Norme Coca 2023 - 2024

privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 208 din 30 martie 2015

În temeiul
art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul I

Hotărârea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 19 mai 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Articolul 3
(1) Serviciile medicale, medicamentele cu şi fără contribuţie personală şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, dispozitivele medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu se acordă în baza contractelor încheiate între furnizori şi casele de asigurări de sănătate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, precum şi între furnizori şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, după caz. Furnizorii negociază contractele cu casele de asigurări de sănătate în conformitate şi în limitele prevăzute de legislaţia în vigoare, cu respectarea modelelor de contracte prevăzute în norme.

2. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Articolul 10

(1) Casele de asigurări de sănătate/Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, după caz, comunică termenele de depunere/transmitere a cererilor însoţite de documentele prevăzute de actele normative în vigoare, necesare încheierii şi negocierii contractelor de furnizare de servicii medicale, de medicamente şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, de dispozitive medicale în ambulatoriu, inclusiv termenul-limită de încheiere a contractelor, prin afişare la sediile instituţiilor, publicare pe paginile web ale acestora şi anunţ în mass-media, cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de începerea perioadei de depunere/transmitere a documentelor de mai sus, respectiv cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de începerea perioadei în care se încheie contractele în vederea respectării termenului-limită de încheiere a acestora.

(2) În cazul în care furnizorii de servicii medicale, furnizorii de medicamente şi unele materiale sanitare şi de dispozitive medicale depun/transmit cererile însoţite de documentele prevăzute de actele normative în vigoare, necesare încheierii şi negocierii contractelor, la alte termene decât cele stabilite şi comunicate de către casele de asigurări de sănătate, respectiv de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, după caz, şi nu participă la negocierea şi încheierea contractelor în termenele stabilite de către acestea, furnizorii respectivi nu vor mai desfăşura activitatea respectivă în sistemul de asigurări sociale de sănătate până la termenul următor de contractare, cu excepţia situaţiilor ce constituie cazuri de forţă majoră, confirmate de autoritatea publică competentă, potrivit legii, şi notificate de îndată casei de asigurări de sănătate, respectiv Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

(3) Casele de asigurări de sănătate/Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, după caz, pot stabili şi alte termene de contractare, în funcţie de necesarul de servicii medicale, de medicamente şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu sau de dispozitive medicale în ambulatoriu, în limita fondurilor aprobate fiecărui tip de asistenţă.

3. La articolul 11, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Articolul 11

(1) Casele de asigurări de sănătate decontează contravaloarea serviciilor medicale, a medicamentelor şi a unor materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, precum şi a dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, conform contractelor încheiate cu furnizorii, pe baza facturii şi documentelor justificative stabilite conform prevederilor legale în vigoare, care se depun/transmit şi se înregistrează la casele de asigurări de sănătate în luna următoare celei pentru care se face raportarea activităţii realizate.
........ ................ ................ ................ ................ ........ ............

(3) Litigiile legate de încheierea, derularea şi încetarea contractelor dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate/Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, după caz, se soluţionează de către Comisia de arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, organizată conform reglementărilor legale în vigoare, sau de către instanţele de judecată, după caz.

4. La articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Articolul 18

(1) Toate documentele depuse în copie, necesare încheierii contractelor, sunt certificate pentru conformitate prin sintagma «conform cu originalul» şi semnătura reprezentantului legal al furnizorului, pe fiecare pagină; aceste documente se transmit şi în format electronic asumate prin semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului răspunde de realitatea şi exactitatea documentelor necesare încheierii contractelor.

5. La articolul 18, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (3), (4), (5) şi (6), cu următorul cuprins:
(3) La contractare furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale depun o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu au încheiate sau nu încheie pe parcursul derulării raporturilor contractuale cu casele de asigurări de sănătate contracte, convenţii sau alte tipuri de înţelegeri cu alţi furnizori care se află în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate sau în cadrul aceluiaşi furnizor, în scopul obţinerii de către aceştia/personalul care îşi desfăşoară activitatea la aceştia de foloase/beneficii de orice natură, care să fie în legătură cu obiectul contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate.

(4) Dispoziţiile alin. (3) nu sunt aplicabile pentru situaţiile prevăzute de prezenta hotărâre şi normele metodologice de aplicare a acesteia, precum şi pentru situaţiile rezultate ca urmare a desfăşurării activităţii specifice proprii de către furnizori.

(5) În situaţia în care se constată de către autorităţile/ organele abilitate, ca urmare a unor sesizări/controale ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate/caselor de asigurări de sănătate, încălcarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (3), contractul se reziliază de plin drept.

(6) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate a fost reziliat în condiţiile prevăzute la alin. (5), casele de asigurări de sănătate nu vor mai intra în relaţii contractuale cu furnizorii respectivi timp de 5 ani de la data rezilierii contractului. Casele de asigurări de sănătate nu vor accepta, timp de 5 ani de la data rezilierii contractului, înregistrarea în niciun alt contract a entităţilor care preiau drepturile şi obligaţiile acestora sau care au acelaşi reprezentant legal şi/sau acelaşi acţionariat.

6. În anexa nr. 1, la capitolul I, litera A, punctul 1, subpunctul 1.5 de la primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:

1.5. servicii de prevenţie;

7. În anexa nr. 1, la capitolul I, litera A, punctul 1, subpunctul 1.1.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

1.1.1. Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată, pentru care s-a asigurat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical, indiferent dacă persoana neasigurată se află sau nu înscrisă pe lista unui medic de familie.

8. În anexa nr. 1, la capitolul I, litera A, punctul 1, subpunctele 1.5 şi 1.6 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

1.5. Serviciile de prevenţie - consultaţie preventivă;
Condiţiile acordării acestora de către medicul de familie se detaliază în norme.

1.6. Activităţile de suport - examinare pentru constatarea decesului cu sau fără eliberare de acte medicale: eliberarea certificatului medical constatator al decesului, cu excepţia situaţiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală, conform prevederilor legale, în condiţiile stabilite prin norme;

9. În anexa nr. 1, la capitolul I, litera B, punctul 1, subpunctul 1.3 de la primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:

1.3. consultaţii de supraveghere a evoluţiei sarcinii şi lehuziei;

10. În anexa nr. 1, la capitolul I, litera B, punctul 1, subpunctul 1.4 de la primul paragraf se abrogă.

11. În anexa nr. 1, la capitolul I, litera B, punctul 1, subpunctul 1.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

1.3. Consultaţii pentru supravegherea evoluţiei sarcinii şi lehuziei, o consultaţie pentru fiecare trimestru de sarcină şi o consultaţie în primul trimestru de la naştere.

12. În anexa nr. 1, la capitolul I, litera B, punctul 1, subpunctul 1.4 se abrogă.

13. În anexa nr. 1, la capitolul I, litera C, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

1. Pachetul minimal cuprinde servicii medicale acordate în regim de spitalizare continuă şi de zi şi se acordă în situaţia în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat. Pentru aceste servicii medicale, furnizorii de servicii medicale spitaliceşti nu solicită bilet de internare.

14. În anexa nr. 1, la capitolul I, litera C, punctul 1, subpunctul 1.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

1.2. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare de zi sunt:

a)urgenţă medico-chirurgicală;
b)epidemiologic pentru bolnavii care necesită tratament în afecţiuni care nu necesită izolare;

15. În anexa nr. 1, la capitolul I, în tabelul de la litera E, codurile 6 şi 7 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Cod Acte terapeutice
6. Tratamentul paradontitelor apicale cu anestezie
7. Tratamentul afecţiunilor parodonţiului cu anestezie “

16. În anexa nr. 1, la capitolul I, punctele 1 şi 2 sub tabelul de la litera E se modifică şi vor avea următorul cuprins:

1. Serviciile de medicină dentară prevăzute în pachetul minimal de servicii pot fi efectuate de oricare dintre medicii dentişti, cu excepţia celor de la codul 22.

2. Dentiştii acordă numai serviciul prevăzut la codul 4.

17. În anexa nr. 1, la capitolul II, litera A, punctul 1, după subpunctul 1.5 de la primul paragraf se introduce un nou subpunct, subpunctul 1.6, cu următorul cuprins:

1.6. servicii de administrare de medicamente

18. În anexa nr. 1, la capitolul II, litera A, punctul 1, partea introductivă de la subpunctul 1.1.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

1.1.3. Consultaţii periodice pentru îngrijirea generală a asiguraţilor cu boli cronice se vor realiza pe bază de programare pentru:

19. În anexa nr. 1, la capitolul II, litera A, punctul 1, subpunctul 1.1.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

1.1.4. Consultaţii de monitorizare activă prin plan de management integrat pe bază de programare pentru bolile cronice cu impact major asupra poverii îmbolnăvirilor privind riscul cardiovascular înalt - HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2, astm bronşic, boală cronică respiratorie obstructivă şi boală cronică de rinichi.

20. În anexa nr. 1, la capitolul II, litera A, punctul 1, subpunctul 1.1.4.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

1.1.4.1. Consultaţiile de monitorizare activă acoperă următoarele:
a)evaluarea iniţială a cazului nou-depistat în primul trimestru după luarea în evidenţă, episod ce poate include 3 consultaţii la medicul de familie - bilanţ clinic iniţial care include screeningul complicaţiilor, iniţierea şi ajustarea terapiei până la obţinerea răspunsului terapeutic preconizat, educaţia pacientului - recomandare pentru investigaţii paraclinice şi bilet de trimitere pentru cazurile care necesită consultaţii de specialitate sau care depăşesc competenţa medicului de familie;

b)monitorizarea pacientului cuprinde 2 consultaţii programate, care includ evaluarea controlului bolii, screeningul complicaţiilor, educaţia pacientului, investigaţii paraclinice şi tratament.

21. În anexa nr. 1, la capitolul II, litera A, punctul 1, subpunctul 1.2.5.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

1.2.5.1. Consultaţia poate cuprinde, după caz, numai serviciul prevăzut la pct. 1.2.5 lit. a) sau serviciile prevăzute la pct. 1.2.5 lit. a) şi b) şi se acordă maximum două consultaţii pe an calendaristic, pe asigurat.

22. În anexa nr. 1, la capitolul II, litera A, punctul 1, subpunctul 1.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

1.3. Consultaţiile la domiciliu sunt acordate asiguraţilor de pe lista proprie a medicului de familie, în afara cabinetului, în timpul programului de lucru pentru consultaţiile la domiciliu.

Consultaţiile la domiciliu se acordă asiguraţilor nedeplasabili din motiv de invaliditate permanentă sau invaliditate temporară, asiguraţilor cu boli cronice sau cu un episod acut ce nu permite deplasarea la cabinet, copiilor 0-1 an, copiilor cu vârsta 0-18 ani cu boli infecto-contagioase şi lehuzelor.
Sunt considerate consultaţii la domiciliu inclusiv consultaţia/examinarea acordată de medicul de familie în vederea constatării decesului.

23. În anexa nr. 1, la capitolul II, litera A, punctul 1, subpunctul 1.3.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

1.3.2. Consultaţiile acordate la domiciliul asiguraţilor - maximum 42 de consultaţii pe lună pe medic cu listă proprie de persoane asigurate înscrise, dar nu mai mult de 3 consultaţii pe zi

24. În anexa nr. 1, la capitolul II, litera A, punctul 1, subpunctul 1.4.1, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
c)spirometrie

25. În anexa nr. 1, la capitolul II, litera A, punctul 1, subpunctul 1.5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

1.5. Activităţile de suport sunt reprezentate de eliberarea următoarelor documente: concediu medical, bilete de trimitere, prescripţii medicale, adeverinţe medicale pentru copii în caz de îmbolnăviri, acte medicale necesare copiilor aflaţi în plasament din cadrul sistemului de asistenţă socială şi protecţia copilului, documente medicale eliberate pentru copii solicitate la intrarea în colectivitate, conform prevederilor legale în vigoare, precum şi eliberarea certificatului medical constatator al decesului, cu excepţia situaţiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală, conform prevederilor legale, ca urmare a examinării pentru constatarea decesului.

26. În anexa nr. 1, la capitolul II, litera A, punctul 1, după subpunctul 1.5.1 se introduce un nou subpunct, subpunctul 1.6, cu următorul cuprins:

1.6. Serviciile de administrare de medicamente - intramuscular, subcutanat, intradermic, intravenos sau perfuzabil, după caz, acordate asiguraţilor de pe lista proprie a medicului de familie, în timpul programului de lucru în cabinet

27. În anexa nr. 1, la capitolul II, litera B, punctul 1.5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

1.5. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială:
a)consilierea femeii privind planificarea familială;

b)indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc;

c)evaluarea şi monitorizarea statusului genito-mamar;

d)tratamentul complicaţiilor.

1.5.1. Consultaţia poate cuprinde, după caz, numai serviciul prevăzut la pct. 1.5 lit. a) sau serviciile prevăzute la pct. 1.5 lit. a), b), c) şi d) şi se acordă patru consultaţii pe an calendaristic, pe asigurat.

1.5.2. Serviciile de planificare familială permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.

1.5.3. Condiţiile acordării se stabilesc prin norme.

28. În anexa nr. 1, la capitolul II, litera B, după subpunctul 1.7 de la primul paragraf se introduce un nou subpunct, subpunctul 1.8, cu următorul cuprins:

1.8. Servicii de supraveghere a sarcinii şi lehuziei

29. În anexa nr. 1, la capitolul II, litera B, punctul 1, subpunctul 1.1.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
1.1.1. Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată, pentru care s-a acordat, primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical, cu excepţia copiilor 0-18 ani pentru care se acordă maximum 2 consultaţii.
30. În anexa nr. 1, la capitolul II, litera B, punctul 1, subpunctul 1.2, după a 8-a liniuţă se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins:

– bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice, după caz;

31. În anexa nr. 1, la capitolul II, litera B, punctul 1, subpunctul 1.2.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

1.2.2. Consultaţia medicală de specialitate se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate, numai pentru cazurile în care asiguratul a avut biletul de trimitere iniţial eliberat de medicul de familie şi numai în condiţiile în care medicul trimiţător se află în relaţie contractuală - contract sau convenţie - cu casa de asigurări de sănătate. Fac excepţie de la prevederile anterioare consultaţiile pentru afecţiunile stabilite prin norme, care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.

32. În anexa nr. 1, la capitolul II, litera B, punctul 1, subpunctele 1.3.1, 1.3.2 şi 1.3.3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

1.3.1. Pentru evaluarea clinică şi paraclinică, prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei asiguraţilor cu afecţiuni cronice, pentru una sau mai multe boli cronice monitorizate în cadrul aceleiaşi specialităţi, se acordă pe un bilet de trimitere maximum 4 consultaţii/ trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultaţii pe lună.

1.3.2. Consultaţia medicală de specialitate se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate numai pentru cazurile în care asiguratul a avut biletul de trimitere iniţial eliberat de medicul de familie şi numai în condiţiile în care medicul trimiţător se află în relaţie contractuală - contract sau convenţie - cu casa de asigurări de sănătate. Fac excepţie de la prevederile anterioare consultaţiile pentru afecţiunile stabilite prin norme care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.

1.3.3. Prezentarea asiguratului la medicul de specialitate la solicitarea medicului, pentru a doua, a treia şi a patra consultaţie în cadrul unui trimestru, se face direct, fără alt bilet de trimitere.

33. În anexa nr. 1, la capitolul II, litera B, punctul 1, subpunctul 1.3.4.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

1.3.4.2. Pentru situaţiile de la subpct. 1.3.4 nu este necesar bilet de trimitere.

34. În anexa nr. 1, la capitolul II, litera B, punctul 1, la litera A din tabelul de la subpunctul 1.6.2, după numărul curent 19 se introduce un nou număr curent, numărul curent 20, cu următorul cuprins:

„20 Recoltare material bioptic“

35. În anexa nr. 1, la capitolul II, litera B, punctul 1, la litera B din tabelul de la subpunctul 1.6.2, numerele curente 5 şi 9 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„5 audiogramă*) *) Include audiometrie tonală liminară şi/sau vocală.

........ ................ ................ ................ ................ ........ .............

9 tensiune arterială continuă - holter TA“

36. În anexa nr. 1, la capitolul II, litera B, punctul 1, la litera C din tabelul de la subpunctul 1.6.2, numărul curent 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1 examen electroneuromiografic cu ac“

37. În anexa nr. 1, la capitolul II, litera B, punctul 1, la litera D din tabelul de la subpunctul 1.6.2, după numărul curent 33 se introduce un nou număr curent, numărul curent 34, cu următorul cuprins:

„34 tratament postoperator al plăgilor abdominale, al intervenţiilor chirurgicale după cezariană, sarcină extrauterină operată, histerectomie, endometrioză“

38. În anexa nr. 1, la capitolul II, litera B, punctul 1, la litera E din tabelul de la subpunctul 1.6.2, numărul curent 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„9 terapia chirurgicală complexă a panariţiului osos, articular, tenosinoval“

39. În anexa nr. 1, la capitolul II, litera B, punctul 1, după litera J din tabelul de la subpunctul 1.6.2 se introduce o nouă literă, litera K, cu următorul cuprins:

„K. Terapii de genetică medicală
1 Sfat genetic“

40. În anexa nr. 1, la capitolul II, litera B, punctul 1, subpunctul 1.7, a 5-a liniuţă se modifică şi va avea următorul cuprins:

ortopedie şi traumatologie şi ortopedie pediatrică;41. În anexa nr. 1, la capitolul II, litera B, punctul 1, subpunctul 1.7.1, litera a), după subpunctul a1.2) se introduce un nou subpunct, subpunctul a1.3), cu următorul cuprins:a1.3) psihoterapie pentru copii/adult;42. În anexa nr. 1, la capitolul II, litera B, punctul 1, subpunctul 1.7.1, litera a), subpunctul a2) se modifică şi va avea următorul cuprins:a2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială - logoped:

consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială - logoped43. În anexa nr. 1, la capitolul II, litera B, punctul 1, subpunctul 1.7.1, litera b), subpunctele b1.1) şi b1.2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:b1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic;b1.2) consiliere psihologică clinică;44. În anexa nr. 1, la capitolul II, litera B, punctul 1, subpunctul 1.7.1, litera b), subpunctul b2) se modifică şi va avea următorul cuprins:b2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială - logoped:b2.1) consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială - logoped;b2.2) exerciţii pentru tulburări de vorbire - şedinţă.45. În anexa nr. 1, la capitolul II, litera B, punctul 1, subpunctul 1.7.1, litera c), subpunctul c1.3) se modifică şi va avea următorul cuprins:c1.3.) consiliere psihologică clinică pentru copii diagnosticaţi cu tulburări din spectrul autist, numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică - într-o metodă psihoterapeutică aplicabilă copilului diagnosticat cu tulburări din spectrul autist;46. În anexa nr. 1, la capitolul II, litera B, punctul 1, subpunctul 1.7.1, litera c), după subpunctul c2) se introduce un nou subpunct, subpunctul c3), cu următorul cuprins:c3) servicii furnizate de kinetoterapeut, numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică, pentru copilul diagnosticat cu tulburări din spectrul autist:c3.1.) kinetoterapie individualăc3.2.) kinetoterapie de grupc3.3.) kinetoterapie pe aparate speciale:

dispozitive mecanice

dispozitive electromecanice

dispozitive robotizate.47. În anexa nr. 1, la capitolul II, litera B, punctul 1, subpunctul 1.7.1, partea introductivă de la litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:e)Ortopedie şi traumatologie şi ortopedie pediatrică: (...).48. În anexa nr. 1, la capitolul II, litera B, punctul 1, după subpunctul 1.7.3. se introduc două noi subpuncte, subpunctele 1.8 şi 1.8.1, cu următorul cuprins:1.8. Servicii de supraveghere a sarcinii şi lehuziei - o consultaţie pentru fiecare trimestru de sarcină şi o consultaţie în primul trimestru de la naştere.1.8.1. Condiţiile acordării se stabilesc prin norme.49. În anexa nr. 1, la capitolul II, litera C, punctul 1, subpunctele 1.3.1 şi 1.3.3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:1.3.1. Perioada pentru care se acordă procedurile specifice de reabilitare medicală este de maximum 21 de zile/an/asigurat atât la copii, cât şi la adulţi, cu excepţia copiilor 0-18 ani cu diagnostic confirmat de paralizie cerebrală, când se acordă proceduri medicale specifice de reabilitare medicală pentru o perioadă de maximum 42 de zile pe an/asigurat, aceste perioade putând fi fracţionate în maximum două fracţiuni, în funcţie de afecţiunea de bază, la recomandarea medicului de specialitate reabilitare medicală......... ................ ................ ................ ................ ...........1.3.3. Seria de proceduri specifice de reabilitare medicală stabilită de medicul de specialitate, reabilitare medicală include maximum 4 proceduri/zi de tratament. Pentru o serie de proceduri specifice de reabilitare medicală ce se desfăşoară în bazele de tratament din staţiunile balneoclimatice se decontează maximum 4 proceduri/zi, din care două proceduri specifice de reabilitare medicală cu factori terapeutici naturali.50. În anexa nr. 1, la capitolul II, în tabelul de la litera D, codurile 1, 3, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16 şi 17 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Cod Acte terapeutice
1.*) Consultaţie - include modelul de studiu, după caz, controlul oncologic şi igienizarea.
*) Se acordă o singură consultaţie la un interval de 12 luni pentru un asigurat.

........ ................ ................ ................ ................ ........ ..........

3. Tratamentul afecţiunilor pulpare cu anestezie

........ ................ ................ ................ ................ ........ ..........

6. Tratamentul paradontitelor apicale - prin incizie - cu anestezie
7. Tratamentul afecţiunilor parodonţiului cu anestezie
8. Extracţia dinţilor temporari cu anestezie
9. Extracţia dinţilor permanenţi cu anestezie

........ ................ ................ ................ ................ ........ ..........

13.***) Proteza acrilică mobilizabilă pe arcadă
***) Se acordă o dată la 5 ani.

........ ................ ................ ................ ................ ........ ..........

15. Element acrilic
16. Element metalo-acrilic
17. Reconstituire coroană radicularăˮ

51. În anexa nr. 1, la capitolul II, litera E, în tabelul de la punctul 1, numerele curente 13 şi 37 se abrogă.52. În anexa nr. 1, la capitolul II, litera E, în tabelul de la punctul 1, numerele curente 77, 78 şi 91 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„77 2.50120_1 Examen micologic materii fecale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
78 2.5100 Examen coproparazitologic

........ ................ ................ ................ ................ ........ .........

91 2.50120_2 Examen fungic din colecţie purulentă - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungicăˮ

53. În anexa nr. 1, la capitolul II, litera E, în tabelul de la punctul 1, la secţiunea „Examinări histopatologice şi citologice“, numerele curente 94-103 se abrogă.54. În anexa nr. 1, la capitolul II, litera E, în tabelul de la punctul 1, la secţiunea „Examinări histopatologice şi citologice“, se introduc 8 noi numere curente, numerele curente 104-111, cu următorul cuprins:

„104 2.9021_1 Examen histopatologic procedura completă HE - 1-3 blocuri
105 2.9021_2 Examen histopatologic procedura completă HE - 4-6 blocuri
106 2.9010_1 Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale - 1-3 blocuri
107 2.9010_2 Examen histopatologic procedura completa HE* şi coloraţii speciale - 4-6 blocuri
108 2.9030 Teste imunohistochimice
109 2.9022 Citodiagnostic spută prin incluzii la parafină - 1-3 blocuri
110 2.9160 Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau
111 2.9025 Citodiagnostic lichid de puncţieˮ

55. În anexa nr. 1, la capitolul II, litera E, în tabelul de la punctul 2, numerele curente 4, 31 şi 69 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„4 Radiografie de membre: a) Braţ b) Cot c) Antebraţ d) Pumn e) Mână f) Şold g) Coapsă h) Genunchi i) Gambă j) Gleznă k) Picior l) Calcaneu

........ ................ ................ ................ ................ ........ .........

31 Ecografie transvaginală/transrectală

........ ................ ................ ................ ................ ........ .........

69 RMN gât nativˮ

56. În anexa nr. 1, la capitolul II, litera E, în tabelul de la punctul 2, după numărul curent 4 se introduce un nou număr curent, numărul curent 41, cu următorul cuprins:

„41 Examen radiologic articulaţii sacro-iliaceˮ

57. În anexa nr. 1, la capitolul II, litera E, în tabelul de la punctul 2, după numărul curent 5 se introduce un nou număr curent, numărul curent 51, cu următorul cuprins:

„51 Examen radiologic coloană vertebrală/segmentˮ

58. În anexa nr. 1, la capitolul II, litera E, în tabelul de la punctul 2, numerele curente 6, 7, 8 şi 9 se abrogă.59. În anexa nr. 1, la capitolul II, litera E, în tabelul de la punctul 2, după numărul curent 44 se introduce un nou număr curent, numărul curent 441, cu următorul cuprins:

„441 CT buco-maxilo-facial nativˮ

60. În anexa nr. 1, la capitolul II, litera E, în tabelul de la punctul 2, după numărul curent 50 se introduc două noi numere curente, numerele curent 501 şi 502, cu următorul cuprins:

„501 CT mastoidă
502 CT sinusuriˮ

61. În anexa nr. 1, la capitolul II, litera E, în tabelul de la punctul 2, după numărul curent 51 se introduc două noi numere curente, numerele curente 511 şi 512, cu următorul cuprins:

„511 CT hipofiză cu substanţă de contrast
522 CT buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrastˮ

62. În anexa nr. 1, la capitolul II, litera E, în tabelul de la punctul 2, după numărul curent 67 se introduce un nou număr curent, numărul curent 671, cu următorul cuprins:

„671 RMN sinusuriˮ

63. În anexa nr. 1, la capitolul II, litera E, în tabelul de la punctul 2, după numărul curent 84 se introduce un nou număr curent, numărul curent 841, cu următorul cuprins:

„841 RMN hipofiză cu substanţă de contrastˮ

64. În anexa nr. 1, la capitolul II, litera E, în tabelul de la punctul 2, după numărul curent 89 se introduc două noi numere curente, numerele curente 891 şi 892, cu următorul cuprins:

„891 RMN abdominal cu substanţă de contrast şi colangio RMN
892 Colangio RMNˮ

65. În anexa nr. 1, la capitolul II, litera F, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:1. Serviciile spitaliceşti sunt de tip preventiv, curativ, de recuperare, de reabilitare medicală, paliative şi cuprind: consultaţii medicale de specialitate, investigaţii, tratamente medicale şi/sau chirurgicale, îngrijire, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare şi masă, după caz, în funcţie de tipul de spitalizare

.66. În anexa nr. 1, la capitolul II, litera F, punctul 3, literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:c)boli cu potenţial endemoepidemic care necesită izolare şi tratament;d)bolnavi aflaţi sub incidenţaart. 109, 110, 124 şi 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, şi în cazurile dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare ori internare obligatorie, şi tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital, precum şi tratamentul pacienţilor din penitenciare ale căror afecţiuni necesită monitorizare şi reevaluare în cadrul penitenciarelor-spital; bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată - ani.

67. În anexa nr. 1, la capitolul II, litera F, la punctul 11, a patra liniuţă se modifică şi va avea următorul cuprins:

medicii din centrele de dializă private aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate/Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, după caz.68. În anexa nr. 1, la capitolul II, litera F, punctul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:12. Nu se solicită bilet de internare în următoarele situaţii:a)pentru spitalizare continuă:

naştere

urgenţe medico-chirurgicale

boli cu potenţial endemoepidemic, care necesită izolare şi tratament

bolnavi aflaţi sub incidenţaart. 109, 110, 124 şi 125 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi în cazurile dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare ori internare obligatorie, şi tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital, precum şi tratamentul pacienţilor din penitenciare ale căror afecţiuni necesită monitorizare şi reevaluare în cadrul penitenciarelor-spital

pentru bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată – ani

cazurile care au recomandare de internare într-un spital ca urmare a unei scrisori medicale acordate de medicii din ambulatoriul integrat al spitalului respectiv, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate

transferul intraspitalicesc în situaţia în care se schimbă tipul de îngrijire

transferul interspitalicesc

pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană beneficiază de servicii medicale spitaliceşti programate şi acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană, respectiv de servicii medicale spitaliceşti acordate pe baza cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, precum şi de servicii medicale spitaliceşti pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale acordate pe teritoriul Românieib)pentru spitalizare de zi, dacă se acordă servicii de:

urgenţă medico-chirurgicală

chimioterapie

radioterapie

administrare de medicamente pentru care este necesară aprobarea comisiilor de experţi constituite la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

monitorizare a bolnavilor cu HIV/SIDA

evaluare dinamică a răspunsului viro - imunologic

monitorizare şi tratament ale bolnavilor cu talasemie

monitorizare a bolnavilor oncologici

administrare a tratamentului pentru profilaxia rabiei

monitorizarea sifilisului genital primar şi sifilisului secundar al pielii şi mucoaselor

rezolvare a cazurilor care au recomandare de internare într-un spital ca urmare a unei scrisori medicale acordate de medicii din ambulatoriul integrat al spitalului respectiv, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate

pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană beneficiază de servicii medicale spitaliceşti programate şi acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană, respectiv de servicii medicale spitaliceşti acordate pe baza cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, precum şi de servicii medicale spitaliceşti pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale acordate pe teritoriul României.69. În anexa nr. 1, la capitolul II, litera G, punctul 2, subpunctul 2.6. se modifică şi va avea următorul cuprins:2.6. transportul asiguraţilor nedeplasabili cu tetrapareze sau insuficienţă motorie a trenului inferior la spital pentru internare pe baza biletului de internare în unităţile sanitare de reabilitare medicală şi recuperare.70. În anexa nr. 1, la capitolul II, în tabelul de la litera H, numerele curente 4, 8, 13, 18, 21 şi 33 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„4. Sondaj vezical, îngrijirea sondei urinare şi administrarea medicamentelor intravezical pe sondă vezicală***)
***) la bărbaţi se efectuează de către medicul care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri medicale paliative

........ ................ ................ ................ ................ ........ ........

8. Alimentarea pasivă, pentru bolnavii cu tulburări de deglutiţie, inclusiv instruirea asiguratului/aparţinătorului

........ ................ ................ ................ ................ ........ ........

13. Îngrijirea plăgilor simple şi/sau suprainfectate/ suprimarea firelor

........ ................ ................ ................ ................ ........ ........

18. Îngrijirea tubului de dren şi instruirea asiguratului

........ ................ ................ ................ ................ ........ ........

21. Aplicarea de ploscă, bazinet, condom urinar, mijloc ajutător pentru absorbţia urinei**)
**) Este inclus şi mijlocul ajutător pentru absorbţia urinei, minimum două mijloace ajutătoare pentru absorbţia urinei/zi.

........ ................ ................ ................ ................ ........ ........

33. Ventilaţie noninvazivă ****)
****) Se efectuează sub supravegherea medicului pneumolog cu atestat în Managementul general, clinic şi terapeutic al tulburărilor respiratorii Somnologie - nivel I şi II şi în Ventilaţie non-invazivă - nivel III sau a medicului cu specialitatea anestezie şi terapie intensivă, medicului specialist de medicină de urgenţă, care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu“

71. În anexa nr. 1, la capitolul II, în tabelul de la litera H, numerele curente 6, 14, 22 şi 28 se abrogă.72. În anexa nr. 1, la capitolul II, în tabelul de la litera H, după numărul curent 34 se introduce un nou număr curent, numărul curent 35, cu următorul cuprins:

„35 Kinetoterapie individualăˮ

73. În anexa nr. 1, la capitolul II, la litera K, în tabelul de la punctul 3, numerele curente 2 şi 5 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„2 Sac colector de urină***) 1 set*)/lună - 6 bucăţi -

........ ................ ................ ................ ................ ........ .........

5 Banda pentru incontinenţă urinară****)ˮ

74. În anexa nr. 1, la capitolul II, la litera K, sub tabelul de la punctul 3, după nota „***“ se introduc două noi note, cu următorul cuprins:***) Pentru asiguraţii cu urostomie cutanată dublă şi nefrostomie bilaterală, la recomandarea medicilor de specialitate se pot acorda 2 seturi/lună de saci colectori de urină.****) Se acordă o singură dată în viaţă75. În anexa nr. 1, la capitolul II, la litera K, în tabelul de la punctul 4, la numărul curent 5, după litera f) se introduce o literă nouă, litera g), cu următorul cuprins:

„g) modulară cu manşon de silicon 4 aniˮ

76. În anexa nr. 1, la capitolul II, la litera K, sub tabelul de la punctul 4, după nota de la punctul 4.3 se introduce un nou punct, punctul 4.4, cu următorul cuprins:4.4. Proteza de coapsă modulară cu manşon de silicon se acordă pentru amputaţie ca urmare a complicaţiilor diabetului zaharat şi ca urmare a afecţiunilor neoplazice la nivelul membrului inferior, în condiţiile stabilite prin norme.77. În anexa nr. 1, la capitolul II, la litera K, în tabelul de la punctul 6.3, la numărul curent 4, literele a) şi b) se abrogă.78. În anexa nr. 1, la capitolul II, la litera K, în tabelul de la punctul 6.3, la numărul curent 9, litera d) se abrogă.79. În anexa nr. 1, la capitolul II, la litera K, punctul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:10. Dispozitive pentru terapia cu aerosoli

Nr. crt. Denumirea dispozitivului medical Tipul Termen de înlocuire
C1 C2 C3 C4
1 Inhalator salin particule uscate de sare cu flux de aer sau oxigen*) 2 luni
2 Nebulizator **) Nebulizator cu compresor**) 5 ani

*) Se acordă copiilor cu vârsta până la 5 ani cu bronşită astmatiformă şi astm bronşic, în condiţiile prevăzute în norme**) Se acordă copiilor cu mucoviscidoză cu vârsta până la 18 ani, în condiţiile prevăzute în norme.80. În anexa nr. 1, la capitolul II, la litera K, în tabelul de la punctul 11, la numărul curent 5, sintagma „perioadă determinată“ din coloana c3 se modifică şi va avea următorul cuprins:perioadă determinată*)81. În anexa nr. 1, la capitolul II, la litera K, înainte de nota de sub tabelul de la punctul 11 se introduce o nouă notă cu următorul cuprins:*) se acordă prin închiriere82. În anexa nr. 1, la capitolul II, la litera K, punctul 13 se abrogă.83. În anexa nr. 2, la articolul 2, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Documentele necesare încheierii contractelor, depuse în copie, sunt certificate pentru conformitate prin sintagma «conform cu originalul» şi prin semnătura reprezentantului legal, pe fiecare pagină; aceste documente se transmit şi în format electronic asumate prin semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului răspunde de realitatea şi exactitatea documentelor necesare încheierii contractelor.(3) Documentele solicitate în procesul de contractare sau în procesul de evaluare a furnizorului existente la nivelul casei de asigurări de sănătate nu vor mai fi depuse/transmise la încheierea contractelor, cu excepţia documentelor modificate sau cu perioadă de valabilitate expirată.84. În anexa nr. 2, la articolul 3, literele l), z), af) şi an) se modifică şi vor avea următorul cuprins:l)să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi să îl elibereze, ca o consecinţă a actului medical propriu, numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurări de sănătate; să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală, care este formular cu regim special unic pe ţară, pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope; să asigure utilizarea formularului electronic de prescripţie medicală pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope de la data de la care acesta se implementează; să furnizeze tratamentul, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, şi să prescrie medicamentele cu şi fără contribuţie personală de care beneficiază asiguraţii, corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului, informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie;........ ................ ................ ................ ................ ........ ........z)să nu încaseze sume pentru serviciile medicale furnizate prevăzute în pachetele de servicii decontate din Fond şi pentru actele administrative, inclusiv cele necesare acordării serviciilor medicale, pentru care nu este stabilită o reglementare în acest sens;........ ................ ................ ................ ................ ........ ........af) să respecte dreptul asiguratului de a-şi schimba medicul de familie după expirarea a cel puţin 6 luni de la data înscrierii pe lista acestuia; în situaţia în care nu se respectă această obligaţie, la sesizarea asiguratului, casa de asigurări de sănătate cu care furnizorul a încheiat contract de furnizare de servicii medicale va efectua actualizarea listei medicului de familie de la care asiguratul doreşte să plece, prin eliminarea asiguratului de pe listă. Schimbarea medicului de familie se face pe baza cardului naţional de asigurări sociale de sănătate şi a cererii de înscriere prin transfer, conform modelului şi condiţiilor prevăzute în norme. Pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul sau care din motive religioase sau de conştiinţă refuză cardul naţional sau pentru persoanele cărora li se va emite card naţional duplicat, precum şi pentru copii de 0-18 ani schimbarea medicului de familie se face pe baza cererii de înscriere prin transfer.Asiguratul îşi poate schimba medicul de familie înaintea expirării termenului de 6 luni, în următoarele situaţii: decesul medicului pe lista căruia se află înscris, medicul de familie nuse mai află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate şi în situaţia în care a fost preluat praxisul medicului de familie pe lista căruia se afla înscris;........ ................ ................ ................ ................ ........ ........an) să solicite, începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, acest document/adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute laart. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul şi să le utilizeze în vederea acordării serviciilor medicale; serviciile medicale din pachetul de bază acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate;85. În anexa nr. 2, la articolul 3, după litera ap) se introduce o nouă literă, litera aq), cu următorul cuprins:aq) să folosească on-line sistemul naţional al cardului de asigurări sociale de sănătate din platforma informatică a asigurărilor de sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic, se utilizează sistemul off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispoziţiilorLegii nr. 455/2001, republicată. Serviciile medicale înregistrate off-line se transmit în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în maximum 72 de ore de la momentul acordării serviciului medical, pentru serviciile acordate în luna pentru care se face raportarea. Serviciile medicale din pachetul de bază acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate; prevederile sunt valabile şi în situaţiile în care se utilizează adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul în vederea acordării serviciilor medicale.86. În anexa nr. 2, la articolul 6, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) Furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară pot contracta cu casa de asigurări de sănătate servicii medicale paraclinice - efectuare EKG pentru monitorizarea bolilor cardiovasculare confirmate şi/sau spirometrie - din fondul alocat serviciilor medicale paraclinice, încheind în acest sens un act adiţional la contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară, în condiţiile stabilite prin norme. În situaţia în care nu este respectată condiţia de efectuare a EKG pentru monitorizarea bolilor cardiovasculare confirmate, contravaloarea serviciilor decontate se recuperează de către casele de asigurări de sănătate87. În anexa nr. 2, la articolul 17, partea introductivă a alineatului (1) şi alineatul (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:Articolul 17(1) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea, din motive imputabile furnizorului/medicului, a programului de lucru prevăzut în contract şi nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (2), se aplică următoarele sancţiuni:........ ................ ................ ................ ................ ........ ........(5) Pentru punerea în aplicare a sancţiunii prevăzute la alin. (4), nerespectarea obligaţiei de la art. 3 lit. ap) se constată de casele de asigurări de sănătate prin compararea pentru fiecare medic prescriptor aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate a componentei prescriere cu componenta eliberare pentru toate prescripţiile medicale electronice off-line şi pentru prescripţiile medicale cu regim special unic pe ţară pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope.88. În anexa nr. 2, la articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 22(1) Furnizorii de servicii medicale de specialitate încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate pentru medicii cu specialităţi clinice confirmate prin ordin al ministrului sănătăţii. În situaţia în care un medic are mai multe specialităţi clinice confirmate prin ordin al ministrului sănătăţii, acesta îşi poate desfăşura activitatea în baza unui singur contract încheiat cu casa de asigurări de sănătate, putând acorda şi raporta servicii medicale aferente specialităţilor respective, în condiţiile în care cabinetul medical este înregistrat în registrul unic al cabinetelor pentru aceste specialităţi, cu respectarea programului de lucru al cabinetului, stabilit prin contractul încheiat.89. În anexa nr. 2, la articolul 23, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Documentele necesare încheierii contractelor, depuse în copie, sunt certificate pentru conformitate prin sintagma «conform cu originalul» şi prin semnătura reprezentantului legal, pe fiecare pagină; aceste documente se transmit şi în format electronic asumate prin semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului răspunde de realitatea şi exactitatea documentelor necesare încheierii contractelor.(3) Documentele solicitate în procesul de contractare sau în procesul de evaluare a furnizorului existente la nivelul casei de asigurări de sănătate nu vor mai fi depuse/transmise la încheierea contractelor, cu excepţia documentelor modificate sau cu perioadă de valabilitate expirată.90. În anexa nr. 2, la articolul 24, literele f), l), s), aa), ah) şi aj) se modifică şi vor avea următorul cuprins:f)să asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ţară - bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării, conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate, şi să le elibereze ca o consecinţă a actului medical propriu şi numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurări de sănătate; să asigure utilizarea formularelor electronice - bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării, de la data la care acestea se implementează; biletul de trimitere în vederea internării se eliberează pentru cazurile care nu pot fi diagnosticate, investigate şi tratate în ambulatoriu; pentru urgenţele medico-chirurgicale şi pentru bolile cu potenţial endemoepidemic prezentate la nivelul cabinetului pentru care se consideră necesară internarea de urgenţă, medicul de specialitate eliberează o scrisoare medicală în acest sens;........ ................ ................ ................ ................ ........ ........l)să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi să îl elibereze, ca o consecinţă a actului medical propriu, numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurări de sănătate; să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală, care este formular cu regim special unic pe ţară, pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope; să asigure utilizarea formularului electronic de prescripţie medicală pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope de la data la care acesta se implementează; să furnizeze tratamentul, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, şi să prescrie medicamentele cu şi fără contribuţie personală de care beneficiază asiguraţii, corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului, informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie. În situaţia în care un asigurat, cu o boală cronică confirmată, este internat în regim de spitalizare continuă într-o secţie de acuţi/secţie de cronici în cadrul uneiunităţi sanitare cu paturi aflate în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, medicul de specialitate clinică poate elibera prescripţie medicală pentru medicamentele şi materialele sanitare din programele naţionale de sănătate, pentru medicamentele aferente bolilor pentru care este necesară aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate/caselor de asigurări de sănătate, precum şi pentru afecţiunile cronice, altele decât cele cuprinse în lista cu DCI-urile pe care o depune spitalul la contractare, respectiv medicamentele ce pot fi prescrise numai de către medicul de specialitate din specialităţile clinice, iar prescripţia se eliberează în condiţiile prezentării unui document eliberat de spital, din care să reiasă că asiguratul este internat, al cărui model este stabilit prin norme;........ ................ ................ ................ ................ ........ ........s)să verifice calitatea de asigurat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;........ ................ ................ ................ ................ ........ ........aa) să nu încaseze sume pentru serviciile medicale furnizate prevăzute în pachetele de servicii şi pentru actele administrative, inclusiv cele necesare acordării serviciilor medicale, pentru care nu este prevăzută o reglementare în acest sens;........ ................ ................ ................ ................ ........ ........ah) să solicite începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate acest document/adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute laart. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul şi să le utilizeze în vederea acordării serviciilor medicale; serviciile medicale din pachetul de bază acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate;........ ................ ................ ................ ................ ........ ........aj) să introducă în sistemul informatic toate prescripţiile medicale electronice prescrise off-line şi prescripţiile medicale cu regim special unic pe ţară pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data prescrierii.91. În anexa nr. 2, la articolul 24, litera ak) se abrogă.92. În anexa nr. 2, la articolul 24, după litera al) se introduce o nouă literă, litera am), cu următorul cuprins:am) să folosească on-line sistemul naţional al cardului de asigurări sociale de sănătate din platforma informatică a asigurărilor de sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic, se utilizează sistemul off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispoziţiilorLegii nr. 455/2001, republicată. Serviciile medicale înregistrate off-line se transmit în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în maximum 72 de ore de la momentul acordării serviciului medical, pentru serviciile acordate în luna pentru care se face raportarea. Serviciile medicale din pachetul de bază acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate; prevederile sunt valabile şi în situaţiile în care se utilizează adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul în vederea acordării serviciilor medicale.93. În anexa nr. 2, la articolul 27, alineatul (3) se completează şi va avea următorul cuprins:(3) Fiecare medic de specialitate din specialităţile clinice, care acordă servicii medicale de specialitate într-o unitate sanitară din ambulatoriul de specialitate dintre cele prevăzute la art. 21 alin. (2), îşi desfăşoară activitatea în baza unui singur contract încheiat cu casa de asigurări de sănătate, cu posibilitatea de a-şi majora programul de activitate în condiţiile prevăzute la art. 30 alin. (2). Excepţie fac medicii de specialitate cu integrare clinică într-un spital aflat în relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate, care pot desfăşura activitate în afara programului de lucru din spital, inclusiv ambulatoriul integrat al spitalului, într-un cabinet organizat conform prevederilorOrdonanţei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un program ce nu poate depăşi 17,5 ore/săptămână. În sensul prezentului contract-cadru, prin medicii de specialitate cu integrare clinică într-un spital se înţelege personalul didactic din învăţământul superior medical care are integrare clinică în secţiile clinice/ambulatoriul de specialitate al unităţii sanitare cu paturi.94. În anexa nr. 2, la articolul 32 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:d)medicii care acordă asistenţă medicală din instituţiile de asistenţă socială pentru persoane adulte cu handicap, aflate în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, numai pentru persoanele instituţionalizate şi numai în condiţiile în care acestea nu sunt înscrise pe lista unui medic de familie.95. În anexa nr. 2, la articolul 32, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) urgenţele şi afecţiunile care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice, prevăzute în norme şi serviciile de planificare familială. Pentru afecţiunile care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice şi pentru serviciile de planificare familială, medicii de specialitate au obligaţia de a verifica calitatea de asigurat.96. În anexa nr. 2, la articolul 35 alineatul (2), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) În cazul în care se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 24 lit. a)-c), e)-h), j)-u), v), x), z), ac)-ae) şi ag), precum şi prescrieri de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice care nu sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în domeniul sănătăţii, inclusiv prescriere de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului fără aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, acolo unde este cazul, completarea scrisorii medicale prin utilizarea unui alt formular decât cel prevăzut în norme sau neeliberarea acesteia, precum şi neeliberarea prescripţiei medicale ca urmare a actului medical propriu, pentru primele 30 de zile din perioada cuprinsă în scrisoarea medicală, se aplică următoarele sancţiuni:97. În anexa nr. 2, la articolul 35, alineatele (3), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(3) În cazul în care, în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, se constată nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 24 lit. ab) şi/sau serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate, se recuperează contravaloarea acestor servicii şi se diminuează cu 10% valoarea minimă garantată a punctului pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii, pentru medicii din ambulatoriu, pentru specialităţile clinice, inclusiv pentru planificare familială, la care se înregistrează aceste situaţii sau contravaloarea serviciilor de acupunctură aferente lunii în care s-au produs aceste situaţii.(4) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiei de la art. 24 lit. aj), se aplică următoarele sancţiuni:a)la prima constatare se diminuează cu 10% valoarea minimă garantată a unui punct per serviciu, respectiv se diminuează cu 10% valoarea de contract pentru luna în care sau produs aceste situaţii, pentru medicii de specialitate clinică/acupunctură la care acestea au fost înregistrate;b)la a doua constatare se diminuează cu 20% valoarea minimă garantată a unui punct per serviciu, respectiv se diminuează cu 20% valoarea de contract pentru luna în care sau produs aceste situaţii, pentru medicii de specialitate clinică/acupunctură la care acestea au fost înregistrate.(5) Pentru punerea în aplicare a sancţiunii prevăzute la alin. (4), nerespectarea obligaţiei de la art. 24 lit. aj) se constată de casele de asigurări de sănătate prin compararea pentru fiecare medic prescriptor aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate a componentei prescriere cu componenta eliberare pentru toate prescripţiile medicale electronice off-line şi pentru prescripţiile medicale cu regim special unic pe ţară pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope.98. În anexa nr. 2, la articolul 36, litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:j)odată cu prima constatare după aplicarea măsurilor prevăzute la art. 35 alin. (1), (2) şi (4), precum şi la prima constatare după aplicarea măsurii prevăzute la art. 35 alin. (3).99. În anexa nr. 2, la articolul 41, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Documentele necesare încheierii contractelor, depuse în copie, sunt certificate pentru conformitate prin sintagma «conform cu originalul» şi prin semnătura reprezentantului legal, pe fiecare pagină; aceste documente se transmit şi în format electronic asumate prin semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului răspunde de realitatea şi exactitatea documentelor necesare încheierii contractelor.(3) Documentele solicitate în procesul de contractare sau în procesul de evaluare a furnizorului existente la nivelul casei de asigurări de sănătate nu vor mai fi depuse/transmise la încheierea contractelor, cu excepţia documentelor modificate sau cu perioadă de valabilitate expirată.100. În anexa nr. 2, la articolul 42, literele l), r), z), af), ah) şi ai) se modifică şi vor avea următorul cuprins:l)să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi să îl elibereze, ca o consecinţă a actului medical propriu, numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurări de sănătate; să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală, care este formular cu regim special unic pe ţară, pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope; să asigure utilizarea formularului electronic de prescripţie medicală pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope de la data la care acesta se implementează; să furnizeze tratamentul, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, şi să prescrie medicamentele cu şi fără contribuţie personală de care beneficiază asiguraţii, corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului, informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie. În situaţia în care un asigurat, cu o boală cronică confirmată, este internat în regim de spitalizare continuă într-o secţie de acuţi/secţie de cronici în cadrul unei unităţi sanitare cu paturi aflate în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, medicul de specialitate clinică reabilitare medicală poate elibera, după caz, prescripţie medicală pentru medicamentele şi materialele sanitare din programele naţionale de sănătate, pentru medicamentele aferente bolilor pentru care este necesară aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate/caselor de asigurări de sănătate, precum şi pentru afecţiunile cronice, altele decât cele cuprinse în lista cu DCI-urile pe care o depune spitalul la contractare, respectiv medicamentele ce pot fi prescrise numai de către medicul de specialitate de reabilitare medicală, prescripţia eliberându-se în condiţiile prezentării unui document eliberat de spital din care să reiasă că asiguratul este internat, al cărui model este stabilit prin norme;........ ................ ................ ................ ................ ........ ........r)să verifice calitatea de asigurat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;........ ................ ................ ................ ................ ........ ........z)să nu încaseze sume pentru serviciile medicale furnizate prevăzute în pachetul de servicii şi pentru actele administrative, inclusiv cele necesare acordării serviciilor medicale, pentru care nu este prevăzută o reglementare în acest sens;........ ................ ................ ................ ................ ........ ........af) să solicite începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate acest document/adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute laart. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul şi să le utilizeze în vederea acordării serviciilor medicale; serviciile medicale din pachetul de bază acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate;........ ................ ................ ................ ................ ........ ........ah) să introducă în sistemul informatic toate prescripţiile medicale electronice prescrise off-line şi prescripţiile medicale cu regim special unic pe ţară pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data prescrierii.ai) să comunice casei de asigurări de sănătate epuizarea sumei contractate lunar; comunicarea se va face în ziua în care se înregistrează această situaţie prin serviciul on-line pus la dispoziţie de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate;101. În anexa nr. 2, la articolul 42, după litera ak) se introduc două noi litere, literele al) şi am), cu următorul cuprins:al) să încaseze sumele reprezentând coplata pentru serviciile de reabilitare medicală - serii de proceduri de care au beneficiat asiguraţii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în condiţiile prevăzute în norme;am) să folosească on-line sistemul naţional al cardului de asigurări sociale de sănătate din platforma informatică a asigurărilor de sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic, se utilizează sistemul off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispoziţiilorLegii nr. 455/2001, republicată. Serviciile medicale înregistrate offline se transmit în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în maximum 72 de ore de la momentul acordării serviciului medical, pentru serviciile acordate în luna pentru care se face raportarea. Serviciile medicale din pachetul de bază acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate; prevederile sunt valabile şi în situaţiile în care se utilizează adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se vaemite card naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute laart. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul în vederea acordării serviciilor medicale.102. În anexa nr. 2, la articolul 43, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:g)să încaseze sumele reprezentând coplata pentru serviciile de reabilitare medicală - serii de proceduri de care au beneficiat asiguraţii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în condiţiile stabilite prin norme.103. În anexa nr. 2, la articolul 45, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Fiecare medic de specialitate din specialitatea clinică reabilitare medicală, care acordă servicii medicale de specialitate într-o unitate sanitară din ambulatoriul de specialitate dintre cele prevăzute la art. 39 alin. (2), îşi desfăşoară activitatea în baza unui singur contract încheiat cu casa de asigurări de sănătate, cu posibilitatea de a-şi majora programul de activitate în condiţiile prevăzute la art. 48 alin. (2). Excepţie fac situaţiile în care acelaşi furnizor are contract încheiat şi cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, precum şi medicii de specialitate cu integrare clinică într-un spital aflat în relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate, care pot desfăşura activitate în afara programului de lucru din spital, inclusiv ambulatoriul integrat al spitalului, într-un cabinet organizat conform prevederilorOrdonanţei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un program ce nu poate depăşi 17,5 ore/ săptămână. În sensul prezentului contract-cadru prin medicii de specialitate clinică - reabilitare medicală, cu integrare clinică într-un spital, se înţelege personalul didactic din învăţământul superior medical care are integrare clinică în secţiile clinice/ambulatoriul de specialitate al unităţii sanitare cu paturi.104. În anexa nr. 2, după articolul 51 se introduce un nou articol, articolul 511, cu următorul cuprins:Articolul 511(1) Furnizorii de servicii medicale de reabilitare medicală încasează de la asiguraţi suma corespunzătoare coplăţii pentru serviciile de reabilitare medicală - serii de proceduri din pachetul de servicii de bază de care au beneficiat asiguraţii, pe seria de proceduri; nivelul minim al coplăţii este de 5 lei pe seria de proceduri, iar nivelul maxim este de 10 lei pe seria de proceduri. Valoarea coplăţii este stabilită de fiecare furnizor pe bază de criterii proprii.(2) Categoriile de asiguraţi scutite de coplată, prevăzute la art. 2131 dinLegea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, fac dovada acestei calităţi cu documente eliberate de autorităţile competente că se încadrează în respectiva categorie, precum şi cu documente şi/sau, după caz, cu declaraţie pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile privind realizarea sau nerealizarea unor venituri, conform modelului prevăzut în norme.105. În anexa nr. 2, la articolul 52 alineatul (2), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) În cazul în care se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 42 lit. a)-c), e)-h), j)-u), w), y), şi ab)-ae), precum şi prescrieri de medicamente cu sau fără contribuţie personală din partea asiguratului şi de unele materiale sanitare şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice, care nu sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în domeniul sănătăţii, inclusiv prescrieri de medicamente fără aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, acolo unde este cazul, completarea scrisorii medicale prin utilizarea unui alt formular decât cel prevăzut în norme sau neeliberarea acesteia, precum şi neeliberarea prescripţiei medicale ca urmare a actului medical propriu, pentru primele 30 de zile din perioada cuprinsă în scrisoarea medicală se aplică următoarele sancţiuni:106. În anexa nr. 2, la articolul 52, alineatele (3), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(3) În cazul în care, în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, se constată nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 42 lit. aa) şi/sau serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate, se recuperează contravaloarea acestor servicii şi se diminuează cu 10% contravaloarea serviciilor de reabilitare medicală aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii.(4) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiei de la art. 42 lit. ah), se aplică următoarele sancţiuni:a)la prima constatare se diminuează cu 10% valoarea lunară de contract, pentru luna în care s-a produs această situaţie;b)la a doua constatare se diminuează cu 20% valoarea lunară de contract, pentru luna în care s-a produs această situaţie.(5) Pentru punerea în aplicare a sancţiunii prevăzute la alin. (4), nerespectarea obligaţiei de la art. 42 lit. ah) se constată de casele de asigurări de sănătate prin compararea pentru fiecare medic prescriptor aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate a componentei prescriere cu componenta eliberare pentru toate prescripţiile medicale electronice off-line şi pentru prescripţiile medicale cu regim special unic pe ţară pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope.107. În anexa nr. 2, la articolul 53, litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:j)odată cu prima constatare după aplicarea măsurilor prevăzute la art. 52 alin. (1), (2) şi (4), precum şi la prima constatare după aplicarea măsurii prevăzute la art. 52 alin. (3).108. În anexa nr. 2, la articolul 58, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Documentele necesare încheierii contractelor, depuse în copie, sunt certificate pentru conformitate prin sintagma «conform cu originalul» şi prin semnătura reprezentantului legal, pe fiecare pagină; aceste documente se transmit şi în format electronic asumate prin semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului răspunde de realitatea şi exactitatea documentelor necesare încheierii contractelor.(3) Documentele solicitate în procesul de contractare sau în procesul de evaluare a furnizorului existente la nivelul casei de asigurări de sănătate nu vor mai fi depuse/transmise la încheierea contractelor, cu excepţia documentelor modificate sau cu perioadă de valabilitate expirată.109. În anexa nr. 2, la articolul 59, literele l), q), x), z), ab) şi ad) se modifică şi vor avea următorul cuprins:l)să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi să îl elibereze, ca o consecinţă a actului medical propriu şi numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurări de sănătate; să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală, care este formular cu regim special unic pe ţară, pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope; să asigure utilizarea formularului electronic de prescripţie medicală pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope de la data la care acesta se implementează; să furnizeze tratamentul, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, şi să prescrie medicamentele cu şi fără contribuţie personală de care beneficiază asiguraţii, corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului, informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie;........ ................ ................ ................ ................ ........ ........q)să verifice calitatea de asigurat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;........ ................ ................ ................ ................ ........ ........x)să nu încaseze sume pentru serviciile medicale furnizate prevăzute în pachetul de servicii şi pentru actele administrative, inclusiv cele necesare acordării serviciilor medicale, pentru care nu este prevăzută o reglementare în acest sens;........ ................ ................ ................ ................ ........ ........z)să solicite, începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, acest document/adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute laart. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul, şi să le utilizeze în vederea acordării serviciilor medicale; serviciile medicale din pachetul de bază acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate;........ ................ ................ ................ ................ ........ ........ab) să introducă în sistemul informatic toate prescripţiile medicale electronice prescrise off-line şi prescripţiile medicale cu regim special unic pe ţară pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data prescrierii;........ ................ ................ ................ ................ ........ ........ad) să comunice casei de asigurări de sănătate epuizarea sumei contractate lunar; comunicarea se va face în ziua în care se înregistrează această situaţie prin serviciul on-line pus la dispoziţie de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate;110. În anexa nr. 2, la articolul 59, litera ac) se abrogă.111. În anexa nr. 2, la articolul 59, după litera ad) se introduce o nouă literă, litera ae), cu următorul cuprins:ae) să folosească on-line sistemul naţional al cardului de asigurări sociale de sănătate din platforma informatică a asigurărilor de sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic, se utilizează sistemul off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispoziţiilorLegii nr. 455/2001, republicată. Serviciile medicale înregistrate off-line se transmit în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în maximum 72 de ore de la momentul acordării serviciului medical, pentru serviciile acordate în luna pentru care se face raportarea. Serviciile medicale din pachetul de bază acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate; prevederile sunt valabile şi în situaţiile în care se utilizează adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul în vederea acordării serviciilor medicale.112. În anexa nr. 2, la articolul 67, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(4) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 59 lit. ab), se aplică următoarele sancţiuni:a)la prima constatare se diminuează cu 10% valoarea lunară de contract, pentru luna în care s-a produs această situaţie;b)la a doua constatare se diminuează cu 20% valoarea lunară de contract, pentru luna în care s-a produs această situaţie.(5) Pentru punerea în aplicare a sancţiunii prevăzute la alin. (4), nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 59 lit. ab) se constată de casele de asigurări de sănătate prin compararea pentru fiecare medic prescriptor aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate a componentei prescriere cu componenta eliberare pentru toate prescripţiile medicale electronice off-line şi pentru prescripţiile medicale cu regim special unic pe ţară pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope.113. În anexa nr. 2, la articolul 68, litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:j)odată cu prima constatare după aplicarea măsurilor prevăzute la art. 67 alin. (1), (2) şi (4), precum şi la prima constatare după aplicarea măsurii prevăzute la art. 67 alin. (3).114. În anexa nr. 2, la articolul 72, alineatele (10), (11) şi (12) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(10) Furnizorii de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator îşi stabilesc programul de activitate, care nu poate fi mai mic de 7 ore pe zi, pentru fiecare laborator de analize medicale/laborator de analize medicale organizat ca punct de lucru din structura sa, cu excepţia laboratoarelor de anatomie patologică/laboratoarelor de anatomie patologică organizate ca puncte de lucru din structura lor pentru care programul de activitate nu poate fi mai mic de 6 ore/zi. Furnizorii de servicii medicale paraclinice - radiologie şi imagistică medicală îşi stabilesc programul de activitate, care nu poate fi mai mic de 6 ore pe zi, pentru fiecare laborator de radiologie-imagistică medicală/laborator de radiologie-imagistică medicală organizat ca punct de lucru din structura sa. În situaţia în care în structura unui laborator de analize medicale este organizat şi avizat un compartiment de citologie, furnizorul trebuie să facă dovada că în cadrul acestuia îşi desfăşoară activitatea medic/medici de anatomie patologică într-o formă legală de exercitare a profesiei.(11) Fiecare medic de specialitate din specialităţile paraclinice care acordă servicii medicale de specialitate într-o unitate sanitară din ambulatoriul de specialitate dintre cele prevăzute la art. 71 alin. (2) îşi desfăşoară activitatea în baza unui singur contract încheiat cu casa de asigurări de sănătate. Excepţie fac situaţiile în care acelaşi furnizor are contract încheiat şi cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, precum şi medicii de specialitate cu integrare clinică într-un spital aflat în relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate, care pot desfăşura activitate în afara programului de lucru din spital, inclusiv ambulatoriul integrat al spitalului, într-un cabinet organizat conform prevederilorOrdonanţei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât întreaga activitate desfăşurată în relaţie cu casa de asigurări de sănătate să respecte legislaţia muncii. În sensul prezentului contract-cadru, prin medicii de specialitate cu integrare clinică într-un spital se înţelege personalul didactic din învăţământul superior medical care are integrare clinică în secţiile clinice/ambulatoriul de specialitate al unităţii sanitare cu paturi.
(12) Medicii de specialitate din specialităţile paraclinice pot desfăşura activitate în laboratoarele de investigaţii medicale paraclinice ale spitalului care furnizează servicii medicale paraclinice în regim ambulatoriu şi în laboratoarele organizate în cadrul centrului de sănătate multifuncţional fără personalitate juridică din structura aceluiaşi spital, în baza unui singur contract de furnizare de servicii medicale paraclinice încheiat cu casa de asigurări de sănătate.115. În anexa nr. 2, la articolul 73 alineatul (1), după litera t) se introduc trei noi litere, literele ţ), u) şi v), cu următorul cuprins:ţ)autorizaţia sanitară de funcţionare separată pentru fiecare punct extern de recoltare din structura laboratorului/punctului de lucru pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice - analize de laborator;u)autorizaţia pentru activitatea de transport al probelor biologice recoltate în punctele externe de recoltare;v)documentele privind deţinerea mijloacelor de transport auto individualizate şi care sunt utilizate numai pentru activitatea prevăzută la lit. u).116. În anexa nr. 2, la articolul 73, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Documentele necesare încheierii contractelor, depuse în copie, sunt certificate pentru conformitate prin sintagma «conform cu originalul» şi prin semnătura reprezentantului legal, pe fiecare pagină; aceste documente se transmit şi în format electronic asumate prin semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului răspunde de realitatea şi exactitatea documentelor necesare încheierii contractelor.(3) Documentele solicitate în procesul de contractare sau în procesul de evaluare a furnizorului existente la nivelul casei de asigurări de sănătate nu vor mai fi depuse/transmise la încheierea contractelor, cu excepţia documentelor modificate sau cu perioadă de valabilitate expirată.117. În anexa nr. 2, la articolul 74, literele ş), ab) şi ai) se modifică şi vor avea următorul cuprins:ş)să nu încaseze sume pentru serviciile medicale furnizate prevăzute în pachetul de servicii şi pentru actele administrative inclusiv cele necesare acordării serviciilor medicale pentru care nu este prevăzută o reglementare în acest sens pentru serviciile prevăzute în biletul de trimitere; să nu încaseze sume pentru acte medicale şi acte administrative necesare investigaţiei;........ ................ ................ ................ ................ ........ ........ab) să asigure prezenţa unui medic cu specialitatea medicină de laborator sau biolog, chimist, biochimist cu grad de specialist în fiecare laborator de analize medicale/punct de lucru, pe toată durata programului de lucru declarat şi prevăzut în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate pentru respectivul laborator/punct de lucru, cu obligaţia ca pentru cel puţin o normă pe zi - 7 ore - programul laboratorului/punctului de lucru să fie acoperit de medic/medici de laborator care îşi desfăşoară într-o formă legală profesia la laboratorul/punctul de lucru respectiv; să asigure prezenţa unui medic de radiologie şi imagistică medicală în fiecare laborator de radiologie şi imagistică medicală/punct de lucru din structura furnizorului, pe toată durata programului de lucru declarat şi prevăzut în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate pentru respectivul laborator/punct de lucru; să asigure prezenţa unui medic cu specialitatea anatomie patologică, pentru fiecare laborator de anatomie patologică/laborator de anatomie patologică organizat ca punct de lucru din structura sa pentru cel puţin o normă/zi (6 ore);........ ................ ................ ................ ................ ........ ........ai) să solicite, începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, acest document/adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la
art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul şi să le utilizeze în vederea acordării serviciilor medicale; serviciile medicale din pachetul de bază acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate;118. În anexa nr. 2, la articolul 74, după litera ak) se introduc trei noi litere, literele al), am) şi an), cu următorul cuprins:al) să verifice calitatea de asigurat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;am) să folosească on-line sistemul naţional al cardului de asigurări sociale de sănătate din platforma informatică a asigurărilor de sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic, se utilizează sistemul off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispoziţiilorLegii nr. 455/2001, republicată. Serviciile medicale înregistrate offline se transmit în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în maximum 72 de ore de la momentul acordării serviciului medical, pentru serviciile acordate în luna pentru care se face raportarea. Serviciile medicale din pachetul de bază acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate; prevederile sunt valabile şi în situaţiile în care se utilizează adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul în vederea acordării serviciilor medicale;an) să prezinte la cererea organelor de control ale caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate dovada efectuării controlului de calitate intern, pe nivele normale şi patologice pentru fiecare zi în care s-au efectuat analizele medicale de laborator care fac obiectul contractului; în cazul în care furnizorul nu poate prezenta această dovadă, contractul se reziliază de plin drept.119. În anexa nr. 2, la articolul 77, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Suma cuvenită se stabileşte în funcţie de numărul de servicii medicale şi de tarifele aferente acestora. Condiţiile contractării şi condiţiile acordării serviciilor medicale sunt prevăzute în norme. Suma contractată de furnizorii de servicii medicale paraclinice pe an se defalchează pe trimestre şi luni şi se regularizează lunar, conform normelor. Casele de asigurări de sănătate contractează şi decontează servicii medicale paraclinice la tarifele negociate care nu pot fi mai mari decât cele prevăzute în norme sau la tarifele prevăzute în norme, după caz, în condiţiile stabilite prin norme.120. În anexa nr. 2, la articolul 80, alineatul (2), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) În cazul în care se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 74 lit. a)-c), e)-g), i)-r), t), ţ), u), w), x), y), ag), ah), aj) şi al) se aplică următoarele sancţiuni:121. În anexa nr. 2, la articolul 80, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) În cazul în care, în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale caselor de asigurări de sănătate, se constată nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 74 lit. v) şi/sau serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate, se recuperează contravaloarea acestor servicii şi se diminuează cu 10% valoarea de contract aferentă lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii.122. În anexa nr. 2, la articolul 83 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:a)încetarea valabilităţii sau revocarea de către autorităţile competente a oricăruia dintre documentele prevăzute la art. 73 alin. (1) lit. a) - c), q) şi r) şi nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 74 lit. s), cu condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestuia; suspendarea operează pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilităţii/revocării acestuia123. În anexa nr. 2, articolul 85 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 85Spitalele încheie contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti cu casa de asigurări de sănătate, în condiţiile prezentului contract-cadru, dacă la data intrării în vigoare a prevederilor prezentului contract-cadru asigură continuitatea asistenţei medicale cu cel puţin două linii de gardă, dintre care cel puţin o linie de gardă asigurată la sediul unităţii sanitare cu paturi, organizate şi aprobate în conformitate cuprevederile legale în vigoare. Spitalele de specialitate, spitalele de cronici şi penitenciarele-spital încheie contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti cu casa de asigurări de sănătate, în condiţiile prezentului contract-cadru, dacă la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri asigură continuitatea activităţii medicale cu cel puţin o linie de gardă organizată şi aprobată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.124. În anexa nr. 2, la articolul 86 alineatul (1), litera o) se abrogă.125. În anexa nr. 2, la articolul 86 alineatul (1), literele p) şi q) se modifică şi vor avea următorul cuprins:p)copie a ordinului ministrului sănătăţii privind clasificarea spitalului, după caz;q)documentul prin care spitalul face dovada asigurării continuităţii asistenţei medicale cu o linie/două linii de gardă, conform art. 85;126. În anexa nr. 2, la articolul 86, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Documentele necesare încheierii contractelor, depuse în copie, sunt certificate pentru conformitate prin sintagma «conform cu originalul» şi prin semnătura reprezentantului legal, pe fiecare pagină; aceste documente se transmit şi în format electronic asumate prin semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului răspunde de realitatea şi exactitatea documentelor necesare încheierii contractelor.(3) Documentele solicitate în procesul de contractare sau în procesul de evaluare a furnizorului existente la nivelul casei de asigurări de sănătate nu vor mai fi depuse/transmise la încheierea contractelor, cu excepţia documentelor modificate sau cu perioadă de valabilitate expirată.127. În anexa nr. 2, la articolul 87, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Stabilirea zonelor/localităţilor deficitare din punctul de vedere al existenţei medicilor de o anumită specialitate se face de către o comisie formată din reprezentanţi ai caselor de asigurări de sănătate, ai direcţiilor de sănătate publică şi ai colegiilor teritoriale ale medicilor, pe baza unor criterii care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Criteriile aprobate în condiţiile legii se publică pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate şi a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, respectiv pe pagina web a Ministerului Sănătăţii şi a direcţiilor de sănătate publică.128. În anexa nr. 2, la articolul 88, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 88(1) Serviciile medicale spitaliceşti sunt preventive, curative, de recuperare şi paliative şi cuprind: consultaţii, investigaţii, stabilirea diagnosticului, tratamente medicale şi/sau chirurgicale, îngrijire, recuperare, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare şi masă, după caz, în funcţie de tipul de spitalizare.129. În anexa nr. 2, la articolul 89, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:Articolul 89(1) Serviciile medicale spitaliceşti se acordă asiguraţilor pe baza biletului de internare eliberat de medicul de familie, medicul de specialitate din unităţile sanitare ambulatorii, indiferent de forma de organizare, medicii din unităţile de asistenţă medico-socială, medicii din centrele de dializă private aflate în relaţie contractuală cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate/casele de asigurări de sănătate, după caz, medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, în laboratoare de sănătate mintală, respectiv în centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie, în cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi care se află în structura spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică, precum şi de medicii de medicina muncii. Casele de asigurări de sănătate încheie convenţii cu unităţile medico-sociale, cu spitalele pentru dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală, respectiv centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie, cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi care se află în structura spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică, precum şi cu cabinetele de medicina muncii organizate conform prevederilor legale în vigoare, în vederea recunoaşterii biletelor de internare eliberate de către medicii care îşi desfăşoară activitatea în aceste unităţi.(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) situaţiile prevăzute la cap. I lit. C pct. 1 şi la cap. II lit. F pct. 12 din anexa nr. 1 la hotărâre.130. În anexa nr. 2, la articolul 90 alineatul (2), literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:c)suma aferentă programelor naţionale cu scop curativ pentru medicamente, materiale sanitare specifice, dispozitive medicale şi servicii de tratament şi/sau diagnostic, finanţată din fondul alocat pentru programele naţionale cu scop curativ, care face obiectul unui contract distinct, al cărui model se stabileşte prin normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;d)suma pentru serviciile de supleere renală, inclusiv medicamente şi materiale sanitare specifice, transportul nemedicalizat al pacienţilor hemodializaţi de la şi la domiciliu, transportul lunar al medicamentelor şi al materialelor sanitare specifice dializei peritoneale la domiciliul pacienţilor, acordate în cadrul Programului naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică din cadrul programelor naţionale cu scop curativ, care face obiectul unui contract distinct, al cărui model se stabileşte prin normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;131. În anexa nr. 2, la articolul 90, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(3) Cheltuielile ocazionate de activităţile desfăşurate în camerele de gardă şi în structurile de urgenţă din cadrul spitalelor pentru care finanţarea nu se face din bugetul Ministerului Sănătăţii/ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, pentru cazurile care sunt internate prin spitalizare continuă, sunt cuprinse în structura tarifului pe caz rezolvat/tarifului mediu pe caz rezolvat pe specialităţi. Cazurile pentru care se acordă servicii medicale în aceste structuri din cadrul spitalelor sunt considerate cazuri rezolvate în regim de spitalizare de zi numai pentru cazurile neinternate prin spitalizare continuă şi sunt contractate distinct şi decontate prin tarif pe serviciu medical. Sumele contractate pentru serviciile medicale în regim de spitalizare de zi în cadrul acestor structuri se evidenţiază distinct în contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti încheiat cu casa de asigurări de sănătate.(4) Cheltuielile ocazionate de serviciile medicale acordate în ambulatoriu sau în regim de spitalizare de zi în structurile organizate în cadrul unei unităţi sanitare cu paturi, a căror plată se face prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte sau prin tarif pe caz rezolvat/tarif pe serviciu medical, sunt cuprinse în structura tarifului pe caz rezolvat/tarifului mediu pe caz rezolvat pe specialităţi aferent spitalizării continue, în situaţiile în care cazurile sunt internate în aceeaşi unitate sanitară prin spitalizare continuă şi în aceeaşi zi în care asiguratul a beneficiat de servicii medicale în ambulatoriu sau în regim de spitalizare de zi. Cazurile pentru care se acordă servicii medicale în ambulatoriul unităţii sanitare cu paturi şi decontate prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte sau în regim de spitalizare de zi decontate prin tarif pe caz rezolvat/tarif pe serviciu medical sunt considerate cazuri rezolvate în ambulatoriu sau în regim de spitalizare de zi numai pentru cazurile neinternate prin spitalizare continuă.132. În anexa nr. 2, la articolul 90, alineatul (5) se abrogă.133. În anexa nr. 2, la articolul 91 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:a)9% pentru decontarea cazurilor externate prevăzute la art. 100 şi pentru situaţii justificate ce pot apărea în derularea contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale spitaliceşti, în condiţiile prevăzute în norme;134. În anexa nr. 2, la articolul 92 alineatul (1), literele f), l), r), am) şi ao) se modifică şi vor avea următorul cuprins:f)să folosească on-line sistemul naţional al cardului de asigurări sociale de sănătate din platforma informatică a asigurărilor de sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic se utilizează sistemul off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispoziţiilorLegii nr. 455/2001, republicată. Serviciile medicale înregistrate off-line se transmit în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în maximum 72 de ore de la momentul acordării serviciului medical, pentru serviciile acordate în luna pentru care se face raportarea. Serviciile medicale din pachetul de bază acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate; prevederile sunt valabile şi în situaţiile în care se utilizează adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul în vederea acordării serviciilor medicale......... ................ ................ ................ ................ ........ ............l)să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi să îl elibereze, ca o consecinţă a actului medical propriu, numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurări de sănătate; să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală, care este formular cu regim special unic pe ţară, pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope; să asigure utilizarea formularului electronic de prescripţie medicală pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope de la data la care acesta se implementează; să furnizeze tratamentul, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, şi să prescrie medicamentele cu şi fără contribuţie personală de care beneficiază asiguraţii, corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului, informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie;........ ................ ................ ................ ................ ........ ............r)să verifice calitatea de asigurat în conformitate cu prevederile legale în vigoare;........ ................ ................ ................ ................ ........ ............am) să solicite începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate acest document/adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute laart. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul şi să le utilizeze în vederea acordării serviciilor medicale; serviciile medicale din pachetul de bază acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate;........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ao) să introducă în sistemul informatic toate prescripţiile medicale electronice prescrise off-line şi prescripţiile medicale cu regim special unic pe ţară pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data prescrierii.135. În anexa nr. 2, la articolul 92 alineatul (1), literele ap) şi aq) se abrogă.136. În anexa nr. 2, la articolul 93, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:a)să primească contravaloarea serviciilor medicale contractate şi validate, în limita valorii de contract stabilite, precum şi în conformitate cu actele normative elaborate de Ministerul Sănătăţii, în condiţiile prevăzute în norme;137. În anexa nr. 2, la articolul 95 alineatul (2), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:a)sume aferente programelor naţionale cu scop curativ pentru medicamente, materiale sanitare specifice, dispozitive medicale şi servicii de tratament şi/sau diagnostic, pe baza unor contracte distincte încheiate cu casele de asigurări de sănătate, ale căror modele se stabilesc prin normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;b)sume pentru serviciile de supleere renală, inclusiv medicamente şi materiale sanitare specifice, transportul nemedicalizat al pacienţilor hemodializaţi de la şi la domiciliu, transportul lunar al medicamentelor şi al materialelor sanitare specifice dializei peritoneale la domiciliul pacienţilor, acordate în cadrul Programului naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică din cadrul Programelor naţionale cu scop curativ, pe baza unor contracte distincte încheiate cu casele de asigurări de sănătate, ale căror modele se stabilesc prin normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;138. În anexa nr. 2, la articolul 96 alineatul (1), literele a), b), c), d), e), f) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:a)pentru spitalele în care serviciile medicale furnizate se decontează pe bază de tarif pe caz rezolvat - DRG sau de tarif mediu pe caz rezolvat pe specialităţi, decontarea se face în funcţie de numărul de cazuri externate, raportate şi validate, în limita valorii de contract stabilită şi în conformitate cu actele normative elaborate de Ministerul Sănătăţii, în condiţiile prevăzute în norme.Validarea cazurilor rezolvate în vederea decontării se face de către casa de asigurări de sănătate conform reglementărilor legale în vigoare, cu încadrarea în valoarea de contract, având în vedere şi confirmarea cazurilor din punct de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient comunicate de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti conform prevederilor stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.Tariful mediu pe caz rezolvat pe specialităţi este cel stabilit în condiţiile prevăzute la art. 90 alin. (2) lit. a);b)pentru spitalele/secţiile în care serviciile medicale furnizate se decontează prin tarif pe zi de spitalizare pe baza indicatorilor specifici, care sunt aceiaşi cu cei avuţi în vedere la contractare, cu condiţia respectării criteriilor de internare şi în condiţiile stabilite prin norme, în limita valorii de contract stabilită şi în conformitate cu actele normative elaborate de Ministerul Sănătăţii.Numărul de cazuri externate şi raportate se validează de către casa de asigurări de sănătate conform reglementărilor legale în vigoare, cu încadrarea în valoarea de contract, având în vedere şi numărul de cazuri externate şi raportate confirmate din punct de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti conform prevederilor stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.Tariful pe zi de spitalizare este cel stabilit în condiţiile prevăzute la art. 90 alin. (2) lit. b);c)suma aferentă programelor naţionale cu scop curativ pentru medicamente, materiale sanitare specifice, dispozitive medicale şi servicii de tratament şi/sau diagnostic se decontează la nivelul realizărilor, în limita sumei prevăzute prin program pentru medicamente şi materiale sanitare specifice;d)suma pentru serviciile de supleere renală, inclusiv medicamente şi materiale sanitare specifice, transportul nemedicalizat al pacienţilor hemodializaţi de la şi la domiciliu, transportul lunar al medicamentelor şi al materialelor sanitare specifice dializei peritoneale la domiciliul pacienţilor, acordate în cadrul Programului naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică din cadrul Programelor naţionale cu scop curativ, se decontează la nivelul realizărilor, în limita sumei contractate cu această destinaţie;e)sumele pentru serviciile medicale efectuate în cabinete medicale de specialitate în oncologie medicală, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, boli infecţioase şi în cabinetele de planificare familială în care îşi desfăşoară activitatea medici cu specialitatea obstetrică-ginecologie, care se află în structura spitalului ca unităţi fără personalitate juridică, efectuate în regim ambulatoriu, precum şi în cabinetele de specialitate integrate ale spitalului şi cabinetele de specialitate din centrele de sănătate multifuncţionale fără personalitate juridică organizate în structura spitalului, se decontează în condiţiile specifice ambulatoriului de specialitate;f)suma pentru investigaţii paraclinice efectuate în regim ambulatoriu, inclusiv cele efectuate în laboratoarele din centrele multifuncţionale fără personalitate juridică organizate în structura spitalelor, se decontează în condiţiile prevederilor specifice ambulatoriului pentru specialităţi paraclinice, în limita sumei contractate;g)suma pentru serviciile medicale de tip spitalicesc, efectuate în regim de spitalizare de zi, inclusiv cele efectuate în centrele multifuncţionale fără personalitate juridică organizate în structura spitalelor, finanţată din fondul alocat pentru asistenţa medicală spitalicească, se face în funcţie de numărul de cazuri/servicii, raportate şi validate în limita valorii de contract stabilită şi în conformitate cu actele normative elaborate de Ministerul Sănătăţii, în condiţiile prevăzute în norme.Validarea cazurilor/serviciilor în regim de spitalizare de zi în vederea decontării se face de către casa de asigurări de sănătate conform reglementărilor legale în vigoare, cu încadrarea în valoarea de contract, având în vedere şi confirmarea cazurilor/serviciilor din punct de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient comunicate de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti conform prevederilor stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.139. În anexa nr. 2, la articolul 96, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(3) Decontarea cazurilor externate care se reinternează în aceeaşi unitate sanitară sau într-o altă unitate sanitară, în acelaşi tip de îngrijire - acut-acut sau cronic-cronic - pentru patologie de acelaşi tip, într-un interval de 48 de ore de la externare, se realizează în procent de 10% din tariful pe caz rezolvat - DRG, din tariful mediu pe caz rezolvat, respectiv în procent de 10% din tariful pe zi de spitalizare, în condiţiile stabilite prin norme.(4) Decontarea cazurilor transferate într-o altă unitate sanitară, în acelaşi tip de îngrijire - acut-acut sau cronic-cronic - pentru patologie de acelaşi tip, într-un interval de 48 de ore de la internare, se realizează - la unitatea sanitară de la care a fost transferat cazul - în procent de 10% din tariful pe caz rezolvat - DRG, din tariful mediu pe caz rezolvat, respectiv în procent de 10% din tariful pe zi de spitalizare, în condiţiile stabilite prin norme.140. În anexa nr. 2, la articolul 97, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 97Spitalele au obligaţia să asigure din sumele obţinute potrivit prevederilor art. 96, cu excepţia sumelor pentru medicamente, materiale sanitare specifice, dispozitive medicale şi servicii de tratament şi/sau diagnostic, acoperite prin Programele naţionale cu scop curativ şi pentru servicii de hemodializă şi dializă peritoneală, toate cheltuielile, potrivit legii, inclusiv pentru:141. În anexa nr. 2, la articolul 98, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 98
(1) Spitalele sunt obligate să suporte din suma contractată pentru furnizarea de servicii medicale spitaliceşti pentru asiguraţii internaţi în regim de spitalizare continuă şi în regim de spitalizare de zi toate cheltuielile necesare pentru rezolvarea cazurilor respective, inclusiv cheltuielile din secţiile/compartimentele de ATI - structuri care nu internează/externează direct cazuri, precum şi pentru medicamente - în limita listei prezentate la contractare - materiale sanitare şi investigaţii paraclinice, precum şi toate cheltuielile necesare pentru situaţiile prevăzute la art. 97 lit. a), b) şi c), cu excepţia:

medicamentelor şi materialelor sanitare, pentru afecţiunile din programele naţionale de sănătate şi medicamentelor pentru bolile pentru care este necesară aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate/caselor de asigurări de sănătate;

dispozitivelor medicale şi serviciilor de tratament şi/sau diagnostic pentru unele afecţiuni din programele naţionale de sănătate.142. În anexa nr. 2, la articolul 102 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 102(1) Nerespectarea oricăreia dintre obligaţiile unităţilor sanitare cu paturi prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. a)-ae), ag)-al), ar)- aş) atrage aplicarea unor sancţiuni pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii, după cum urmează:143. În anexa nr. 2, la articolul 102 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:b)reţinerea unei sume calculate după încheierea fiecărui trimestru prin aplicarea, pentru fiecare lună neraportată în cadrul trimestrului respectiv, a 5% la valoarea de contract aferentă lunii respective suplimentar faţă de procentul prevăzut la lit. a).144. În anexa nr. 2, la articolul 102 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:c)pentru raportarea incorectă/incompletă a datelor privind consumul de medicamente pentru unul sau mai multe medicamente trimestrial, se reţine o sumă echivalentă cu contravaloarea medicamentului/medicamentelor respective, la nivelul raportării trimestriale.145. În anexa nr. 2, la articolul 102, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(3) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiei de la art. 92 alin. (1) lit. ao), se aplică următoarele sancţiuni:a)la prima constatare se diminuează cu 10% valoarea lunară de contract, pentru luna în care s-a produs această situaţie;b)la a doua constatare şi la următoarele constatări după aceasta, se diminuează cu 20% valoarea lunară de contract, pentru luna în care s-a produs această situaţie.(4) Pentru punerea în aplicare a sancţiunii prevăzute la alin. (3), nerespectarea obligaţiei de la art. 92 lit. ao) se constată de casele de asigurări de sănătate prin compararea pentru fiecare medic prescriptor aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate a componentei prescriere cu componenta eliberare pentru toate prescripţiile medicale electronice off-line şi pentru prescripţiile medicale cu regim special unic pe ţară pentruprescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope.146. În anexa nr. 2, la articolul 105 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:d)să implementeze sistemul de urmărire a mijloacelor de transport prin sistemul GPS în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului act normativ.147. În anexa nr. 2, la articolul 106, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Documentele necesare încheierii contractelor, depuse în copie, sunt certificate pentru conformitate prin sintagma «conform cu originalul» şi prin semnătura reprezentantului legal, pe fiecare pagină; aceste documente se transmit şi în format electronic asumate prin semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului răspunde de realitatea şi exactitatea documentelor necesare încheierii contractelor.(3) Documentele solicitate în procesul de contractare sau în procesul de evaluare a furnizorului existente la nivelul casei de asigurări de sănătate nu vor mai fi depuse/transmise la încheierea contractelor, cu excepţia documentelor modificate sau cu perioadă de valabilitate expirată.148. În anexa nr. 2, la articolul 107 alineatul (1), literele i) şi t) se modifică şi vor avea următorul cuprins:i)să asigure acordarea consultaţiilor de urgenţă la domiciliu şi activităţi de transport sanitar neasistat ori de câte ori se solicită, prin dispeceratul unic 112, în limita mijloacelor disponibile;........ ................ ................ ................ ................ ........ ............t)să nu încaseze sume pentru serviciile medicale furnizate prevăzute în pachetele de servicii şi pentru actele administrative inclusiv cele necesare acordării serviciilor medicale, pentru care nu este prevăzută o reglementare în acest sens.149. În anexa nr. 2, la articolul 116, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:i)dacă furnizorul nu îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 105 alin. (1) lit. d).150. În anexa nr. 2, la articolul 118, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Documentele necesare încheierii contractelor, depuse în copie, sunt certificate pentru conformitate prin sintagma «conform cu originalul» şi prin semnătura reprezentantului legal, pe fiecare pagină; aceste documente se transmit şi în format electronic asumate prin semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului răspunde de realitatea şi exactitatea documentelor necesare încheierii contractelor.(3) Documentele solicitate în procesul de contractare sau în procesul de evaluare a furnizorului existente la nivelul casei de asigurări de sănătate nu vor mai fi depuse/transmise la încheierea contractelor, cu excepţia documentelor modificate sau cu perioadă de valabilitate expirată.151. În anexa nr. 2, la articolul 119, literele d), q), v) şi w) se modifică şi vor avea următorul cuprins:d)să factureze lunar, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, activitatea realizată conform contractelor de furnizare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu; factura este însoţită de copiile planurilor de îngrijiri paliative la domiciliu, după caz, şi documentele justificative privind activităţile realizate în mod distinct, conform prevederilor prezentului contract-cadru şi ale normelor de aplicare a acestuia, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă, factura şi documentele justificative se transmit numai în format electronic;........ ................ ................ ................ ................ ........ ............q)să nu încaseze sume pentru serviciile de îngrijiri furnizate, prevăzute în pachetul de servicii şi pentru actele administrative, inclusiv cele necesare acordării serviciilor medicale şi pentru care nu este prevăzută o reglementare în acest sens, servicii de îngrijiri prevăzute în recomandare;........ ................ ................ ................ ................ ........ ............v)să solicite începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate acest document/adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute laart. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul şi să le utilizeze în vederea acordării serviciilor medicale; serviciile medicale din pachetul de bază acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate;w)să utilizeze prescripţia medicală pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope în terapia durerii, care este formular cu regim special, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare, dacă medicii care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu prescriu substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope pentru terapia durerii; medicii au obligaţia să informeze în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie.152. În anexa nr. 2, la articolul 119, după litera w) se introduc cinci noi litere, literele x), y), z), aa) şi ab), cu următorul cuprins:x)să introducă în sistemul informatic toate prescripţiile medicale prescrise pentru substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope în terapia durerii, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data prescrierii;y)să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, respectiv prescripţia medicală pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. În cazul nerespectării acestei obligaţii, casele de asigurări de sănătate recuperează de la furnizori contravaloarea medicamentelor prescrise, ce au fost eliberate de alţi furnizori în baza acestor formulare şi decontate de casele de asigurări de sănătate din Fond; să completeze formularele electronice menţionate anterior, de la data la care acestea se implementează;z)să recomande asiguraţilor substanţele şi preparatele stupefiante şi psihotrope în terapia durerii, cu respectarea condiţiilor privind modalităţile de prescriere a medicamentelor, conform prevederilor legale în vigoare;aa) să verifice calitatea de asigurat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;ab) să folosească on-line sistemul naţional al cardului de asigurări sociale de sănătate din platforma informatică a asigurărilor de sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic, se utilizează sistemul off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispoziţiilorLegii nr. 455/2001, republicată.Serviciile medicale înregistrate off-line se transmit în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în maximum 72 de ore de la momentul acordării serviciului medical, pentru serviciile acordate în luna pentru care se face raportarea. Serviciile medicale din pachetul de bază acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate; prevederile sunt valabile şi în situaţiile în care se utilizează adeverinţa de asigurat cuvalabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute laart. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul în vederea acordării serviciilor medicale.153. În anexa nr. 2, la articolul 120, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:g)medicii care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu pot prescrie substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope pentru terapia durerii, conform prevederilor legale în vigoare, în condiţiile stabilite prin norme.154. În anexa nr. 2, la articolul 124 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 124(1) În cazul în care se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 119 lit. a)-c), e)-o), ş), t), v), w), z) şi aa) se aplică următoarele sancţiuni:155. În anexa nr. 2, la articolul 124, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins:(21) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiei de la art. 119 lit. x), la prima constatare se diminuează cu 10% suma cuvenită pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii; la a doua constatare se diminuează cu 20% suma cuvenită pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii.(22) Pentru punerea în aplicare a sancţiunii prevăzute la alin. (21), nerespectarea obligaţiei de la art. 119 lit. x) se constată de casele de asigurări de sănătate prin compararea pentru fiecare medic prescriptor aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate a componentei prescriere cu componenta eliberare pentru prescripţiile medicale cu regim special unic pe ţară pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope.156. În anexa nr. 2, la articolul 124, alineatele (3), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(3) Reţinerea sumelor potrivit alin. (1), (2) şi (21) se face din prima plată ce urmează a fi efectuată, pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.(4) Recuperarea sumelor potrivit prevederilor alin. (1), (2) şi (21) se face prin plata directă sau executare silită, pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.(5) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. (1), (2) şi (21) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare cu aceeaşi destinaţie.157. În anexa nr. 2, la articolul 125, literele d) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:d)nerespectarea termenelor de depunere/transmitere a facturilor însoţite de copiile planurilor de îngrijiri paliative la domiciliu, după caz şi de documentele justificative privind activităţile realizate conform contractului, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor realizate, pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru, respectiv 3 luni într-un an;........ ................ ................ ................ ................ .........g)odată cu prima constatare după aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 124 alin. (1), (2) şi (21), pentru fiecare situaţie;158. În anexa nr. 2, la articolul 129, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Documentele necesare încheierii contractelor, depuse în copie, sunt certificate pentru conformitate prin sintagma «conform cu originalul» şi prin semnătura reprezentantului legal, pe fiecare pagină; aceste documente se transmit şi în format electronic asumate prin semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului răspunde de realitatea şi exactitatea documentelor necesare încheierii contractelor.(3) Documentele solicitate în procesul de contractare sau în procesul de evaluare a furnizorului existente la nivelul casei de asigurări de sănătate nu vor mai fi depuse/transmise la încheierea contractelor, cu excepţia documentelor modificate sau cu perioadă de valabilitate expirată.159. În anexa nr. 2, la articolul 130, literele k), y), ab), ad) şi ae) se modifică şi vor avea următorul cuprins:k)să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi să îl elibereze, ca o consecinţă a actului medical propriu, numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurări de sănătate; să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală, care este formular cu regim special unic pe ţară, pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope; să asigure utilizarea formularului electronic de prescripţie medicală pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope de la data la care acesta se implementează; să furnizeze tratamentul, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, şi să prescrie medicamentele cu şi fără contribuţie personală de care beneficiază asiguraţii, corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului, informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie;........ ................ ................ ................ ................ ........ ............y)să nu încaseze sume pentru serviciile medicale furnizate prevăzute în pachetele de servicii şi pentru actele administrative, inclusiv cele necesare acordării serviciilor medicale, pentru care nu este prevăzută o reglementare în acest sens;........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ab) să solicite începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate acest document/adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute laart. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul şi să le utilizeze în vederea acordării serviciilor medicale; serviciile medicale din pachetul de bază acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate;........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ad) să introducă în sistemul informatic toate prescripţiile medicale electronice prescrise off-line şi prescripţiile medicale cu regim special unic pe ţară pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data prescrierii;ae) să verifice calitatea de asigurat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.160. În anexa nr. 2, la articolul 130, după litera ae) se introduce o nouă literă, litera af), cu următorul cuprins:af) să folosească on-line sistemul naţional al cardului de asigurări sociale de sănătate din platforma informatică a asigurărilor de sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic, se utilizează sistemul off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispoziţiilorLegii nr. 455/2001, republicată.Serviciile medicale înregistrate off-line se transmit în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în maximum 72 de ore de la momentul acordării serviciului medical, pentruserviciile acordate în luna pentru care se face raportarea. Serviciile medicale din pachetul de bază acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate; prevederile sunt valabile şi în situaţiile în care se utilizează adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute laart. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul în vederea acordării serviciilor medicale.161. În anexa nr. 2, la articolul 132, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:b)să deconteze furnizorilor de servicii medicale, la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoţite de documente justificative prezentate atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate şi validate de casele de asigurări de sănătate conform reglementărilor legale în vigoare, în limita valorii de contract; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă, raportarea în vederea decontării se poate face numai în format electronic;162. În anexa nr. 2, la articolul 135 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 135(1) Nerespectarea oricăreia dintre obligaţiile contractuale de către furnizorii de servicii medicale prevăzute la art. 130 lit. a)-u), w)-ac) şi ae) atrage diminuarea valorii de contract, după cum urmează:163. În anexa nr. 2, la articolul 135, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiei de la art. 130 lit. ad), se aplică următoarele sancţiuni:a)la prima constatare se diminuează cu 10% valoarea lunară de contract, pentru luna în care s-a produs această situaţie;b)la a doua constatare şi la următoarele constatări după aceasta se diminuează cu 20% valoarea lunară de contract, pentru luna în care s-a produs această situaţie.(3) Pentru punerea în aplicare a sancţiunii prevăzute la alin. (2), nerespectarea obligaţiei de la art. 130 lit. ad) se constată de casele de asigurări de sănătate prin compararea pentru fiecare medic prescriptor aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate a componentei prescriere cu componenta eliberare pentru toate prescripţiile medicale electronice off-line şi pentru prescripţiile medicale cu regim special unic pe ţară pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope.164. În anexa nr. 2, la articolul 138, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Contractele se încheie de reprezentantul legal al societăţii farmaceutice cu casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ-teritorială se află sediul social al societăţii respective şi/sau cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti. În situaţia în care în cadrul aceleiaşi societăţi farmaceutice funcţionează mai multe farmacii, situate în judeţe diferite, reprezentantul legal al societăţii încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială se află amplasate farmaciile respective şi/sau cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti. În situaţia în care o societate farmaceutică are deschise oficine locale de distribuţie, înfiinţate conform prevederilor legale în vigoare, în alte judeţe, aceasta va încheia contract cu casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ-teritorială se află oficina locală de distribuţie, în condiţiile stabilite prin norme. Un farmacist îşi poate desfăşura activitatea la cel mult 2 furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu casa/casele de asigurări de sănătate. Un farmacist îşi poate desfăşura activitatea la cel mult 3 furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu casa/casele de asigurări de sănătate în situaţia în care, la unul dintre furnizori, asigură numai programul de continuitate în zilele de sâmbătă, duminică şi de sărbători legale, precum şi pe timpul nopţii.165. În anexa nr. 2, la articolul 138, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) În cazul unei farmacii aflate în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, care, pe durata contractului de furnizare de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, îşi schimbă deţinătorul autorizaţiei de funcţionare, iar noul deţinător al autorizaţiei de funcţionare se află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, această farmacie va fi introdusă de drept în contractul pe care noul deţinător al autorizaţiei de funcţionare îl are cu casa de asigurări de sănătate, începând cu data notificării casei de asigurări de sănătate a transferului acesteia şi depunerii documentelor de transfer al farmaciei, cu condiţia ca aceasta să îşi desfăşoare activitatea la acelaşi sediu şi în aceleaşi condiţii avute în vedere la contractare. Noul deţinător al autorizaţiei de funcţionare are obligaţia de a depune, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data emiterii autorizaţiei de funcţionare de către Ministerul Sănătăţii, toate documentele necesare continuării relaţiei contractuale, actualizate în mod corespunzător. Nerespectarea acestei obligaţii conduce la excluderea farmaciei din contractul noului deţinător al autorizaţiei de funcţionare cu casa de asigurări de sănătate.166. În anexa nr. 2, la articolul 140 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 140(1) Casele de asigurări de sănătate încheie contracte cu reprezentanţii legali ai societăţilor farmaceutice pentru farmaciile autorizate şi evaluate pe care aceştia le reprezintă, precum şi cu cei ai farmaciilor care funcţionează în structura unor unităţi sanitare din ambulatoriul de specialitate aparţinând ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, pe baza următoarelor documente:167. În anexa nr. 2, la articolul 140, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Documentele necesare încheierii contractelor, depuse în copie, sunt certificate pentru conformitate prin sintagma «conform cu originalul» şi prin semnătura reprezentantului legal, pe fiecare pagină; aceste documente se transmit şi în format electronic asumate prin semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului răspunde de realitatea şi exactitatea documentelor necesare încheierii contractelor.(3) Documentele solicitate în procesul de contractare sau în procesul de evaluare a furnizorului existente la nivelul casei de asigurări de sănătate nu vor mai fi depuse/transmise la încheierea contractelor, cu excepţia documentelor modificate sau cu perioadă de valabilitate expirată.168. În anexa nr. 2, la articolul 141, literele c), d), e), g), w) şi ac) se modifică şi vor avea următorul cuprins:c)să deţină documente justificative privind intrările şi ieşirile pentru medicamentele şi materialele sanitare eliberate în baza prescripţiilor medicale raportate spre decontare; să pună la dispoziţia organelor de control ale caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate documentele justificative cu privire la tipul şi cantitatea medicamentelor şi materialelor sanitare achiziţionate şi evidenţiate în gestiunea cantitativ-valorică a farmaciei şi care au fost eliberate înperioada pentru care se efectuează controlul; refuzul furnizorului de a pune la dispoziţia organelor de control ale caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate documentele justificative anterior menţionate se sancţionează conform legii şi conduce la rezilierea de plin drept a contractului de furnizare de medicamente. În situaţia în care casa de asigurări de sănătate sesizează neconcordanţe între medicamentele/materialele sanitare eliberate în perioada verificată şi cantitatea de medicamente/materiale sanitare achiziţionate, aceasta procedează la suspendarea contractului de furnizare de medicamente şi sesizează mai departe instituţiile abilitate de lege să efectueze controlul unităţii respective;d)să verifice prescripţiile medicale off-line şi cele pentru substanţele şi preparatele psihotrope şi stupefiante în ceea ce priveşte datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă, în vederea eliberării acestora şi a decontării contravalorii medicamentelor; medicamentele cuprinse în prescripţiile medicale electronice off-line/prescripţiile cu regim special pentru substanţele şi preparatele psihotrope şi stupefiante, care nu conţin toate datele obligatorii a fi completate de medic, prevăzute în formularul de prescripţie medicală, nu se eliberează de către farmacii şi nu se decontează de casele de asigurări de sănătate;e)să verifice dacă au fost respectate condiţiile prevăzute în norme cu privire la eliberarea prescripţiilor medicale off-line şi cele pentru substanţele şi preparatele psihotrope şi stupefiante, referitoare la numărul de medicamente şi durata terapiei în funcţie de tipul de afecţiune: acut, subacut, cronic;........ ................ ................ ................ ................ ........ ............g)să întocmească şi să prezinte/transmită caselor de asigurări de sănătate documentele necesare, în vederea decontării medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, conform şi în condiţiile stabilite prin norme. Sumele prevăzute în factură şi medicamentele şi materialele sanitare din documentele justificative însoţitoare, prezentate caselor de asigurări de sănătate de furnizorii de medicamente în vederea decontării acestora, trebuie să corespundă cu datele raportate în Sistemul unic integrat şi cu datele raportate conform prevederilor lit. v);........ ................ ................ ................ ................ ........ ............w)să nu elibereze prescripţiile medicale care nu conţin toate datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă, precum şi dacă nu au fost respectate condiţiile prevăzute în norme privind eliberarea prescripţiilor medicale, referitoare la numărul de medicamente şi la durata terapiei;........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ac) să nu elibereze medicamente cu sau fără contribuţie personală în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, prin farmaciile/oficinele locale de distribuţie excluse din contractele încheiate între societăţile farmaceutice şi casa de asigurări de sănătate, după data excluderii acestora din contract, sau prin alte puncte de desfacere de medicamente, farmacii/oficine locale de distribuţie decât cele prevăzute în contract;169. În anexa nr. 2, la articolul 141, după litera ac) se introduc trei noi litere, literele ad), ae) şi af), cu următorul cuprins:ad) să solicite, începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, acest document/adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute laart. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul şi să le utilizeze în vederea eliberării medicamentelor, dacă acestea se ridică din farmacie de către beneficiarul prescripţiei; în situaţia în care ridicarea medicamentelor de la farmacie se face de către un împuternicit, se solicită cardul naţional de asigurări sociale de sănătate al împuternicitului sau cartea de identitate/buletinul de identitate/paşaportul, dacă împuternicitul nu poate prezenta cardul naţional de asigurări sociale de sănătate; medicamentele din pachetul de bază acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate;ae) să verifice calitatea de asigurat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;af) să folosească sistemul naţional al cardului de asigurări sociale de sănătate din platforma informatică a asigurărilor de sănătate; asumarea medicamentelor eliberate se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispoziţiilorLegii nr. 455/2001, republicată.170. În anexa nr. 2, la articolul 143, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:c)să nu deconteze contravaloarea prescripţiilor medicale care nu conţin datele obligatorii privind prescrierea şi eliberarea acestora;171. În anexa nr. 2, la articolul 144, alineatele (7), (8), (9) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(7) Pentru DCI-urile incluse necondiţionat în lista prevăzută la art. 139, în lista prevăzută la alin. (5) se includ denumirile comerciale corespunzătoare DCI-urilor menţionate în decizia emisă de Agenţia Naţională a Medicamentelor şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi denumirile comerciale aferente aceleiaşi substanţe active, concentraţii şi căi de administrare, al căror preţ de vânzare cu amănuntul pe unitatea terapeutică este mai mic sau egal cu preţul de vânzare cu amănuntul pe unitatea terapeutică aferent denumirilor comerciale corespunzătoare DCI-urilor menţionate în decizia Agenţiei Naţionale a Medicamentelor şi a Dispozitivelor Medicale.(8) Pentru DCI-urile incluse condiţionat în lista prevăzută la art. 139, în lista prevăzută la alin. (5) se includ denumirile comerciale prevăzute în contractele cost-volum/cost-volum rezultat, încheiate între deţinătorii de autorizaţii de punere pe piaţă/reprezentanţii legali ai acestora şi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi, după caz, ai Ministerului Sănătăţii.(9) Decontarea pentru activitatea curentă a anilor 2014 şi 2015 se efectuează în ordine cronologică, până la 60 de zile calendaristice de la data verificării prescripţiilor medicale eliberate asiguraţilor şi acordării vizei «bun de plată» facturilor care le însoţesc de către casa de asigurări de sănătate, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie.(10) Durata maximă de verificare a prescripţiilor medicale prevăzute la alin. (9) nu poate depăşi 30 de zile calendaristice de la data depunerii/transmiterii acestora, după caz, de către farmacie la casa de asigurări de sănătate. Prescripţiile medicale on-line se păstrează de către farmacii şi se vor prezenta casei de asigurări de sănătate doar la solicitarea acesteia. În situaţia în care, ca urmare a verificării de către casa de asigurări de sănătate, se constată unele erori materiale în borderourile centralizatoare de raportare, acestea pot fi corectate de furnizor în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data comunicării de către casa de asigurări de sănătate a respectivelor erori constatate; comunicarea se face de către casa de asigurări de sănătate în format electronic.172. În anexa nr. 2, la articolul 145, alineatele (5) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(5) Pe acelaşi formular de prescripţie se pot înscrie medicamente din subliste diferite. Farmaciile întocmesc un borderou centralizator cu evidenţă distinctă pentru fiecare sublistă, cu excepţia medicamentelor corespunzătoare DCIurilor aferente grupelor de boli cronice aprobate prin comisiile de experţi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,a medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor pentru care au fost încheiate contracte cost-volum/cost volum-rezultat, precum şi a medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor din sublista B pentru pensionarii care beneficiază de prescripţii în condiţiile prevăzute la art. 144 alin. (3), în condiţiile prevăzute în norme, pentru care medicul utilizează formulare de prescripţie distincte, iar farmacia completează borderouri distincte......... ................ ................ ................ ................ ........ ............(7) Perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele sunt de maximum 7 zile în afecţiuni acute, de până la 8-10 zile în afecţiuni subacute şi de până la 30-31 de zile pentru bolnavii cu afecţiuni cronice. Pentru bolnavii cu boli cronice stabilizate şi cu schemă terapeutică stabilă, medicii de familie/medicii de specialitate din specialităţile clinice aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate pot prescrie medicamente pentru o perioadă de până la 90/91/92 de zile, perioada fiind stabilită de comun acord de medicul prescriptor şi asiguratul beneficiar al prescripţiei medicale. Asiguraţii respectivi nu mai beneficiază de o altă prescripţie medicală pentru boala cronică respectivă pentru perioada acoperită de prescripţia medicală.173. În anexa nr. 2, la articolul 146, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Pentru elevii şi studenţii care urmează o formă de învăţământ în altă localitate decât cea de reşedinţă, în caz de urgenţă medicală, medicul din cabinetul şcolar sau studenţesc poate prescrie medicamente numai pentru afecţiuni acute, pentru maximum 7 zile. Medicii respectivi au obligaţia să transmită prin scrisoare medicală medicului de familie la care este înscris elevul sau studentul diagnosticul şi tratamentul prescris; scrisoarea medicală va fi un document tipizat care se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar rămâne la medic, iar un exemplar este expediat medicului de familie, direct sau prin intermediul asiguratului. Medicii dentişti din cabinetele stomatologice şcolare şi studenţeşti pot prescrie medicamente numai pentru afecţiuni acute, pentru maximum 7 zile. Medicii din căminele de bătrâni pot prescrie medicamente numai pentru maximum 7 zile, pentru bolnavii nedeplasabili sau cu afecţiuni acute din aceste instituţii, dacă nu sunt înscrişi în lista unui medic de familie. Medicii din instituţiile de asistenţă socială pentru persoane adulte cu handicap aflate în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi pot prescrie medicamente numai pentru maximum 7 zile pentru bolnavii nedeplasabili sau cu afecţiuni acute din aceste instituţii, în situaţia în care persoanele instituţionalizate nu sunt înscrise în lista unui medic de familie. Medicii din unităţile şi compartimentele de primire a urgenţelor din cadrul spitalelor ce sunt finanţate din bugetul de stat pot prescrie medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu numai pentru afecţiuni acute, pentru maximum 7 zile. Medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală, respectiv centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie, cabinete de planificare familială, cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, care se află în structura spitalului ca unităţi fără personalitate juridică, pot prescrie medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, corespunzător DCI-urilor prevăzute înHotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare; perioadele pentru care pot prescrie medicamente sunt cele prevăzute la art. 145 alin. (7). Casele de asigurări de sănătate încheie convenţii cu medicii/medicii dentişti din cabinetele şcolare şi studenţeşti, medicii din căminele de bătrâni, medicii din instituţiile aflate în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, cu unităţile sanitare pentru medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală, respectiv centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie, cabinete de planificare familială, cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, care se află în structura spitalului ca unităţi fără personalitate juridică, şi cu medicii din unităţile şi compartimentele de primire a urgenţelor din cadrul spitalelor ce sunt finanţate din bugetul de stat, în vederea recunoaşterii prescripţiilor medicale pentru medicamentele cu şi fără contribuţie personală eliberate de către aceştia. Modelul convenţiei este cel prevăzut în norme. Prin medici/medici dentişti din cabinetele şcolare şi studenţeşti se înţelege medicii din cabinetele medicale şi stomatologice din şcoli şi unităţi de învăţământ superior, finanţate de la bugetul de stat.174. În anexa nr. 2, la articolul 147 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 147(1) În cazul în care se constată nerespectarea de către o farmacie/oficină locală de distribuţie, în mod nejustificat, a programului de lucru comunicat casei de asigurări de sănătate şi prevăzut în contract, se aplică următoarele sancţiuni:175. În anexa nr. 2, la articolul 147 alineatul (2), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) În cazul în care se constată nerespectarea de către o farmacie/oficină locală de distribuţie a obligaţiilor prevăzute la art. 141 lit. a)-f), h), j)-x), z)-ab) şi ae) se aplică următoarele sancţiuni:176. În anexa nr. 2, la articolul 148 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:f)odată cu prima constatare, după aplicarea măsurilor prevăzute la art. 147 alin. (1); pentru societăţile farmaceutice în cadrul cărora funcţionează mai multe farmacii/oficine locale de distribuţie, odată cu prima constatare, după aplicarea la nivelul societăţii a măsurilor prevăzute la art. 147 alin. (1) pentru nerespectarea programului de lucru de către fiecare farmacie/oficină locală de distribuţie din structura societăţii farmaceutice; dacă la nivelul societăţii se aplică măsurile prevăzute la art. 147 alin. (1) pentru nerespectarea programului de lucru de către aceeaşi farmacie/aceeaşi oficină locală de distribuţie din structura sa, la prima constatare rezilierea contractului operează numai pentru farmacia/oficina locală de distribuţie la care se înregistrează aceste situaţii şi se modifică corespunzător contractul;177. În anexa nr. 2, la articolul 148, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Pentru societăţile farmaceutice în cadrul cărora funcţionează mai multe farmacii/oficine locale de distribuţie, condiţiile de reziliere a contractelor prevăzute la art. 148 alin. (1) lit. f), g), h) şi j) - pentru nerespectarea prevederilor art. 141 lit. f), g), r), ţ), v) şi ac) - se aplică la nivel de societate; restul condiţiilor de reziliere prevăzute la alin. (1) se aplică corespunzător pentru fiecare dintre farmaciile/oficinele locale de distribuţie la care se înregistrează aceste situaţii, prin excluderea lor din contract şi modificarea contractului în mod corespunzător.178. În anexa nr. 2, la articolul 149, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Prevederile referitoare la condiţiile de suspendare se aplică societăţii farmaceutice sau farmaciilor, respectiv oficinelor locale de distribuţie, după caz.179. În anexa nr. 2, la articolul 150, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Prevederile referitoare la condiţiile de încetare se aplică societăţii farmaceutice sau farmaciilor, respectiv oficinelor locale de distribuţie, după caz.180. În anexa nr. 2, la articolul 152, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Documentele necesare încheierii contractelor, depuse în copie, sunt certificate pentru conformitate prin sintagma «conform cu originalul» şi prin semnătura reprezentantului legal, pe fiecare pagină; aceste documente se transmit şi în format electronic asumate prin semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului răspunde de realitatea şi exactitatea documentelor necesare încheierii contractelor.(3) Documentele solicitate în procesul de contractare sau în procesul de evaluare a furnizorului existente la nivelul casei de asigurări de sănătate nu vor mai fi depuse/transmise la încheierea contractelor, cu excepţia documentelor modificate sau cu perioadă de valabilitate expirată.181. În anexa nr. 2, la articolul 153, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:h)să întocmească şi să depună la casa de asigurări de sănătate, până la data prevăzută în contractul de furnizare de dispozitive medicale, facturile însoţite de documentele necesare în vederea decontării dispozitivelor medicale în ambulatoriu, conform şi în condiţiile stabilite prin norme. Cheltuielile cu transportul dispozitivului medical la domiciliul asiguratului nu se decontează de casele de asigurări de sănătate; împuternicitul legal al asiguratului nu poate fi reprezentant legal, asociat, administrator, angajat sau persoană care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală de exercitare a profesiei la furnizorul de dispozitive medicale ori la furnizorul de servicii medicale la care îşi desfăşoară activitatea medicul prescriptor;182. În anexa nr. 2, la articolul 153, după litera q) se introduc trei noi litere, literele r), s) şi ş), cu următorul cuprins:r)să solicite, începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, acest document/adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute laart. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul şi să le utilizeze în vederea eliberării dispozitivelor medicale, cu excepţia situaţiilor prevăzute în norme; dispozitivele medicale din pachetul de bază acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate;s)să anunţe în termen de 5 zile lucrătoare casa de asigurări de sănătate cu care a încheiat contract recuperarea de la asigurat a dispozitivului medical după perioada de închiriere la termen/înainte de termen;ş)să folosească on-line sistemul naţional al cardului de asigurări sociale de sănătate din platforma informatică a asigurărilor de sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic, se utilizează sistemul off-line; asumarea dispozitivelor medicale eliberate se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispoziţiilorLegii nr. 455/2001, republicată.Dispozitivele medicale eliberate off-line se transmit în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în maximum 72 de ore de la momentul eliberării, pentru dispozitivele eliberate în luna pentru care se face raportarea. Dispozitivele medicale din pachetul de bază eliberate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate; prevederile sunt valabile şi în situaţiile în care se utilizează adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute laart. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul în vederea eliberării dispozitivelor medicale.183. În anexa nr. 2, la articolul 160 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

Articolul 160(1) În cazul în care se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 153 lit. a)-e), g)-m), o)-q) şi s) se aplică următoarele măsuri:184. În anexa nr. 2, după articolul 172 se introduce un nou articol, articolul 1721, cu următorul cuprins:Articolul 1721(1) Prezentarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate la furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale se face în condiţiile prevăzute în norme.(2) Este interzisă reţinerea la nivelul furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale a cardurilor naţionale de asigurări sociale de sănătate activate.(3) În situaţia nerespectării prevederilor alin. (2), se anunţă organele abilitate potrivit legii.185. În anexa nr. 2, articolul 179 se abrogă.

Articolul

hotărâre intră în vigoare la data de 1 aprilie 2015.

PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:p. Ministrul finanţelor publice, interimar,Enache Jiru,secretar de statp. Ministrul sănătăţii,Alin Iulian Tucmeanu,secretar de statMinistrul pentru societatea informaţională,Sorin Mihai Grindeanu

 

 • Newsletter

 • Medical Forum Targu Mures 24-25 aprilie 2024
  (Eveniment cu prezenta fizica) • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro