Norme Coca 2023 - 2024

HOTARARE privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritatilor Teritoriale de Sanatate Publica

HG ATSP 1.11.2013_862_1715

lege atac1-300x215
problemele locale prioritare de sănătate publică, elaborează şi implementează acţiuni
locale de sănătate publică.
(2) ATSP au în principal următoarele atribuţii:
a) coordonează şi monitorizează respectarea şi aplicarea unitară a reglementărilor
din domeniul său de activitate
b) asigură activitatea de control şi inspecţie sanitară pentru verificarea aplicării
reglementărilor din domeniul sănătăţii în unităţile aflate în aria administrativ-teritorială
de autoritate
c) asigură depistarea factorilor de risc la adresa sănătăţii publice, evaluarea şi
analiza riscurilor reprezentate de acestea pentru sănătate, instituirea şi/sau
impunerea măsurilor de eliminare sau, după caz, de diminuare a riscurilor;
d) asigură coordonarea tehnică şi metodologică a reţelei de sănătate publică de
prevenire a îmbolnăvirilor, supraveghere şi controlul bolilor transmisibile şi
netransmisibile, sănătatea în relaţie cu mediu, sănătate ocupaţională, promovarea
sǎnǎtǎţii;
e) coordonează la nivel local sistemele naţionale de alertă din domeniul sănătăţii
publice, prin asigurarea unui serviciu permanent de culegere şi difuzare de informaţii
pe domenii de competenţă în legătură cu urgenţele de sănătate publică de interes
naţional şi internaţional în conformitate cu legislaţia în vigoare;
f) colectează şi înregistrează date privind sănătatea populaţiei, utilizând informaţiile
în scopul identificării problemelor de sănătate ale acesteia, inclusiv datele privind
tipurile, cantitatea şi modul de gestionare a deşeurilor generate în unităţile medicale
din zona de jurisdicţie ;
g) organizează şi asigură culegerea şi prelucrarea informaţiilor statistice medicale
primite de la administraţia publică locală, unităţile sanitare publice, private şi orice alt
furnizor de servicii medicale în vederea transmiterii rapoartelor statistice lunare sau la
termenele stabilite prin legislaţie către instituţiile desemnate în acest scop.
h) participă activ la programele de instruire a personalului din serviciile de sănătate
publică şi a populaţiei;
i) coordonează studii asupra problemelor de sănătate ale populaţiei din teritoriul dat;
j) stabilesc relaţii de colaborare cu instituţii şi organizaţii în vederea desfăşurării de
acţiuni comune în domeniul sănătăţii publice;
k) colaborează cu ministere, alte instituţii publice şi organe ale administraţiei publice
centrale şi locale, având dreptul de a solicita documente, date, şi informaţii necesare
îndeplinirii atribuţiilor sale.
l) întocmesc rapoarte privind starea de sănătate a comunităţii precum şi cele stabilite
prin reglementările legale în vigoare pentru care România are obligaţia raportării la
nivelul Comisiei Europene, care sunt înaintate Ministerului Sănătăţii.
m) prezintă Ministerului Sănătăţii, anual şi ori de câte ori este nevoie, rapoarte privind
activitatea desfăşurată.
n) organizează acţiuni de prevenire a îmbolnăvirilor şi de promovare a sănătăţii;
o) identifică posibilele probleme de sănătate publică sau ameninţări la adresa
sănătăţii unei comunităţi;
q) coordonează serviciile de ambulanţă conform atribuţiilor stabilite de Ministerul
Sănătăţii
r) coordonează la nivel local implementarea activităţilor care decurg din obligaţiile
asumate prin Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană şi planurile de
implementare a actelor comunitare referitoare la domeniul sănătăţii.
s) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în regulanentul de organizare şi funcţionare
aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii .
2

(3) Se transferă de la direcţiile de sănătate publică judeţene şi a minicipiului
Bucureşti către administraţiei publice locale următoarele activităţi:
a) coordonează unitățile sanitare aflate în rețeaua autorităţilor administraţiei publice
locale;
b) evaluează modul de asigurare a asistenţei medicale curative şi profilactice;
c) monitorizează aplicarea normelor de funcţionare a unităţilor medicale, indiferent de
forma de organizare;
d) urmăresc aplicarea criteriilor referitoare la calitatea serviciilor medicale;
e) coordonează şi monitorizează asistenţa gravidei, lăuzei şi nou-născutului;
f) evaluează resursele umane de la nivelul asistenţei medicale în relaţie cu nevoile
comunitare identificate prin acţiuni specifice;
g) organizează şi participă activ la programele de instruire a personalului din
serviciile de sănătate publică şi a populaţiei;
h) organizează şi participă la acţiuni de promovare a sănătăţii şi pentru prevenirea
îmbolnăvirilor;
i) desfăşoară activităţile preventive în teritoriul judeţului şi, respectiv, al municipiului
Bucureşti;
j) colectează şi înregistrează date privind sănătatea populaţiei, utilizând informaţiile în
scopul identificării problemelor de sănătate ale acesteia;
k) identifică posibilele probleme de sănătate publică sau ameninţări la adresa
sănătăţii unei comunităţi şi notifică instituţiile competente pentru aplicarea măsurilor
conform legislaţiei în vigoare;
l) intervin în rezolvarea problemelor de sănătate publică apărute în rândul
persoanelor aparţinând grupurilor defavorizate;
m) stabilesc relaţii de colaborare cu instituţii şi organizaţii în vederea desfăşurării de
acţiuni comune în domeniul sănătăţii publice;
n) colectează şi înregistrează datele privind tipurile, cantitatea şi modul de gestionare
a deşeurilor generate în unităţile medicale din zona de jurisdicţie, şi asigură accesul
imediat structurilor de sănătate publică de la nivel local la bazele de date;
o) transmit instituţiilor Ministerului Sanatatii datele şi documentele din care rezulta
informaţiile necesare întocmirii rapoartelor prevazute la alin. (1) si (2) precum şi cele
stabilite prin reglementările legale în vigoare pentru care România are obligaţia
raportării la nivelul Comisiei Europene
p) încheie contracte pentru finanțarea serviciilor medicale prevăzute la art. art. 80 lit.
b), d) şi e), art. 1901 lit. b), c), d) şi f) şi la art. 1902;
q) evaluează necesarul de echipamente și aparatură medicală al unităților sanitare;
r) asigură furnizarea serviciilor de asistenţă de sănătate publică;
s) analizează documentaţiile transmise de structura de reglementare şi propune
conducerii aprobarea sau respingerea solicitării.
ş) asigură finanţarea unor servicii medicale, prin transferuri de la bugetul de stat, în
bugetul local al județului, respectiv al municipiului București, după caz.
ART. 5
(1) ATSP organizează şi coordonează asistenţa medicală în caz de calamităţi,
catastrofe şi situaţii deosebite.
(2) Instituţiile şi unităţile sanitare care asigură asistenţa de sănătate publică, în cazul
apariţiei unui focar de boală transmisibilă, precum şi în situaţia iminenţei izbucnirii
unei epidemii, au obligaţia să dispună măsuri specifice.
(3) Măsurile privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de
epidemii, precum şi bolile transmisibile pentru care declararea, tratamentul sau
internarea sunt obligatorii şi se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii.
3

Art. 6
(1) Structura ATSP prevăzută în Anexa nr. 2, cuprinde servicii, birouri şi
compartimente funcţionale, în funcţie de numărul de posturi.
(2) Serviciile, birourile şi compartimentele funcţionale prevăzute la alin. (1) se
organizează la propunerea ATSP, cu aprobarea ministrului sănătăţii, cu respectarea
numărului maxim de posturi şi al funcţiilor de conducere, stabilit conform
reglementărilor legale în vigoare.
(3) Structura OSP este prevăzută în Anexa nr. 3.
ART. 7
(1) Conducerea ATSP este asigurată de un director executiv, funcţionar public de
conducere.
(2) Directorul executiv este ajutat de un comitet director compus directorul executiv,
medic şef departement, inspectorul şef teritorial, şeful serviciului economic şi
coordonatorul centrului operativ de urgenţă.
(3) Conducerea oficiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti este
asigurată de un şef serviciu.
Art. 8
(1) Directorul executiv coordonează şi răspunde direct de întreaga activitate a al
ATSP şi OSP arondate.
(2) Directorul executiv al ATSP este ordonator secundar de credite, în condiţiile legii,
şi în această calitate repartizează creditele bugetare aprobate de ordonatorul
principal de credite pentru bugetul propriu, al OPS şi pentru bugetele instituţiilor
publice din teritoriul de responsabilitate.
(3) Ministrul sănătăţii numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, directorul
executiv al ATSP.
Art. 9
(1) Inspectorii sanitari de stat din cadrul ATSP sunt împuterniciţi pentru activitatea de
inspecţie sanitară de stat de către ministrul sănătăţii, la propunerea inspectorilor şefi
teritoriali cu avizul conducerii structurii de specialitate din cadrul Ministerului
Sănătăţii.
(2) În exercitarea atribuţiilor legale, inspectorii sanitari de stat sunt învestiţi cu
exerciţiul autorităţii publice, beneficiind de protecţie, potrivit legii.
(3) Inspectorii sanitari de stat de la nivel central au competenţa de control pe întreg
teritoriul ţării.
(4) Inspectorii sanitari de stat din cadrul ATSP, pot efectua controale pe tot teritoriul
de care aparţin, la decizia inspectorului şef teritorial.
(5) Drepturile, îndatoririle şi incompatibilităţile specifice inspectorilor sanitari de stat
se stabilesc prin statut special, care se aprobă prin lege.
4

Art. 10
(1) Numărul maxim de posturi ale ATSP şi OSP este de 2880 posturi.
(2) Repartizarea numărului de prosturi la nivelul ATSP şi OSP se face prin ordin al
ministrului sănătăţii ţinând cont de următoarele criterii:
a)
b)
c)
d)
demografie
suprafaţa judeţului
numărul de unităţi sanitare
importanţă din punct de vedere al staţiunilor turistice, punctelor de frontieră, şi
al numărului de instituţii de învăţământ superior.
(3) Personalul ATSP este constituit din funcţionari publici, cu excepţia personalului
din cadrul laboratoarelor şi a personalului care desfăşoară activităţi de secretariat,
administrative, de aprovizionare şi de mentenanţă, care au calitatea de personal
contractual.
(4) Ponderea personalului din ATSP, în funcţie de profilurile de activitate, va respecta
normativul procentual de: sub 30% pentru personalul încadrat în birourile şi
compartimentele direct subordonate directorului executiv, în serviciile, birourile şi
compartimentele economic-administrativ, inclusiv directorul executiv şi şeful
serviciului economic; maximum 30% pentru personalul încadrat în structurile de
sănătate publică, laboratorul de diagnostic şi investigare în sănătate publică, inclusiv
medicul sef departament; minimum 30% pentru personalul încadrat la inspecţia
sanitară de stat, inclusiv inspectorul şef teritorial şi inspectorii şefi judeţeni; şi sub
10% pentru personalul care desfăşoară activităţi de întreţinere-reparaţii, gospodărire,
protocol, pază, deservire şi conducere auto.
(5) În funcţie de distribuţia teritorială a populaţiei, caracteristicile epidemiologice
specifice, posibilităţile de dotare şi încadrare cu personal de specialitate, la
propunerea directorului executiv al ATSP şi cu aprobarea Comitetului director al
autorităţii, pot fi desemnate în teritoriul administrativ puncte de lucru fixe, deservite de
personal din structura inspecţiei sanitare de stat.
Art. 11
(1) Personalul ATSP se preia, în condiţiile legii, de la direcţiile de sănătate publică
judeţene şi a municipiului Bucureşti.
(2) Salarizarea personalului ATSP se face potrivit prevederilor legale aplicabile
funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul administraţiei publice
centrale.
Art. 12
(1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice autoritatile la nivel teritorial si judetean vor
fi dotate cu mijloace de transport, aparatură tehnică adecvată şi alte mijloace de lucru
necesare pentru asigurarea operativităţii şi rapidităţii
(2) ATSP au în dotare autoturisme cu un consum de carburanţi stabilit în
conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor
normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice,
cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Pentru activităţile specifice de inspecţie sanitară de stat, ATSP dispune de
autoturisme, cu un consum lunar de carburanţi de 300 litri/lună/autovehicul. Numărul
5

de autoturisme şi repartiţia lor pentru ATSP şi OSP se stabileşte prin ordin al
ministrului sănătăţii.
(4) Nu se consideră depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autoturism
consumul care, la nivelul anului, se încadrează la limita combustibilului normat
raportat cu numărul total de autoturisme aprobat fiecărei instituţii.
Art. 13
(1) Patrimoniul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti,
stabilit pe baza bilanţului contabil de închidere la data predării-preluării, însoţit de
balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de
trezorerie, conturile de execuţie întocmite pe fiecare sursă de finanţare şi celelalte
anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului, potrivit normelor în vigoare, se
preiau de către ATSP prin protocol de predare-preluare încheiat în termen de 30 de
zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
(2) În termen 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri de guvern,
ATSP vor prelua pe bază de protocol de predare-preluare patrimoniul Direcţiilor de
Sănătate Publică Judeţene arondate conform anexei.
(3) Până la data semnării protocoalelor de predare-preluare prevăzute la alin. (1)
finanţarea cheltuielilor aferente direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a
municipiului Bucureşti arondate ATSP se asigură în baza fondurilor aprobate/alocate
prin filele de buget.
(4) În termen de 5 zile de la semnarea protocolului de predare-preluare sumele
existente în conturile de disponibilităţi ale direcţiilor de sănătate publică judeţene se
vor vira în conturile de disponibilităţi ale ATSP care le-a preluat.
(5) Conturile de disponibilităţi ale direcţiilor de sănătate publică judeţene vor fi închise
după virarea sumelor în conturile de disponibilităţi ale ATSP în termenul prevăzut la
alin. (2)
Art. 14
Sructura organizatorică, distribuţia posturilor, regulamentul de organizare şi
funcţionare al ATSP se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii publice în termen de
30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
PRIM MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
6

Anexa 1
Autorităţile Teritoriale de Sănătate Publică
1. Autoritatea Teritorială de Sănătate Publică Iaşi are în structură oficiile judeţene
de sănătate publică Iaşi, Botoşani, Suceava, Neamţ, Bacău, şi Vaslui.
2. Autoritatea Teritorială de Sănătate Publică Cluj are în structură oficiile
judeţene de sănătate publică Cluj, Bihor, Satu-Mare, Maramureş, Bistriţa -
Năsăud şi Sălaj
3. Autoritatea Teritorială de Sănătate Publică Braşov are în structură oficiile
judeţene de sănătate publică Braşov, Sibiu, Alba, Mureş, Hraghita şi Covasna.
4. Autoritatea Teritorială de Sănătate Publică Timiş are în structură oficiile
judeţene de sănătate publică Timiş, Arad, Hunedoara şi Caraş- Severin.
5. Autoritatea Teritorială de Sănătate Publică Dolj are în structură oficiile
judeţene de sănătate publică Dolj, Mehedinţi, Gorj, Olt şi Vâlcea.
6. Autoritatea Teritorială de Sănătate Publică Prahova are în structură oficiile
judeţene de sănătate publică Prahova, Argeş, Dâmboviţa, Teleorman, Giurgiu,
Ialomiţa şi Călăraşi.
7. Autoritatea Teritorială de Sănătate Publică Constanţa are în structură oficiile
judeţene de sănătate publică Constanţa, Galaţi, Vrancea, Buzău, Brăila şi
Tulcea.
8. Autoritatea Teritorială de Sănătate Publică Bucureşti are în structură oficiile
judeţene de sănătate publică Bucureşti şi Ilfov.
7

HG ATSP 1.11.2013_862_1715

 

 • Newsletter

 • Medical Forum Targu Mures 24-25 aprilie 2024
  (Eveniment cu prezenta fizica) • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro