Corpul de Control al Ministerului Sănătății(MS) a efectuat în luna februarie o verificare la Spitalul Județean Cluj. Gazeta de Cluj vă prezintă în exclusivitate concluziile, dar și măsurile cerute de Ministerul Sănătății, precum și ce explicații oferă cei de la Spitalul Județean Cluj. Una dintre principalele probleme ale Spitalului Județean Cluj sunt clădirile care sunt într-o stare deplorabilă, dar comitetul director al unității sanitare ne-a comunicat că toate acestea sunt în planul de măsuri pentru acest an. Mai jos puteți citi integral toate cerințele celor de la MS și când le vor pune în practică cei de la Spitalul Județean Cluj.

 

Raportul Corpului de Control al MS la Spitalul Județean Cluj

Gazeta de Cluj a obținut în exclusivitate raportul corpului de control al MS la Spitalul Județean Cluj:

”Concluzii:
1.      Situaţiile  financiare  au  fost  întocmite  în  conformitate  cu  prevederile  Legii  contabilităţii  nr. 82/1991  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare  precum  şi  cu  precizările  cuprinse în  Normele  metodologice  ale  Ministerului  Finanţelor  Publice.
2.      Contabilitatea stocurilor se circumscrie metodei inventarului permanent. Recepţionarea se face cu îndeplinirea condiţiilor standard şi a procedurilor de livrare acceptate şi prevăzute în contractele încheiate cu furnizorii. Stocurile sunt evaluate la costul de achiziţie şi gestiunea lor se realizează după metoda cantitativ-valorică.
3.      În Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 86/27.03.2013, spitalul figurează cu suma de 46.017.033,08 lei, reprezentând contravaloare construcţii şi terenuri aferente, iar în evidenţa contabilă este înregistrată suma de 280.310.738,32 lei, rezultând faptul că până la data controlului datele din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al judeţului Cluj nu au fost actualizate.
4.      Unitatea sanitară nu a raportat prin situaţiile financiare încheiate la 31.12.2013 şi 31.12.2014, venituri din servicii medicale spitaliceşti prestate peste nivelul valorilor contractate în valoare totală de 2.183.645,5 lei, pentru care nu au fost întocmite facturi şi nu au fost luate măsuri de înregistrare în evidenţa contabilă.
5.      Planurile de Achiziții Publice nu au fost elaborate strict pe baza necesităţilor transmise prin referatele de necesitate ce trebuiau solicitate de la celelalte compartimente/servicii ale autorităţii contractante ci pe estimări bazate pe istoricul achiziţiilor anului precedent, astfel nu reflectă o situaţie reală a necesităţilor unităţii.
6.      S-a constatat invalidarea de către SNSMPS la finele anului 2014 a unui număr de 270 de cazuri de servicii medicale în valoare totală de 705.769,69 lei.
7.      În urma verificării programelor de lucru, a foilor colective de prezenţă, a statului de funcţii şi a statelor de plată pentru lunile decembrie 2014 şi ianuarie 2015 pentru personalul angajat în cadrul UPU-SMURD s-a constat că acestea au fost întocmite corect şi respectă prevederile legislative în vigoare.
8.      În urma verificării prin sondaj a dosarelor de personal de la serviciul RUNOS s-a constatat că unele sunt incomplete. De asemenea s-a constatat că în anul 2013 și 2014 nu s-au acordat prime și/sau bonusuri angajaților din cadrul spitalului.
9.      Nu sunt stabilite activitătile procedurabile şi neprocedurabile la nivelul serviciului RUNOS, precum şi riscurile aferente acestora.
10.     În ceea ce priveşte acoperirea cu personal, s-a constat un deficit de 53 posturi, cel mai mare deficit înregistrându-se la personal sanitar auxiliar de 38% faţă de normativ.
11.     Conform prevederilor Ord. MS 1706/2007 nu există spaţiu pentru decontaminare.
12.     Controlul igienico-sanitar a evidenţiat următoarele: demisolul clădirii neigienizat, holul de acces al demisolului este ocupat cu mobilier, dulapurile personalului auxiliar sunt impropriu amplasate (pe hol şi nu într-o încăpere special amenajata ca vestiar).
13.     Nu există boxe special amenajate pentru dezinfecția ustensilelor.
14.     Datorită numărului limitat de locuri de internare în secţiile Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (în special pe terapie intensivă), cazurile de pacienţi critici nu pot fi transferate urgent, cum prevede Ord. MS 1706/2007, ei rămânând în UPU uneori mai multe zile. Acest fapt îngreunează bună desfăşurare a activităţii UPU.
15.     Nu s-au remediat toate obiectivele din planul de conformare asumat, depăşind termenele asumate, afirmativ din lipsă de fonduri.
16.     Nu se respectă protocoalele de lucru elaborate de serviciul SPCIN pe secțiile cu risc crescut (Chirurgie Generală 1, Compartiment Chirurgie Plastică – Microchirurgie Reconstructivă şi Compartiment Ortopedie Traumatologie, Clinica Chirurgie Generală 2).
17.     Există metodologie proprie de rambursare, la cererea asiguraţilor, a cheltuielilor efectuate pe perioada internării şi evidenţă în contabilitate a fişelor de decont pentru anii 2013 şi 2014.
18.     Casarea bunurilor materiale şi valorificarea deşeurilor rezultate în urma casării s-au efectuat conform prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a art. 2 din Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2861/09.10.2009, pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, HG nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţănând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.
19.     După efectuarea verificărilor prin sondaj a Foilor de Observație Clinică Generală pe 5 secții s-a constatat existența concordanței între condica de medicamente, materialele sanitare eliberate și decontul de cheltuieli atașate foilor de observații.

Măsuri:
1.      Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de conducere de director financiar-contabil şi director de îngrijiri.
2.      La nivelul serviciului RUNOS se va urmări reorganizarea sistemului de arhivare a dosarelor de concurs/examen, completarea dosarelor personale şi actualizarea fişelor de post ale salariaţilor unităţii sanitare, stabilirea listei activităţilor procedurabile la nivelul Serviciului RUNOS şi elaborarea de proceduri operaţionale acolo unde este cazul, actualizarea procedurilor operaţionale existente ale sistemului de control intern/managerial la nivelul Serviciului RUNOS şi întocmirea unei Proceduri operaţionale privind stabilirea drepturilor salariale.
3.      Având în vedere modificările de structură din anul 2014 de la nivelul spitalului şi ţinând cont de complexitatea activităţii medicale care se desfăşoară la nivelul spitalului, precum şi volumul şi fluctuaţia de personal din cadrul acestuia, se impune reevaluarea locurilor de muncă în care se desfăşoară activităţi în condiţii deosebite de muncă şi actualizarea documentelor care stau la baza acordării sporurilor pentru condiţii de muncă.
4.      Amenajarea unui spaţiu pentru decontaminare  în exteriorul UPU, dotat corespunzător şi destinat decontaminării pacienţilor contaminaţi cu substanţe chimice periculoase înaintea intrării lor în spaţiile de primire/triaj şi de tratament.
5.      Decongestionarea holului de acces la demisol, prin mutarea mobilierului depozitat.
6.      Remedierea deficientelor constatate conform prevederilor OMS 914/2006 privind condiţiile igienico-sanitare: igienizarea demisolului, amenajarea unei boxe funcţionale pentru dezinfecţia ustensilelor de curăţat, igienizarea şi amenajarea camerei pentru decedaţi şi igienizare şi reamenajarea spaţiului unde a funcţionat laboratorul de urgenţe.
7.      Conform prevederilor Ord. MS 1706/2007, spitalele care au în structura lor UPU au obligaţia de a asigura un procent de 5 – 10% din numărul total de paturi ale spitalului pentru internarea în regim de urgenţă a pacienţilor proveniţi din UPU. La stabilirea numărului de paturi necesar internării pacienţilor proveniţi din UPU se va ține seama de media internărilor zilnice în regim de urgenţă pe o perioadă de cel puţin 6 luni. Responsabilitatea asigurării paturilor libere revine şefilor de secţie.
8.      În prima ședință de Comitet Director se vor analiza cauzele care au condus la invalidarea de către SNSMPS în anul 2013 și în anul 2014,  a serviciilor medicale în valoare totală de 828.980,36 lei, reprezentând prejudiciu nerecuperat de unitatea sanitară, luându-se măsurile legale care se impun de clarificare a cauzelor, stabilirea eventualelor persoane responsabile pentru existența acestora și recuperarea cheltuielilor spitalicești neeconomicoase de  la persoanelor responsabile.
9.      Facturarea, înregistrarea şi urmărirea încasării serviciilor medicale realizate peste valoarea contractelor încheiate cu CAS Cluj în valoare  totală de 2.183.645,50 lei pentru perioada 01.01.2013 – 31.12.2014, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
10.     Programele anuale ale achiziţiilor publice se vor elabora în baza necesităţilor transmise prin referatele de necesitate de la celelalte compartimente/servicii ale autorităţii contractante cu respectarea prevederilor art. 3 şi art. 4 din HG 925/2006 *modificată* pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006 *modificat* şi actualizate în conformitate prevederile art.4 alin. 3 şi 4. din Legea Finanţelor Publice nr. 500/2002 – republicată”, se arată în cadrul raportului. Informațiile au fost oferite de către Ministerul Sănătății la Spitalul Județean Cluj.

 

Ce spune Spitalul Județean Cluj

”În perioada 09.02.2015 – 13.02.2015, în baza Ordinului Ministrului Sănătăţii, o echipă de control s-a deplasat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca.

În urma controlului comisia a întocmit un raport de control, cu următoarele măsuri de remediat, motiv pentru care vă prezentăm măsurile luate de către SCJU Cluj Napoca:

 

 1. Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de conducere de director financiar-contabil şi director de îngrijiri.

SCJU Cluj Napoca – În data de 25.02.2015, au fost  organizate concursurile pentru ocuparea posturilor de director financiar-contabil şi director de îngrijiri.

 

 1.   La nivelul serviciului RUNOS se va urmări reorganizarea sistemului de arhivare a dosarelor de concurs/examen, completarea dosarelor personale şi actualizarea fişelor de post ale salariaţilor unităţii sanitare, stabilirea listei activităţilor procedurabile la nivelul Serviciului RUNOS şi elaborarea de proceduri operaţionale acolo unde este cazul,  actualizarea procedurilor operaţionale existente ale sistemului de control intern/managerial la nivelul Serviciului RUNOS şi întocmirea unei Proceduri operaţionale privind stabilirea drepturilor salariale.

SCJU Cluj Napoca- Până la sfârşitul lunii mai Serviciul RUNOS va elabora procedurile operaţionale privind arhivarea dosarelor de concurs şi va actualiza până în 11.04.2015 procedurilor operaţionale existente ale sistemului de control intern/managerial la nivelul Serviciului RUNOS şi întocmirea unei Proceduri operaţionale privind stabilirea drepturilor salariale.

 1. Având în vedere modificările de structură din anul 2014 de la nivelul spitalului şi ţinând cont de complexitatea activităţii medicale care se desfăşoară la nivelul spitalului, precum şi volumul şi fluctuaţia de personal din cadrul acestuia, se impune reevaluarea locurilor de muncă în care se desfăşoară activităţi în condiţii deosebite de muncă şi actualizarea documentelor care stau la baza acordării sporurilor pentru condiţii de muncă.

SCJU Cluj Napoca -Spitalul  a demarat încă in perioada controlului demersurile pentru reevaluarea condiţiilor locurilor de muncă în care se desfăşoară activităţi în condiţii deosebite de muncă şi actualizarea documentelor care stau la baza acordării sporurilor pentru condiţii de muncă.

 

 1. Amenajarea unui spaţiu pentru decontaminare  în exteriorul UPU, dotat corespunzător şi destinat decontaminării pacienţilor contaminaţi cu substanţe chimice periculoase înaintea intrării lor în spaţiile de primire/ triaj şi de tratament.
  5. Decongestionarea holului de acces la demisol, prin mutarea mobilierului depozitat.
  6.         Remedierea deficientelor constatate conform prevederilor OMS 914/2006 privind condiţiile igienico-sanitare: igienizarea demisolului, amenajarea unei boxe funcţionale pentru dezinfecţia ustensilelor de curăţat, igienizarea şi amenajarea camerei pentru decedaţi şi igienizare şi reamenajarea spaţiului unde a funcţionat laboratorul de urgenţe.

SCJU Cluj Napoca – Toate problemele semnalate la punctele 4,5, şi 6 au fost trecute în planul de măsuri pentru anul 2015 care vor avea termen de rezolvare luna decembrie 2015. Toate secţiile spitalului au autorizaţie sanitară de funcţionare însoţită de plan de conformare/plan de măsuri. Clădirile  în care îşi desfăşoară activitatea   secţiile spitalului au o vechime de peste 100 ani şi necesită în permanenţă măsuri de igienizare şi modernizare.

 1. Conform prevederilor Ord. MS 1706/2007, spitalele care au în structura lor UPU au obligaţia de a asigura un procent de 5 – 10% din numărul total de paturi ale spitalului pentru internarea în regim de urgenţă a pacienţilor proveniţi din UPU. La stabilirea numărului de
  paturi necesar internării pacienţilor proveniţi din UPU se va ţine seama de media internărilor zilnice în regim de urgenţă pe o perioadă de cel puţin 6 luni. Responsabilitatea asigurării paturilor libere revine şefilor de secţie.

SCJU Cluj Napoca – Spitalul a reanalizat numărul paturilor de urgenţă pentru fiecare secţie clinică şi a recalculat alocarea paturilor pentru urgenţă conform procentului de 5-10  % din  total paturi secţie  aplicabil  începând cu 01.04.2015. În urma analizării fiecărei secţii  se va aplica procentul fie de 5 % fie de 10 % în funcţie de specificul secţiei.

 

 1. În prima şedinţă de Comitet Director se vor analiza cauzele care au condus la invalidarea de către SNSMPS în anul 2013 și în anul 2014,  a serviciilor medicale în valoare totală de 828.980,36 lei,reprezentând prejudiciu nerecuperat de unitatea sanitară, luându-se măsurile legale care se impun de clarificare a cauzelor, stabilirea eventualelor persoane responsabile pentru existenţa acestora şi recuperarea cheltuielilor spitaliceşti neeconomicoase de  la
  persoanelor responsabile.

SCJU Cluj Napoca – În urma măsurii din raport, spitalul a constituit o comisie cu caracter permanent care va analiza toate  foile de observaţii nevalidate de către SNSMPS , va clarifica cauzele şi persoanele responsabile pentru recuperarea cheltuielilor.

 1. Facturarea, înregistrarea şi urmărirea încasării serviciilor medicale realizate peste valoarea contractelor încheiate cu CAS Cluj în valoare  totală de 2.183.645,50 lei pentru perioada 01.01.2013 –31.12.2014, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

SCJU Cluj Napoca – În data de 30.03.2015 s-a emis factura către Casa de Asigurări cu contravaloarea serviciilor realizate de spital peste valoarea  de contract

 1. Programele anuale ale achiziţiilor publice se vor elabora în baza necesităţilor transmise prin referatele de necesitate de la celelalte compartimente/servicii ale autorităţii contractante cu respectarea prevederilor art. 3 şi art. 4 din HG 925/2006 *modificată*
  pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006 *modificat* şi actualizate în conformitate prevederile art.4 alin. 3 şi 4. din Legea Finanţelor Publice nr. 500/2002 – republicată.

SCJU Cluj Napoca – În primul trimestru 2015 spitalul a avut Act Adiţional  la Contractul cu CAS pe 2014, iar în următoarea perioadă va încheia Contractul de furnizare servicii medicale pentru anul 2015, urmând ca după această procedură spitalul să aibă bugetul pe anul 2015, în momentul obţinerii bugetului pe 2015 se va finaliza planul anual de achiziţii pentru anul 2015. În prezent există programul anual al achiziţiilor cu respectarea HG  art. 3 şi art. 4 din HG 925/2006 *modificată*pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006 *modificat* şi actualizate în conformitate prevederile art.4 alin. 3 şi 4. din Legea Finanţelor Publice nr. 500/2002 – republicată”, se arată în cadrul explicațiilor oferite de comitetul director al Spitalului Județean. 

Sursa

 • Newsletter


 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro