Medical Forum Targu Mures 22-23.03.2023

Hotărârea nr. 153/2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.282/2007 pentru aprobarea normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 970/2004 privind regimul calificărilor în profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist şi moaşă, dobândite în afara graniţelor României.

 

Hotărârea nr. 153/2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.282/2007 pentru aprobarea normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 970/2004 privind regimul calificărilor în profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist şi moaşă, dobândite în afara graniţelor României

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. -

Hotărârea Guvernului nr. 1.282/2007 pentru aprobarea normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 733 din 30 octombrie 2007, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) se abrogă.

2. La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

(3) În situaţia în care, pentru oricare dintre profesiile de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă, există într-un instrument distinct de drept comunitar alte dispoziţii specifice, care privesc în mod direct recunoaşterea calificărilor profesionale, dispoziţiile corespunzătoare ale prezentei hotărâri nu se aplică."

3. La articolul 2, literele b), c) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"

b) titlu oficial de calificare în profesiile de medic şi medic specialist, medic dentist şi medic dentist specialist, respectiv farmacist - diplomele, certificatele şi alte titluri oficiale de calificare de medic, de medic specialist şi, respectiv, care atestă formarea specifică în medicină generală prevăzută de Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, precum şi diplomele, certificatele şi alte titluri oficiale de calificare în profesia de medic dentist, de medic dentist specialist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă, eliberate persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) de o autoritate a unui stat membru al Uniunii Europene, a unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau a Confederaţiei Elveţiene desemnată în temeiul actelor cu putere de lege şi al actelor administrative ale respectivului stat şi care certifică formarea profesională dobândită în principal pe teritoriul acestor state;

c) experienţă profesională dobândită în profesia de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist sau de moaşă - exercitarea efectivă şi legală cu normă întreagă sau echivalent parţial a respectivei profesii într-unul din statele prevăzute la lit. a);

. . . . . . . . . .

e) stat membru - un stat membru al Uniunii Europene, un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau Confederaţia Elveţiană."

4. La articolul 2, după litera c) se introduc patru noi litere, literele c1)-c4), cu următorul cuprins:

"

c1) stagiu de adaptare în profesiile prevăzute la lit. c) - exercitarea profesiei în cauză în unul din statele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b), sub responsabilitatea unui profesionist calificat şi însoţită eventual de o formare profesională suplimentară. Stagiul face obiectul unei evaluări;

c2) probă de aptitudini în profesiile prevăzute la lit. c) - un test referitor la cunoştinţele, abilităţile şi competenţele profesionale ale solicitantului, efectuat sau recunoscut de autorităţile competente din statul membru gazdă în scopul evaluării aptitudinii solicitantului de a exercita profesia în cauză în acel stat membru;

c3) învăţare pe tot parcursul vieţii - toate formele de învăţământ general, educaţie şi formare profesională, educaţie non-formală şi învăţare informală urmate pe tot parcursul vieţii, având ca rezultat o îmbunătăţire a cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor, care pot include etica profesională;

c4) card profesional european - un certificat electronic care atestă fie faptul că profesionistul a îndeplinit toate condiţiile necesare pentru a presta temporar şi ocazional servicii într-un stat membru gazdă, fie recunoaşterea calificărilor profesionale pentru stabilirea într-un stat membru gazdă;".

5. După articolul 2 se introduc două noi articole, articolele 21 şi 22, cu următorul cuprins:

"

Art. 21. -

Titlurile oficiale de calificare în profesiile de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă eliberate de autorităţile competente ale celorlalte state membre, conform prevederilor Directivei 2005/36/CE, cu modificările şi completările ulterioare, persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) se supun procedurii de recunoaştere în vederea facilitării dreptului de stabilire pe teritoriul României a titularilor acestora.

Art. 22. -

(1) Recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare asigură titularului medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist sau moaşă accesul în România la aceeaşi profesie cu cea pentru care acesta este calificat în statul membru de origine şi la exercitarea activităţilor profesionale pe teritoriul României în condiţiile prevăzute de lege pentru cetăţenii români deţinători ai titlurilor oficiale de calificare în profesia respectivă eliberate de autorităţile competente române.

(2) În sensul alin. (1), profesia pe care titularul doreşte să o exercite în România este aceeaşi cu cea pentru care acesta s-a calificat în statul membru de origine, dacă activităţile profesionale acoperite prin formarea dobândită sunt comparabile."

6. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

(1) Recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare de medic şi medic specialist, medic dentist şi medic dentist specialist, respectiv farmacist obţinute în celelalte state membre se face în scop profesional de către Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu Colegiul Medicilor din România, cu Colegiul Medicilor Dentişti din România şi cu Colegiul Farmaciştilor din România şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.

(2) Solicitările de recunoaştere a titlurilor oficiale de calificare de medic specialist şi, respectiv, de medic dentist specialist într-o specialitate care nu este prevăzută de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală sunt analizate de Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu Colegiul Medicilor din România sau cu Colegiul Medicilor Dentişti din România, după caz. Autorităţile competente române stabilesc domeniul în care solicitantul poate acorda îngrijiri medicale de specialitate şi, respectiv, medico- dentare de specialitate în România, precum şi titlul profesional corespunzător cu care acesta exercită activităţile profesionale."

7. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

(1) Recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare obţinute în celelalte state membre în profesiile de asistent medical generalist şi de moaşă se face în scop profesional de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi se aprobă prin hotărâre a Biroului Executiv al acestuia la propunerea Comisiei naţionale pentru recunoaşterea calificărilor de asistent medical generalist, de asistent medical şi de moaşă obţinute în Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European şi Confederaţia Elveţiană.

(2) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România îşi desfăşoară activitatea de recunoaştere sub supravegherea şi îndrumarea Ministerului Sănătăţii."

8. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

(1) Exercitarea profesiei în România, ca urmare a recunoaşterii titlurilor oficiale de calificare prevăzute la art. 4 alin. (1) şi art. 5 alin. (1), se face pe baza documentului de înştiinţare a titularului emis în acest sens de Ministerul Sănătăţii, respectiv de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, a titlurilor oficiale de calificare recunoscute şi cu îndeplinirea celorlalte condiţii prevăzute de lege pentru exercitarea profesiei respective.

(2) În vederea facilitării accesului la activităţile profesionale de farmacist şi, respectiv, de asistent medical generalist, Colegiul Farmaciştilor din România şi Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România eliberează cardul profesional european pentru profesia respectivă în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/983 al Comisiei din 24 iunie 2015 privind procedura de eliberare a cardului profesional european şi aplicarea mecanismului de alertă în temeiul Directivei 2005/36/CE, cu modificările şi completările ulterioare."

9. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:

"

Art. 61. -

(1) Autorităţile competente române prevăzute la art. 4 alin. (1) şi art. 5 alin. (1) adoptă măsurile necesare pentru ca toate cerinţele, procedurile şi formalităţile prevăzute de Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne ("Regulamentul IMI") să poată fi îndeplinite cu uşurinţă, de la distanţă şi prin mijloace electronice, prin intermediul acestor autorităţi şi inclusiv prin intermediul punctului de contact unic electronic.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică pentru desfăşurarea unei perioade de adaptare sau a unei probe de aptitudini.

(3) Ulterior cererii înaintate de profesionist prin mijloace electronice, autorităţile competente pot să solicite copii certificate ale documentelor transmise, numai în cazul în care există îndoieli justificate şi atunci când este strict necesar.

(4) Solicitările de copii certificate prevăzute la alin. (3) nu sunt considerate drept solicitare de documente lipsă."

10. Articolele 7-10 se abrogă.

11. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

(1) Stagiile de pregătire în specialitate efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene, într-un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană de către medicii, medicii dentişti şi farmaciştii rezidenţi pot fi recunoscute ca pregătire în cadrul rezidenţiatului de către Ministerul Sănătăţii, în cazul în care întrunesc condiţiile prevăzute de lege în acest sens.

(2) Stagiile de pregătire în specialitate efectuate cu aprobarea Ministerului Sănătăţii de către rezidenţi în afara graniţelor României, ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau ale Confederaţiei Elveţiene pot fi recunoscute de Ministerul Sănătăţii ca pregătire de rezidenţiat în cazul în care acestea întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

a) se regăsesc ca module de formare în cadrul curriculei de pregătire în specialitatea de confirmare ca rezident a celui interesat;

b) pregătirea s-a efectuat în unităţile sanitare, respectiv de învăţământ şi sub supravegherea cadrelor didactice universitare acreditate în acest sens de statul terţ în cauză.

(3) Durata totală a pregătirii prin rezidenţiat recunoscută în condiţiile alin. (2) nu poate depăşi o treime din durata prevăzută pentru specialitatea în cauză de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală."

12. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121, cu următorul cuprins:

"

Art. 121. -

Autorităţile competente prevăzute la art. 4 alin. (1) şi art. 5 alin. (1) încurajează dezvoltarea profesională continuă a medicilor, medicilor dentişti, farmaciştilor, asistenţilor medicali generalişti şi moaşelor şi se asigură că aceşti profesionişti au posibilitatea să-şi actualizeze cunoştinţele, abilităţile şi competenţele pentru a-şi exercita profesia în mod sigur şi eficient, în pas cu dezvoltările din domeniul lor profesional."

13. Titlul capitolului II se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

CAPITOLUL II
Recunoaşterea în scop profesional a diplomelor, certificatelor şi a altor titluri care atestă calificările în profesia de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi, respectiv, de moaşă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană"

14. La articolul 13, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

(4) În ceea ce priveşte funcţionarea unei farmacii care nu face obiectul unor restricţii teritoriale, autorităţile competente române pot decide prin excepţie de la prevederile alin. (3) să nu dea efect titlurilor de calificare de farmacist prevăzute în anexa nr. 7 şi recunoscute în baza prevederilor prezentei hotărâri, pentru înfiinţarea de noi farmacii cu circuit deschis. În sensul aplicării prezentului alineat, farmaciile deschise de mai puţin de trei ani se consideră farmacii noi."

15. La articolul 13, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

"

(5) Prevederile alin. (4) nu se aplică farmaciştilor ale căror calificări au fost deja recunoscute de către autorităţile competente române în alte scopuri şi care au exercitat efectiv şi legal activităţile profesionale de farmacist timp de cel puţin trei ani consecutivi în România."

16. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 16. -

Titlurile oficiale de calificare prevăzute la art. 15 sunt cele cuprinse în anexa nr. 4 şi întrunesc condiţiile minime de formare stabilite de Directiva 2005/36/CE, cu modificările şi completările ulterioare, pentru calificarea de medic cu formare specifică în medicină generală."

17. La articolul 17, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"

(2) Titlurile oficiale de calificare de moaşă la care se face referire la alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 9 şi beneficiază de recunoaştere automată în cazul în care îndeplinesc unul dintre următoarele criterii:

a) atestă o formare de moaşă, pe bază de program integral, de cel puţin trei ani, care poate fi exprimată, în plus, prin echivalentul în credite ECTS, care constă din cel puţin 4.600 de ore de formare teoretică şi practică, cu cel puţin o treime din durata minimă constând în formare clinică;

b) atestă o formare de moaşă, pe bază de program integral de cel puţin doi ani, care poate fi exprimată, în plus, prin echivalentul în credite ECTS, care constă din cel puţin 3.600 de ore, condiţionată de deţinerea unui titlu de calificare ca asistent medical generalist prevăzut la anexa nr. 8;

c) atestă o formare de moaşă pe bază de program integral de cel puţin 18 luni, care poate fi exprimată în plus prin echivalentul în credite ECTS, care constă în cel puţin 3.000 de ore, condiţionată de deţinerea unui titlu de calificare de asistent medical generalist prevăzut la anexa nr. 8, urmată de o practică profesională de un an pentru care se eliberează un certificat în conformitate cu alin. (3).

(3) Certificatul prevăzut la alin. (2) se eliberează de către autorităţile competente ale statului membru de origine. El atestă că beneficiarul, după ce a obţinut titlul de calificare ca moaşă, a exercitat în mod satisfăcător, într-un spital sau într-o instituţie de sănătate autorizată în acest sens, toate activităţile de moaşă în perioada corespunzătoare."

18. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 20. -

Persoanele care deţin calificarea de imagine (felcer) eliberată de Bulgaria înainte de data de 31 decembrie 1999 nu au dreptul de a obţine recunoaşterea profesională ca medici sau asistenţi medicali generalişti, în temeiul prezentei hotărâri."

19. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 24. -

(1) Se recunosc titlurile de calificare de medic care permit accesul la activităţile profesionale de medic cu formare de bază şi medic specialist, precum şi titlurile de formare de asistent medical generalist, medic dentist, medic dentist specialist, moaşă şi farmacist eliberate naţionalilor statelor membre de fosta Iugoslavie, sau a căror formare a început, pentru Slovenia, înainte de 25 iunie 1991, şi, pentru Croaţia, înainte de 8 octombrie 1991, atunci când autorităţile competente ale statelor membre menţionate anterior atestă că respectivele calificări sunt recunoscute pe teritoriul lor ca cele pe care acestea le eliberează în ceea ce priveşte accesul la activităţile profesionale de medic cu formare de bază, de medic specialist, de medic dentist, de medic dentist specialist, de asistent medical generalist, de moaşă şi, de asemenea, la activităţile de farmacist prevăzute de Directiva 2005/36/CE, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi exercitarea acestora.

(2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însoţit de un certificat eliberat de aceleaşi autorităţi competente, prin care se atestă că titularul a exercitat efectiv şi legal activităţile în cauză pe teritoriul statului respectiv timp de minimum 3 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului."

20. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 26. -

(1) În cazul în care accesul la una dintre activităţile de farmacist sau exercitarea acesteia este condiţionat(ă) în România, în afară de posesia unui titlu oficial de calificare prevăzut în anexa nr. 7, de necesitatea unei experienţe profesionale suplimentare, se recunoaşte ca dovadă suficientă în acest sens certificatul emis de autorităţile competente ale statului membru de origine, conform căruia titularul acestuia a exercitat respectivele activităţi în statul membru de origine pe o perioadă egală.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în ceea ce priveşte experienţa profesională de doi ani solicitată de Marele Ducat al Luxemburgului pentru atribuirea unei concesii de stat de farmacie deschisă."

21. După articolul 28 se introduce un nou articol, articolul 281, cu următorul cuprins:

"

Art. 281. -

Se recunosc calificările de medic specialist obţinute în Italia şi enumerate la anexele nr. 2 şi 3 medicilor care şi-au început formarea de specialist după 31 decembrie 1983 şi înainte de 1 ianuarie 1991, chiar dacă formarea respectivă nu îndeplineşte toate cerinţele minime de formare în specialitate prevăzute de Directiva 2005/36/CE, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia ca respectivele calificări să fie însoţite de un certificat emis de autorităţile competente italiene care să ateste că medicul în cauză a exercitat efectiv şi legal în Italia activităţile de medic specialist, în acelaşi domeniu de specialitate, timp de cel puţin şapte ani consecutivi în cei zece ani care preced emiterea certificatului."

22. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 30. -

(1) Constituie drept dobândit specific medicilor generalişti dreptul de a furniza servicii de medicină de familie în cadrul sistemului public de asigurări sociale de sănătate din România fără ca medicul în cauză să deţină titlul de calificare de medic specialist medicină de familie sau un titlu de medic specialist asimilat acestuia.

(2) În înţelesul alin. (1) prin titlu de medic specialist asimilat titlului de medic specialist medicină de familie se înţelege titlul de medic specialist medicină generală, precum şi titlul de medic specialist medicină generală/medicină de familie.

(3) Beneficiază de prevederile alin. (1) medicii prevăzuţi la art. 73 alin. (2) lit. a) şi b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi medicii confirmaţi specialişti în specialitatea medicină generală adulţi sau în specialitatea medicină generală copii şi care întrunesc una din condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1).

(4) Dreptul prevăzut la alin. (1) se certifică de Ministerul Sănătăţii, la cerere, în vederea accesului la profesie într-un alt stat membru.

(5) Se recunosc certificatele eliberate de autorităţile competente ale statelor membre persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), care atestă drepturile dobândite ale titularului de a exercita activităţile de medic generalist în cadrul sistemului naţional de securitate socială al statului membru emitent, la data de referinţă şi fără titlul de calificare care atestă formarea specifică în medicină generală prevăzut pentru acest stat în anexa nr. 4.

(6) Certificatele prevăzute la alin. (5), recunoscute de către autorităţile competente române, produc aceleaşi efecte în ceea ce priveşte furnizarea serviciilor de medicină de familie în cadrul sistemului public de asigurări sociale de sănătate din România ca şi certificatul de medic specialist medicină de familie eliberat de Ministerul Sănătăţii."

23. La articolul 31, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 31. -

(1) În vederea exercitării activităţilor profesionale de medic dentist cu titlurile prevăzute în anexa nr. 5, se recunosc titlurile oficiale de calificare de medic eliberate de Italia, Spania, Austria, Republica Cehă, Slovacia şi România persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) care şi-au început formarea de medic până la data de referinţă prevăzută în această anexă pentru statul respectiv, însoţite de un atestat eliberat de autorităţile competente ale acelui stat membru."

24. După articolul 32 se introduc două noi articole, articolele 321 şi 322, cu următorul cuprins:

"

Art. 321. -

În ceea ce priveşte titlurile oficiale de calificare de medic dentist, se recunosc astfel de titluri în conformitate cu art. 13 în cazurile în care solicitanţii au început formarea lor la 18 ianuarie 2016 sau înainte de această dată.

Art. 322. -

(1) În vederea exercitării activităţilor profesionale de medic dentist, se recunosc titlurile de calificare de medic eliberate în Spania profesioniştilor care şi-au început formarea medicală universitară între 1 ianuarie 1986 şi 31 decembrie 1997, însoţite de un certificat eliberat de autorităţile spaniole competente.

(2) Certificatul prevăzut la alin. (1) confirmă că sunt îndeplinite următoarele condiţii:

a) titularul a absolvit cel puţin trei ani de studii, certificate de autorităţile competente spaniole ca fiind echivalente cu formarea de medic dentist prevăzută de Directiva 2005/36/CE, cu modificările şi completările ulterioare;

b) titularul a exercitat, în Spania, în mod efectiv, legal şi cu titlu principal, activităţile de medic dentist prevăzute de Directiva 2005/36/CE, cu modificările şi completările ulterioare, cel puţin trei ani consecutivi în decursul ultimilor cinci ani anteriori eliberării certificatului;

c) titularul în cauză este autorizat să exercite sau exercită, în mod efectiv, legal, cu titlu principal şi în aceleaşi condiţii ca şi titularii titlului de calificare prevăzut pentru Spania în anexa nr. 5, activităţile de medic dentist prevăzute de Directiva 2005/36/CE, cu modificările şi completările ulterioare."

25. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 34. -

Se recunosc titlurile de calificare de asistent medical generalist care:

a) au fost eliberate în Polonia pentru asistenţii medicali generalişti care şi-au încheiat formarea înainte de 1 mai 2004 şi care nu îndeplinesc cerinţele minime de formare prevăzute de Directiva 2005/36/CE, cu modificările şi completările ulterioare;

b) sunt atestate de o diplomă de «licenţă» obţinută pe baza unui program special de revalorizare descris:

(i) la art. 11 din Legea din 20 aprilie 2004 de modificare a Legii privind profesiile de asistent medical generalist şi de moaşă şi privind alte acte juridice (Jurnalul Oficial al Republicii Polone din 2004, nr. 92, poz. 885, şi din 2007, nr. 176, poz. 1.237) şi în Regulamentul ministrului sănătăţii din 11 mai 2004 privind condiţiile detaliate ale învăţământului pentru asistenţi medicali generalişti şi moaşe, titulari ai unui certificat de învăţământ secundar (examen final - matura) şi sunt absolvenţi ai unui liceu sanitar sau ai unor şcoli profesionale sanitare care formează asistenţi medicali generalişti şi moaşe (Jurnalul Oficial al Republicii Polone din 2004 nr. 110, poz. 1.170, şi din 2010 nr. 65, poz. 420); sau

(ii) la art. 52.3 pct. 2 din Legea din 15 iulie 2011 privind profesiile de asistent medical generalist şi de moaşă (Jurnalul Oficial al Republicii Polone din 2011 nr. 174, poz. 1.039) şi în Regulamentul ministrului sănătăţii din 14 iunie 2012 privind condiţiile detaliate referitoare la cursurile de învăţământ superior asigurate pentru asistenţi medicali generalişti şi moaşe titulari ai unui certificat de învăţământ secundar (examen final - matura) şi absolvenţi ai unei şcoli sanitare de nivel secundar sau postsecundar care formează asistenţi medicali generalişti şi moaşe (Jurnalul Oficial al Republicii Polone din 2012, poz. 770), cu scopul de a verifica dacă asistentul medical generalist în cauză posedă un nivel de cunoştinţe şi de competenţe comparabil cu cel al asistenţilor medicali generalişti titulari ai calificărilor enumerate pentru Polonia la anexa nr. 8."

26. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 35. -

În ceea ce priveşte calificarea românească de asistent medical generalist, se aplică numai următoarele dispoziţii în materie de drepturi dobândite:

În cazul resortisanţilor statelor membre care au fost formaţi ca asistenţi medicali generalişti în România şi a căror calificare nu îndeplineşte cerinţele minime de formare stabilite de Directiva 2005/36/CE, cu modificările şi completările ulterioare, se recunosc drept suficiente următoarele titluri de calificare de asistent medical generalist, cu condiţia ca titlurile respective să fie însoţite de un certificat care să ateste că titularii, naţionali ai unui stat membru, au exercitat efectiv şi legal activităţile de asistent medical generalist în România, cu asumarea deplină a responsabilităţii pentru planificarea, organizarea şi acordarea asistenţei medicale pacienţilor, pentru o perioadă de cel puţin trei ani consecutivi în decursul celor cinci ani care preced data eliberării certificatului:

a) Certificat de competenţe profesionale de asistent medical generalist cu studii postliceale absolvite în cadrul unei şcoli postliceale, atestând o formare începută înainte de 1 ianuarie 2007;

b) Diplomă de absolvire de asistent medical generalist cu studii universitare de scurtă durată, atestând o formare începută înainte de 1 octombrie 2003;

c) Diplomă de licenţă de asistent medical generalist cu studii universitare de lungă durată, atestând o formare începută înainte de 1 octombrie 2003."

27. După articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 361, cu următorul cuprins:

"

Art. 361. -

Se recunosc automat titlurile oficiale de calificare de moaşă eliberate de statele membre, în cazul în care titularul şi-a început formarea înainte de 18 ianuarie 2016, iar condiţia de admitere pentru această formare a fost de zece ani de învăţământ general sau un nivel echivalent pentru tipul I de formare sau finalizarea unei formări de asistent medical generalist, atestată prin titlul de calificare prevăzut la anexa nr. 8, înainte de a începe o formare de moaşă care intră sub incidenţa tipului II de formare."

28. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 38. -

Se recunosc titlurile de calificare de moaşă care:

a) au fost eliberate în Polonia pentru moaşele care şi-au încheiat formarea înainte de 1 mai 2004 şi care nu îndeplinesc cerinţele minime de formare prevăzute de Directiva 2005/36/CE, cu modificările şi completările ulterioare;

b) sunt atestate de o diplomă de licenţă care a fost obţinută pe baza unui program special de revalorizare descris:

(i) la art. 11 din Legea din 20 aprilie 2004 de modificare a Legii privind profesiile de asistent medical şi de moaşă şi privind alte acte juridice (Jurnalul Oficial al Republicii Polone din 2004, nr. 92, poz. 885, şi din 2007, nr. 176, poz. 1.237) şi în Regulamentul ministrului sănătăţii din 11 mai 2004 privind condiţiile detaliate referitoare la cursurile asigurate pentru moaşe şi asistenţi medicali generalişti titulari ai unui certificat de studii secundare (examen final - matura) şi absolvenţi ai unui liceu sanitar sau ai unor şcoli profesionale sanitare care formează asistenţi medicali generalişti şi moaşe (Jurnalul Oficial al Republicii Polone din 2004 nr. 110, poz. 1.170, şi din 2010 nr. 65, poz. 420); sau

(ii) la art. 53.3 pct. 3 din Legea din 15 iulie 2011 privind profesiile de asistent medical şi de moaşă (Jurnalul Oficial al Republicii Polone din 2011, nr. 174, poz. 1.039) şi în Regulamentul ministrului sănătăţii din 14 iunie 2012 privind condiţiile detaliate referitoare la cursurile de învăţământ superior asigurate pentru moaşe şi asistenţi medicali titulari ai unui certificat de studii secundare (examen final-matura) şi absolvenţi ai unei forme de învăţământ secundar sanitar sau postsecundar care formează asistenţi medicali şi moaşe (Jurnalul Oficial al Republicii Polone din 2012, poz. 770), cu scopul de a verifica dacă moaşa în cauză posedă un nivel de cunoştinţe şi de competenţe comparabil cu cel al moaşelor titulare ale calificărilor enumerate pentru Polonia, la anexa nr. 9."

29. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 39. -

În ceea ce priveşte titlurile româneşti de calificare ca moaşă, se aplică doar următoarele dispoziţii în materie de drepturi dobândite:

În cazul resortisanţilor din statele membre ale căror titluri oficiale de calificare ca moaşă (asistent medical obstetrică-ginecologie) au fost acordate de către România înainte de data aderării la Uniunea Europeană şi care nu satisfac cerinţele minime în materie de formare prevăzute de Directiva 2005/36/CE, cu modificările şi completările ulterioare, statele membre recunosc titlurile oficiale de calificare menţionate ca fiind suficiente pentru îndeplinirea activităţilor de moaşă, în cazul în care sunt însoţite de un certificat care specifică faptul că titularii au exercitat în mod efectiv şi legal activităţi de moaşă în România, pentru cel puţin cinci ani consecutivi în decursul celor şapte ani care preced eliberarea certificatului."

30. După articolul 39 se introduce un nou articol, articolul 391, cu următorul cuprins:

"

Art. 391. -

Drepturile dobândite ca moaşă nu se aplică următoarelor calificări obţinute în Croaţia înainte de 1 iulie 2013: visa medicinska sestra gine-kolosko-opstetrickog smjera (asistentă medicală obstretică-ginecologie), medicinska sestra ginekolosko-opstetrickog smjera (infirmieră obstetrică-ginecologie), visa medicinska sestra primaljskog smjera (asistentă medicală cu diplomă de moaşă), medicinska sestra primaljskog smjera (infirmieră cu diplomă de moaşă), ginekolosko-opstetricka primalja (moaşă obstetrică-ginecologie) şi primalja (moaşă)."

31. Articolele 50 şi 51 se abrogă.

32. Anexele nr. 1-9 şi 16 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-10 la prezenta hotărâre.

33. Anexele nr. 11, 13, 14 punctul 1, 15 şi 17 se completează cu data de 1.06.2002, dată de referinţă.

Art. II. -

Hotărârea Guvernului nr. 970/2004 privind regimul calificărilor în profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist şi moaşă, dobândite în afara graniţelor României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 710 şi 710 bis din 5 august 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 17. -

Cetăţenii Confederaţiei Elveţiene, posesori ai unei diplome, certificat sau ai unui alt titlu de medic prevăzut în anexa nr. 1, care doresc să obţină în România una dintre specialităţile prevăzute de Nomenclatorul de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, care nu este prevăzută în anexa nr. 3 sau nu este prevăzută pentru statul membru de origine ori de provenienţă al solicitantului în anexa nr. 3, vor îndeplini condiţiile de formare prevăzute de normele în vigoare pentru specialitatea respectivă."

2. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 38. -

Cetăţenii Confederaţiei Elveţiene, posesori ai unei diplome, certificat sau ai altui titlu de medic dentist, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană, conform normelor Uniunii Europene, care doresc să obţină în România certificatul de medic dentist specialist ce atestă o specializare în domeniul medicinei dentare, prevăzută de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, titlul de medic dentist specialist care nu se eliberează în statul membru de origine sau de provenienţă al solicitanţilor vor îndeplini condiţiile de formare prevăzute de normele în vigoare pentru specialitatea respectivă."

3. La anexa nr. 3:

1. După rubrica "Boli renale" se introduce o nouă rubrică, cu următorul cuprins:

"

       
    Boli contagioase  
  Durată minimă de formare 4 ani
  Suisse /Infektiologie; Infectiologie; Malattie infettive/";

2. Rubrica "Farmacologie" se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

       
    Farmacologie  
  Durată minimă de formare 4 ani
  Suisse /Klinische Pharmakologie und Toxikologie/Pharmacologie et toxicologie cliniques/Farmacologia e tossicologia cliniche";

3. Rubrica "Chirurgie maxilo-facială" se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

       
    Chirurgie oro-dentară şi maxilo-facială (formare de bază de medic şi formare de bază de medic dentist)  
  Durata minimă de formare: 4 ani
  Suisse /Mund-, Kiefer- und Gesichts-chirurgie/Chirurgie orale et maxillo-faciale/Chirurgia oro-maxillo-facciale".

Art. III. -

Prezenta hotărâre transpune prevederile art. 3 alin. (1) lit. f), g), h), k), l); art. 4, art. 21 alin. (4), art. 22 lit. b); art. 27 alin. (2a), art. 33 alin. (3), art. 33a; art. 37 alin. (3) şi (4), art. 41 alin. (1) şi (2), art. 43 alin. (1a), (4), art. 43a, art. 43b, art. 45 alin. (3) şi (4), art. 57 alin. (1), (2), (4) din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 255 din 30 septembrie 2005, modificată prin Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne ("Regulamentul IMI"), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 354 din 28 decembrie 2013.

   
  PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOŞContrasemnează:
p. Ministrul sănătăţii,
Francisk Iulian Chiriac,
secretar de stat
Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,
Adrian Curaj
p. Ministrul afacerilor externe,
Alexandru Victor Micula,
secretar de stat

Bucureşti, 10 martie 2016.

Nr. 153.

ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.282/2007)

Titluri de calificare de bază în medicină

           
  Ţara Titlu de calificare Organismul care eliberează titlul de calificare Certificatul care însoţeşte titlul de calificare Data de referinţă
  België / Belgique/Belgien Diplome de "médecin" / Master in de geneeskunde[1] - Les universités / De universiteiten   20.12.1976
      - Le Jury compétent d’enseignement de la Communauté française / De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap    
  България Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" по Медицина" и професионална квалификация "Магистър-лекар" -Университет[2]   1.1.2007
  Česká republika Diplom o ukončení studia ve studijním programu všeobecné lékařství (doktor medicíny, MUDr.) Lékařská fakulta univerzity v České republice   1.5.2004
  Danmark Bevis for bestået lægevidenskabelig embedseksamen Medicinsk universitetsfakultet - Autorisation som læge, udstedt af Sundhedsstyrelsen og 20.12.1976
        - Tilladelse til selvstændigt virke som læge (dokumentation for gennemført praktisk uddannelse), udstedt af Sundhedsstyrelsen  
  Deutschland - Zeugnis über die Ärztliche Prüfung Zuständige Behörden   20.12.1976
    - Zeugnis über die Ärztliche Staatsprüfung und Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent, soweit diese nach den deutschen Rechtsvorschriften noch für den Abschluss der ärztlichen Ausbildung vorgesehen war      
  Eesti Diplom arstiteaduse õppekava läbimise kohta Tartu Ülikool   1.5.2004
           
  Ελλάς Πτυχίο Ιατρικής - Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου,   1.1.1981
      - Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου    
  España Título de Licenciado en Medicina[3] - Ministerio de Educación y Cultura   1.1.1986
      - El rector de una Universidad    
  Hrvatska Diploma "doktor medicine/doktorica medicine" Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj   01.07.2013
  France Diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales[3] Universités   20.12.1976
  Ireland Primary qualification Competent examining body Certifícate of experience 20.12.1976
  Italia Diploma di laurea in medicina e chirurgia Università Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia 20.12.1976
  Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Ιατρού Ιατρικό Συμβούλιο   1.5.2004
  Latvija ārsta diploms Universitātes tipa augstskola   1.5.2004
  Lietuva Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo kvalifikaciją Universitetas Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją 1.5.2004
  Luxembourg Diplome d'Etat de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, Jury d'examen d'Etat Certificat de stage 20.12.1976
  Magyarország Általános orvos oklevél Egyetem   1.5.2004
    (doctor medicinae univer-      
    sae, abbrev.: dr. med. univ.)      
  Malta Lawrja ta' Tabib tal-Medi- Universita' ta’ Malta Certifikat ta’ registrazzjoni 1.5.2004
    čina u l-Kirurgija   mahruģ mill-Kunsill Mediku  
  Nederland Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen Faculteit Geneeskunde   20.12.1976
  Österreich 1. Urkunde über die Verleihung des akademischen 1. Medizinische Fakultät einer Universität   1.1.1994
    Grades Doktor der gesamten Heilkunde (bzw.      
    Doctor medicinae universae, Dr.med.univ.)[4]      
  Polska Dyplom ukonczenia stu- - 1. Akademia Medyczna Lekarski Egzamin Panstwowy 1.5.2004
    diów wyžszych na kierunku - 2. Uniwersytet Medyczny    
    lekarskim z tytulem "lekarza" - 3. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellonskiego    
           
  Portugal Carta de Curso de licenciatura em medicina Universidades Certificado emitido pela Ordem dos Médicos[2] 1.1.1986
  Romania Diplomă de licenţă de doctor medic Universităţi   1.1.2007
  Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "doktor medicine / doktorica medicine" Univerza   1.5.2004
  Slovensko Vysokoškolský diplom o udelení akademického Vysoká škola   1.5.2004
    titulu "doktor medicíny" ("MUDr.")      
  Suomi/Finland[5] Lääketieteen lisensiaatin tutkinto/Medicine licentiatexamen - Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet   1.1.1994
      - Itä-Suomen yliopisto    
      - Oulun yliopisto    
      - Tampereen yliopisto    
      - Turan yliopisto    
  Sverige Läkarexamen Universitet Bevis om praktisk utbildning som utfärdas av Socialstyrelsen 1.1.1994
  United Kingdom Primary qualification Competent examining body Certificate of experience 20.12.1976
           
  Island Embættispróf í læknisfræði, candidatus medicinae (cand. med.) Háskóli Islands Vottorð um viðbótamám (kandidatsár) útgefið af Heilbrigðis- og tryggingamála-ráðuneytinu 1.1.1994
  Liechtenstein The diplomas, certificates and other titles awarded in another State to which this Directive applies and listed in the present Annex Competent authorities Certificate on the completed practical training issued by the competent authorities 1.5.1995
  Norge Vitnemål for fullført grad candidata/candidatus medicinae, short form cand.med. Medisinsk universitetsfakultet Bekreftelse på praktisk tjeneste som lege utstedt av kompetent offentlig myndighet 1.1.1994

[1] Comunicarea Comisiei JO C 129 of 19.5.2010, p. 3

[2] Comunicarea Comisiei JO C 114 of 19.5.2009, p. 1

[3] Comunicarea Comisiei JO C 322 of 17.12.2008, p. 8

[4] Comunicarea Comisiei JO C 377 of 14.12.2010, p. 10

[5] Comunicarea Comisiei JO C 367 of 16.12.2011, p. 5

ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.282/2007)

Titluri de calificare ca medic specialist

         
  Ţara Titlu de calificare Organismul care eliberează titlul de calificare Data de referinţă
  België/ Belgique/Belgie Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist / Titre professionnel particulier de médecin spécialiste Minister bevoegd voor Volksgezondheid / Ministre de la Santé publique 20.12.1976
  България Свидетелство за призната специалност Университет[1] 1.1.2007
  Česká republika Diplom o specializaci Ministerstvo zdravotnictví 1.5.2004
  Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge Sundhedsstyrelsen 20.12.1976
  Deutschland Fachärztliche Anerkennung Landesärztekammer 20.12.1976
  Eesti Residentuuri lõputnnistus eriarstiabi erialal Tartu Ülikool 1.5.2004
  Ελλάς Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας 1. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
2. Νομαρχία
1.1.1981
  España Título de Especialista Ministerio de Educación y Cultura 1.1.1986
         
  France[1] 1. Certificat d'études spécialisées de médicine accompagné du diplôme d'Etat de docteur en médecine
2. Attestation de médecin spécialiste qualifié accompagnée du diplôme d'Etat de docteur en médecine
3. Diplôme d'études spécialisées ou diplôme d'études spécialisées complémentaires qualifiant de médecine accompagné du diplôme d'Etat de docteur en médecine
1. Universités
2. Conseil de l'Ordre des médecins
3. Universités
20.12.1976
  Hrvatska Diploma o specijalistickom usavrsavanju Ministarstvo nadležno za zdravstvo 1.07.2013
  Ireland Certificate of Specialist doctor Competent authority 20.12.1976
  Italia Diploma di medico specialista Università 20.12.1976
  Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας Ιατρικό Συμβούλιο 1.5.2004
  Latvija "Sertifikāts"-kompetentu iestāžu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu specialitātē Latvijas Ārstu biedrība
Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība
1.5.2004
  Lietuva Rezidenturos pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją Universitetas 1.5.2004
  Luxembourg Certificat de médecin spécialiste Ministre de la Santé publique 20.12.1976
  Magyarország Szakorvosi bizonyítvány Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete 1.5.2004
  Malta Ċertifikat ta' Speċjalista Mediku Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti 1.5.2004
  Nederland Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister - Medische Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
- Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie (SGRC) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst [2]
20.12.1976
  Österreich Facharztdiplom Österreichische Ärztekammer 1.1.1994
  Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty Centrum Egzaminów Medycznych 1.5.2004
  Portugal[1] Titulo de especialista Ordem dos Médicos 1.1.1986
  România Certificat de medic specialist Ministerul Sănătăţii Publici 1.1.2007
  Slovenija Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu 1. Ministrstvo za zdravje
2. Zdravniška zbornica Slovenije
1.5.2004
  Slovensko Diplom o špecializácii 1. Slovenská zdravotnícka univerzita
2. Univerzita Komenského v Bratislave
3. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach[3]
1.5.2004
  Suomi/Finland Erikoislääkärin tutkinto / Specialläkarexamen 1. Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet
2. Itä-Suomen yliopisto[4]
3. Oulun yliopisto
4. Tampereen yliopisto
5. Turun yliopisto
1.1.1994
  Sverige Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen Socialstyrelsen 1.1.1994
  United Kingdom Certificate of Completion of training Postgraduate Medical Education and Training Board[5] 20.12.1976
         
  Island Séríræðileyfi Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti 1.1.1994
  Liechtenstein The diplomas, certificates and other titles awarded in another State to which this Directive applies and listed in the present Annex Competent authorities 1.5.1995
  Norge Spesialistgodkjenning Den norske lægeforening 1.1.1994

[1] Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p. 1

[2] Comunicarea Comisiei Notificarea titlurilor de calificare de medic specialist şi de medic generalist cu formare specifică în medicină generală JO C 165 din 19.07.2007, p. 13

[3] Comunicarea Comisiei JO C 322 din 17.12.2008, p. 3

[4] Comunicarea Comisiei JO C 129 din 19.5.2010, p.3

[5] Comunicarea Comisiei JO C 279 din 19.11.2009, p. 1

ANEXA Nr. 3
(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.282/2007)

Titlurile cursurilor de formare la medicină specializată

       
    Anestezie şi terapie intensivă Chirurgie generală
  Durata minima de formare:3 ani Durata minima de formare: 5 ani
  Ţara Titlu Titlu
  Belgique/België/
Belgien
Anesthésie-réanimation / Anesthesie-reanimatie[1] Chirurgie / Heelkunde
  България Анестезиология и интензивно лечение Хирургия
  Česká republika Anesteziologie a intenzivni medicina[3] Chirurgie
  Danmark Anæstesiologi Kirurgi[2]
  Deutschland Anästhesiologie (Allgemeine) Chirurgie
  Eesti Anestesioloogia Uldkirurgia
  Ελλάς Αναισθησιολογία Χειρουργική
  España Anestesiología y Reanimación Cirugía general y del aparato digestivo
  France Anesthésie-réanimation[2] Chirurgie générale
  Hrvatska Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina Opća kirurgija
  Ireland Anaesthesia General surgery
  Italia Anestesia e rianimazione Chirurgia generale
  Κύπρος Αναισθησιολογία Γενική Χειρουργική
  Latvija Anestezioloģija un reanimatoloģija Ķirurģija
  Lietuva Anesteziologija reanimatologija Chirurgija
  Luxembourg Anesthésie-réanimation Chirurgie générale
  Magyarország Aneszteziológia és intenzív terápia Sebészet
  Malta Anestezija u Kura Intensiva Kirurgija Generali
  Nederland Anesthesiologie Heelkunde
  Österreich Anästhesiologie und Intensivmedizin Chirurgie
  Polska Anestezjologia i intensywna terapia Chirurgia ogólna
  Portugal Anestesiologia Cirurgia geral
  România Anestezie şi terapie intensivă Chirurgie generală
  Slovenija Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina Splošna kirurgija
  Slovensko Anestéziológia a intenzivna medicina Chirurgia
  Suomi/Finland Anestesiologiaja tehohoito / Anestesiologi och intensivvård Yleiskirurgia / Allmän kirurgi
  Sverige Anestesi och intensivvård Kirurgi
  United Kingdom Anaesthetics General surgery
       
  Island Svæfinga- og gjörgæslulæknisfræði Skurðlækningar
  Liechtenstein Anasthesiologie Chirurgie
  Norge Anestesiologi Generell kirurgi

[1] Comunicarea Comisiei, JO C 279 din 19.11.2009, p. 1

[2] Comunicarea Comisiei, JO C 114 din 19.5.2009, p. 1V

[3] Comunicarea Comisiei JO 183 din 24.06.2011, p. 1

       
    Neurochirurgie Obstetrică şi ginecologie
  Durata minimă de pregătire: 5 ani Durata minimă de pregătire: 5ani
  Ţara Titlu Titlu
  Belgique/België/Belgien Neurochirurgie Gynécologie - obstétrique / Gynaecologie - verloskunde[1]
  България Неврохирургия Акушерство и гинекология[2]
  Česká republika Neurochirurgie Gynekologie a porodnictví
  Danmark Neurokirurgi[2] Gynækologi og obstetrik[2]
  Deutschland Neurochirurgie Frauenheilkunde und Geburtshilfe
  Eesti Neurokirurgia Sünnitusabi ja günekoloogia
  Ελλάς Νευροχειρουργική Μαιευτική-Γυναικολογία
  España Neurocirugía Obstetricia y ginecología
  France Neurochirurgie Gynécologie - obstétrique
  Hrvatska Neurokirurgija Ginekologija i opstetricija
  Ireland Neurosurgery Obstetrics and gynaecology
  Italia Neurochirurgia Ginecologia e ostetricia
  Κύπρος Νευροχειρουργική Μαιευτική - Γυναικολογία
  Latvija Neiroķirurģija Ginekoloģija un dzemdniecība
  Lietuva Neurochirurgija Akušerija ginekologija
  Luxembourg Neurochirurgie Gynécologie - obstétrique
  Magyarország Idegsebészet Szülészet-nőgyógyászat
  Malta Newrokirnrġija Ostetriċja u Ginekoloġija
  Nederland Neurochirurgie Obstetrie en Gynaecologie[3]
  Österreich Neurochirurgie Frauenheilkunde und Geburtshilfe
  Polska Neurochirurgia Położnictwo i ginekologia
  Portugal Neurocirurgia Ginecologia e obstetricia
  România Neurochirurgie Obstetrică-ginecologie
  Slovenija Nevrokirurgija Ginekologija in porodništvo
  Slovensko Neurochirurgia Gynekológia a pôrodníctvo
  Suomi/Finland Neurokirurgia / Neurokirurgi Naistentaudit ja synnytykset / Kvinnosjukdomar och forlossningar
  Sverige Neurokirurgi Obstetrik och gynekologi
  United Kingdom Neurosurgery Obstetrics and gynaecology
       
  Island Taugaskurðlækningar Fæðingar- og kvenlækningar
  Liechtenstein Neurochirurgie Gynakologie und Geburtshilfe
  Norge Nevrokirurgi Fodselshjelp og kvinnesykdommer |

[1] Comunicarea Comisiei JOC 279 din 19.11.2009, p.l

[2] Comunicarea Comisiei JOC 114 din 19.5.2009, p. 1

[3] Comunicarea Comisiei JOC 137 din 4.6.2008, p.8

       
    Medicină internă Oftalmologie
  Durata minimă de formare: 5 ani Durata minimă de formare: 3 ani
  Ţara Titlu Titlu
  Belgique/België/
Belgien
Médecine interne / Inwendige geneeskunde Ophtalmologie / Oftalmologie
  България Вътрешни болести Очни болести
  Česká republika Vnitřní lékařství Oftalmologie
  Danmark Intern medicin*[1] Oftalmologi[1]
  Deutschland Innere Medizin Augenheilkunde
  Eesti Sisehaigused Oftalmoloogia
  Ελλάς Παθολογία Οφθαλμολογία
  España Medicina interna Oftalmologia
  France Médecine interne Ophtalmologie
  Hrvatska Opća interna medicina Oftalmologija i optometrija
  Ireland General medicine Ophthalmic surgery
  Italia Medicina interna Oftalmologia
  Κύπρος Παθολογία Οφθαλμολογία
  Latvija Internā medicīna Oftalmoloģija
  Lietuva Vidaus ligos Oftalmologija
  Luxembourg Médecine interne Ophtalmologie
  Magyarország Belgyógyászat Szemészet
  Malta Medicina Interna Oftalmoloģija
  Nederland Interne geneeskunde Oogheelkunde
  Österreich Innere Medizin Augenheilkunde und Optometrie
  Polska Choroby wewnętrzne Okulistyka
  Portugal Medicina interna Oftalmologia
  România Medicina interna Oftalmologie
  Slovenija Interna medicina Oftalmologija
  Slovensko Vnútorné lekárstvo Oftalmologia
  Suomi/Finland Sisätaudit / Inre medicin Silmätaudit / Ögonsjukdomar
  Sverige Intemmedicine Ögonsjukdomar (oftalmologi)
  United Kingdom General (internal) medicine Ophthalmology
       
  Island Lyflækningar Augnlækningar
  Liechtenstein Innere Medizin Augenheilkunde
  Norge Indremedisin Øyesykdommer

Datele abrogate în sensul art. 27(3):

* 1 Ianuarie 2004

[1] Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p.1

       
    Otorinolaringologie Pediatrie
  Durata minimă de formare: 3 ani Durata minimă de formare: 4 ani
  Ţara Titlu Titlu
  Belgique/Belgie/
Belgien
Oto-rhino-laryngologie / Otorhinolaryngologie Pédiatrie / Pediatrie
  България Ушно-носно-гърлени болести Педиатрия[1]
  Česká republika Otorinolaryngologie Dětské lékařství
  Danmark Oto-rhino-laryngologi[1] Pædiatri[1]
  Deutschland Hals-Nasen-Ohrenheilkunde Kinder- und Jugendmedizin
  Eesti Otorinolarüngoloogia Pediaatria
  Ελλάς Ωτορινολαρυγγολογία Παιδιατρική
  España Otorrinolaringología Pediatría y sus áreas especificas
  France Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale[1] Pédiatrie
  Hrvatska Otorinolaringologija Pedijatrija
  Ireland Otolaryngology Paediatrics
  Italia Otorinolaringoiatria Pédiatria
  Κύπρος Ωτορινολαρυγγολογία Παιδιατρική
  Latvija Otolaringoloģija Pediatrija
  Lietuva Otorinolaringologija Vaikų ligos
  Luxembourg Oto-rhino-laryngologie Pédiatrie
  Magyarország Fül-orr-gégegyógyászat Csecsemő- és gyermekgyógyászat
  Malta Otorinolaringologija Pedjatrija
  Nederland Keel-, neus- en oorheelkunde Kindergeneeskunde
  Österreich Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten Kinder- und Jugendheilkunde
  Polska Otorynolaryngologia Pediatria
  Portugal Otorrinolaringologia Pediatria
  România Otorinolaringologie Pediatrie
  Slovenija Otorinolaringologija Pediatrija
  Slovensko Otorinolaryngológia Pediatria
  Suomi/Finland Korva-, nenä-ja kurkkutaudit / Oron-, näs- och halssjukdomar Lastentaudit / Barnsjukdomar
  Sverige Oron-, nas- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi) Bam- och ungdomsmedicin
  United Kingdom Otolaryngology Paediatrics
       
  Island Hals-, nef- og eymal^kningar Bamalækningar
  Liechtenstein Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten Kinderheilkunde
  Norge 0re-nese-halssykdommer Barnesykdommer

[1] Comunicarea Comisiei JO C 183 din 24.06.2011, p. 1

[2] Comunicarea Comisiei JO C114 din 19.5.2009, p. 1

       
    Medicină respiratorie Urologie
  Durată minimă de formare: 4 ani Durată minimă de formare: 5 ani
  Ţara Titlu Titlu
  Belgique/Belgie/
Belgien
Pneumologie Urologie
  България Пневмология и фтизиатрия Урология
  Česká republika Pneumologie a ftizeologie(1) Urologie
  Danmark Intern medicin: lungesygdomme[2] Urologi[2]
  Deutschland Pneumologie Urologie
  Eesti Pulmonoloogia Uroloogia
  Ελλάς Φυματιολογία- Πνευμονολογία Ουρολογία
  España Neumologia Urología
  Hrvatska Pulmologija Urologija
  France Pneumologie Chirurgie urologique[2]
  Ireland Respiratory medicine Urology
  Italia Malattie dell'apparato respiratorio Urologia
  Κύπρος Πνευμονολογία - Φυματιολογία Ουρολογία
  Latvija Ftiziopneimonoloģija Uroloģija
  Lietuva Pulmonologija Urologija
  Luxembourg Pneumologie Urologie
  Magyarország Tüdőgyógyászat Urológia
  Malta Medicina Respiratorja Uroloģija
  Nederland Longziekten en tuberculose Urologie
  Österreich Lungenkrankheiten Urologie
  Polska Choroby płuc Urologia
  Portugal Pneumologia Urologia
  România Pneumologie Urologie
  Slovenija Pnevmologija Urologija
  Slovensko Pneumologia a ftizeológia Urológia
  Suomi/Finland Keuhkosairaudetja allergologia / Lungsjukdomar och allergologi Urologia / Urologi
  Sverige Lungsjukdomar (pneumologi) Urologi
  United Kingdom Respiratory medicine Urology
       
  Island Lungnalækningar Þvagfæraskurðlækningar
  Liechtenstein Pneumologie Urologie
  Norge Lungesykdommer Urologi

[1] Comunicarea Comisiei JO C 183 din 24.06.2011, p. 1

[2] Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p. 1

       
    Ortopedie Anatomie Patologică
  Durată minimă de formare: 5 ani Durată minimă de formare: 4 ani
  Ţara Titlu Titlu
  Belgique/België/
Belgien
Chirurgie orthopédique / Orthopedische heelkunde Anatomie pathologique / Pathologische anatomie
  България Ортопедия и травматология Обща и клинична патология
  Česká republika Ortopedie Patologie
  Danmark Ortopædisk kirurgi Patologisk anatomi og cytology[1]
  Deutschland Orthopädie (und Unfallchirurgie) Pathologie
  Eesti Ortopeedia Patoloogia
  Ελλάς Ορθοπεδική Παθολογική Ανατομική
  España Cirugía ortopédica y traumatología Anatomía patológica
  France Chirurgie orthopédique et traumatologie Anatomie et cytologie pathologiques
  Hrvatska Ortopedija i traumatologija Patologija
  Ireland Trauma and orthopaedic surgery Histopathology[2]
  Italia Ortopedia e traumatologia Anatomia patologica
  Κύπρος Ορθοπεδική Παθολογοανατομία - Ιστολογία
  Latvija Traumatoloģija un ortopedija Patoloģija
  Lietuva Ortopedija traumatologija Patologija
  Luxembourg Orthopédie Anatomie pathologique
  Magyarország Ortopédia és traumatológia[3] Patológia
  Malta Kirurgija Ortopedika Istopatologija
  Nederland Orthopedie Pathologie
  Österreich Orthopädie und Orthopädische Chirurgie Pathologie
  Polska Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Patomorfologia
  Portugal Ortopedia Anatomia patologica
  România Ortopedie şi traumatologie Anatomie patologică
  Slovenija Ortopedska kirurgija Anatomska patologija in citopatologija
  Slovensko Ortopédia Patologická anatómia
  Suomi/Finland Ortopédiája traumatologia / Ortopedi och traumatologi Patologia / Patologi
  Sverige Ortopedi Klinisk patologi
  United Kingdom Trauma and orthopaedic surgery Histopathology
       
  Island Bæklunarskurðlækningar Vefjameinafræði
  Liechtenstein Orthopädische Chirurgie Pathologie
  Norge Ortopedisk kirurgi Patologi

[1] Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p. 1

[2] Corrigendum la Directive 2005/36/EC. JO L 93 din 4.4.2008, p. 28

[3] Comunicarea Comisiei JO C 322 din 17.12.2008, p. 3

[4] Comunicarea Comisiei JOC 183 din 24.06.2011, p. 1

       
    Neurologie Psihiatrie
  Durata minimă de formare: 4 ani Durata minimă de formare: 4 ani
  Ţara Titlu Titlu
  Belgique/Belgie/Belgien Neurologie Psychiatrie, particulierement de l'adulte/Psychiatrie, meer bepaald in de volwassenpsychiatrie[1]
  България Нервни болести Психиатрия
  Česká republika Neurologie Psychiatrie
  Danmark Neurologi[2] Psykiatri
  Deutschland Neurologie Psychiatrie und Psychotherapie
  Eesti Neuroloogia Psühhiaatria
  Ελλάς Νευρολογία Ψυχιατρική
  España Neurología Psiquiatría
  France Neurologie Psychiatrie
  Hrvatska Neurologija Psihijatrija
  Ireland Neurology Psychiatry
  Italia Neurologia Psichiatria
  Κύπρος Νευρολογία Ψυχιατρική
  Latvija Neiroloģija Psihiatrija
  Lietuva Neurologija Psichiatrija
  Luxembourg Neurologie Psychiatrie
  Magyarország Neurológia Pszichiátria
  Malta Newrologija Psikjatrija
  Nederland Neurologie Psychiatrie
  Österreich Neurologie Psychiatrie (und Psychotherapeutische Medizin)[1]
  Polska Neurologia Psychiatria
  Portugal Neurologia Psiquiatria
  România Neurologie Psihiatrie
  Slovenija Nevrologija Psihiatrija
  Slovensko Neurológia Psychiatria
  Suomi/Finland Neurologia / Neurologi Psykiatria / Psykiatri
  Sverige Neurologi Psykiatri
  United Kingdom Neurology General psychiatry
       
  Island T augalækningar Geðlækningar
  Liechtenstein Neurologie Psychiatrie und Psychotherapie
  Norge Nevrologi Psykiatri

[1] Comunicarea Comisiei JO C 279 din 19.11.2009, p. 1

[2] Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p. 1

       
    Radiologie diagnostică Radioterapie
  Durată minimă de formare: 4 ani Durată minimă de formare :4 ani
  Ţara Titlu Titlu
  Belgique/België/
Belgien
Radiodiagnostic / Röntgendiagnose Radiothérapie-oncologie / Radiotherapie-oncologie
  България Образна диагностика Лъчелечение
  Česká republika Radiologie a zobrazovací metody Radiační onkologie
  Danmark Diagnostik radiology[1] Klinisk Onkologi[1]
  Deutschland (Diagnostische) Radiologie Strahlentherapie
  Eesti Radioloogia Onkoloogia
  Ελλάς Ακτινοδιαγνωστική Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία
  España Radiodiagnóstico Oncología radioteràpica
  France Radiodiagnostic et imagerie médicale Oncologie option oncologie radiothérapique[1]
  Hrvatska Klinička radiologija Onkologija i radioterapija
  Ireland Diagnostic radiology Radiation oncology
  Italia Radiodiagnostica Radioterapia
  Κύπρος Ακτινολογία Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία
  Latvija Diagnostiska radioloģija Terapeitiska radioloģija
  Lietuva Radiologija Onkologija radioterapija
  Luxembourg Radiodiagnostic Radiothérapie
  Magyarország Radiológia Sugárterápia
  Malta Radjoloģija Onkoloģija u Radjoterapija
  Nederland Radiologie Radiotherapie
  Österreich Radiologie[2] Strahlentherapie - Radioonkologie
  Polska Radiologia i diagnostyka obrazowa Radioterapia onkologiczna
  Portugal Radiodiagnóstico Radioterapia
  România Radiologie-imagistică medicală Radioterapie
  Slovenija Radiologija Radioterapija in onkologija
  Slovensko Rádiológia Radiačná onkológia
  Suomi/Finland Radiologia / Radiologi Syöpätaudit / Cancersjukdomar
  Sverige Medicinsk radiologi Tumörsjukdomar (allmän onkologi)
  United Kingdom Clinical radiology Clinical oncology
       
  Island Geislagreining  
  Liechtenstein Medizinische Radiologie/Radiodiagnostik Medizinische Radiologie/Radio-Onkologie
  Norge Radiologi  

[1] Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p. 1

[2] Comunicarea Comisiei JO C 129 din 19.05.2010, p. 3

       
    Chirurgie plastică Biologie Clinică
  Durată minimă de formare: 5 ani Durată minimă de formare: 4 ani
  Ţara Titlu Titlu
  Belgique/België/Belgien Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique / Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde Biologie clinique / Klinische biologie
  България Пластично-възстановителна и естетична хирургия[4] Клинична лаборатория
  Česká republika Plastická chirurgie  
  Danmark Plastikkirurgi  
  Deutschland Plastische (und Ästhetische) Chirurgie  
  Eesti Plastika-ja rekonstruktiivkirurgia Laborimeditsiin
  Ελλάς Πλαστική Χειρουργική [1]
  España Cirugía plastica, estetica y reparadora Análisis clínicos
  France Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique Biologie médicale
  Hrvatska Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija  
  Ireland Plastic, reconstructive and aesthetic surgery (1)  
  Italia Chirurgia plastica e ricostruttiva Patologia clinica
  Κύπρος Πλαστική Χειρουργική  
  Latvija Plastiska ķirurģija  
  Lietuva Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija Laboratorinė medicina
  Luxembourg Chirurgie plastique Biologie clinique
  Magyarország Plasztikai (égési) sebészet Orvosi laboratóriumi diagnosztika
  Malta Kirurgija Plastika  
  Nederland Plastische chirurgie  
  Österreich Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie [2] Medizinische Biologie
  Polska Chirurgia plastyczna Diagnostyka laboratoryjna
  Portugal Cirurgia plástica, estética e reconstrutiva[3] Patologia clínica
  România Chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă Medicină de laborator
  Slovenija Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija  
  Slovensko Plastická chirurgia Laboratórna medicina
  Suomi/Finland Plastiikkakirurgia / Plastikkirurgi  
  Sverige Plastikkirurgi  
  United Kingdom Plastic surgery  
       
  Island Lýtalækningar  
  Liechtenstein Plastische- und Wiederherstellungschirurgie  
  Norge Plastikkirurgi  

[1] Corrigendum la Directiva 2005/36/EC. JO L 93 din 4.4.2008, p. 28

[2] Comunicarea Comisiei JO C 279 din 19.11.2009, p. 1

[3] Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p. 1

[4] Comunicarea Comisiei JO C 183 din 24.06.2011, p. 1

       
    Microbiologie-bacteriologie Biochimie
  Durată minimă de formare:4 ani Durată minimă de formare:4 ani
  Ţara    
  Belgique/Belgie/Belgien    
  България Микробиология Биохимия
  Česká republika Lékařská mikrobiologie Klinická biochemie
  Danmark Klinisk mikrobiologi Klinisk biokemi
  Deutschland Mikrobiologie (Virologie) und Infektionsepidemiologie Laboratoriumsmedizin
  Eesti    
  Ελλάς - Ιατρική Βιοπαθολογία[2]
- Μικροβιολογία
 
  España Microbiología y parasitología Bioquímica clínica
  France    
  Hrvatska Klinička mikrobiologija  
  Ireland Microbiology Chemical pathology
  Italia Microbiologia e virologia Biochimica clinica
  Κύπρος Μικροβιολογία  
  Latvija Mikrobioloģija  
  Lietuva    
  Luxembourg Microbiologie Chimie biologique
  Magyarország Orvosi mikrobiológia  
  Malta Mikrobijologija Patoloģija Kimika
  Nederland Medische microbiologie Klinische chemie*[1]
  Österreich Hygiene und Mikrobiologie Medizinische und Chemische Labordiagnostik
  Polska Mikrobiologia lekarska  
  Portugal    
  România    
  Slovenija Klinična mikrobiologija Medicinska biokemija
  Slovensko Klinická mikrobiológia Klinická biochémia
  Suomi/Finland Kliininen mikrobiologia / Klinisk mikrobiologi Kliininen kemia / Klinisk kemi
  Sverige Klinisk bakteriologi Klinisk kemi
  United Kingdom Medical microbiology and virology Chemical pathology
       
  Island Sýklafræði Klínísk lífefnafræði
  Liechtenstein    
  Norge Medisinsk mikrobiologi Klinisk kjemi

Datele de abrogare în sensul art 27(3):

* 4 Aprilie 2000

[1] Comunicarea Comisiei JO C 137 din 4.6.2008, p. 8

[2] Corrigendum la Directiva 2005/36/EC. JO L 93 din 4.4.2008, p. 28

       
    Imunologie Chirurgie Toracică
  Durată minimă de formare:4 ani Durată minimă de formare:5 ani
  Ţara Titlu Titlu
  Belgique/België/   Chirurgie thoracique / Heelkunde op de thorax*
  Belgien    
  България Клинична имунология[1] Гръдна хирургия Кардиохирургия
  Česká republika Alergologie a klinická imunologie Hrudní chirurgie[3]
  Danmark Klinisk immunologi Thoraxkirurgi[1]
  Deutschland   Thoraxchirurgie
  Eesti   Torakaalkirurgia
  Ελλάς   Χειρουργική Θώρακος
  España Immunologia Cirugía torácica
  France   Chirurgie thoracique et cardiovasculaire
  Hrvatska Alergologija i klinička imunologija  
  Ireland Immunology (clinical and laboratory) Thoracic surgery
  Italia   - Chirurgia toracica[4]
- Cardiochirurgia
  Κύπρος Ανοσολογία Χειρουργική Θώρακος
  Latvija Imunoloģija Torakala ķirurģija
  Lietuva   Krutinės chirurgija
  Luxembourg Immunologie Chirurgie thoracique
  Magyarország Allergologia és klinikai immunológia Mellkassebészet
  Malta Immunologia Kirurgija Kardjo-Toraćika
  Nederland   Cardio-thoracale chirurgie
  Österreich Immunologie Thoraxchirurgie[2]
  Polska Immunologia kliniczna Chirurgia klatki piersiowej
  Portugal   Cirurgia cardiotorácica
  România   Chirurgie toracică
  Slovenija   Torakalna kirurgija
  Slovensko Klinická imunológia a alergologia Hrudníková chirurgia
  Suomi/Finland   Sydän-ja rintaelinkirurgia / Hjärt- och thoraxkirurgi
  Sverige Klinisk immunologi Thoraxkirurgi
  United Kingdom Immunology Cardo-thoracic surgery
       
  Island Onæmisfræði Brjóstholsskurðlækningar
  Liechtenstein Allergologie und klinische Immunologie Herz- und thorakale Gefässchirurgie
  Norge Immunologi og transfusjonsmedisin Thoraxkirurgi

Datele de abrogare în sensul Art. 27(3):

* 1 Ianuarie 1983

[1] Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p. 1

[2] Comunicarea Comisiei JO C 279 din 19.11.2009, p. 1

[3] Comunicarea Comisiei JO C 183 din 24.06.2011, p. 1

[4] Corrigendum la Directiva 2005/36/EC. JO L 93 din 4.4.2008, p. 28

       
    Chirurgie Pediatrică Chirurgie vasculară
  Durată minimă de formare: 5 ani Durată minimă de formare: 5 ani
  Ţara Titlu Titlu
  Belgique/België/
Belgien
  Chirurgie des vaisseaux / Bloedvatenheelkunde*
  България Детска хирургия Съдова хирургия
  Česká republika Detska chirurgie Cévní chirurgie
  Danmark   Karkirurgi
  Deutschland Kinderchirurgie Gefäßchirurgie
  Eesti Lastekimrgia Kardiovaskulaarkirurgia
  Ελλάς Χειρουργική Παίδων Αγγειοχειρουργική
  España Cirugía pediátrica Angiologia y cirugía vascular
  France Chirurgie infantile Chirurgie vasculaire
  Hrvatska Dječja kirurgija Vaskulama kirurgija
  Ireland Paediatric surgery  
  Italia Chirurgia pediatrica Chirurgia vascolare
  Κύπρος Χειρουργική Παίδων Χειρουργική Αγγείων
  Latvija Bernu ķirurģija Asinsvadu ķirurģija
  Lietuva Vaikų chirurgija Kraujagyslių chirurgija
  Luxembourg Chirurgie pédiatrique Chirurgie vasculaire
  Magyarország Gyermeksebészet Érsebészet
  Malta Kirurgija Pedjatrika Kirurgija Vaskolari
  Nederland    
  Österreich Kinder- und Jugendchirurgie[2]  
  Polska Chirurgia dziecięca Chirurgia naczyniowa
  Portugal Cirurgia pediátrica Angologia/Cirurgia vascular[1]
  România Chirurgie pediatrică Chirurgie vasculară
  Slovenija   Kardiovaskularna kirurgija
  Slovensko Detská chirurgia Cievna chirurgia
  Suomi/Finland Lastenkirurgia / Bamkirurgi Verisuonikirurgia / Kärlkirurgi
  Sverige Barn- och ungdomskirurgi  
  United Kingdom Paediatric surgery  
       
  Island Barnaskurðlækningar Æðaskurðlækningar
  Liechtenstein Kinderchirurgie  
  Norge Barnekirurgi Karkirurgi

Datele de abrogare în sensul art. 27(3):

* 1 Ianuarie 1983

[1] Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p. 1

[2] Comunicarea Comisiei JO C 279 din 19.11.2009, p. 1

       
    Cardiologie Gastroenterologie
  Durata minimă de formare: 4 ani Durata minimă de formare: 4 ani
  Ţara Titlu Titlu
  Belgique/Belgie/
Belgien
Cardiologie Gastro-enterologie / Gastro-enterologie[1] [4]
  България Кардиология Гастроентерология *
  Česká republika Kardiologie Gastroenterologie
  Danmark Intern medicin: kardiologi[2] Intern medicin: gastroenterology og hepatolog[2]
  Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt Kardiologie Innere Medizin und Schwerpunkt Gastroenterologie
  Eesti Kardioloogia Gastroenteroloogia
  Ελλάς Καρδιολογία Γαστρεντερολογία
  España Cardiología Aparato digestivo
  France Cardiologie et maladies vasculaires[2] Gastro-entérologie et hepatologie
  Hrvatska Kardiologija Gastroenterologija
  Ireland Cardiology Gastro-enterology
  Italia Cardiologia Gastroenterologia
  Κύπρος Καρδιολογία Γαστρεντερολογία
  Latvija Kardioloģija Gastroenteroloģija
  Lietuva Kardiologija Gastroenterologija
  Luxembourg Cardiologie et angiologie Gastro-enterologie
  Magyarország Kardiológia Gasztroenterológia
  Malta Kardjologija Gastroenterologija
  Nederland Cardiologie Maag-darm-leverziekten[3]
  Österreich    
  Polska Kardiologia Gastrenterologia
  Portugal Cardiologia Gastrenterologia
  România Cardiologie Gastroenterologie
  Slovenija   Gastroenterologija
  Slovensko Kardiológia Gastroenterologia
  Suomi/Finland Kardiologia / Kardiologi Gastroenterologia / Gastroenterologi
  Sverige Kardiologi Medicinsk gastroenterologi och hepatologi
  United Kingdom Cardiology Gastro-enterology
       
  Island Hjartalækningar Meltingarlækningar
  Liechtenstein Kardiologie Gastroenterologie
  Norge Hjertesykdommer Fordøyelsessykdommer

[1] Comunicarea Comisiei JO C 279 din 19.11.2009, p. 1

[2] Comunicarea Comisiei C114 din 19.5.2009, p. 1

[3] Comunicarea Comisiei JO C 137 din 4.6.2008, p. 8

[4] Corrigendum la Directiva 2005/36/EC. OJ L 93 din 4.4.2008, p. 28

* până la data de 14 September 2010

       
    Reumatologie Hematologie generală
  Durată minimă de formare: 4 ani Durată minimă de formare:4 ani
  Ţara Titlu Titlu
  Belgique/Belgie/
Belgien
Rhumathologie / reumatologie  
  България Ревматология Клинична хематология[3]
  Česká republika Revmatologie Hematologie a transfúzni lékařství
  Danmark Intern medicin: reumatologi[1] Intern medicin: hæmatologi[1]
  Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt Rheumatologie Innere Medizin und Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie
  Eesti Reumatoloogia Hematoloogia
  Ελλάς Ρευματολογία Αιματολογία
  España Reumatologia Hematología y hemoterapia
  France Rhumatologie  
  Hrvatska Reumatologija Hematologija
  Ireland Rheumatology Haematology (clinical and laboratory)
  Italia Reumatologia Ematologia
  Κύπρος Ρευματολογία Αιματολογία
  Latvija Reimatoloģija Hematoloģija
  Lietuva Reumatologija Hematologija
  Luxembourg Rhumatologie Hématologie
  Magyarország Reumatologia Hematológia[2]
  Malta Rewmatologija Ematologija
  Nederland Reumatologie  
  Österreich    
  Polska Reumatologia Hematologia
  Portugal Reumatologia Imuno-hemoterapia
  România Reumatologie Hematologie
  Slovenija    
  Slovensko Reumatologia Hematológia a transfuziológia
  Suomi/Finland Reumatologia / Reumatologi Kliininen hematologia / Klinisk hematologi
  Sverige Reumatologi Hematologi
  United Kingdom Rheumatology Haematology
       
  Island Gigtarlækningar Blóðmeinaíræði
  Liechtenstein Rheumatologie Hämatologie
  Norge Revmatologi Blodsykdommer

[1] Comunicarea Comisiei, JO C 114 din 19.5.2009, p. 1

[2] Comunicarea Comisiei JO C 322 din 17.12.2008, p. 3

[3] Comunicarea Comisiei JO C 244 din 14.08.2012, p. 1

       
    Endocrinologie Fizioterapie
  Durata minimă de formare:3 ani Durata minimă de formare: 3 ani
  Ţara Titlu Titlu
  Belgique/België/
Belgien
  Médecine physique et réadaptation / Fysische geneeskunde en revalidatie
  България Ендокринология и болести на обмяната Физикална и рехабилитационна медицина
  Česká republika Diabelotologie a endokrinologie[4] Rehabilitační a fyzikální medicína
  Danmark Intem medicin: endokrinologi[1]  
  Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt Endokrinologie und Diabetologie Physikalische und Rehabilitative Medizin
  Eesti Endokrinoloogia Taastusravija fusiaatria
  Ελλάς Ενδοκρινολογία Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση
  España Endocrinología y nutrición Medicina física y rehabilitación
  France Endocrinologie - diabète - maladies métaboliques[1] Médecine physique et de réadaptation[1]
  Hrvatska Endokrinologija i dijabetologija Fizikalna medicina i rehabilitacija
  Ireland Endocrinology and diabetes mellitus  
  Italia Endocrinologia e malattie del ricambio Medicina fisica e riabilitazione
  Κύπρος Ενδοκρινολογία Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση
  Latvija Endokrinoloģija Rehabilitoloģija Fiziska rehabilitacija Fizikālā medicīna
  Lietuva Endokrinologija Fizinė medicina ir reabilitacija
  Luxembourg Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition Rééducation et réadaptation fonctionnelles
  Magyarország Endokrinológia Fizioterápia
  Malta Endokrinologija u Dijabete  
  Nederland   Revalidatiegeneeskunde
  Österreich   Physikalische Medizin und Allgemeine Rehabilitation[2]
  Polska Endokrynologia Rehabilitacja medyczna
  Portugal Endocrinologia/Nutrição[1] Medicina física e de reabilitação [3] [1]
  România Endocrinologie Recuperare, medicină fizică şi balneologie
  Slovenija   Fizikalna in rehabilitacijska medicina
  Slovensko Endokrinológia Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  Suomi/Finland Endokrinologia / Endokrinologi Fysiatria / Fysiatri
  Sverige Endokrina sjukdomar Rehabiliteringsmedicin
  United Kingdom Endocrinology and diabetes mellitus  
       
  Island Efnaskipta- og innkirtlalækningar Orku- og endurhæfingarlækningar
  Liechtenstein Endokrinologie-Diabetologie Physikalische Medizin und Rehabilitation
  Norge Endokrinologi Fysikalsk medisin og rehabilitering

[1] Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p. 1

[2] Comunicarea Comisiei JO C 279 din 19.11.2009, p. 1

[3] Corrigendum la Directiva 2005/36/EC. OJ L 93 din 4.4.2008, p. 28

[4] Comunicarea Comisiei JO C 183 din 24.06.2011, p. 1

       
    Neuropsihiatrie Dermatovenerologie
  Durata minimă de pregătire: 5 ani Durata minimă de formare:3 ani
  Ţara    
  Belgique/België/
Belgien
Neuropsychiatrie* Dermato-vénéréologie / Dermato-venereologk[1]
  България   Кожни и венерически болести
  Česká republika   Dermatovenerologie
  Danmark   Dermato-venerologí[2]
  Deutschland Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie) Haut - und Geschlechtskrankheiten
  Eesti   Dermatoveneroloogia
  Ελλάς Νευρολογία - Ψυχιατρική Δερματολογία - Αφροδισιολογία
  España   Dermatología médico-quirúrgica y venereología
  France Neuropsychiatrie** Dermatologie et vénéréologie
  Hrvatska   Dermatologija i veneroloģija
  Ireland    
  Italia Neuropsichiatria Dermatologia e venerologia
  Κύπρος Νευρολογία - Ψυχιατρική Δερματολογία - Αφροδισιολογία
  Latvija   Dermatoloģija un veneroloģija
  Lietuva   Dermatovenerologija
  Luxembourg Neuropsychiatrie**** Dermato-vénéréologie
  Magyarország   Bőrgyógyászat
  Malta   Dermato-venerejoloģija
  Nederland Zenuw - en zielsziekten***** Dermatologie en Venerologie
  Österreich Neurologie und Psychiatrie******[1] Haut- und Geschlechtskrankheiten
  Polska   Dermatologia i wenerologia
  Portugal   Dermatovenereologia
  România   Dermatovenerologie
  Slovenija   Dermatovenerologija
  Slovensko Neuropsychiatria Dermatovenerológia
  Suomi/Finland   Ihotaudit ja allergologia / Hudsjukdomar och allergologi
  Sverige   Hud- och könssjukdomar
  United Kingdom    
       
  Island   Húð- og kynsjúkdómalækningar
  Liechtenstein   Dermatologie und Venereologie
  Norge   Hud- og veneriske sykdommer

Date de abrogare în sensul Art. 27(3):

* 1 August 1987, cu excepţia persoanelor care au început formarea anterior acestei date.

** 31 Decembrie 1971

*** 31 Octombrie 1999

**** Titlul de calificare nu mai este acordat pentru formarea profesională a început după 5 Martie 1982

***** 9 iulie 1984

****** 31 Martie 2004

[1] Comunicarea Comisiei, JO C 279 din 19.11.2009, p. 1

[2] Comunicarea Comisiei 114 din 19.5.2009, p. 1

       
    Radiologie Psihiatrie pediatrică
  Durată minimă de formare:4 ani Durată minimă de formare: 4 ani
  Ţara Titlu Titlu
  Belgique/Belgie/Belgien   Psychiatrie, particulierement en psychiatrie infanto-juvenile/Psychiatrie, meer bepaald in de kinder- en jeugdpsychiatrie[1]
  България Радиобиология Детска психиатрия
  Česká republika   Dětská a dorostová psychiatrie
  Danmark   Børne- og ungdomspsykiatri
  Deutschland Radiologie Kinder - und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
  Eesti    
  Ελλάς Ακτινολογία - Ραδιολογία Παιδοψυχιατρική
  España Electroradiología*[2]  
  France Electro-radiologie** Pédopsychiatrie*******[3]
  Hrvatska Klinička radiologija Dječja i adolescentna psihijatrija
  Ireland Radiology[4] Child and adolescent psychiatry
  Italia Radiologia***[4] Neuropsichiatria infantile
  Κύπρος   Παιδοψυχιατρική
  Latvija   Bernu psihiatrija
  Lietuva   Vaikų ir paauglių psichiatrija
  Luxembourg Electroradiologie**** Psychiatrie infantile
  Magyarország Radiológia Gyermek- és ifjúsági pszichiátria[2]
  Malta    
  Nederland Radiologie*****  
  Österreich Radiologie******[1] Kinder- und Jugendpsychiatrie[1]
  Polska   Psychiatria dzieci i młodzieży
  Portugal Radiologia Psiquiatría da infancia e da adolescenci[3]
  România   Psihiatrie pediatrică
  Slovenija   Otroška in mladostniška psihiatrija
  Slovensko   Detská psychiatria
  Suomi/Finland   Lastenpsykiatria / Barnpsykiatri
  Sverige   Barn- och ungdomspsykiatri
  United Kingdom   Child and adolescent psychiatry
       
  Island Geislalækningar Barna- og unglingageðlækningar
  Liechtenstein   Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
  Norge   Barne- og ungdomspsykiatri

Date abrogate în sensul Art 27(3):

* 1 Februarie 1984

** 3 Decembrie 1971

*** 31 Octombrie 1993

de 5 martie 1982

***** 8 Iulie 1984

****** 31 Martie 2004

******* 1 Ianuarie 1991

[1] Comunicarea Comisiei JO C 279 din 19.11.2009, p. 1

[2] Comunicarea Comisiei JO C 322 din 17.12.2008, p. 3

[3] Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p. 1

[4] Corrigendum la Directiva 2005/36/EC. OJ L 93 din 4.4.2008, p.28

       
    Geriatrie Boli renale
  Durata minimă de formare:4 ani Durata minimă de formare:4 ani
  Ţara Titlu Titlu
  Belgique/Belgie/
Belgien
Geriatrie/Geriatrie[1]  
  България Гериатрична медицина Нефрология
  Česká republika Geriatrie Nefrologie
  Danmark Intern medicin: geriatric[2] Intern medicin: neirologi[2]
  Deutschland   Innere Medizin und Schwerpunkt Nephrologie
  Eesti   Nefroloogia
  Ελλάς   Νεφρολογία
  España Geriatria Nefrologia
  France   Néphrologie
  Hrvatska   Nefrologija
  Ireland Geriatric medicine Nephrology
  Italia Geriatria Nefrologia
  Κύπρος Γηριατρική Νεφρολογία
  Latvija   Neiroloģija
  Lietuva Geriatrija Neirologija
  Luxembourg Gériatrie Néphrologie
  Magyarország Geriátria Nefrologia
  Malta Gerjatrija Neiroloģija
  Nederland Klinische geriatrie  
  Österreich    
  Polska Geriatria Nefrologia
  Portugal   Nefrologia
  România Geriatrie şi gerontologie Nefrologie
  Slovenija   Neirologija
  Slovensko Geriatria Nefrologia
  Suomi/Finland Geriatria / Geriatri Nefrologia / Nefrologi
  Sverige Geriatrik Medicinska njursjukdomar (nefrologi)
  United Kingdom Geriatric medicine[1] Renai medicine
       
  Island Oldrunarlækningar Nýrnalækningar
  Liechtenstein Geriatrie Nephrologie
  Norge Geriatri Nyresykdommer

[1] Comunicarea Comisiei JO C 279 din 19.11.2009, p. 1

[2] Comunicarea Comisiei, JOC 114 din 19.5.2009, p. 1

       
    Boli transmisibile Medicină comunitară
  Durata minimă de formare: 4 ani Durata minimă de formare: 4 ani
  Ţara Titlu Titlu
  Belgique/Belgie/
Belgien
   
  България Инфекциозни болести Социална медицина и здравен мениджмънт комунална
      хигиена
  Česká republika Infekční lékařství Hygiena a epidemiologie
  Danmark Intern medicin: infektionsmedicin[1] Samfundsmedicin
  Deutschland   Öffentliches Gesundheitswesen
  Eesti Infektsioonhaigused  
  Ελλάς   Κοινωνική Ιατρική
  España   Medicina preventiva y salud pública
  France   Santé publique et médecine sociale
  Hrvatska Infektologija Javnozdravstvena medicina
  Ireland Infectious diseases Public health medicine
  Italia Malattie infettive Igiene e medicina preventiva
  Κύπρος Λοιμώδη Νοσήματα - Υγειονολογία[2]
      - Κοινοτική Ιατρική
  Latvija Infektoloģija  
  Lietuva Infektologija  
  Luxembourg Maladies contagieuses Santé publique
  Magyarország Infektológia Megelőző orvostan és népegészségtan
  Malta Mard Infettiv Sahha Pubblika
  Nederland   Maatschappij en gezondheid
  Österreich   Sozialmedizin
  Polska Choroby zakaźne Zdrowie publiczne, epidemiologia
  Portugal Doenças infecciosas[1] Saúde pública
  România Boli infecţioase Sănătate publică şi management
  Slovenija Infektologija Javno zdravje
  Slovensko Infektológia Verejné zdravotníctvo
  Suomi/Finland Infektiosairaudet / Infektionssjukdomar Terveydenhuolto / Hälsovård
  Sverige Infektionssjukdomar Socialmedicin
  United Kingdom Infectious diseases Public health medicine
       
  Island Smitsjúkdómar Félagslækningar
  Liechtenstein Infektiologie Prävention und Gesundheitswesen
  Norge Infeksjonssykdommer Samfunnsmedisin

[1] Comunicarea Comisiei, JO C 114 din 19.5.2009, p. 1

[2] Comgendum la Directiva 2005/36/EC.JO L 93 din 4.4.2008, p. 28

       
    Farmacologie Medicină Ocupaţională
  Durată minimă de formare: 4 ani Durată minimă de formare:4 ani
  Ţara Titlu Titlu
  Belgique/België/
Belgien
  Médecine du travail / Arbeidsgeneeskunde
  България Клинична фармакология и терапия Фармакология Трудова медицина
  Česká republika Klinická farmakologie Pracovní lékařství
  Danmark Klinisk farmakologi Arbejdsmedicin
  Deutschland Pharmakologie und Toxikologie Arbeitsmedizin
  Eesti    
  Ελλάς   Ιατρική της Εργασίας
  España Farmacología clínica Medicina del trabajo
  France   Médecine du travail
  Hrvatska | Klinička farmakologija s toksikologijom Medicina rada i športa
  Ireland Clinical pharmacology and therapeutics Occupational medicine
  Italia Farmacologia Medicina del lavoro
  Κύπρος   Ιατρική της Εργασίας
  Latvija   Arodslimības
  Lietuva   Darbo medicina
  Luxembourg   Médecine du travail
  Magyarország Klinikai farmakológia Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan)
  Malta Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika Mediċina Okkupazzjonali
  Nederland   - Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde
- Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde
  Österreich Pharmakologie und Toxikologie Arbeitsmedizin[1]
  Polska Farmakologia kliniczna Medycyna pracy
  Portugal   Medicina do trabalho
  România Farmacologie clinică Medicina muncii
  Slovenija   Medicina dela, prometa in športa
  Slovensko Klinická farmakológia Pracovné lekárstvo
  Suomi/Finland Kliininen farmakologiaja lääkehoito / Klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling Työterveyshuolto / Företagshälsovård
  Sverige Klinisk farmakologi Yrkes- och miljömedicin
  United Kingdom Clinical pharmacology and therapeutics Occupational medicine
       
  Island Lyfjafræði Atvinnulækningar
  Liechtenstein Klinische Pharmakologie und Toxikologie Arbeitsmedizin
  Norge Klinisk farmakologi Arbeidsmedisin

[1] Comunicarea Comisiei, JO C 279 din 19.11.2009, p. 1

       
    Alergologie Medicină Nucleară
  Durata minimă de formare:3 ani Durata minimă de formare:4 ani
  Ţara Titlu Titlu
  Belgique/België/Belgien   Médecine nucléaire / Nucleaire geneeskunde
  България Клинична алергология Нуклеарна медицина
  Česká republika Alergologie a klinická imunologie Nukleární medicína
  Danmark Medicinsk allergologi eller medicinske Klinisk fysiologi og nuklearmedicin
    overfølsomhedssygdomme*[1]  
  Deutschland   Nuklearmedizin
  Eesti    
  Ελλάς Αλλεργιολογία Πυρηνική Ιατρική
  España Alergologia Medicina nuclear
  France   Médecine nucléaire
  Hrvatska Alergologija i klinička imunologija Nuklearna medicina
  Ireland    
  Italia Allergologia ed immunologia clinica Medicina nucleare
  Κύπρος Αλλεργιολογία Πυρηνική Ιατρική
  Latvija Alergoloģija  
  Lietuva Alergologija ir klinikinė imunologija  
  Luxembourg   Médecine nucléaire
  Magyarország Allergologia és klinikai immunológia Nukleáris medicina (izotóp diagnosztika)
  Malta   Medióina Nukleari
  Nederland Allergologie**[2] Nucleaire geneeskunde
  Österreich   Nuklearmedizin
  Polska Alergologia Medycyna nuklearna
  Portugal Imuno-alergologia Medicina nuclear
  România Alergologie şi imunologie clinică Medicină nucleară
  Slovenija   Nuklearna medicina
  Slovensko Klinická imunológia a alergologia Nukleárna medicína
  Suomi/Finland   Kliininen fysiologiaja isotooppilääketiede /
      Klinisk fysiologi och nukleärmedicin
  Sverige Allergisjukdomar Nuklearmedicin
  United Kingdom   Nuclear medicine
       
  Island Ofnæmislækningar Isótópagreining
  Liechtenstein Allergologie und klinische Immunologie Nuklearmedizin
  Norge   Nukleærmedisin

Date abrogate în sensul Art. 27(3):

* 1 Ianuarie 2004

** 12 August 1996

[1] Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p. 1

[2] Comunicarea Comisiei JO C C 137 din 4.6.2008, p. 8

       
    Chirurgie maxilo-facială (formare de bază de medic) Hematologie Biologică
  Durata minimă de formare: 5 ani Durata minimă de formare:4 ani
  Ţara Titlu Titlu
  Belgique/Belgie/
Belgien
   
     
  България Лицево-челюстна хирургия Трансфузионна хематология [4]
  Česká republika Maxilofacialni chirurgie  
  Danmark   Klinisk blodtypeserologi*[1]
  Deutschland    
  Eesti    
  Ελλάς    
  España Cirugía oral y maxilofacial  
  France Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie Hématologie
  Hrvatska Maksilofacijalna kirurgija  
  Ireland    
  Italia Chirurgia maxillo-facciale  
  Κύπρος    
  Latvija Mutes, sejas un žokļu ķirurģija  
  Lietuva Veido ir žandikaulių chirurgija  
  Luxembourg Chirurgie maxillo-faciale Hématologie biologique
  Magyarország Szájsebészet**[2]  
  Malta    
  Nederland    
  Österreich Mund- Kiefer - und Gesichtschirurgie***[3]  
  Polska Chirurgia szczękowo-twarzowa  
  Portugal Cirurgia maxilo-facial Hematologia clinică
  România    
  Slovenija Maxilofacialna kirurgija  
  Slovensko Maxilofacialna chirurgia  
  Suomi/Finland    
  Sverige    
  United Kingdom    

Date abrogate în sensul Art. 27(3):

* 1 Ianuarie 2004

** 30 Septembrie 2007

*** 28 Februarie 2013

[1] Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p. 1

[2] Comunicarea Comisiei JO C 322 din 17.12.2008, p. 3

[3] Comunicarea Comisiei JO C 279 din 19.11.2009 p. 1

[4] Comunicarea Comisiei JO C 244 din 14.08.2012, p. 1

       
    Stomatologie Dermatologie
  Durată minimum de formare: 3 ani Durată minimă de formare: 4 ani
  Ţara    
  Belgique/Belgie/Belgien    
  България    
  Česká republika    
  Danmark    
  Deutschland    
  Eesti    
  Ελλάς    
  España Estomatología  
  France Stomatologie  
  Hrvatska    
  Ireland   Dermatology
  Italia Odontostomatologia*  
  Κύπρος    
  Latvija    
  Lietuva    
  Luxembourg Stomatologie  
  Magyarország    
  Malta   Dermatoloģija
  Nederland    
  Österreich    
  Polska    
  Portugal Estomatología  
  România    
  Slovenija    
  Slovensko    
  Suomi/Finland    
  Sverige    
  United Kingdom   Dermatology

Date abrogate în sensul art. 27 (3):

* 31 Decembrie 1994

       
    Venerologie Medicină tropicală
  Durată minimă de formare: 4 ani Durată minimă de formare: 4ani
  Ţara Titlu Titlu
  Belgique/Belgie/Belgien    
  България    
  Česká republika    
  Danmark    
  Deutschland    
  Eesti    
  Ελλάς    
  España    
  France    
  Hrvatska    
  Ireland Genito-urinary medicine Tropical medicine
  Italia   Medicina tropicale
  Κύπρος    
  Latvija    
  Lietuva    
  Luxembourg    
  Magyarország   Trópusi betegségek
  Malta Mediċina Uro-ġenetali  
  Nederland    
  Österreich   Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin[1]
  Polska   Medycyna transportu
  Portugal   Medicina tropical
  România    
  Slovenija    
  Slovensko   Tropická medicina
  Suomi/Finland    
  Sverige    
  United Kingdom Genito-urinary medicine Tropical medicine
       
  Island    
  Liechtenstein   Tropenmedizin
  Norge    

[1] Comunicarea Comisiei, JO C 322 din 17.12.2008, p. 3

       
    Chirurgie Gastroenterologică Medicină de urgenţă
  Durată minimă de formare:5 ani Durată minimă de formare:5 ani
  Ţara    
  Belgique/België/Belgien Chirurgie abdominale / Heelkunde op het abdomen *  
  България Висцерална хирургия[1] Спешна медицина
  Česká republika   - Traumatologie[3]
      - Urgentní medicína
  Danmark Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-  
    tarmsygdomme**[1]  
  Deutschland Visceralchirurgie  
  Eesti    
  Ελλάς    
  España Cirugía del aparato digestivo  
  France Chirurgie viscérale et digestive  
  Hrvatska Abdominalna kirurgija Hitna medicina
  Ireland   Emergency medicine
  Italia Chirurgia dell'apparato digerente  
  Κύπρος    
  Latvija    
  Lietuva Abdominalinė chirurgija  
  Luxembourg Chirurgie gastro-entérologique  
  Magyarország   Oxyológia és sürgősségi orvostan[2]
  Malta   Mediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza
  Nederland    
  Österreich    
  Polska   Medycyna ratunkowa
  Portugal    
  România   Medicină de urgenţă
  Slovenija Abdominalna kirurgija  

  • Newsletter


  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

  • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
    Michel de Montaigne
    "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
    admin@amfms.ro