Guvernul României

Hotărârea nr. 49/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX "Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

Hotărârea nr. 49/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX "Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -
Hotărârea Guvernului nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX "Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 10 septembrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"
Art. 2. -
(1) Începând cu data de 1 februarie 2015, în sistemul de asigurări sociale de sănătate se utilizează cardul naţional de asigurări sociale de sănătate de către asiguraţi şi furnizorii de servicii medicale, medicamente şi, după caz, de furnizorii de dispozitive medicale în condiţiile actelor normative în vigoare.

(2) Până la data de 1 mai 2015, pentru dovedirea calităţii de asigurat pot fi utilizate şi documentele prevăzute la art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Persoanele prevăzute la art. 336 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care nu a fost emis cardul naţional fac dovada calităţii de asigurat pe baza documentelor prevăzute la art. 212 alin. (1) din aceeaşi lege, până la data la care asiguratul intră în posesia cardului, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data emiterii acestuia.

(4) Informaţiile privind emiterea cardului naţional se verifică prin intermediul serviciilor web sau prin intermediul unui instrument electronic care poate fi accesat pe site-ul CNAS la adresa http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html."

(5) După expirarea perioadei prevăzute la alin. (2), persoanele prevăzute la art. 336 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă, primirea cardului naţional, fac dovada calităţii de asigurat pe baza adeverinţei de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, eliberată la solicitarea asiguratului de către casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă. Adeverinţa de asigurat cu o valabilitate de 3 luni se eliberează asiguratului pe baza unei cereri adresate casei de asigurări de sănătate la care acesta este luat în evidenţă. Cererea, pentru prima solicitare de eliberare a adeverinţei, va fi însoţită de declaraţia pe propria răspundere privind refuzul cardului, precum şi de cardul naţional, în situaţia în care acesta a fost distribuit.

(6) Casele de asigurări de sănătate vor elibera cardurile naţionale oricând în perioada de valabilitate a acestora, pe baza unei cereri scrise a asiguraţilor, inclusiv celor care au refuzat iniţial primirea cardului naţional.

(7) Casele de asigurări de sănătate asigură, potrivit Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată, păstrarea şi arhivarea cardurilor naţionale refuzate, urmând ca la expirarea perioadei de arhivare stabilite în condiţiile legii să se procedeze la distrugerea acestora."

2. La normele metodologice, la articolul 5, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"
(7) Cardurile naţionale nedistribuite şi predate de către operatorul de servicii poştale la casele de asigurări de sănătate se distribuie asiguraţilor de către casele de asigurări de sănătate prin prezentarea acestora la sediul casei de asigurări de sănătate la care sunt luaţi în evidenţă. Cardurile naţionale care nu au ajuns la titulari prin servicii poştale sau prin casele de asigurări de sănătate pot fi redistribuite acestora prin medicii de familie pe a căror listă de capitaţie sunt înscrişi, cu ocazia primei prezentări în vederea acordării unui serviciu medical. Cardurile naţionale nedistribuite de medicii de familie într-o perioadă de 12 luni de la primirea acestora vor fi returnate caselor de asigurări de sănătate, fiindu-le aplicabile prevederile alin. (6) şi (7) ale articolului 2 din hotărâre."

3. La normele metodologice, la articolul 6, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"
(3) Asiguratul suportă contravaloarea cardului naţional, precum şi cheltuielile aferente distribuţiei acestuia în situaţia solicitării eliberării unui duplicat ca urmare a pierderii, furtului sau deteriorării acestuia, în situaţia modificării datelor personale de identificare, precum şi în alte situaţii justificate la solicitarea asiguratului.

(4) Procedura de eliberare şi distribuire, modalitatea de suportare a cheltuielilor aferente producerii şi distribuţiei cardului naţional duplicat de către asigurat, precum şi modalitatea de acordare a serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale până la eliberare sau în cazul refuzului acestuia se stabilesc prin metodologia de eliberare a cardului duplicat prevăzută la art. 332 alin. (6) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare."

4. La normele metodologice, la articolul 6, alineatul (5) se abrogă.
5. La normele metodologice, la articolul 7, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"
d) poate să editeze, la solicitarea asiguratului, informaţii cu caracter medical, în condiţiile legii;".

6. La normele metodologice, la articolul 8, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"
(5) Pe cipul cardului naţional se înregistrează şi pot fi accesate datele menţionate la art. 331 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare."

7. La normele metodologice, la articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"
(1) Furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate au obligaţia de a acorda asistenţă medicală pe baza cardului naţional sau a adeverinţei de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, după caz, în condiţiile prevăzute de contractul-cadru şi de normele metodologice de aplicare a acestuia."
8. La normele metodologice, la articolul 9, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
"
(11) Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală se acordă în condiţiile contractului-cadru şi ale normelor metodologice de aplicare a acestuia."

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul sănătăţii,
Nicolae Bănicioiu
Ministrul pentru societatea informaţională,
Sorin Mihai Grindeanu
Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
Vasile Ciurchea
Bucureşti, 28 ianuarie 2015.
Nr. 49.

 • Newsletter

 • Medical Forum Targu Mures 24-25 aprilie 2024
  (Eveniment cu prezenta fizica) • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro