şi aprobată/avizată de Ministerul Sănătăţii structură de îngrijiri medicale la domiciliu pentru eficientizarea managementului cazurilor externate din spitalizare continuă, nu poate efectua servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu în baza recomandărilor emise de către medicii care au calitatea de reprezentanţi legali, medici care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizor, asociaţi, administratori ai unui furnizor de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu şi de îngrijiri paliative, soţ/soţie sau rude până la gradul IV cu reprezentantul legal al furnizorului de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu.

Casele de asigurări de sănătate nu vor lua în calcul recomandările medicale în care este nominalizat furnizorul de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/furnizorul de îngrijiri paliative la domiciliu. Casele de asigurări de sănătate nu vor lua în calcul recomandările medicale pentru îngrijiri medicale la domiciliu care nu cuprind o periodicitate/ritmicitate a serviciilor recomandate, în concordanţă cu diagnosticul stabilit şi în funcţie de patologia asiguratului şi statusul de performanţă ECOG al acestuia. În cazul nerespectării acestei prevederi contractul cu furnizorul de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu şi de îngrijiri paliative la domiciliu se reziliază;

 1. s) să nu modifice sau să nu întrerupă din proprie iniţiativă schema de îngrijire recomandată, pentru furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu;

ş) să comunice direct, în scris, atât medicului care a recomandat îngrijirile medicale la domiciliu şi îngrijirile paliative la domiciliu, cât şi medicului de familie al asiguratului evoluţia stării de sănătate a acestuia;

 1. t) să ţină evidenţa serviciilor de îngrijiri medicale şi îngrijiri paliative la domiciliu furnizate la domiciliul asiguratului, în ceea ce priveşte tipul serviciului acordat, data şi ora acordării, durata, evoluţia stării de sănătate;

ţ) să urmărească prezentarea la controlul medical a asiguratului pe care l-a îngrijit, în situaţia în care acest lucru a fost solicitat de medicul care a făcut recomandarea, şi să nu depăşească din proprie iniţiativă perioada de îngrijire la domiciliu, care nu poate fi mai mare decât cea stabilită prin anexa nr. 31 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ............../2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015   a H.G. nr. 400/2014, cu modificările şi completările ulterioare;

 1. u) să acorde servicii conform unui plan de îngrijiri, în conformitate cu recomandările stabilite zilnic, inclusiv sâmbăta, duminica şi în timpul sărbătorilor legale, în condiţiile stabilite prin anexa nr. 31 B la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

............../2015  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  în  anul  2015  a  H.G.  nr.

400/2014, cu modificările şi completările ulterioare;

 1. v) să solicite începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate acest document/ adeverința de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul național din motive religioase sau de conștiință/adeverința înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card national duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul și să le utilizeze în vederea acordării serviciilor medicale; serviciile medicale din pachetul de bază, acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate;
 2. w) să utilizeze prescripţia medicală pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope în terapia durerii, care este formular cu regim special, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare, dacă medicii care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizorul de

 

îngrijiri  medicale  la  domiciliu/îngrijiri  paliative  la  domiciliu  prescriu  substanţe  şi  preparate stupefiante  şi  psihotrope  pentru terapia  durerii;  medicii  au  obligația  să  informeze  în  prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie. x) să introducă în sistemul informatic toate prescripţiile medicale prescrise pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope în terapia durerii  în termen de maximum 30 de

zile calendaristice de la data prescrierii.

 1. y) să completeze  formularele  cu  regim  special  utilizate  în  sistemul  de  asigurări  sociale  de sănătate, respectiv prescripţia medicală pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. În cazul nerespectării acestei obligaţii, casele de asigurări de sănătate recuperează de la furnizori contravaloarea medicamentelor prescrise, ce au fost eliberate de alţi furnizori în baza acestor  formulare  şi  decontate  de  casele  de  asigurări  de  sănătate  din  Fond;  să  completeze formularele electronice menţionate anterior, de la data la care acestea se implementează;
 2. z) să recomande asiguraţilor substanţele şi preparatele stupefiante şi psihotrope în terapia durerii, cu respectarea condiţiilor privind modalităţile de prescriere a medicamentelor, conform prevederilor legale în vigoare;
 3. aa) să verifice calitatea de asigurat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 4. ab) să folosească  on-line  sistemul  național  al  cardului  de  asigurări  sociale  de  sănătate  din platforma informatică a asigurărilor de sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicația cu sistemul informatic, se utilizează sistemul off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispoziţiilor Legii 455/2001 privind semnătura electronică, republicată. Serviciile medicale înregistrate off-line, se transmit în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în maximum 72 de ore de la momentul acordării serviciului medical, pentru serviciile acordate în luna pentru care se face raportarea. Serviciile medicale din pachetul  de  bază  acordate  în  alte  condiţii  decât  cele  menţionate  anterior  nu  se  decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate; prevederile sunt valabile și în situațiile în care se  utilizează adeverința de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul național din motive religioase sau de conștiință/adeverința înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card national duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul în vederea acordării serviciilor medicale.

 

 1. Modalităţi de plată

ART. 8 (1) Modalitatea de plată a furnizorilor de îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative la domiciliu este tariful pe caz. Prin caz se înţelege totalitatea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative acordate asiguraţilor pentru un episod de îngrijire.

(2) Tariful pe caz pentru un episod de îngrijire la domiciliu decontat de casa de asigurări de sănătate se stabileşte prin înmulţirea tarifului pe zi cu numărul de zile de îngrijire corespunzător unui episod de îngrijire la domiciliu.

Tariful maximal pe o zi de îngrijire la domiciliu este de 55 lei, pentru îngrijirile acordate asiguraţilor cu status de performanţă ECOG 4 şi tariful maximal pentru o zi de îngrijire acordat asiguraţilor cu status de performanţă ECOG 3 este de 50 lei. În tariful pe o zi de îngrijire sunt incluse costurile materialelor sanitare pentru realizarea serviciului de îngrijire la domiciliu. Prin o zi de îngrijire se înţelege efectuarea de către furnizor a minimum 1 vizită la domiciliu conform recomandării, pentru un asigurat.

Aceste tarife se aplică dacă pentru fiecare caz sunt recomandate minim 4 servicii pe caz din lista prevăzută în anexa nr. 30 la ordin, indiferent de numărul de servicii efectuate pe zi conform recomandării. În caz contrar, tariful pe o zi de îngrijire la domiciliu se reduce proporţional, în funcţie de numărul serviciilor recomandate, conform formulei:

 

Nr. servicii recomandate / nr. minim de servicii (4) x tariful pe zi de îngrijire corespunzător statusului de performanţă ECOG.

 

Tariful pe o zi de îngrijire la domiciliu stabilit conform celor de mai sus este prevăzut în decizia casei de asigurări de sănătate conform anexei nr. 31 A la ordin.

Tariful nu este element de negociere între părţi.

Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu este de cel mult 90 de zile de îngrijiri/în ultimele 11 luni în mai multe etape - episoade de îngrijire. Un episod de îngrijire este de maxim 30 de zile de îngrijiri. Fiecare episod de îngrijire se recomandă utilizând un nou formular de recomandare. În situaţia în care, conform recomandării pentru îngrijiri medicale la domiciliu, îngrijirile nu sunt acordate în zile consecutive, la calcularea celor 90 de zile/în ultimele 11 luni se iau în calcul numai zilele în care s-au acordat îngrijirile.

(3) Tariful pe caz pentru un episod de îngrijire paliativă la domiciliu decontat de casa de asigurări de sănătate se stabileşte prin înmulţirea tarifului pe zi cu numărul de zile de îngrijire corespunzător unui episod de îngrijire paliativă la domiciliu.

Tariful maximal pe o zi de îngrijire paliativă la domiciliu este de 65 lei pentru îngrijirile acordate asiguraţilor cu status de performanţă ECOG 4 şi tariful maximal pentru o zi de îngrijire acordată asiguraţilor cu status de performanţă ECOG 3 este de 60 lei.

În  tariful  pe  o  zi  de  îngrijire  sunt  incluse  costurile  materialelor  sanitare  pentru  realizarea serviciului de îngrijire paliativă la domiciliu. Prin o zi de îngrijire paliativă la domiciliu se înţelege efectuarea de către furnizor a minimum 1 vizită la domiciliu, conform   recomandării pentru un asigurat.

Aceste tarife se aplică dacă pentru fiecare caz sunt recomandate minim 5 servicii din lista prevăzută în anexa nr. 30 la ordin, indiferent de numărul de servicii efectuate pe zi. În caz contrar, tariful se reduce proporţional, funcţie de numărul serviciilor recomandate, conform formulei:

 

Număr servicii recomandate / număr minim de servicii (5) x tariful/zi de îngrijire corespunzător statusului de performanţă ECOG.

 

Tariful pe o zi de îngrijire paliativă la domiciliu stabilit conform celor de mai sus este prevăzut în decizia casei de asigurări de sănătate conform anexei nr. 31 A la ordin şi rămâne nemodificat în situaţia în care numărul serviciilor de îngrijiri paliative stabilite de medicul cu atestat în îngrijiri paliative al furnizorului de îngrijiri paliative la domiciliu, în cadrul planului de îngrijire prevăzut în anexa nr. 31 B la ordin este mai mare faţă de cel prevăzut în recomandare, conform anexei nr. 31 D la ordin.

(3) În situaţia în care numărul serviciilor de îngrijiri paliative stabilite de medicul cu atestat în îngrijiri paliative al furnizorului de îngrijiri paliative la domiciliu în cadrul planului de îngrijire conform anexei nr. 31 B la ordin şi efectuate de furnizor, este mai mic faţă de numărul serviciilor recomandate, tariful prevăzut în decizie se reduce proporţional, în funcţie de numărul serviciilor cuprinse în cadrul planului de îngrijire, conform formulei:

 

Număr servicii cuprinse în cadrul planului de îngrijire / număr de servicii conform recomandării x tariful/zi de îngrijire corespunzător statusului de performanţă ECOG şi prevăzut în decizie.

 

Tariful nu este element de negociere între părţi.

Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de îngrijiri paliative la domiciliu este de cel mult 90 de zile de îngrijiri paliative o singură dată în viaţă. În situaţia în care îngrijirile nu sunt acordate în zile consecutive, la calcularea celor 90 de zile se iau în calcul numai zilele în care s-au acordat îngrijirile paliative.

(4) Numărul maxim de servicii care pot fi raportate de către furnizorul de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu are în vedere următoarele:

- timpul mediu/vizita la domiciliu pentru un pacient este de 1 oră;

- un program de lucru în medie de 8 ore/zi pentru personalul care acordă servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;

 

În situaţia în care furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu întrerupe furnizarea de îngrijiri medicale la domiciliu unui asigurat din următoarele motive: decesul, internarea, asiguratul doreşte să renunţe la serviciile de îngrijire medicală la domiciliu din motive personale; furnizorul anunţă în scris - cu precizarea motivului, casa de asigurări de sănătate cu care este în relaţie contractuală, în termen de 2 zile lucrătoare de la data întreruperii îngrijirilor medicale la domiciliu.

(5) Numărul maxim de servicii care pot fi raportate de către furnizorul de servicii de îngrijiri paliative are în vedere următoarele:

- timpul mediu/episod zilnic de îngrijiri pentru un pacient este 1 oră;

- un program de lucru în medie de 8 ore/zi pentru servicii de îngrijiri paliative, stabilit în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din anexa nr. 31 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui  Casei  Naţionale  de  Asigurări  de  Sănătate  nr.  ............../2015  pentru  aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015   a H.G. nr. 400/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

În situaţia în care furnizorul de îngrijiri paliative întrerupe furnizarea de îngrijiri paliative unui asigurat din următoarele motive: decesul, internarea, în urma evaluării asiguratului se decide că acesta  nu  mai  este  eligibil,  asiguratul  doreşte  să  renunţe  la  serviciile  de  îngrijire  paliative  la domiciliu  din  motive  personale;  furnizorul  anunţă  în  scris  -  cu  precizarea  motivului,  casa  de asigurări de sănătate cu care este în relaţie contractuală, în termen de 2 zile lucrătoare de la data întreruperii îngrijirilor paliative.

(6) Decontarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu se face lunar în funcţie de numărul de zile de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu realizat, raportat şi validat, în limita numărului de zile aprobat de casa de asigurări de sănătate pentru fiecare caz aprobat şi de tariful pe zi de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu.

(7) În situaţia în care un asigurat beneficiază atât de îngrijiri medicale la domiciliu cât şi de îngrijiri paliative la domiciliu, numărul total de zile de îngrijire nu poate fi mai mare de 90 de zile în ultimele 11 luni.

ART. 9 (1) Documentele pe baza cărora se face decontarea se depun/transmit la casa de asigurări de sănătate până la data de ............. ale fiecărei luni următoare celei pentru care se face decontarea.

(2) Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentantului legal al furnizorului.

Clauze speciale - se completează pentru fiecare persoană fizică sau juridică cu care s-a încheiat contractul ................................. .

VII. Calitatea serviciilor de îngrijiri medicale/îngrijiri paliative la domiciliu

ART. 10 Serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu furnizate în baza prezentului contract trebuie să respecte criteriile de calitate a serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu furnizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

VIII. Răspunderea contractuală

ART. 11 Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpă datorează daune-interese. ART. 12 Reprezentantul legal al furnizorului de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri

paliative la domiciliu sau persoana fizică furnizor de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu este direct răspunzător/răspunzătoare de corectitudinea datelor raportate. În caz contrar se aplică prevederile legislaţiei în vigoare.

 1. Clauză specială

ART. 13 Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia, este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, marile inundaţii, embargo.

Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ, respectiv municipiul Bucureşti, prin care să se certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore şi, de

 

asemenea, de la încetarea acestui caz. Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen.

În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului.

 1. Încetarea, rezilierea şi suspendarea contractului

ART. 14 Contractul de furnizare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative la domiciliu se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri ca urmare a constatării următoarelor situaţii:

 1. a) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice;
 2. b) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a autorizaţiei de funcţionare/autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar, respectiv de la încetarea valabilităţii acestora;
 3. c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a dovezii de evaluare a furnizorului;
 4. d) nerespectarea termenelor de depunere/transmitere a facturilor însoţite de copiile planurilor de îngrijiri paliative la domiciliu, după caz, şi de documentele justificative privind activităţile realizate conform contractului, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor realizate, pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru, respectiv 3 luni într- un an;
 5. e) refuzul furnizorilor  de  a  pune  la  dispoziţia  organelor  de  control  ale  Casei  Naţionale  de Asigurări de Sănătate şi ale caselor de asigurări de sănătate ca urmare a cererii în scris a documentelor solicitate privind actele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor furnizate conform contractelor încheiate între furnizori şi casele de asigurări de sănătate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fond, precum şi documentele medicale şi administrative existente la nivelul entităţii controlate şi necesare actului de control;
 6. f) la a doua constatare a faptului că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate, cu recuperarea contravalorii acestor servicii;
 7. g) odată cu prima constatare după aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 15 alin. (1), (2) și (3), pentru fiecare situaţie;
 8. h) în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 7 q), r), s) şi u). ART. 15

(1) În cazul în care se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 7 lit. a) - c), e) - o), ş), t), v), w), z) și aa) se aplică următoarele sancţiuni:

 1. a) la prima constatare, avertisment scris;
 2. b) la a doua constatare se diminuează cu 10% suma cuvenită pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii.

(2) În cazul în care în derularea contractului se constată, în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării  acestora nu au fost efectuate - cu recuperarea contravalorii acestor servicii, se diminuează cu 10% suma cuvenită pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii.

(3) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiei de la art.7 lit. x), la prima constatare se diminuează cu 10% suma cuvenită pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii;  la  a  doua  constatare  se  diminuează  cu  20%  suma  cuvenită  pentru  luna  în  care  s-au înregistrat aceste situaţii;

(4) Pentru punerea în aplicare a sancţiunii prevăzute la alin. (3), nerespectarea obligaţiei de la art.

7 lit. x) se constată de casele de asigurări de sănătate prin compararea pentru fiecare medic prescriptor aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, a componentei prescriere cu

 

componenta eliberare pentru prescripţiile medicale cu regim special unic pe ţară pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope.

(5) Reţinerea sumelor potrivit alin. (1), (2) şi (3) se face din prima plată ce urmează a fi efectuată, pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.

(6) Recuperarea sumelor potrivit prevederilor alin. (1), (2) şi (3) se face prin plata directă sau executare silită, pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.

(7) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. (1), (2) şi (3) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare cu aceeaşi destinaţie.

ART.  16  (1)  Contractul  de  furnizare  de  servicii  de  îngrijiri  medicale  la  domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu încetează în următoarele situaţii:

 1. a) de drept la data la care a intervenit una din următoarele situaţii:

a1) furnizorul de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative la domiciliu îşi încetează activitatea în raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală;

a2) încetare prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, desfiinţare sau reprofilare a furnizorului de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu, după caz;

a3) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate;

 1. b) din motive imputabile furnizorului, prin reziliere;
 2. c) acordul de voinţă al părţilor;
 3. d) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu sau al casei de asigurări de sănătate, printr-o notificare scrisă, cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului, cu indicarea motivului şi a temeiului legal;
 4. e) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate printr-o notificare scrisă privind expirarea termenului de suspendare a contractului în condiţiile art. 17 lit. a), cu excepţia revocării dovezii de evaluare a furnizorului.

(2) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate a încetat prin reziliere ca urmare a nerespectării obligaţiilor contractuale asumate de furnizori prin contractul încheiat,  casele  de  asigurări  de  sănătate  nu  vor  mai  intra  în  relaţii  contractuale  cu  furnizorii respectivi până la următorul termen de contractare, dar nu mai puţin de 6 luni de la data încetării contractului.

(3) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate se modifică prin excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acestuia la furnizorii respectivi, din motive imputabile acestora şi care au condus la nerespectarea obligaţiilor contractuale de către furnizor, casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt  contract  de  acelaşi  tip  a  persoanei/persoanelor  respective  până  la  următorul  termen  de contractare, dar nu mai puţin de 6 luni de la data modificării contractului.

(4) După reluarea relaţiei contractuale, în cazul în care noul contract se reziliază/se modifică, din motive imputabile furnizorilor sau persoanelor prevăzute la alin. (3), casele de asigurări de sănătate nu vor mai încheia contracte de acelaşi tip cu furnizorii respectivi, respectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. (3) în contractele încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la încetarea/modificarea contractului.

ART. 17 Contractul de furnizare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu se suspendă la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii:

 1. a) încetarea valabilităţii sau revocarea de către autorităţile competente a oricăruia dintre documentele prevăzute la ar 118 alin. (1) lit. a) - c) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 400/2014, cu modificările şi completările ulterioare şi nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 7 lit. p), cu condiţia ca furnizorul  să  facă  dovada  demersurilor  întreprinse  pentru  actualizarea  acestuia;

 

suspendarea operează pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilităţii/revocării acestuia;

 1. b) în cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente, până la încetarea cazului de forţă  majoră,  dar  nu  mai  mult  de  6  luni,  sau  până  la  data  ajungerii  la  termen  a contractului;
 2. c) la solicitarea furnizorului sau la constatarea casei de asigurări de sănătate, pentru motive obiective, independente de  voinţa  furnizorilor  şi  care  determină  imposibilitatea  desfăşurării activităţii furnizorului pe o perioadă limitată de timp, după caz pe bază de documente justificative;
 3. d) nerespectarea de către furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu a obligaţiei de plată a contribuţiei la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, constatată de către casele de asigurări de sănătate ca urmare a controalelor efectuate la furnizori, până la data la care aceştia îşi achită obligaţiile la zi sau până la data ajungerii la termen a contractului; suspendarea se face după 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurări de sănătate a efectuat ultima plată către furnizo

ART. 18 Situaţiile prevăzute la art. 14 şi la art. 16 alin. (1) lit. a) subpct. a2) şi a3) se constată de casa  de  asigurări  de  sănătate  din  oficiu,  prin  organele  sale  abilitate,  sau  la  sesizarea  oricărei persoane interesate.

Situaţiile prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. a) subpct. a1) se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului.

XII. Corespondenţa

ART. 19 Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul părţilor - sediul casei de asigurări de sănătate şi la sediul furnizorului de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu declarat în contract.

Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante modificările survenite.

XIII. Modificarea contractului

ART. 20 Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord bilateral, la iniţiativa oricărei părţi contractante, sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin ..... zile calendaristice înaintea datei la care se doreşte modificarea.

Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi este anexă a acestui contract. ART. 21 În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării  prezentului  contract,  clauzele  contrare  se  vor  modifica  şi  se  vor  completa  în  mod

corespunzător.

ART. 22 Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai mult cu putinţă spiritului contractului.

XIV. Soluţionarea litigiilor

ART. 23 (1) Litigiile legate de încheierea, derularea şi încetarea prezentului contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.

(2) Litigiile nesoluţionate pe cale amiabilă dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin. (1) se soluţionează de către Comisia de arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau de către instanţele de judecată, după caz.

 1. Alte clauze

..........................................................................

..........................................................................

Prezentul contract de furnizare a serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat azi .............., în două exemplare a câte ......... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE        FURNIZOR DE ÎNGRIJIRI MEDICALE

LA DOMICILIU/ÎNGRIJIRI PALIATIVE LA DOMICILIU

 

Preşedinte - director general,       Reprezentant legal,

..............................       ...................

 

Director executiv al Direcţiei economice,

.........................................

 

Director executiv al Direcţiei relaţii contractuale,

.........................................

 

Vizat

Juridic, Contencios

Extras din Norme Coca 2015

 • Newsletter

 • Medical Forum Targu Mures 24-25 aprilie 2024
  (Eveniment cu prezenta fizica) • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro