Medical Forum Targu Mures 22-23.03.2023
 Stimati colegi de toate specialitatile si din toata tara,

 

 

1) Incepand de ieri 04.12.2017 petitia pentru exceptare de la acreditare ANMCS poate fi semnata si online, accesand linkul:
https://www.petitions24.com/pentru_exceptarea_formelor_de_exercitare_a_profesiei_de_medic_care_presteaz_servicii_de_medicin_de_f

2) Intrucat maine 06.12.2017 va fi sedinta de Guvern noi asteptam, medici si pacienti deopotriva din Romania, sa se analizeze de catre Guvernul Romaniei raportul intre costurile enorme ale acreditarii pentru toti furnizorii de servicii medicale romani- spitalele saracite sunt cea mai buna dovada- si "beneficiile calitatii" dupa aceasta acreditare si reacreditare etc. pentru toti pacientii si toti medicii romani.

3) Dupa analiza serioasa in cifre absolute a raportului costuri- eficienta de catre Guvern noi credem ca se va da de catre Guvernul Romaniei o OUG pe modelul OUG 79/ 22.11.2016 de prorogare a Legii nr.185/ 24.07.2017!

4) Va rugam stimati colegi sa temporizati, sa nu va grabiti cu inscrierea pe site-l ANMCS!

Cu respect,

Dr. Claudia Iftode  STMF

Derularea cronologica a unor elemente legislative in sistemul de sanatate romanesc privind “Acreditarea ANMCS”- fara transparenta in modificarea Legii 95/2006, cu viciu de procedura- incalcarea Legii nr.52/2003 modificata, fara dezbatere publica, cu Proiect de "standarde proaste"- care incalca Legea 24/2000- Art. 8 si 36

 

Obligațiile instituite prin Legea 185/2017 se adresează următoarelor subiecte de drept:

-     unități sanitare - entități cu sau fără personalitate juridică al căror obiect de activitate îl constituie acordarea asistenței medicale, la orice nivel al acesteia, indiferent de forma de proprietate;

-    unități sanitare din ambulatoriu - entități cu sau fără personalitate juridică, indiferent de forma de proprietate, care acordă servicii de sănătate în regim ambulatoriu;

- medici dentisti.

Din aceste definiții reiese faptul că prevederile legii se vor aplica tuturor furnizorilor de servicii medicale, deci tuturor medicilor care își exercită profesia în mod independent, indiferent de forma de organizare: cabinet medical individual, cabinetele medicale grupate, cabinete medicale asociate, societate civilă, societate cu raspundere limitată, etc.

Obligațiile prevăzute de actul normativ ce face obiectul prezentei analize sunt deosebit de oneroase pentru medicii care își exercită profesia independent.   Aplicarea Legii 185/2017 presupune parcurgerea următoarelor etape:

1.  Depunerea unei documentatii la A.N.M.C.S, ceea ce implică înscrierea și dovada de achitare a taxei de acreditare, o taxă al cărei cuantum este în prezent necunoscut.   2.  Formarea și respectiv angajarea personalului cu atributii de management calificat. 3.  Încheierea unui contract cu un furnizor de consultanță recunoscut de A.N.M.C.S . 4.  Solicitarea evaluării – numai atunci cand unitatea evaluată indeplineste toate conditiile cerute de lege, inclusiv sa existe o structura de management al calitatii sau atributiile structurii sa fie indeplinite de reprezentant legal sau de persoane desemnate (angajati) de catre acesta care au absolvit cursul de management calitate A.N.M.C.S.

5.  Activitatea de evaluare – este obligatoriu a se pune la dispozitia echipei de evaluare documentele necesare validarii informatiilor care confirma indeplinirea cerintelor din standardele de acreditare.

6.   Presedintele A.N.M.C.S dispune reluarea procesului si incadrarea unitatii evaluate intr-o alta categorie de acreditare in urma analizei de catre structura raportului de evaluare.

7.   În situația în care raportul de evaluare a fost pozitiv și unitatea acreditata, urmează următoarele etape:

-   Monitorizarea, semnificând urmarirea conformitatii unitatii acreditate cu cerintele standardelor si cu alte prevederi legale pe toata perioada de valabilitate a acreditarii in etape succesiv

-    Verificarea nivelului indicatorilor de monitorizare a acreditarii

-    Eveniment advers

-    Eveniment santinela/catastrofic

-    Eveniment “Near miss”

-    Vizita de monitorizare – la sediul unitatii  

 

Monitorizarea se va efectua:

1.      Anual – de catre RZM - raport intermediar de etapa de monitorizare (birou responsabil zonal)

2.      Semestrial

3.      Vizita inopinata – in orice moment pe durata acreditarii

4.      Permanent  a fenomenelor adverse aparute

5.      Permanent a structurilor aprobate ale unității sanitare.

   În situația în care în urma monitorizării se constata neconformitati se va întocmi planul de indeplinire a criteriilor (cerintelor) de monitorizare in maxim 3 luni de la comunicare – unitatea trebuie sa remedieze neconformitatile si sa transmita RZM masurile indeplinite – daca nu s-a indeplinit 75% se initiaza vizita de monitorizare (anuntata, minim 2 angajati A.N.M.C.S) efectuându-se un raport, în maxim 5 zile de la finalizarea vizitei.

  Daca raportul final contine neconformitati neremediabile și in situatia indeplinirii a mai putin de 75% din grila de validare raportul final de etapa de monitorizare va propune initierea reevaluarii, ceea ce înseamnă reluarea integrală a procedurii.  

  După cum bine se știe, în prezent,  exista deja obligativitatea efectuării unei evaluări  substanțiale de catre CJAS care este menită a asigura tocmai calitatea serviciilor medicale ale cărei criterii implică, printre altele, obligativitatea încheierii unei polițe de asigurare de malpraxis pentru un risc asigurat în cuantum de până la 100.000 Euro. De asemenea, pentru avizarea DSP este necesară îndeplinirea unor condiții deodebit de exigente, referitoare, printre altele, la aparatura folosită în unitate, inclusiv servicii de mentenanță furnizate de entități acreditate agreate de CJAS. Cele expuse mai sus reprezintă în prezent condiții obligatorii pentru încheierea contractului de furnizare servicii medicale cu CJAS.  Colegiul Medicilor din Romania impune tuturor medicilor obligativitatea efectuarii a 200 de ore de educatie medicala continua pe parcursul a 5 ani, aceasta semnificand un numar mediu de 40 de ore anuale. Prin Legea 185/2017 se impun obligații suplimentare exagerate față de cerințele deja solicitate la încheierea contractului, care de altfel asigură calitatea serviciilor medicale furnizate.

  Astfel, în prezent există deja structuri de control care asigură calitatea serviciilor medicale. ANMCS, ca instituție nouă a fost constituită in mod inutil și abuziv, prin reavizarea unor evaluari controlate pana acum de Direcția de Sănătate Publică si casele de asigurări de sănătate.

  Din actul normativ ce face obiectul prezentei nu reies în mod clar și neechivoc implicațiile financiare pe care le presupune evaluarea și acreditarea reglementată (taxe de avizare si acreditare, dacă deplasarile in teritoriu sunt suportate de beneficiar, inclusiv transport, cazare si diurna, etc.). Foarte important este faptul că din textul legii nu reies în mod clar nici  criteriile si normele de evaluare și acreditare, care nu au fost precizate până la acest moment. Se poate intui însă, din cuprinsul actului normativ, că prin această reglementare se impune crearea unor structuri în cadrul formelor de exercitare a profesiei de medic care împovărează bugetul de salarii și necesită încheierea de contracte extrem de costisitoare cu diferite societăți de consultanță.

   Legea 185/2017, în concluzie, nu îndeplinește exigențele de claritate și predictibilitate pe care trebuie să le îndeplinească orice act normativ pentru a se asigura stabilitatea sistemului legislativ și a activității reglementate.

  La data de 22.11.2017 a fost publicat pe pagina de internet ANMCS anunț consultare publică – Prima ediție a standardelor de acreditare a unităților sanitare din ambulatoriu.

  Chiar de la o primă analiză, este evident pentru orice persoană, chiar și specialist, că aceste standarde au fost elaborate în așa fel încât să poată fi înțelese doar de un grup mic de specialiști, și anume cei acreditați de ANMCS în vederea acordării de consultanță și a evaluării, astfel incat medicii sunt obligați de facto să apeleze la firme de consultanță cu onorarii substanțiale fie și numai pentru a înțelege aceste standarde.

   În aceste condiții, aplicarea prevederilor Legii 185/2017 formelor de exercitare a profesiei de medic care prestează servicii de medicină de familie, medicină de specialitate și ambulatoriu clinic de specialitate cu și fără spitalizare de zi este în mod evident nerealistă, urmarea foarte probabilă și evidentă a acestui fapt fiind falimentarea în lanț a cabinetelor medicale individuale și a uităților sanitare mici și medii. În cel mai bun caz, aplicarea prevederilor acestui act normativ va rezulta în final la scăderea calității actului medical, generându-se cheltuieli care nu sunt necesare și nici sustenabile financiar de unitățile în discuție, precum și birocrația, ceea ce va duce fără îndoială la scăderea timpului petrecut în cadrul consultațiilor cu pacienții, aspect esențial pentru furnizarea unui act medical de calitate.

   Astfel, în loc a se îndeplini dezideratul Legii 185/2017, și anume asigurarea calității în sistemul de sănătate, calitatea actului medical va scădea, ca urmare a faptului că peste 70% din cabinetele medicale vor fi nevoite să renunțe la exercitarea profesiei în acest mod, din cauza costurilor excesive și a birocrației pe care le implică îndeplinirea obligațiilor prevăzute de actul normativ în discuție.

   În realitate, astfel, aplicarea legii în discuție reprezintă o ingerință în exercitarea liberă a profesiilor medicale, precum și a dreptului la muncă, drept garantat prin Constituția României la art. 41.  

  În concluzie, solicităm exceptarea formelor de exercitare a profesiei de medic care prestează servicii de medicină de familie, medicină de specialitate și ambulatoriu clinic de specialitate cu și fără spitalizare de zi de la aplicarea prevederilor Legii nr.185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate.            

Având în vedere că un număr de medici s-au înscris electronic sau scriptic pe listele și în bazele de date gestionate de casele județene de asigurări de sănătate în vederea evaluării pentru acreditare, fără a avea cunoștință despre costurile implicate de această procedură, vă solicităm a li se acorda acestora posibilitatea de a se retrage de pe aceste liste, respectiv din aceste baze de date.

                                                              Stimati colegi din toata tara,

                                               medici de familie, medici din ambulatoriu clinic,

                                               medici din spitale si medici dentisti,

 

1)Va rugam sa cititi Art. 249 din Legea 95/2006 – asa cum este in prezent, in 2017!

2) Trebuie sa stiti ca Art. 249 din Legea 95/2006 nu continea pana in anul 2016 nici o precizare privind acreditarea de catre ANMCS!

3) Legea 95/2006, Art.249 - privind acreditarea de catre ANMCS ca singura structura privind Managementul Calitatii in Sistemul de Sanatate in Romania – s-a modificat prin OUG nr. 5/14.03.2016.

4) Ulterior a aparut o alta ordonanta, OUG nr.79/22.11.2016.

Legea 95/2016 - SECŢ IUNEA 7: Asigurarea calităţii

 

Art. 249

 1. Evaluarea calităţii serviciilor de sănătate în vederea acreditării unităţilor sanitare revineAutorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate.

(2) Evaluarea în vederea acreditării şi acreditarea unităţilor sanitare se fac în baza standardelor, procedurilor şi metodologiei elaborate de Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate.

(la data 14-mar-2016 Art. 249, alin. (2) din titlul VIII, capitolul III, sectiunea 7 modificat de Art. 1, punctul 4. din Ordonanta urgenta 5/2016 )

(3) CNAS încheie contractenumai cu unităţile sanitare acreditate care respectă următoarele condiţii:

a) dispun de un sistem informaţional şi informatic a cărui utilizare permite evidenţa, raportarea, decontarea şi controlul serviciilor medicale efectuate, conform cerinţelor CNAS;

b) utilizează pentru tratamentul afecţiunilor numai medicamente din Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman;

c) utilizează materiale sanitare şi dispozitive medicale autorizate, conform legii.

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în anii 2016 şi 2017, în sistemul de asigurări sociale de sănătate se încheie contracte cu unităţi sanitareautorizate şi evaluate în condiţiile legii.

(la data 22-nov-2016 Art. 249, alin. (4) din titlul VIII, capitolul III, sectiunea 7 modificat de Art. I, punctul 22. din Ordonanta urgenta 79/2016 )

 

Art. 250

Calitatea serviciilor de sănătate furnizate de către unităţile sanitare este verificată, în cursul unui ciclu de acreditare, de către structurile de control al calităţii serviciilor de sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi al direcţiilor de sănătate publică.

 

Deci:

 1. “Legea 95/2006 - cap. III - sect 7- art 249, alin(3) arata ca in prezent: CNAS “incheie contracte numai cu unitatile sanitare acreditate care respecta urmatoarele conditii: a, b, c…”(este explicat mai sus, in lege).
 1.  Introducerea acestei obligativitati, a acreditarii, in L.95/2006 s-a facut prin OUG nr 5/14 martie 2016, Art. 1, pct 4.
 2.  Practic, potrivit Legii 95/2006 modificata trebuia sa se inceapa inscrierea furnizorilor de servicii medicale in ANMCS inca din anul 2016 iar procesul propriu-zis de acreditare trebuia sa inceapa deja din anul 2017, conform Legii 95/2006 , Legii 185/ 24.07.2017 si conform Metodologiei ANMCS. 
 3. DE CE TOTUSI NU S-A INCEPUT PROCESUL DE ACREDITARE? 
 4.  Pentru ca a aparut OUG 79/22.11.2016 Art. I, punctul 22.  care modifica Art. 249, alin(3) din titlul VIII, Cap.III din Legea 95/2006.
 5. Adica furnizorii de servicii medicale pot avea totusi, in mod legal, contract cu cjas- rile in tot anul 2017 pentru ca : SUNT AVIZATI DE CATRE CMR, AUTORIZATI DE CATRE DSP SI EVALUATI DE CJAS, CHIAR DACA NU SUN ACREDITATI DE CATRE ANMCS.
 6. Atentie!!! Toate aceste avize- CMR, DSP, CJAS- se mentin si dupa acreditare, cu toate costurle aferente, conform “Proiectului Primei Editii a Standardelor”- va rugam sa cititi proiectul de standarde afisat abia in 22.11.2017 pe site-l ANMCS - Nr. Crt.11, 12,13; tip’C”( Cerinta), dupa Memoriul depus la ANMCS prin Casa de Avocatura din Timis.
 7. Spitalele sunt deja in proces de acreditare!
 • Intrebati va rugam cati angajati in plus au Spitalele – angajati care “zi de zi de zi” lucreaza pentru ANMCS!
 • Exista compartimente ANMCS create in plus in spitale pentru a urmari in permanenta indeplinirea criteriilor de acreditare,se scriu referate, se urmaresc multiple date de pe sectii, se analizeaza F.O etc.
 • Intrebati la ce interval de timp sunt evaluate spitalele, intrebati despre evaluatori, intrebati ce costuri implica tot acest proces continuu.
 • Si mai ales intrebati EFECTUL COSTURILOR ACREDITARII ASUPRA PACIENTILOR- medicamente, materiale sanitare, hrana etc.
 1. ANMCS ne transmite prin site- rile “anmcs.gov.ro” de la cjas-ri  ca trebuie sa ne inscriem in procesul de acreditare pana la 31 Decembrie 2017.
 2. De ce “trebuie obligatoriu”  sa ne inscriem?
 3. Pentru ca ANMCS considera ca asa spune Legea 95/2006 si Legea 185/2017.
 4. Noi, comunitatea medicala din Timis, spunem: “trebuie deocamdata ”sa ne inscriem- pana in data de  31 Decembrie 2017.
 5.  Va rugam pe toti sa temporizati inscrierea! Nu va grabiti!
 6. PANA ASTAZI- 03.12.2017- NU S-A DAT INCA O OUG  pe modelul OUG 79/2016.
 7. Ce EFECT a avut OUG 79/ 22.11.2016?
 8. Efectul a fost ca:- desi acreditarea a fost OBLIGATORIE IN ANUL 2017 pt. a incheia contract cu CJAS, conf. art. 249/ Legea 95/2006,-TOTUSI  prin aceasta OUG 79/ 2016 s-a statutat exceptarea parcurgerii procesului de acreditare de la cerintele contractuale.
 9.  Dar ATENTIE! Doar pt. anul 2016-2017 a fost exceptata acreditarea. De ce?
 1.  Deoarece prin OUG 79/ 2016  s-a modificat art.249 alineatul (4) din Legea 95 numai pentru anii 2016 si 2017:

“(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în anii 2016 şi 2017, în sistemul de asigurări sociale de sănătate se încheie contracte cu unităţi sanitare autorizate şi evaluate în condiţiile legii.”

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 • Newsletter


 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro