Norme Coca 2023 - 2024

Dragi colegi,

Desi legea e foarte clara in acest moment, sunt unele case de asigurari judetene care inca incearca sa determine medicii de familie sa distribuie cardurile de sanatate. Acest lucru inseamna pasarea responsabilitatii catre medici, contrar legii. Va rog spuneti colegilor din teritoriu sa nu ridice cutiile cu carduri pentru pacienti, pentru ca vor purta responsabilitatea unei actiuni ilegale! Nu ii lasati sa fie intimidati! Avem deja semnale ca in unele judete incearca! Aveti mai jos suportul legal!
Iata ce scrie in acest moment in Legea 95, titlul IX (cardul de sanatate):

Art.  330(2) Cardul naţional de asigurări sociale de sănătate se emite pentru dovedirea calităţii de asigurat pentru furnizarea unor servicii medicale, iar realizarea şi implementarea acestuia este un proiect de utilitate publică de interes naţional.

Art. 332 (...) (2) Cheltuielile necesare pentru producerea soluţiilor informatice pentru administrarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, precum şi cheltuielile pentru distribuţia acestuia prin servicii poştale se suportă de CNAS din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.(4) Distribuţia cardurilor către asiguraţi se realizează prin servicii poştale, în condiţiile prevăzute în normele metodologice.

Art. 335 (1) Furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de

asigurări de sănătate, precum şi titularii cardului naţional de asigurări sociale de sănătate au obligaţia de a solicita şi,  respectiv, de a prezenta acest document, la data acordării asistenţei medicale, în condiţiile prevăzute de contractul-cadru şi de normele metodologice de aplicare a acestui contract.(...)

(3) Persoanele asigurate prevăzute la alin. (1) au obligaţia prezentării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate în vederea acordării serviciilor medicale de către furnizorii aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. Neprezentarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate conduce la acordarea acestor servicii numai contra cost, cu excepţia serviciilor prevăzute la art. 220. (face referire la serviciile din pachetul minimal, pentru care NU se plateste taxa: beneficiază de servicii medicale numai în cazul urgenţelor medicochirurgicale şi al bolilor cu potenţial endemoepidemic, precum şi monitorizarea evoluţiei sarcinii şi a lăuzei, servicii de planificare familială în condiţiile art. 223, în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.)

Si iata si completarea, respectiv Normele de aplicare a acestui Titlu IX:

 Art. 5.(1) Distribuţia cardurilor naţionale se realizează prin servicii poştale de către operatorul de astfel de servicii desemnat câştigător ca urmare a procedurii de achiziţie derulate în acest sens.

(2) Procedura de achiziţie pentru contractarea serviciilor poştale în  vederea distribuţiei cardurilor naţionale se derulează de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, care se desemnează ca unitate de achiziţii

centralizată pentru achiziţia acestor servicii, în numele şi pentru casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, urmând ca operatorul de servicii poştale desemnat câştigător de Casa Naţională

de Asigurări de Sănătate să încheie contracte subsecvente cu casele de asigurări de sănătate, cu excepţia C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., potrivit legii.

(3) Pentru desemnarea operatorului de servicii poştale, în condiţiile alin. (2), va fi avut în vedere caracterul de proiect de utilitate publică de interes naţional al realizării şi implementării cardului naţional, potrivit

prevederilor art. 330 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Cardurile naţionale personalizate şi ambalate vor fi transportate în condiţii de siguranţăde operatorul de servicii poştale desemnat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, potrivit prevederilor alin. (2).

(5) Operatorul de servicii poştale prin care se realizează distribuţia cardurilor naţionale trebuie să asigure minimum două prezentări la adresa de domiciliu a asiguratului pentru predarea acestora titularilor.

Operatorul de servicii poştale va face dovada predării cardurilor naţionale către asiguraţi pe bază de borderou, care va cuprinde semnăturile de primire ale acestora. Borderoul va fi întocmit pe fiecare casă de

asigurări de sănătate şi va fi predat lunar acesteia împreună cu eventualele carduri naţionale nedistribuite asiguraţilor. Pentru asiguraţii aflaţi în evidenţa C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., Compania Naţională «Imprimeria

Naţională» - S.A., ca urmare a procesului-verbal încheiat cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi ulterior de către aceasta cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., potrivit prevederilor art. 4 alin. (3), asigură transmiterea cardurilor naţionale la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., care realizează distribuţia acestora către asiguraţii proprii.

(6) În situaţia în care, după două prezentări la domiciliul asiguratului, dovedite pe bază de document justificativ, cardul naţional nu a putut fi predat titularului, operatorul de servicii poştale va asigura transportul

şi va preda cardul naţional nedistribuit casei de asigurări de sănătate în raza căreia se află domiciliul asiguratului, pe bază de borderou centralizator, care va cuprinde numele şi prenumele persoanei asigurate,

adresa şi numărul de identificare al cardului naţional. Pentru situaţiile în care asiguraţii sunt în evidenţa unei alte case de asigurări de sănătate, casa de asigurări de sănătate căreia i s-au returnat cardurile naţionale

asigură distribuţia în condiţii de siguranţă a cardurilor naţionale, însoţite de un borderou centralizator, către casele de asigurări de sănătate în evidenţa cărora se află asiguraţii respectivi.

(7) Cardurile naţionale nedistribuite şi predate de către operatorul de servicii poştale la casele de asigurări de sănătate vor fi distribuite asiguraţilor în condiţiile prezentării acestora la sediul caselor de asigurări de sănătate, iar în caz de neprezentare vor fi arhivateîn conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată, urmând ca la expirarea perioadei de arhivare stabilite în condiţiile legii să se procedeze la distrugerea acestora.

(8) Cardurile naţionale predate caselor de asigurări de sănătate de către asiguraţi, ca urmare a unor defecţiuni tehnice, erori ale informaţiilor înscrise sau care nu pot fi utilizate din motive tehnice de funcţionare, vor fi returnate Companiei Naţionale «Imprimeria Naţională» - S.A. pe bază de borderou centralizator, iar aceasta, în termen de 30 de zile lucrătoare de la returnare, retipăreşte cardurile naţionale respective şi le transmite operatorului de servicii poştale prevăzut la alin. (4) sau, după caz,

C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., pentru distribuţia acestora către asiguraţi, în condiţiile alin. (5)-(7).

(9) Plata serviciilor de distribuţie se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi se realizează pe baza acordului-cadru încheiat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu operatorul de servicii poştale desemnat în condiţiile legii şi a contractelor subsecvente încheiate de casele de asigurări de sănătate, cu excepţia C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Orice abatere de la legea sanatatii si normele de aplicare (atentie, si elementele din Contractul - Cadru referitoare la card sunt construite tot pe baza acestor legi!) constituie incalcari ale legii. NU EXISTA SUPORT LEGAL PENTRU CA NOI SA DISTRIBUIM CARDURILE DE SANATATE, deci NU riscati, indiferent de presiuni!

Nu va umiliti si nu injositi profesia de medic de familie!

 Dr Sandra mesaj

 

Sandra Alexiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 • Newsletter

 • Medical Forum Targu Mures 24-25 aprilie 2024
  (Eveniment cu prezenta fizica) • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro