Medical Forum Targu Mures 22-23.03.2023

Noi reguli privind concediile medicale au intrat in vigoare- ian 2016

 

[vc_row][vc_column width="1/1"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/1"][vc_tabs][vc_tab title="CONCEDII MEDICALE" tab_id="1381834724-1-2"][vc_column_text]

IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE

 CERERE TIP PRELUNGIRE2014 CONVENTIE

PRELUGIRE CONVENTII CONCEDII MEDICALE PENTRU ANUL 2014

...........................................................................................................

concedii medicale legislatie
Termenele de acordare a concediilor medicale. Atentie la exceptiile prevazute in legislatie!
Noutati despre Concedii Medicale 19 aug 2010
CM metodologie de control

Legea nr 352 (privind completarea Ordonantei nr 2)

Ordonanta nr 2 (privind contraventiile)

model_adev_salariat_Ordin_903din2007

Pentru anexa 1 si anexa 2 conform Ordinului 430/470 di 10.05.2010 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari de sanatate, aprobate prin Ordinul 60/32/2006 de sanatate

 Ordin-475-12.05.2010

Ordinul MS nr. 430/2010 - modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 - concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate citeste si descarca tot ordinul

norme concedii medicale

de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

Declaratie model 2
Model proces verbal

ord modif.OUG 158 concedii medicale pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concedii, indemnizatiile de asigurari sociale

OUG 158 actualizata 2010

ORDIN

privind modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate,aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 60/32/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

Normele de aplicare a prevederilor art 51 din OG Guvernului nr 158 2005

privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

(model declaratie pacient ..)..( proces verbal de constatare)!!!

!!! Modalitãtile de aplicare ale noilor prevederi· CM Pacientul se prezintã la medicul de familie pentru a obtine un concediu medical atunci când este în incapacitate temporara de munca............

 

 

Guvernul României

Ordonanta de urgenta nr. 158 din 17/11/2005

privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

________________________________________

Text actualizat la data de 01.01.2007.  Actul include modificarile din urmatoarele acte:

- O.G. nr. 1/2006

- O.G. nr. 35/2006

- Legea nr. 399/2006

- O.U.G. nr. 91/2006.

 

 

IMPORTANT!

- A se vedea O.G. nr. 1/2006 care prevede: "(1) Concediile si indemnizatiile prevazute de O.U.G. nr. 158/2005, cuvenite pe baza de certificat medical, eliberat cu data de 1 ianuarie 2006, se acorda persoanelor care la data de 31 decembrie 2005 se aflau în plata indemnizatiilor de asigurari sociale la casele teritoriale de pensii, în temeiul art. 129 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si celor asigurate în sistemul public de pensii pe baza de declaratie de asigurare sau în temeiul art. 5 alin. (2) din aceasta lege si se achita conform prevederilor art. 32 din O.U.G. nr. 158/2005.

(2) Plata indemnizatiilor, în conditiile prevazute la alin. (1), se efectueaza pâna la încetarea situatiei care a determinat necesitatea eliberarii de certificate medicale."

În vederea realizarii obiectivelor înscrise în Programul de guvernare cu privire la îmbunatatirea standardului de viata al persoanelor vârstnice, pentru aceasta fiind necesara consolidarea financiara a sistemului public de pensii, prin externalizarea din bugetul asigurarilor sociale de stat a prestatiilor care nu au legatura directa cu asigurarea sociala care priveste pensiile,

pentru asigurarea cadrului legal necesar aplicarii acestor masuri care presupun modificari, pentru anul 2006, în structura bugetului asigurarilor sociale de stat si în aceea a Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, fapt ce impune reflectarea în bugetele anului 2006 a sumelor necesare,

având în vedere faptul ca masura de sustinere, din surse exterioare bugetului asigurarilor sociale de stat, a finantarii unor drepturi de asigurari sociale care nu au o legatura directa cu drepturile de pensie a fost inclusa în aprilie 2004 în Planul de actiune, ca una dintre actiunile prevazute pentru realizarea sarcinilor asumate prin "Împrumutul de ajustare programatica 2", corespunzator obiectivului specific "Îmbunatatirea sustenabilitatii financiare a sistemului de pensii", elemente care vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta,

tinând seama de faptul ca neadoptarea de masuri imediate de catre Guvern, prin ordonanta de urgenta, ar conduce la grevarea, în continuare, a bugetului asigurarilor sociale de stat, în detrimentul pensiilor, afectând astfel interesele persoanelor vârstnice, cu plata unei prestatii care nu constituie un risc social, asa cum este definit de instrumentele juridice internationale, la imposibilitatea respectarii angajamentelor privind politica de protectie sociala asumate în Programul de guvernare 2005-2008 si în documentele de pozitie întocmite în urma negocierilor de aderare la Uniunea Europeana, precum si la imposibilitatea elaborarii procedurilor de implementare a acestui act normativ,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicata,

Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta.

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Persoanele asigurate pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate în sistemul de asigurari sociale de sanatate, denumite în continuare asigurati, au dreptul, în conditiile prezentei ordonante de urgenta, pe perioada în care au domiciliul sau resedinta pe teritoriul României, la concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, daca:

A. desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau în baza raportului de serviciu;

B. desfasoara activitati în functii elective sau sunt numite în cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, în conditiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevazute la lit. A;

C. beneficiaza de drepturi banesti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, în conditiile legii.

(2) De aceleasi drepturi beneficiaza si persoanele care nu se afla în una dintre situatiile prevazute la alin. (1), dar sunt:

a) asociati, comanditari sau actionari;

b) administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management;

c) membri ai asociatiei familiale;

d) autorizate sa desfasoare activitati independente.

e) persoane care încheie un contract de asigurari sociale pentru concedii si indemnizatii pentru maternitate si concedii si indemnizatii pentru îngrijirea copilului bolnav, în conditiile în care au început stagiul de cotizare pâna la data de 1 ianuarie 2006.

(3) Persoanele prevazute la alin. (2), care au calitatea de pensionari, nu sunt asigurate conform prezentei ordonante de urgenta, cu exceptia pensionarilor de invaliditate gradul III si a pensionarilor nevazatori, care se afla în una dintre situatiile prevazute la lit. c) si d).

__________

Litera e) de la alin. (2) a fost introdusa prin art. unic pct. 1 din Legea nr. 399/2006.

 

 

Art. 2. - (1) Concediile medicale si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, la care au dreptul asiguratii, în conditiile prezentei ordonante de urgenta, sunt:

a) concedii medicale si indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente în afara muncii;

b) concedii medicale si indemnizatii pentru prevenirea îmbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale;

c) concedii medicale si indemnizatii pentru maternitate;

d) concedii medicale si indemnizatii pentru îngrijirea copilului bolnav;

e) concedii medicale si indemnizatii de risc maternal.

(2) Concediile medicale si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate prevazute la alin. (1) sunt denumite în continuare concedii si indemnizatii.

Art. 3. - Dreptul la concediile si indemnizatiile prevazute la art. 2 alin. (1) este conditionat de plata contributiei de asigurari sociale de sanatate destinata suportarii acestor indemnizatii, denumita în continuare contributie pentru concedii si indemnizatii.

Art. 4. - (1) La data intrarii în vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, cotele de contributii de asigurari sociale stabilite prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat se diminueaza cu 0,85 puncte procentuale, prin deducere din:

a) cota de contributie de asigurari sociale datorata de angajator, în cazul persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) lit. A si B;

b) cota de contributie de asigurari sociale datorata de institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj, în cazul persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) lit. C;

c) cota de contributie de asigurari sociale datorata de persoanele prevazute la art. 1 alin. (2).

(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2006, cota de contributie pentru concedii si indemnizatii, destinata exclusiv finantarii cheltuielilor cu plata drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, este de 0,85%, aplicata la fondul de salarii sau, dupa caz, la drepturile reprezentând indemnizatie de somaj, asupra veniturilor supuse impozitului pe venit ori asupra veniturilor cuprinse în contractul de asigurari sociale încheiat de persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. e), si se achita la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

(3) Veniturile provenite din cota de contributie pentru concedii si indemnizatii prevazuta la alin. (2) se prevad distinct la partea de venituri a bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

(4) Cheltuielile pentru plata drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se prevad distinct la partea de cheltuieli a bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

(5) Excedentele anuale rezultate în cazul în care veniturile depasesc cheltuielile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se reporteaza în anul urmator.

(6) Eventualele deficite înregistrate pe parcursul executiei bugetare si deficitul anual rezultat în conditiile aplicarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta se acopera din disponibilitatile înregistrate în anii precedenti cu aceasta destinatie sau de la bugetul de stat, dupa caz.

(7) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestatiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, care se realizeaza, potrivit dispozitiilor legale, direct de catre angajator, prin deducerea acestora din contributiile datorate, se pot depasi, modificându-se corespunzator prevederilor bugetare atât la venituri, cât si la cheltuieli, cu mentinerea echilibrului aprobat.

(8) Ordonatorul principal de credite este abilitat sa efectueze modificarile prevazute la alin. (7) si este obligat sa raporteze Ministerului Finantelor Publice aceste modificari atât distinct, cât si prin evidentierea în situatiile financiare trimestriale, respectiv anuale.

__________

Partea introductiva a alin. (1) a fost modificata prin art. unic pct. 2 din Legea nr. 399/2006.

- Alineatul (2) a fost modificat prin art. unic pct. 3 din Legea nr. 399/2006.

- Alineatul (6) a fost modificat prin art. unic pct. 4 din Legea nr. 399/2006.

- Alineatele (1) si (2) au fost modificate prin art. II din O.U.G. nr. 91/2006.

 

 

Art. 5. - Începând cu data intrarii în vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, cota de contributie prevazuta la art. 4 alin. (2) se datoreaza si se achita de catre:

a) angajatori pentru asiguratii prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. A si B;

b) institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj pentru asiguratii prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. C;

c) persoanele prevazute la art. 1 alin. (2).

Art. 6. - (1) Persoanele juridice sau fizice prevazute la art. 5 au obligatia sa calculeze si sa vireze casei de asigurari de sanatate cota de contributie pentru concedii si indemnizatii; acestea au obligatia sa anunte lunar casei de asigurari de sanatate schimbarile de natura sa modifice elementele de calcul pentru plata contributiei.

(2) Persoanele juridice sau fizice prevazute la art. 5 lit. a) au obligatia platii cotei de contributie pentru concedii si indemnizatii de 0,85%, aplicata la fondul de salarii realizat, cu respectarea prevederilor legislatiei financiar-fiscale în materie. Prin fond de salarii realizat, în sensul prezentei ordonante de urgenta, se întelege totalitatea sumelor utilizate de un angajator pentru plata drepturilor salariale sau de natura salariala.

(3) Persoanele prevazute la art. 5 lit. a) au obligatia de a depune lunar la casele de asigurari de sanatate declaratii privind evidenta obligatiilor de plata catre Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii si privind evidenta nominala a asiguratilor care au beneficiat de concedii si indemnizatii, dupa caz.

(4) Persoanele prevazute la art. 5 lit. a) au obligatia de a pune la dispozitia organelor de control ale caselor de asigurari de sanatate documentele justificative si actele de evidenta necesare în vederea stabilirii obligatiilor la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.

(5) În situatia persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) lit. C, cota de contributie pentru concedii si indemnizatii de 0,85% se datoreaza asupra drepturilor reprezentând indemnizatie de somaj.

(6) În situatia persoanelor prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a)-d), cota de contributie pentru concedii si indemnizatii de 0,85% se datoreaza asupra veniturilor supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau asupra veniturilor declarate în contractele de asigurare sociala pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. e).

(7) Contributia pentru concedii si indemnizatii se aplica si asupra indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca urmare a unui accident de munca sau boala profesionala si se suporta de catre angajator sau din fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale constituit în conditiile legii, dupa caz.

(8) Baza lunara de calcul a contributiei pentru concedii si indemnizatii pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) nu poate fi mai mare decât produsul dintre numarul asiguratilor din luna pentru care se calculeaza contributia si valoarea corespunzatoare a 12 salarii minime brute pe tara.

(9) Baza de calcul a contributiei pentru concedii si indemnizatii pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) nu poate depasi plafonul a 12 salarii minime brute pe tara.

__________

Articolul a fost modificat prin art. unic pct. 5 din Legea nr. 399/2006.

- Alineatele (2), (5) si (6) au fost modificate prin art. II din O.U.G. nr. 91/2006.

 

 

Art. 7. - Stagiul minim de cotizare pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) este de o luna realizata în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.

__________

Articolul a fost modificat prin art. unic pct. 6 din Legea nr. 399/2006.

 

 

Art. 8. - (1) Stagiul de cotizare în sistemul de asigurari sociale de sanatate, prevazut la art. 7, se constituie din însumarea perioadelor:

a) pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii de catre angajator sau, dupa caz, de catre asigurat, respectiv de catre fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale sau bugetul asigurarilor pentru somaj;

b) pentru care plata contributiei de asigurari sociale de sanatate se suporta din alte surse, în conditiile prevazute la art. 6 alin. (2) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) pentru care, pâna la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, plata contributiei de asigurari sociale de sanatate s-a facut din alte surse, potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) lit. b) si d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Se asimileaza stagiului de cotizare în sistemul de asigurari sociale de sanatate perioadele în care asiguratul beneficiaza de concediile si indemnizatiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.

(3) Se asimileaza stagiului de cotizare în sistemul de asigurari sociale de sanatate si perioadele în care asiguratul:

a) a beneficiat de pensie de invaliditate;

b) a urmat cursurile de zi ale învatamântului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora.

(4) Perioadele prevazute la alin. (2) si (3) se asimileaza stagiului de cotizare numai daca în aceste perioade asiguratul nu a realizat stagii de cotizare în întelesul prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

__________

Litera a) de la alin. (1) a fost modificata prin art. unic pct. 7 din Legea nr. 399/2006.

 

 

Art. 9. - Asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, fara conditii de stagiu de cotizare, în cazul urgentelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor si SIDA. Lista cuprinzând urgentele medico-chirurgicale, precum si bolile infectocontagioase din grupa A este stabilita prin hotarâre a Guvernului.

Art. 10. - (1) Baza de calcul a indemnizatiilor prevazute la art. 2 se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pâna la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza contributia pentru concedii si indemnizatii.

(2) În situatia în care la stabilirea celor 6 luni din care, potrivit prevederilor alin. (1), se constituie baza de calcul a indemnizatiilor, se utilizeaza perioade asimilate stagiului de cotizare sau perioade dintre cele prevazute la art. 8 alin. (1) lit. b) si c), veniturile ce se iau în considerare sunt:

a) cuantumul indemnizatiilor, pentru situatiile prevazute la art. 8 alin. (1) lit. c) si alin. (2);

b) salariul de baza minim brut pe tara, din perioadele respective, pentru situatiile prevazute la art. 8 alin. (1) lit. b) si alin. (3).

(3) Prevederile alin. (1) se aplica si în cazul pensionarilor de invaliditate gradul III, al pensionarilor nevazatori, pe perioada în care se afla în situatiile prevazute la art. 1 alin. (1) lit. A si B si alin. (2) lit. c) si d).

(4) În cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de o luna, pentru situatiile prevazute la art. 9 si 31, baza de calcul a indemnizatiilor o constituie venitul lunar din prima luna de activitate pentru care s-a stabilit sa se plateasca contributia, cu respectarea prevederilor alin. (2).

(5) Din duratele de acordare a concediilor medicale, exprimate în zile calendaristice, se platesc zilele lucratoare.

(6) La stabilirea numarului de zile ce urmeaza a fi platite se au în vedere prevederile legale cu privire la zilele de sarbatoare declarate nelucratoare, precum si cele referitoare la stabilirea programului de lucru, prevazute prin contractele colective de munca.

Art. 11. - (1) Asiguratii beneficiaza de concedii si de indemnizatii, în baza certificatului medical eliberat de medicul curant, conform reglementarilor în vigoare.

(2) În întelesul prezentei ordonante de urgenta, medic curant este orice medic aflat în relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, precum si orice alt medic cu autorizatie de libera practica valabila si care încheie o conventie în acest sens cu casele de asigurari de sanatate, în conditiile prezentei ordonante de urgenta.

__________

Alineatul (2) a fost modificat prin art. unic pct. 8 din Legea nr. 399/2006.

- Alineatele (1) si (4) au fost modificate prin art. III pct. 1 din O.U.G. nr. 91/2006.

 

 

CAPITOLUL II

Concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca

 

 

Art. 12. - Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta dupa cum urmeaza:

A. de catre angajator, din prima zi pâna în a 5-a zi de incapacitate temporara de munca;

B. din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, începând cu:

a) ziua urmatoare celor suportate de angajator, conform lit. A, si pâna la data încetarii incapacitatii temporare de munca a asiguratului sau a pensionarii acestuia;

b) prima zi de incapacitate temporara de munca, în cazul persoanelor asigurate prevazute la art. 1 alin. (1) lit. C si alin. (2).

__________

Litera A a fost modificata prin art. unic pct. 9 din Legea nr. 399/2006.

 

 

Art. 13. - (1) Durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este de cel mult 183 de zile în interval de un an, socotita din prima zi de îmbolnavire.

(2) Începând cu a 91-a zi, concediul se poate prelungi de catre medicul specialist pâna la 183 de zile, cu aprobarea medicului expert al asigurarilor sociale.

(3) Durata de acordare a concediului si a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este mai mare în cazul unor boli speciale si se diferentiaza dupa cum urmeaza:

a) un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara si unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, denumita în continuare CNAS, cu acordul Ministerului Sanatatii;

b) un an, cu drept de prelungire pâna la un an si 6 luni de catre medicul expert al asigurarilor sociale, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza meningeala, peritoneala si urogenitala, inclusiv a glandelor suprarenale, pentru SIDA si neoplazii, în functie de stadiul bolii;

c) un an si 6 luni, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara operata si osteoarticulara;

d) 6 luni, cu posibilitatea de prelungire pâna la maximum un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoza extrapulmonara, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale.

__________

Alineatele (1) si (2) au fost modificate prin art. unic pct. 10 din Legea nr. 399/2006.

 

 

Art. 14. - (1) Medicul primar sau, dupa caz, medicul specialist în afectiunea principal invalidanta poate propune pensionarea de invaliditate daca bolnavul nu a fost recuperat la expirarea duratelor de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.

(2) În situatii temeinic motivate de posibilitatea recuperarii, medicul prevazut la alin. (1) poate propune prelungirea concediului medical peste 183 de zile, în scopul evitarii pensionarii de invaliditate si mentinerii asiguratului în activitate.

(3) Medicul expert al asigurarilor sociale decide, dupa caz, prelungirea concediului medical pentru continuarea programului recuperator, reducerea programului de lucru, reluarea activitatii în raport de pregatirea profesionala si de aptitudini ori pensionarea de invaliditate.

(4) Prelungirea concediului medical peste 183 de zile se face pentru cel mult 90 de zile, conform procedurilor stabilite de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, denumita în continuare CNPAS, împreuna cu CNAS, în raport cu evolutia cazului si cu rezultatele actiunilor de recuperare.

__________

Alineatul (4) a fost modificat prin art. unic pct. 11 din Legea nr. 399/2006.

 

 

Art. 15. - În cazul în care medicul expert al asigurarilor sociale a emis avizul de pensionare de invaliditate, plata indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca se face pâna la sfârsitul lunii urmatoare celei în care s-a emis avizul, fara a se depasi durata maxima de acordare a concediului, prevazuta de art. 14 alin. (4).

Art. 16. - (1) Asiguratii a caror incapacitate temporara de munca a survenit în timpul concediului de odihna sau al concediului fara plata beneficiaza de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, concediul de odihna sau fara plata fiind întrerupt, urmând ca zilele neefectuate sa fie reprogramate.

(2) Beneficiaza de indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, în aceleasi conditii ca si ceilalti asigurati, pensionarii care se afla si în una dintre situatiile mentionate la art. 1 alin. (1) lit. A sau B, precum si pensionarii de invaliditate gradul III sau, dupa caz, pensionarii nevazatori, care se regasesc în situatiile prevazute la art. 1 alin. (2) lit. c) si d).

Art. 17. - (1) Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca se determina prin aplicarea procentului de 75% asupra bazei de calcul stabilite conform art. 10.

(2) Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, determinata de tuberculoza, SIDA, neoplazii, precum si de o boala infectocontagioasa din grupa A si de urgente medico-chirurgicale stabilite în conditiile prevazute la art. 9, este de 100% din baza de calcul stabilita conform art. 10.

 

 

CAPITOLUL III

Concediile si indemnizatiile pentru prevenirea

îmbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca

 

 

Art. 18. - În scopul prevenirii îmbolnavirilor si recuperarii capacitatii de munca, asiguratii pot beneficia de:

a) indemnizatie pentru reducerea timpului de munca;

b) concediu si indemnizatie pentru carantina;

c) tratament balnear, în conformitate cu programul individual de recuperare.

Art. 19. - (1) Indemnizatia pentru reducerea timpului de munca cu o patrime din durata normala se acorda asiguratilor prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. A si B, care, din motive de sanatate, nu mai pot realiza durata normala de munca.

(2) Indemnizatia prevazuta la alin. (1) se acorda, la propunerea medicului curant, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale, pentru cel mult 90 de zile în ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu, în una sau mai multe etape.

(3) Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru reducerea timpului de munca este egal cu diferenta dintre baza de calcul stabilita conform art. 10 si venitul salarial brut realizat de asigurat prin reducerea timpului normal de munca, fara a depasi 25% din baza de calcul.

Art. 20. - (1) Concediul si indemnizatia pentru carantina se acorda asiguratilor carora li se interzice continuarea activitatii din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilita prin certificatul eliberat de directia de sanatate publica.

(2) Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru carantina reprezinta 75% din baza de calcul stabilita conform art. 10.

Art. 21. - (1) Asiguratii aflati în incapacitate temporara de munca pe o perioada mai mare de 90 de zile consecutive beneficiaza de tratament balnear si de recuperare a capacitatii de munca, pe baza biletului de trimitere, în conditiile prevazute în Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.

(2) Tratamentul balnear si de recuperare a capacitatii de munca se desfasoara în conformitate cu prevederile programului individual de recuperare întocmit de medicul specialist, cu aprobarea medicului expert al asigurarilor sociale, în functie de natura, stadiul si prognosticul bolii, structurat pe etape.

(3) În functie de tipul afectiunii si de natura tratamentului, durata tratamentului balnear este de 15-21 de zile si se stabileste de medicul curant.

(4) Programul individual de recuperare este obligatoriu si se realizeaza în unitati sanitare specializate aflate în relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate.

(5) Dupa fiecare etapa prevazuta în programul individual de recuperare, asiguratii sunt supusi reexaminarii medicale. În functie de rezultatele acesteia, medicul expert al asigurarilor sociale poate propune medicului curant actualizarea programului individual de recuperare sau, dupa caz, recomanda reluarea activitatii profesionale ori propune pensionarea de invaliditate.

(6) Plata indemnizatiilor nu se cuvine pe perioadele în care asiguratul, din motive imputabile lui, nu îsi îndeplineste obligatia de a urma si de a respecta programul individual de recuperare.

(7) Controlul recomandarilor medicului specialist si al programului individual de recuperare, precum si respectarea acestora de catre asigurat se realizeaza de catre organele specializate din structura CNAS, respectiv casele de asigurari de sanatate.

__________

Articolul a fost modificat prin art. unic pct. 12 din Legea nr. 399/2006.

 

 

Art. 22. - (1) Indemnizatiile prevazute la art. 18 lit. a) si b) se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, în conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.

(2) Costurile tratamentului balnear, precum si cele ale actiunilor de recuperare a capacitatii de munca, prevazute la art. 18 lit. c), se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate în conditiile prevazute de Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate si de normele metodologice de aplicare a acestuia.

 

 

CAPITOLUL IV

Concediul si indemnizatia de maternitate

 

 

Art. 23. - (1) Asiguratele au dreptul la concedii pentru sarcina si lauzie, pe o perioada de 126 de zile calendaristice, perioada în care beneficiaza de indemnizatie de maternitate.

(2) De aceleasi drepturi beneficiaza si femeile care nu se mai afla, din motive neimputabile lor, în una dintre situatiile prevazute la art. 1 alin. (1), daca nasc în termen de 9 luni de la data pierderii calitatii de asigurat. Faptul ca pierderea calitatii de asigurat nu s-a produs din motive imputabile persoanei în cauza se dovedeste cu acte oficiale eliberate de catre angajatori sau asimilatii acestora.

(3) În situatiile prevazute la alin. (2), baza de calcul a indemnizatiei de maternitate se constituie din media veniturilor lunare pe baza carora s-a calculat contributia pentru concedii si indemnizatii, din ultimele 6 luni anterioare datei pierderii calitatii de asigurat, cu respectarea prevederilor art. 10.

Art. 24. - (1) Concediul pentru sarcina se acorda pe o perioada de 63 de zile înainte de nastere, iar concediul pentru lauzie pe o perioada de 63 de zile dupa nastere.

(2) Concediile pentru sarcina si lauzie se pot compensa între ele, în functie de recomandarea medicului si de optiunea persoanei beneficiare, în asa fel încât durata minima obligatorie a concediului de lauzie sa fie de 42 de zile calendaristice.

(3) Persoanele cu handicap asigurate beneficiaza, la cerere, de concediu pentru sarcina, începând cu luna a 6-a de sarcina.

(4) În situatia copilului nascut mort sau în situatia în care acesta moare în perioada concediului de lauzie, indemnizatia de maternitate se acorda pe toata durata acestuia.

Art. 25. - (1) Cuantumul brut lunar al indemnizatiei de maternitate este de 85% din baza de calcul stabilita conform art. 10.

(2) Indemnizatia de maternitate se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

 

 

CAPITOLUL V

Concediul si indemnizatia pentru îngrijirea copilului bolnav

 

 

Art. 26. - (1) Asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru îngrijirea copilului bolnav în vârsta de pâna la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, pâna la împlinirea vârstei de 18 ani.

(2) Indemnizatia prevazuta la alin. (1) se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

Art. 27. - (1) Beneficiaza de indemnizatia pentru îngrijirea copilului bolnav, optional, unul dintre parinti, daca solicitantul îndeplineste conditiile de stagiu de cotizare prevazute la art. 7.

(2) Beneficiaza de aceleasi drepturi, daca îndeplineste conditiile cerute de prezenta ordonanta de urgenta pentru acordarea acestora, si asiguratul care, în conditiile legii, a adoptat, a fost numit tutore, caruia i s-au încredintat copii în vederea adoptiei sau i-au fost dati în plasament.

Art. 28. - Indemnizatia pentru îngrijirea copilului bolnav în vârsta de pâna la 7 ani sau a copilului cu handicap cu afectiuni intercurente pâna la împlinirea vârstei de 18 ani se acorda pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul de familie si a certificatului pentru persoanele cu handicap, emis în conditiile legii, dupa caz.

Art. 29. - Durata de acordare a indemnizatiei prevazute la art. 27 alin. (1) este de maximum 45 de zile calendaristice pe an pentru un copil, cu exceptia situatiilor în care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, neoplazii, este imobilizat în aparat gipsat, este supus unor interventii chirurgicale; durata concediului medical în aceste cazuri va fi stabilita de medicul curant, iar dupa depasirea termenului de 90 de zile, de catre medicul specialist, cu aprobarea medicului expert al asigurarilor sociale.

__________

Articolul a fost modificat prin art. unic pct. 13 din Legea nr. 399/2006.

 

 

Art. 30. - Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru îngrijirea copilului bolnav este de 85% din baza de calcul stabilita conform art. 10.

 

 

CAPITOLUL VI

Concediul si indemnizatia de risc maternal

 

 

Art. 31. - (1) Dreptul la concediul de risc maternal se acorda în conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 25/2004.

(2) Pe durata concediului de risc maternal se acorda o indemnizatie de risc maternal care se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

(3) Concediul si indemnizatia de risc maternal se acorda fara conditie de stagiu de cotizare.

(4) Cuantumul indemnizatiei prevazute la alin. (2) reprezinta 75% din baza de calcul stabilita conform prevederilor art. 10.

 

 

CAPITOLUL VII

Alte dispozitii privind indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

 

 

Art. 32. - (1) În cazul în care, potrivit legii, angajatorul îsi suspenda temporar activitatea sau activitatea acestuia înceteaza prin: divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciara, lichidare judiciara, faliment sau prin orice alta modalitate prevazuta de lege, drepturile prevazute la art. 2 alin. (1), care s-au nascut anterior ivirii acestor situatii, se achita din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate de catre casele de asigurari de sanatate.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica si în situatia în care a expirat termenul pentru care a fost încheiat contractul individual de munca, a expirat termenul pentru care a fost exercitata functia publica ori a expirat mandatul în baza caruia a desfasurat activitate în functii elective sau în functii numite în cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti.

(3) Drepturile achitate în conditiile prevazute la alin. (1) urmeaza a fi recuperate de catre casele de asigurari de sanatate de la angajator, dupa caz, conform legii.

Art. 33. - Pentru persoana asigurata care se afla în doua sau mai multe situatii prevazute la art. 1 alin. (1) lit. A si B si care desfasoara activitatea la mai multi angajatori, la fiecare fiind asigurata conform prezentei ordonante de urgenta, indemnizatiile se calculeaza si se platesc, dupa caz, de fiecare angajator.

Art. 34. - Durata concediilor pentru tuberculoza, neoplazii, precum si a concediilor pentru sarcina, lauzie si îngrijirea copilului bolnav nu diminueaza numarul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afectiuni.

Art. 35. - (1) Pentru plata indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca, aferente concediilor medicale acordate cu întrerupere între ele, acestea se iau în considerare separat, durata lor nu se cumuleaza, iar plata se suporta conform art. 12.

(2) În situatia în care unui asigurat i se acorda în aceeasi luna doua sau mai multe concedii medicale pentru afectiuni diferite, fara întrerupere între ele, indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se calculeaza si se plateste separat, iar plata se suporta conform art. 12.

Art. 36. - (1) Calculul si plata indemnizatiilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se fac pe baza certificatului de concediu medical eliberat în conditiile legii, care constituie document justificativ pentru plata.

(2) Certificatul de concediu medical se prezinta platitorului pâna cel mai târziu la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care a fost acordat concediul.

(3) Plata indemnizatiilor se face lunar de catre:

a) angajator, cel mai târziu odata cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectiva, pentru asiguratii prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. A si B;

b) institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj, pâna la data de 10 a lunii urmatoare celei pentru care s-a acordat concediul medical;

c) casa de asigurari de sanatate, pâna la data de 10 a lunii urmatoare celei pentru care s-a acordat concediul medical, pentru asiguratii prevazuti la art. 1 alin. (2) si pentru persoanele prevazute la art. 23 alin. (2) si la art. 32.

Art. 37. - Cuantumul indemnizatiilor acordate pe o perioada mai mare de 90 de zile se poate indexa, în conditiile stabilite prin hotarâre a Guvernului.

Art. 38. - (1) Sumele reprezentând indemnizatii, care se platesc asiguratilor si care, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, se retin de catre platitor din contributiile pentru concedii si indemnizatii datorate pentru luna respectiva.

(2) Sumele reprezentând indemnizatii platite de catre angajatori asiguratilor, care depasesc suma contributiilor datorate de acestia în luna respectiva, se recupereaza din contributiile datorate pentru lunile urmatoare sau din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate din creditele bugetare prevazute cu aceasta destinatie, în conditiile reglementate prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta. Aceste sume nu pot fi recuperate din sumele constituite în cuantum de 6,5% si 7% pentru asigurarile sociale de sanatate.

__________

Alineatul (2) a fost modificat prin art. unic pct. 14 din Legea nr. 399/2006.

 

 

Art. 39. - (1) Indemnizatiile se achita beneficiarului, reprezentantului legal sau mandatarului desemnat prin procura de catre acesta.

(2) Indemnizatiile cuvenite si neachitate asiguratului decedat se platesc sotului supravietuitor, copiilor, parintilor sau, în lipsa acestora, persoanei care dovedeste ca l-a îngrijit pâna la data decesului.

Art. 40. - (1) Indemnizatiile pot fi solicitate, pe baza actelor justificative, în termenul de prescriptie de 3 ani, calculat de la data la care beneficiarul era în drept sa le solicite.

(2) Cuantumul indemnizatiilor solicitate potrivit alin. (1) se achita la nivelul cuvenit în perioada prevazuta în certificatul medical.

Art. 41. - Plata indemnizatiilor înceteaza începând cu ziua urmatoare celei în care:

a) beneficiarul a decedat;

b) beneficiarul nu mai îndeplineste conditiile legale pentru acordarea indemnizatiilor;

c) beneficiarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat cu care România nu are încheiata conventie de asigurari sociale;

d) beneficiarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul unui stat cu care România a încheiat conventie de asigurari sociale, daca în cadrul acesteia se prevede ca indemnizatiile se platesc de catre celalalt stat.

Art. 42. - (1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de indemnizatii se recupereaza de la beneficiari în termenul de prescriptie de 3 ani.

(2) Recuperarea sumelor prevazute la alin. (1) se efectueaza de catre angajator sau, dupa caz, de institutia care efectueaza plata acestor drepturi.

(3) Casele de asigurari de sanatate recupereaza sumele platite necuvenit de la platitorii prevazuti la art. 36 alin. (3).

(4) Sumele platite necuvenit prin intermediul caselor de asigurari de sanatate se recupereaza de la beneficiari în baza deciziei casei respective, care constituie titlu executoriu.

(5) Sumele nerecuperate din cauza decesului beneficiarilor nu se mai urmaresc.

Art. 43. - (1) Sumele încasate necuvenit, cu titlu de indemnizatii, ca urmare a unei infractiuni savârsite de beneficiar, se recupereaza de la acesta, inclusiv dobânzile aferente, pâna la recuperarea integrala a prejudiciului.

(2) Sumele stabilite în conformitate cu alin. (1), nerecuperate din cauza decesului asiguratilor, se recupereaza de la mostenitori, în conditiile dreptului comun.

(3) Debitele provenite din indemnizatiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se recupereaza prin executorii proprii ai CNAS si ai caselor de asigurari de sanatate si constituie venituri ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

Art. 44. - (1) Contributia de asigurari sociale de sanatate nu se datoreaza asupra indemnizatiilor reglementate de prezenta ordonanta de urgenta, cu exceptia contributiei de asigurari sociale de sanatate, datorata de angajatori pentru indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate din fondurile proprii ale acestora.

(2) Contributia pentru concedii si indemnizatii nu se datoreaza asupra indemnizatiilor reglementate de prezenta ordonanta de urgenta, cu exceptia contributiei pentru concedii si indemnizatii, datorata de angajatori pentru indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate din fondurile proprii ale acestora si, respectiv, a indemnizatiilor pentru accidente de munca si boli profesionale.

__________

Articolul a fost modificat prin art. unic pct. 15 din Legea nr. 399/2006.

 

 

Art. 45. - (1) Perioadele în care asiguratii prevazuti la art. 1 alin. (1) si (2) beneficiaza de indemnizatiile prevazute la art. 2 constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, pentru aceste indemnizatii datorându-se contributia de asigurari sociale reglementata de prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale legii bugetului asigurarilor sociale de stat, care se achita bugetului asigurarilor sociale de stat.

(2) Cota de contributie individuala de asigurari sociale pentru asiguratii prevazuti la art. 1 alin. (1), precum si cotele de contributie de asigurari sociale datorate integral de asiguratii prevazuti la art. 1 alin. (2) se aplica asupra valorii reprezentând un salariu de baza minim brut pe tara garantat în plata, corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical, si se suporta din cuantumul brut al indemnizatiei stabilite conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

(3) Cota de contributie de asigurari sociale datorata de angajator pentru indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate cuvenite asiguratilor se aplica asupra valorii reprezentând un salariu de baza minim brut pe tara garantat în plata, corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical.

(4) Calculul si plata contributiei de asigurari sociale se efectueaza lunar de catre platitorii prevazuti la art. 36 alin. (3). Contributia de asigurari sociale se vireaza pâna la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se efectueaza plata drepturilor salariale si/sau a veniturilor de natura salariala.

__________

Articolul a fost modificat prin art. unic pct. 16 din Legea nr. 399/2006.

- Alineatul (4) a fost modificat prin art. III pct. 2 din O.U.G. nr. 91/2006.

 

 

Art. 46. - (1) În vederea determinarii punctajului anual, necesar stabilirii drepturilor de pensie în sistemul public de pensii, pentru stagiile de cotizare realizate în conditiile prevazute la art. 45 se utilizeaza salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata din perioadele respective.

(11) În situatia persoanelor prevazute la art. 33, la determinarea punctajului anual se utilizeaza salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata, din perioadele respective, pentru fiecare dintre indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate achitate de fiecare platitor.

(2) În situatia persoanelor care, în perioada 1 aprilie 2001 - 1 ianuarie 2006, au beneficiat de concedii medicale si indemnizatiile aferente, reglementate de legislatia anterioara prezentei ordonante de urgenta, la determinarea punctajului anual necesar stabilirii drepturilor de pensie în sistemul public de pensii se utilizeaza cuantumul indemnizatiei obtinute în perioadele respective.

__________

Alineatul (11) a fost introdus prin art. unic pct. 17 din Legea nr. 399/2006.

 

 

ARTICOLUL VIII

Contraventii

__________

Titlul capitolului VIII a fost modificat prin art. unic pct. 18 din Legea nr. 399/2006.

 

 

Art. 47. - (1) Constituie contraventii faptele savârsite prin încalcarea dispozitiilor art. 6 alin. (3) si (4).

(2) Constituie contraventii urmatoarele fapte, savârsite prin încalcarea obligatiilor prevazute la art. 36 alin. (3):

a) refuzul nejustificat de plata a indemnizatiilor;

b) calculul si plata eronata a indemnizatiilor;

c) eliberarea certificatelor de concedii medicale, cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare.

__________

Articolul a fost modificat prin art. unic pct. 19 din Legea nr. 399/2006.

 

 

Art. 48. - Contraventiile prevazute la art. 47 se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.500 lei si constituie venituri la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.

__________

Articolul a fost modificat prin art. unic pct. 20 din Legea nr. 399/2006.

 

 

Art. 49. - Constatarea contraventiilor prevazute la art. 47 si aplicarea amenzilor corespunzatoare se fac de catre organele de control ale CNAS si ale caselor de asigurari de sanatate.

Art. 50. - Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta, referitoare la stabilirea si sanctionarea contraventiilor, se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

CAPITOLUL IX

Control si jurisdictie

 

 

Art. 51. - (1) Controlul modului de acordare a concediilor medicale si de eliberare a certificatelor de concediu medical se realizeaza de catre echipe formate din personal din cadrul serviciilor specializate din structura CNAS, respectiv a caselor de asigurari de sanatate. În cazuri justificate, CNAS, respectiv casele de asigurari de sanatate, coopteaza reprezentanti ai Ministerului Sanatatii Publice sau ai directiilor de sanatate publica si ai directiilor medicale ori ai structurilor similare din ministerele si institutiile din administratia publica centrala cu retea sanitara proprie.

(2) Controlul se realizeaza ca urmare a sesizarii casei de asigurari de sanatate de catre platitori, precum si prin sondaj, la initiativa autoritatilor abilitate sa realizeze controlul.

(3) Controlul privind respectarea obligatiilor prevazute în conventiile încheiate de catre medicii curanti cu casele de asigurari de sanatate, precum si cu privire la recomandarile medicului specialist, a programului individual de recuperare si respectarea acestora de catre asigurat, se efectueaza de catre organele de control ale CNAS, respectiv ale caselor de asigurari de sanatate.

(4) În cazul constatarii nerespectarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta, vor fi sesizate comisiile de disciplina din cadrul colegiului medicilor de la nivelul fiecarui judet, respectiv din cadrul Colegiului Medicilor Bucuresti sau, dupa caz, din cadrul Colegiului Medicilor Dentisti din România, pe domeniul de competenta, precum si unitatile cu care medicii se afla în relatii contractuale, pentru luarea masurilor legale ce se impun.

(5) Comisia de disciplina a Colegiului Medicilor din România, a consiliilor judetene ale medicilor si al municipiului Bucuresti vor aplica masurile prevazute de legislatia în vigoare, în situatia în care constata nerespectarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta cu privire la eliberarea certificatelor medicale.

(6) La nivelul CNAS, respectiv al caselor de asigurari de sanatate, se constituie comisii mixte de analiza a concediilor medicale, conform protocolului încheiat între CNAS-CNPAS si medicii de expertiza.

__________

Articolul a fost modificat prin art. unic pct. 21 din Legea nr. 399/2006.

 

 

Art. 52. - Litigiile care au ca obiect modul de calcul si de plata a indemnizatiilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se solutioneaza de catre instantele judecatoresti competente, potrivit jurisdictiei asigurarilor sociale.

 

 

CAPITOLUL X

Dispozitii finale

 

 

Art. 53. - (1) Indemnizatiile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) se pot transfera în tarile în care asiguratii îsi stabilesc domiciliul sau resedinta, în conditiile reglementate prin acorduri si conventii internationale la care România este parte.

(2) Plata indemnizatiilor prevazute la alin. (1) se poate face în moneda tarilor respective sau într-o alta moneda asupra careia s-a convenit.

Art. 54. - Abrogat.

__________

Articolul a fost abrogat prin art. 6 din O.G. nr. 1/2006.

 

 

Art. 55. - (1) Continutul si forma formularelor de concedii medicale, ale formularelor cu regim special care contin elemente de protectie împotriva falsificarii sau contrafacerii, precum si ale altor formulare necesare aplicarii prezentei ordonante de urgenta se aproba prin ordin comun al ministrului sanatatii publice si al presedintelui CNAS si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Costurile generate de tiparirea documentelor si formularelor prevazute la alin. (1) se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, cu posibilitatea recuperarii acestora în conditiile stabilite de CNAS.

__________

Alineatul (1) a fost modificat prin art. unic pct. 22 din Legea nr. 399/2006.

 

 

Art. 56. - În aplicarea prezentei ordonante de urgenta, în termen de 60 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I, se vor elabora norme de aplicare, aprobate prin ordin comun al ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS.

Art. 57. - CNAS, Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca vor încheia un protocol privind activitatea desfasurata de medicii experti ai asigurarilor sociale, potrivit prezentei ordonante de urgenta.

Art. 58. - (1) Necesarul de personal la CNAS si la casele de asigurari de sanatate, pentru realizarea activitatilor de evidenta si control rezultate din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta, se stabileste prin hotarâre a Guvernului.

(2) Activitatea de declarare, constatare, control, colectare si solutionare a contestatiilor privind contributiile pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele fizice si persoanele juridice care au calitatea de angajator se realizeaza de Ministerul Finantelor Publice, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala, în conditiile legii.

__________

Articolul a fost modificat prin art. unic pct. 23 din Legea nr. 399/2006.

 

 

Art. 59. - Prezenta ordonanta de urgenta intra în vigoare pe data de 1 ianuarie 2006.

Art. 60. - (1) Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga prevederile referitoare la concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, concediul si indemnizatiile pentru prevenirea îmbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, concediul si indemnizatia pentru maternitate, concediul si indemnizatia pentru îngrijirea copilului bolnav, cuprinse la art. 7, 26, 27, 35, art. 98-101, art. 103-125, art. 129-134 si la art. 136-138 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

(2) Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 25/2004.

(3) Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga art. 5 alin. (3) din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 27 iunie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Sunt si ramân în vigoare prevederile art. 109 alin. (2) si ale art. 117 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la acordarea biletelor pentru tratament balnear pensionarilor si altor categorii de asigurati decât cele prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.

(5) Pentru personalul civil care îndeplineste functii de demnitate publica, functii publice sau este încadrat cu contract individual de munca în institutiile publice prevazute la art. 5 alin. (2) din Legea nr. 346/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, prestatiile aferente accidentelor de munca sau bolilor profesionale se calculeaza în conditiile prevazute de aceasta lege si se suporta de la bugetul de stat, prin bugetele acestor institutii.

Art. 61. - Prevederile prezentei ordonante de urgenta sunt aplicabile si persoanelor care îsi desfasoara activitatea în ministerele si institutiile din sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, cu exceptia cadrelor militare în activitate si a functionarilor publici cu statut special.

Art. 62. - Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, sa introduca modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta în volumul si în structura bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, respectiv ale bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2006, cu mentinerea echilibrului bugetar.

 

 

PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:

sssssssssssssss

Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul sanatatii,

Gheorghe Eugen Nicolaescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,

Cristian Vladescu

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascalu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2005.

Nr. 158.

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title="LEGISLATIE" tab_id="1381834724-2-99"][vc_column_text]

Concediile medicale - cadrul legislativ

 

Acordarea concediilor medicale a iscat nenumarate multumiri in randul medicilor, intrucat acestia, de la intrarea in vigoare a noii legislatii, au fost luati cu asalt de "politia concediilor medicale". Av. Liana Cruceru, consultantul juridic  a vorbit despre obligatiile personalului medical atunci cand vine vorba de acordarea concediilor medicale, intr-o emisiune juridica ce va putea fi urmarita saptamana urmatoare in site-ul nostru.

 

 

"In concordanta cu legislatia aplicabila in materie, respectiv OUG nr. 158/2005 si normele de aplicare a OUG, aprobate prin Ordinul MS si al presedintelui CNAS nr. 60/32/2006, exista cinci tipuri de concedii medicale care pot fi acordate asiguratilor", a explicat av. Liana Cruceru.

 

Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta de catre angajator sau din bugetul Fondului National unic de asigurari sociale de sanatate, pentru zilele lucratoare din duratele exprimate in zile calendaristice de incapacitate temporara de munca, socotite din prima zi de incapacitate.

 

Indemnizatia de concediu, suportata de angajator

 

In cazul in care un asigurat nu se poate prezenta la medic pentru acordarea concediului medical, certificatele de concediu medical se pot elibera la o data ulterioara, numai pentru o luna anterioara, pentru situatii precum sarcina si lauzie, pentru perioada de internare in spital, pentru parat gipsat sau situatii pentru care este necesar avizul medicului "initial".

 

"Medicii de familie au dreptul de a elibera certificate de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca cu durata de cel mult 10 zile calendaristice, in una sau mai multe etape", a explicat Liana Cruceru.

 

Insa, durata cumulata a concediilor medicale acordate de catre medicul de familie nu poate depasi 30 de zile calendaristice in ultimul an, socotite de la prima zi de imbolnavire, indiferent de cauza acesteia.

 

Obligatii ale medicilor

 

Asiguratii au obligatia sa completeze si sa depuna la medicul prescriptor o declaratie pe propria raspundere conform modelului prevazut in aneza la norme, un tipizat.

 

"Medicii prescriptori au de asemenea obligatia ca in aceasta declaratie, la rubrica Observatiile medicului prescriptor sa se precizeze, daca este cazul, recomandarile legate de procesul de recuperare si daca este necesara efectuarea de tratamente de specialitate, analize paraclinice sau alte proceduri medicale", a mentionat av. Liana Cruceru.

 

Mai multe informatii despre subiect aflati saptamana urmatoare, in cadrul emisiunii de Consultanta Juridica.

 

 

 

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title="ORDIN MS 430 / 2010" tab_id="1381835029730-2-10"][vc_column_text]

Ordinul MS nr. 430/2010 -

modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 - concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

Avand in vedere:

— Referatul de aprobare nr. C.S.A. 4.657;

— Ordona

nta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

— Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/2008 privind modificarea si completarea unor acte normative in vederea eliminarii legaturilor dintre nivelul unor drepturi de asistenta sociala si nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, aprobata cu completari prin Legea nr. 161/2009, in temeiul dispozitiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 972/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul sanatatii si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:

 

Art. I. — Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 60/32/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 147 din 16 februarie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 6 se abroga.

2. La articolul 12, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 12. — (1) Stagiul minim de cotizare pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a)—d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, este de o luna realizata in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical. In intelesul prezentelor norme, se considera o luna de stagiu de cotizare realizat in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical situatia in care sunt realizate cel putin 22 de zile de stagiu de cotizare.“

3. La articolul 12, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:

„(11) Stagiul minim de cotizare se constituie si din insumarea perioadelor pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii de catre angajator sau, dupa caz, de catre asigurat, respectiv de catre fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale sau bugetul asigurarilor pentru somaj.“

4. La articolul 12, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2) Se asimileaza stagiului de cotizare perioadele in care persoanele asigurate au beneficiat de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv perioadele in care persoanele asigurate au beneficiat de drepturile prevazute la art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.“

5. La articolul 12, alineatul (3) se abroga.

6. La articolul 12 alineatul (4), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„c) a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora cu examen de licenta sau de diploma organizat in prima sesiune. Dovada absolvirii cursurilor de zi ale invatamantului universitar se face cu diplomele eliberate de institutiile autorizate, in conditiile legii. Dovada duratei normale a studiilor respective se face cu diploma de absolvire, foaia matricola sau cu adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior.“

7. La articolul 17, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:

„(21) Pentru certificatele medicale «in continuare», data acordarii nu poate fi mai mare decat data la care se termina valabilitatea certificatelor de concediu medical acordate anterior pentru aceeasi afectiune.“

8. La articolul 17, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(3) In situatia imposibilitatii prezentarii asiguratului la medic se pot acorda certificate de concediu medical cu retroactivitate de 24 de ore numai in cazul certificatelor de concediu medical «initial».“

9. La articolul 17, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:

„(5) Pentru persoanele care intra in campul personal de aplicare a Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 592/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate din Romania a formularelor emise in aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate sociala in raport cu lucratorii salariati, cu lucratorii independenti si cu familiile acestora care se deplaseaza in cadrul Comunitatii, precum si a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71, cu modificarile si completarile ulterioare, casele de asigurari de sanatate pot elibera certificatele de incapacitate de munca la o data ulterioara, dar nu mai tarziu de 30 zile de la data la care a fost primit raportul medical intocmit corect.“

10. La articolul 18, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) situatiile in care durata internarii cuprinde perioade din doua sau mai multe luni calendaristice, caz in care medicul curant va acorda lunar certificatul de concediu medical.“

11. Articolul 181 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 181. — (1) La externarea pacientului din spital, medicul curant elibereaza certificatul de concediu medical in conditiile art. 18, cu inscrierea codului de indemnizatie corespunzator, cu exceptia codului de indemnizatie de urgenta (06).

(2) Pentru situatiile in care certificatul medical acordat pentru perioada internarii in spital are inscris codul de indemnizatie de urgenta (06), este obligatorie eliberarea unui nou certificat medical pentru perioada acordata la externare.“

12. Dupa articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 241, cu urmatorul cuprins:

„Art. 241. — (1) Prevederile art. 24 nu sunt aplicabile persoanelor care intra in campul personal de aplicare a Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 592/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Durata de acordare a concediului si a indemnizatiei pentru incapacitate de munca este cea transmisa de institutia de la locul de sedere.“

13. Articolul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 25. — (1) Medicii de familie au dreptul de a elibera certificate de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca cu durata de cel mult 10 zile calendaristice, in una sau mai multe etape.

(2) In cazul mentinerii incapacitatii temporare de munca pentru aceeasi afectiune, concediul medical se poate prelungi de catre medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital, in caz de internare, in etape succesive de maximum 30 de zile calendaristice, pana la 90 de zile calendaristice in decursul unui an, socotit de la prima zi de imbolnavire.

(3) Durata cumulata a concediilor medicale acordate de medicul de familie pentru un asigurat pentru incapacitate temporara de munca nu poate depasi 30 de zile calendaristice in ultimul an, socotite de la prima zi de imbolnavire, indiferent de cauza acesteia. Dupa totalizarea a 30 de zile calendaristice acordate de catre medicul de familie, eliberarea certificatelor de concediu medical se va face numai de catre medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital, in caz de internare, cu incadrarea in duratele maxime prevazute de lege.“

14. La articolul 30, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2) In situatia in care durata internarii cuprinde perioade din doua sau mai multe luni calendaristice, medicul curant va acorda lunar certificatul de concediu medical.“

15. Dupa articolul 33 se introduce un nou articol, articolul 331, cu urmatorul cuprins:

„Art. 331. — Prevederile art. 32 si 33 nu sunt aplicabile persoanelor care intra in campul personal de aplicare a Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 592/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.“

16. La articolul 37, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:

„(3) In situatia in care unui asigurat i se acorda in aceeasi luna doua certificate de concediu medical, care se suprapun pentru o anumita perioada, indemnizatia se calculeaza dupa cum urmeaza:

a) pentru primul certificat de concediu medical, indemnizatia se va calcula numai pentru zilele cuprinse intre data inceperii valabilitatii acestuia si data inceperii valabilitatii celui de-al doilea certificat medical, iar pentru zilele ramase peste care se suprapune perioada celui de-al doilea certificat medical se va inscrie in rubrica «Observatii» a certificatului de concediu medical «Suprapunere cu CM seria .....nr. ..............»;

b) pentru al doilea certificat medical, a carui incepere se suprapune peste perioada de valabilitate a primului certificat medical, indemnizatia se calculeaza in mod corespunzator, pentru toate zilele cuprinse in perioada de valabilitate a acestuia.

(4) In situatia in care unui asigurat i se acorda certificat de concediu medical pentru o anumita perioada, iar asiguratul doreste sa isi reia activitatea profesionala inainte de expirarea perioadei de valabilitate a certificatului de concediu medical, este obligatorie modificarea acestuia, in mod corespunzator, de catre medicul prescriptor.“

17. Articolul 38 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 38. — (1) Platitorii de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate au obligatia sa elibereze asiguratului adeverinte din care sa rezulte numarul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12 luni, in vederea acordarii certificatelor de concediu medical.

(2) Pentru a beneficia de certificate de concediu medical, persoanele prevazute la art. 5 au obligatia de a solicita adeverinta prevazuta la alin. (1) de la casele de asigurari de sanatate la care acestia au depus declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii.“

18. Dupa articolul 53 se introduce un nou articol, articolul 531, cu urmatorul cuprins:

„Art. 531. — (1) Beneficiaza de concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav care primeste servicii medicale pe teritoriul unui stat membru in UE/SEE unul dintre parinti, tutorele, asiguratul caruia i s-a incredintat copilul spre crestere si educare sau in plasament familial si care insoteste copilul, pe durata spitalizarii acestuia.

(2) Certificatul de concediu medical se elibereaza de medicul curant, pe baza actelor doveditoare traduse si autentificate, in conditiile si pana la duratele maxime prevazute de lege, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data revenirii in tara.“

19. Articolul 65 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 65. — Durata concediilor pentru tuberculoza, neoplazii, SIDA, a concediilor pentru sarcina si lauzie, ingrijirea copilului bolnav, pentru reducerea timpului de munca si pentru carantina, precum si pentru risc maternal nu diminueaza numarul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afectiuni.“

20. La articolul 67, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 67. — (1) Certificatul de concediu medical se prezinta platitorului pana cel mai tarziu la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care a fost acordat concediul. Persoanele prevazute la art. 1 alin. (2), art. 23 alin. (2) si la art. 32 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, vor atasa la certificatul de concediu medical Cererea-tip privind solicitarea indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate, al carei model este prezentat in anexa nr. 9.“

21. La articolul 69, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 69. — (1) In situatia in care la stabilirea celor 6 luni din care, potrivit prevederilor art. 68, se constituie baza de calcul a indemnizatiilor se utilizeaza perioadele asimilate stagiului de cotizare prevazute la art. 12 alin. (2) si (4), veniturile care se iau in considerare sunt:

a) indemnizatia lunara pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv indemnizatia pentru cresterea copilului cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani, potrivit Legii nr. 448/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) indemnizatiile de asigurari sociale de care au beneficiat asiguratii, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) salariul de baza minim brut pe tara, din perioadele respective, pentru situatiile prevazute la art. 12 alin. (4) lit. b) si c).“

22. La articolul 69, alineatul (2) se abroga.

23. Articolul 72 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 72. — (1) Pentru persoana care se afla in doua sau mai multe situatii dintre cele prevazute la art. 1 alin. (1) lit. A si B din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si care desfasoara activitatea la mai multi angajatori, la fiecare fiind asigurata conform acestei ordonante de urgenta, indemnizatiile se calculeaza si se platesc, dupa caz, de fiecare angajator. In aceasta situatie primele doua exemplare originale ale certificatului de concediu medical se prezinta spre calcul angajatorului la care asiguratul are venitul cel mai mare, iar la celalalt/ceilalti angajator/angajatori se prezinta cele doua exemplare in copii certificate de catre medicul prescriptor.

(2) Pe copiile certificate se va inscrie «Conform cu originalul» si se va aplica stampila unitatii, parafa si semnatura medicului prescriptor, precum si, dupa caz, parafa si semnatura medicului sef de sectie, in cazul concediului medical acordat la externare pentru o perioada mai mare de 7 zile.

(3) Angajatorii platitori au obligatia respectarii prevederilor art. 1.“

24. La articolul 77, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(5) Pe baza referatului aprobat se intocmesc: ordonantarea de plata, ordinul de plata, borderoul ordinelor de plata prevazut in anexa nr. 14 sau, dupa caz, comunicarea de respingere a platii prevazuta in anexa nr. 15. In termen de 30 zile de la depunerea cererii de restituire, casa de asigurari de sanatate va efectua plata sumelor aprobate sau va transmite solicitantului comunicarea de respingere a platii.“

25. Articolul 81 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 81. — (1) Asiguratii au obligatia de a instiinta platitorii de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate privind aparitia starii de incapacitate temporara de munca si privind datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor si unitatea in care functioneaza acesta, in termen de 24 ore de la data acordarii concediului medical. In situatia in care aparitia starii de incapacitate temporara de munca a intervenit in zilele declarate nelucratoare, asiguratii au obligatia de a instiinta platitorii de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in prima zi lucratoare.

(2) Asiguratii au obligatia sa completeze si sa depuna la medicul prescriptor o declaratie pe propria raspundere conform modelului prevazut in anexa nr. 4.

(3) Medicii prescriptori au obligatia ca in declaratia prevazuta la alin. (2), la rubrica «Observatiile medicului prescriptor», sa precizeze, daca este cazul, recomandarile legate de procesul de recuperare si daca este necesara efectuarea de tratamente de specialitate, analize paraclinice sau alte proceduri medicale.

(4) Medicii prescriptori au obligatia ca la solicitarea platitorilor de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate sa puna la dispozitia acestora o copie a declaratiei prevazute la alin. (2) «Conforma cu originalul».

(5) Obligatia prevazuta la alin. (4) se duce la indeplinire de catre medicul prescriptor numai in baza unei imputerniciri date de conducatorul unitatii platitoare.

(6) Angajatorii au obligatia sa transmita casei de asigurari sociale de sanatate, in termen de maximum 6 zile de la data la care au fost instiintati cu privire la aparitia starii de incapacitate temporara de munca, lista persoanelor angajate aflate in incapacitate temporara de munca, precum si datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor si unitatea in care functioneaza acesta si declaratia prevazuta la alin (2), daca au solicitat-o.

(7) Verificarea prezentei asiguratilor aflati in incapacitate temporara de munca la adresa de domiciliu sau la resedinta indicata se poate efectua numai in intervalul orar 8,00—11,00, 12:00—17:00, 18:00—20:00, prilej cu care se va incheia un proces-verbal semnat de membrii comisiei si de asigurat, conform modelului prevazut in anexa nr. 5.

(8) Procesul-verbal prevazut la alin. (7) poate fi contestat in termen de 30 de zile de la data comunicarii, la sediul platitorului de indemnizatii, acesta avand obligatia de a raspunde in maximum 30 de zile de la data inregistrarii contestatiei.

(9) Controlul privind modul de eliberare a certificatelor de concediu medical, in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza pe baza unei metodologii elaborate de CNAS in termen de 60 de zile si care va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.“

26. Articolul 82 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 82. — Indemnizatiile pot fi solicitate, pe baza actelor justificative, in termen de 90 zile de la data la care beneficiarul era in drept sa le solicite. Cuantumul indemnizatiilor astfel solicitate se achita la nivelul cuvenit in perioada prevazuta in certificatul medical.“

27. La articolul 88, dupa litera g) se introduce o noua litera, litera g1), cu urmatorul cuprins:

„g1) Refuzul persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca de a se pune la dispozitia persoanelor abilitate, pentru efectuarea verificarii la adresa de resedinta;“.

28. La articolul 93, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:

„(11) Plata indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate, pentru drepturile care s-au nascut anterior situatiilor prevazute la alin. (1), se efectueaza pana la incetarea situatiei care a determinat necesitatea eliberarii de certificate medicale.“

29. Anexa nr. 1 la norme se inlocuieste cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

30. Anexa nr. 2 la norme se inlocuieste cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

31. Anexa nr. 9 la norme se inlocuieste cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.

32. Dupa anexa nr. 15 la norme se introduc doua noi anexe, respectiv anexa nr. 16, prevazuta in anexa nr. 4 la prezentul ordin, si anexa nr. 17, prevazuta in anexa nr. 5 la prezentul ordin.

Art. II. — Anexele nr. 1—5 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. III. — Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                                   Ministrul sanatatii,

                                                           Cseke Attila

                                                                                           Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,

                                                                                                  Nicolae Lucian Duta

 

 

 

 

 

 

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title="Tab 1" tab_id="1381835523-1-25"][/vc_tab][vc_tab title="Tab 2" tab_id="1381835523-2-52"][/vc_tab][vc_tab title="Tab 1" tab_id="1382516724-1-50"][/vc_tab][vc_tab title="Tab 2" tab_id="1382516724-2-44"][/vc_tab][vc_tab title="Tab 1" tab_id="1385459283-1-14"][/vc_tab][vc_tab title="Tab 2" tab_id="1385459283-2-73"][/vc_tab][/vc_tabs][/vc_column][/vc_row]

  • Newsletter


  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

  • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
    Michel de Montaigne
    "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
    admin@amfms.ro