Noul Cod fiscal, în vigoare de 1 ianuarie, stabileşte că PFA trebuie sa plătească pentru veniturile pe care le realizează un impozit de 16%, precum şi anumite contribuţii obligatorii, după cum urmează: contribuţiile de asigurări sociale - CAS (10,5% sau 26,3%, conform opţiunii) şi contribuțiile de asigurări sociale de sănătate - CASS de 5,5%.

 

De asemenea, pe lângă cele două contribuţii obligatorii, legislaţia prevede și unele opționale, pentru care persoanele fizice autorizate pot să opteze. Concret, este vorba despre contribuția la bugetul asigurărilor pentru șomaj, contribuția pentru asigurarea în caz de accidente de muncă și boli profesionale, precum și contribuția pentru concedii și indemnizații (FNUASS).

În ceea ce priveşte ultima contribuţie amintită, respectiv cea pentru concedii și indemnizațiiPFA poate alege să o plătească dacă dorește să beneficieze de indemnizații pentru concediile medicale. Astfel, chiar dacă plăteşte CASS de 5,5%, PFA nu beneficiază de concedii medicale plătite, fiind obligată ca, pentru a se bucura de acest lucru, să opteze la plata FNUASS. 

Potrivit OUG nr. 158/2005, actul normativ care reglementează concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii, destinatã exclusiv finanţãrii cheltuielilor cu plata drepturilor prevãzute, este de 0,85% şi se aplică asupra veniturilor supuse impozitului pe venit. 

Prin urmare, pentru a beneficia de concedii și indemnizații, persoanele autorizate să desfășoare activități independente sunt obligate să depună declarația de asigurare pentru concedii și indemnizații la casa de asigurări de sănătate la care sunt luate în evidență ca plătitori ai contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS).

Important! Ordinul CNAS nr. 8/2016, act normativ publicat recent în Monitorul Oficial şi care modifică normele privind procedura de acordare a concediilor medicale, stabileşte că persoanele fizice autorizate ce au optat pentru plata contribuției de concedii și indemnizații de 0,85%, pentru a beneficia de plata concediilor medicale, recalculează această contribuție în funcție de situația reală a veniturilor realizate, constatate prin decizia de impunere. Mai multe detalii despre noile proceduri de acordare a concediilor medicale găsiţi aici

Potrivit art. 1 din OUG nr. 158/2005, persoanele asigurate pentru concedii şi indemnizaţii în sistemul de asigurări sociale de sănătate au dreptul la concedii medicale şi la plata indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate, dacă:

 • desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă sau în baza raportului de serviciu, precum şi orice alte activităţi dependente;
 • desfăşoară activităţi în funcţii elective sau sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti;
 • beneficiază de drepturi băneşti lunare ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile legii;

Acelaşi act normativ, dar la art. (2), stipulează că de aceleaşi drepturi beneficiază şi persoanele care nu se află într-una dintre situaţiile prezentate anterior, dar care sunt: 

 • asociaţi, comanditari sau acţionari;
 • membri ai asociaţiei familiale;
 • autorizate sã desfãşoare activitãţi independente;
 • persoane care încheie un contract de asigurări sociale pentru concedii şi indemnizaţii pentru maternitate şi concedii şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav, în condiţiile în care au început stagiul de cotizare până la data de 1 ianuarie 2006;
 • soţia/soţul titularului întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate care, fără a fi înregistrată/înregistrat în registrul comerţului şi autorizată/autorizat să funcţioneze ea însăşi/el însuşi ca titular a/al întreprinderii individuale/persoană fizică autorizată sau fără a fi salariată/salariat, participă în mod obişnuit la activitatea întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate, îndeplinind fie aceleaşi sarcini, fie sarcini complementare.

Ce tipuri de concedii medicale se acordă?

OUG nr. 158/2015, actul normativ care reglementează acordarea concediilor medicale, stabileşte tipurile de concediu medical şi indemnizaţiile ce pot fi acordate salariaţilor, precum şi celorlaltor categorii de persoane care contribuie la sistemul de asigurări sociale de sănătate, inclusiv PFA, astfel:

 • concedii medicale şi indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii;
 • concedii medicale şi indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale;
 • concedii medicale şi indemnizaţii pentru maternitate;
 • concedii medicale şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav;
 • concedii medicale şi indemnizaţii de risc maternal.

Potrivit legii, stagiul minim de cotizare pentru acordarea drepturilor amintite anterior este de o lună realizata în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical, însă există şi excepţii de la această regulă, printre ele fiind cazul urgenţelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor şi SIDA, când dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă nu sunt condiţionate de realizarea stagiului de cotizare.

De asemenea, concediul şi indemnizaţia pentru risc maternal nu sunt condiţionate de stagiul de cotizare.

În cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de o lună, pentru situaţiile menţionate, baza de calcul a indemnizaţiilor o constituie venitul lunar din prima luna de activitate pentru care s-a stabilit să se platească contribuţia.

Totodată, potrivit acului normativ citat, dreptul la concediile şi indemnizaţiile prevãzute anterior este condiţionat de plata contribuţiei de asigurãri sociale de sãnãtate destinatã suportãrii acestor indemnizaţii.

Ce se întâmplă în cazul în care PFA este şi salariat? Poate beneficia de concediu medical plătit în ambele situaţii?

Legislaţia în vigoare nu interzice plata concediului medical unei persoane care deţine atât calitatea de PFA, cât şi cea de salariat, după cum Tudor Valeriu, consultant resurse umane şi moderator în forumul AvocatNet.ro, explica unui utilizator aflat într-o astfel de situaţie (cu menţiunea că, în calitate de PFA, trebuie plătită şi cota de contribuţie de 0,85% pentru concedii şi indemnizaţii, prevăzută de lege). 

Astfel, OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurãri sociale de sãnãtate prevede la art. 33 că, pentru persoana asigurată care desfãşoarã activitatea la mai mulţi angajatori, indemnizaţiile se calculeazã şi se plãtesc, dupã caz, de fiecare angajator.

În plus, normele de aplicare a OUG nr. 158/2005 completează această reglementare, stabilind, la art. 72, că într-o astfel de situaţie, "primele două exemplare originale ale certificatului de concediu medical se prezintă spre calcul angajatorului la care asiguratul are venitul cel mai mare, iar la celălalt/ceilalţi angajator/angajatori se prezintă cele două exemplare în copii certificate de către medicul prescriptor".

Potrivit aceluiaşi temei legislativ, pe copiile certificate se va înscrie "Conform cu originalul" şi se va aplica ştampila unităţii, parafa şi semnătura medicului prescriptor, precum şi, după caz, parafa şi semnătura medicului şef de secţie, în cazul concediului medical acordat la externare pentru o perioada mai mare de 7 zile.

În concluzie, potrivit specialistului, o persoană care este angajată cu contract individual de muncă, dar are şi calitatea de PFA, poate beneficia de plata concediului medical de la ambele locuri de muncă, atât timp cât plăteşte contribuţia pentru concedii și indemnizații de 0,85% din veniturile supuse impozitului pe venit.

Şi soţul sau soţia unei PFA beneficiază de concediu medical şi indemnizaţie de asigurări sociale de sănătate

Din noiembrie 2014, atunci când a intrat în vigoare OUG nr. 68/2014, act normativ prin care au fost aduse modificări şi completări OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, şi soţia/soţul titularului întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate care, fără a fi înregistrată/înregistrat în registrul comerţului şi autorizată/autorizat să funcţioneze ea însăşi/el însuşi ca titular a/al întreprinderii individuale/persoană fizică autorizată sau fără a fi salariată/salariat, participă în mod obişnuit la activitatea întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate, îndeplinind fie aceleaşi sarcini, fie sarcini complementare, beneficiază de concedii medicale şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

De asemenea, pentru soțul sau soția unei PFA, cota de contribuție pentru concedii și indemnizații, destinată exclusiv finanțării cheltuielilor cu plata drepturilor, este de 0,85% și se aplică asupra veniturilor declarate la casele de asigurări de sănătate de către acesta/aceasta. Contribuţia se achită la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS).
 
Potrivit OUG nr. 68/2014, pentru a beneficia de concedii și indemnizații, soțul/soția PFA este obligat/obligată să depună declarația de asigurare pentru concedii și indemnizații la casa de asigurări de sănătate la care este luat/luată în evidență ca plătitor/plătitoare de CASS.
 
În plus, indemnizațiile pot fi solicitate pe baza actelor jusitificative, în termen de 90 de zile de la data de la care persoanele erau în drept să le solicite.

Notă: Din acest articol puteţi afla, cu exemple de calcul, ce contribuţii datorează PFA în 2016. De asemenea, aici găsiţi un ghid complet pentru PFA-uri, cu informaţii detaliate despre cum se înființează, ce impozite plătesc, ce declarații depun sau ce cheltuieli deduc acestea.


Sinteză 

 • Contribuția pentru concedii și indemnizații (FNUASS) este una dintre contribuţiile opţionale reglementate de legislaţia românească pentru PFA, alături de contribuția la bugetul asigurărilor pentru șomaj şi contribuția pentru asigurarea în caz de accidente de muncă și boli profesionale.
 • Dreptul PFA de a beneficia de concedii medicale este condiţionat de plata contribuţiei aferente, în cotă de 0,85%, care se aplică asupra veniturilor supuse impozitului pe venit.
 • Pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii, PFA sunt obligate să depună declarația de asigurare pentru concedii și indemnizații la casa de asigurări de sănătate la care sunt luate în evidență ca plătitori de CASS.
 • Potrivit legislaţiei în vigoare, stagiul minim de cotizare pentru acordarea concediului medical şi indemnizaţiilor este de o lună realizată în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical, însă există şi excepţii de la această regulă, printre ele fiind cazul urgenţelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor şi SIDA.
 • O persoană care este angajată cu contract individual de muncă, dar care are şi calitatea de PFA, poate beneficia de plata concediului medical de la ambele locuri de muncă, atât timp cât plăteşte contribuţia pentru concedii și indemnizații de 0,85% din veniturile supuse impozitului pe venit.
 • De la finalul anului 2014, şi soţul sau soţia unei PFA care participă în mod obişnuit la activitatea PFA, îndeplinind fie aceleaşi sarcini, fie sarcini complementare, beneficiază de concedii medicale şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 

Sursa