Medical Forum Targu Mures 22-23.03.2023

Metodologia privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al CNAS şi a posturilor de preşedinţi-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate (Ordinul CNAS nr. 799/2015) | Universul Juridic

Actul de aprobare Actul aprobat Sumar
Ordinul CNAS nr. 799/2015
(M. Of. nr. 729 din 29 septembrie 2015)
Metodologia privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al CNAS și a posturilor de președinți-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate Art. 1-13

Metodologia privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al CNAS şi a posturilor de preşedinţi-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate (Ordinul CNAS nr. 799/2015) | Universul Juridic

În M. Of. nr. 729 din 29 septembrie 2015, s-a publicat Ordinul președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) nr. 799/2015 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și a posturilor de președinți-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanță generali și specifici, încheierea contractelor de management și evaluarea activității acestora.

 

Art. 1 din Metodologie

Art. 1 la primul alineat prevede faptul că angajarea directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS, și a președinților-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate județene, a municipiului București și Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești (denumite în continuare case de asigurări) se face prin concurs, potrivit art. 293 și 298 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (rep. M. Of. nr. 652 din 28 august 2015), și Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin H.G. nr. 972/2006 (M. Of. nr. 680 din 8 august 2006; cu modif. ult.).

În continuare, se prevede faptul că CNAS organizează concursul, potrivit dispozițiilor legale prevăzute la alin. (1).

Conform alineatului următor, concursul constă într-o probă scrisă și interviu. Proba scrisă se susține din bibliografia anunțată. Interviul constă în testarea, pe baza unui plan de interviu, al cărui model este prezentat în anexa nr. 9, a cunoștințelor teoretice, practice și a abilităților/competențelor manageriale.

În sfârșit, potrivit ultimului alineat, competențele manageriale vor fi testate prin susținerea unui plan de management pentru atingerea obiectivelor prin raportare la indicatorii de performanță aprobați prin respectiva metodologie; planul de management va fi elaborat pentru perioada mandatului, luând în calcul indicatorii pentru un an bugetar, și va fi adaptat sistemului de asigurări sociale de sănătate. Planul de management, în formă scrisă, va fi depus odată cu dosarul de înscriere la concurs.

Art. 2 din Metodologie

Art. 2 prevede următoarele:

„(1) Între CNAS, reprezentată de președintele acesteia, și directorul general al CNAS, respectiv președintele – director general al casei de asigurări, manager al sistemului la nivel local, se încheie un contract de management pentru un mandat de 4 ani, respectiv pentru o perioadă determinată în care să se exercite mandatul cu delegare.

(2) Contractul cuprinde drepturile, obligațiile, răspunderea părților, obiectivele și indicatorii de performanță, ca cerințe specifice ale postului de director general al CNAS, respectiv președinte-director general al casei de asigurări, cuprinse în planul de management pentru asigurarea funcționării sistemului de asigurări sociale de sănătate.

(3) Contractul are natură civilă și se supune regulilor generale referitoare la mandat, prevăzute de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

(4) Modelele contractelor încheiate între CNAS, reprezentată de președintele acesteia, și directorul general al CNAS, respectiv președintele-director general al casei de asigurări sunt prevăzute în anexa nr. 1 și, respectiv, în anexa nr. 2”.

Art. 3 din Metodologie

Art. 3 are următorul conținut:

„(1) Directorul general al CNAS, respectiv președinții-directori generali ai caselor de asigurări, în calitate de manageri ai sistemului la nivel local, au obligația realizării planului de management, urmărind atingerea obiectivelor și a indicatorilor de performanță cuprinși în contractele de management.

(2) Obiectivele și indicatorii de performanță pentru funcția de director general al CNAS sunt prevăzuți în anexa nr. 3 și, respectiv, în anexa nr. 4.

(3) Obiectivele și indicatorii de performanță generali și specifici pentru funcția de președinte-director general al casei de asigurări sunt prevăzuți în anexa nr. 5 și, respectiv, în anexa nr. 6.

(4) Obligația realizării obiectivelor și indicatorilor revine directorului general și președinților-directori generali, atât pentru cei numiți prin concurs, cât și pentru cei numiți prin delegare”.

Art. 4 din Metodologie

Art. 4 reglementează la primul alineat condițiile generale pentru ocuparea postului de director general al CNAS, respectiv de președinte-director general al casei de asigurări. Acestea sunt următoarele:

a) să aibă capacitate de exercițiu deplină (dovedită prin declarație notarială);

b) să fie apți din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției; starea de sănătate va fi dovedită prin examen medical de specialitate și act doveditor;

c) să nu fi suferit condamnări penale definitive pentru fapte care i-ar face incompatibili cu funcția (dovada făcându-se prin cazier judiciar și declarație notarială că nu a suferit condamnări penale, indiferent dacă acestea au fost amnistiate sau grațiate);

d) să nu fi fost sancționați pentru încălcarea dispozițiilor legale în domeniul fiscal – dovada prin cazier fiscal,

e) să prezinte acte de identitate valabile, din care să reiasă că sunt cetățeni români, cu domiciliul stabil în România, emise de autoritatea competentă;

f) să aibă calitatea de asigurați în sistemul asigurărilor sociale de sănătate potrivit legii.

La alineatul următor, reglementează condițiile specifice pentru ocuparea prin concurs a postului de director general al CNAS. Acestea sunt următoarele:

a) pregătirea profesională și experiența necesară executării operațiunilor specifice postului:

(i) pregătire de bază: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă (copie legalizată);

(ii) pregătire complementară/managerială în domeniul de activitate al candidatului sau în sistemul de sănătate: cursuri de perfecționare/specializări/competențe/ master/doctorat (dovedite prin acte-copii legalizate);

(iii) vechime în specialitate – minimum 10 ani (carnet de muncă – copie legalizată sau orice alt înscris doveditor în acest sens);

(iv) activitate desfășurată în funcții de conducere de minimum 5 ani;

b) candidații vor prezenta o recomandare de la ultimul loc de muncă;

c) candidații vor prezenta un curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfășurată;

d) candidații vor prezenta planul de management din care să rezulte abilitățile lor manageriale, adaptate obiectivelor și indicatorilor de performanță pentru postul de director general al CNAS.

Potrivit alineatului următor, condițiile specifice pentru ocuparea prin concurs a postului de președinte-director general al casei de asigurări sunt următoarele:

a) pregătirea profesională și experiența necesară executării operațiunilor specifice postului:

(i) pregătire de bază: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă (copie legalizată);

(ii) pregătire complementară/managerială în domeniul de activitate al candidatului sau în sistemul de sănătate: cursuri de perfecționare/specializări/competențe/ master/doctorat (dovedite prin acte – copii legalizate);

(iii) vechime în specialitate – minimum 7 ani (carnet de muncă – copie legalizată sau orice alt înscris doveditor în acest sens);

(iv) activitate desfășurată în funcții de conducere de minimum 5 ani;

b) candidații vor prezenta o recomandare de la ultimul loc de muncă;

c) candidații vor prezenta un curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfășurată;

d) candidații vor prezenta planul de management din care să rezulte abilitățile lor manageriale, adaptate obiectivelor și indicatorilor de performanță pentru postul de președinte-director general în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

În sfârșit, conform ultimului alineat, copiile de pe actele prevăzute la alin. (2) și (3) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de examinare.

Art. 5 din Metodologie

Art. 5 stabilește faptul că nu pot ocupa postul de director general al CNAS, respectiv președinte-director general al casei de asigurări persoanele care:

a) au suferit condamnări penale definitive care le fac incompatibile cu funcția;

b) sunt asociați/acționari ai furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, precum și titulari ai contractelor de furnizare de astfel de servicii cu casele de asigurări.

Art. 6 din Metodologie

Conform art. 6, persoanele care vor promova concursul și cele care vor fi numite cu delegare în funcția de director general al CNAS, respectiv de președinte-director general în cadrul caselor de asigurări vor îndeplini obligatoriu următoarele condiții:

a) se suspendă de drept din funcțiile deținute anterior, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior;

b) nu pot deține funcții de conducere în cadrul Ministerului Sănătății, direcțiilor de sănătate publică, furnizorilor de servicii medicale din sistemul de asigurări sociale de sănătate ale căror servicii se decontează din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate (F.N.U.A.S.S.), unităților sanitare, cabinetelor medicale, funcții alese sau numite în cadrul Colegiului Medicilor din România, colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, în cadrul Colegiului Medicilor Dentiști din România, colegiilor județene ale medicilor dentiști, respectiv al municipiului București, în cadrul Colegiului Farmaciștilor din România, colegiilor județene ale farmaciștilor, respectiv al municipiului București, organizațiilor centrale și locale ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, organizațiilor centrale și locale ale Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor sau funcții în cadrul societăților comerciale cu profil de asigurări, farmaceutic ori de aparatură medicală, organizațiilor sindicale sau organizațiilor patronale.

Art. 7 din Metodologie

Art. 7 prevede faptul că după promovarea concursului, respectiv numirea cu delegare, persoanele respective vor depune o declarație notarială din care să reiasă îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 5 și 6, în termen de 15 zile calendaristice.

Art. 8 din Metodologie

Art. 8 dispune faptul că procedura de concurs este cea reglementată de actele normative în vigoare cu privire la ocuparea unui post vacant corespunzător funcțiilor contractuale de conducere din instituțiile publice.

Art. 9 din Metodologie

Art. 9 la primul alineat prevede faptul că salariul de bază al directorului general al CNAS se stabilește la nivelul corespunzător prevăzut de lege pentru funcția de secretar general din minister.

Potrivit alineatului următor, modul de calcul al salariilor președinților-directori generali ai caselor de asigurări, manageri ai sistemului la nivel local, se stabilește pe baza următoarei formule:

unde:

Cm = limita minimă prevăzută de art. 298 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 95/2006, republicată;

CM = limita maximă prevăzută de art. 298 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 95/2006, republicată;

Pxm = punctajul minim al postului, respectiv 3, corespunzător unui punctaj minim de 70 de puncte;

PxM = punctajul maxim al postului, respectiv 5, corespunzător unui punctaj maxim de 100 de puncte;

Pxy = punctajul obținut în urma evaluării conform art. 12 alin. (1);

C = salariul rezultat în urma evaluării.

În continuare, se prevede faptul că stabilirea salariilor de bază individuale între limite pentru președinții-directori generali se face pe baza rezultatelor evaluării performanțelor profesionale, atât la numirea prin concurs, în baza fișei de evaluare pe baza criteriilor de selecție la angajare, aprobată prin ordin al președintelui CNAS, cât și la evaluarea periodică, în raport cu obiectivele și cerințele postului stabilite în contractul de management.

Art. 10 din Metodologie

Art. 10 stabilește faptul că persoanele declarate admise pentru postul de director general al CNAS și de președinte-director general al casei de asigurări, respectiv persoanele numite cu delegare în funcția de director general al CNAS și de președinți-directori generali și caselor de asigurări vor încheia cu CNAS un contract de management pentru un mandat de 4 ani, începând cu data numirii prin ordin al președintelui CNAS, în condițiile prevăzute în respectiva metodologie, respectiv pe perioada exercitării cu delegare a mandatului, pe o perioadă determinată stabilită prin ordin al președintelui CNAS.

Art. 11 din Metodologie

Metodologia privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al CNAS şi a posturilor de preşedinţi-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate (Ordinul CNAS nr. 799/2015) | Universul Juridic

Art. 11 la primul alineat dispune faptul că evaluarea directorului general al CNAS se face la încadrare, la expirarea perioadei de probă, semestrial și anual, respectiv la expirarea numirii cu delegare.

La al doilea alineat reglementează principalele etape în activitatea de evaluare. Acestea sunt:

1. întocmirea de către directorul general al CNAS a raportului de activitate aferent perioadei pentru care se realizează evaluarea.

Raportul conține în mod obligatoriu următoarele capitole:

– capitolul I – Datele necesare evaluării indicatorilor de performanță (din anexa la contractul de management);

– capitolul II – Rezultatele obținute din analiza indicatorilor de performanță pentru perioada evaluată;

– capitolul III – Alte date considerate relevante de către președintele CNAS pentru perioada evaluată;

– capitolul IV – Prezentarea problemelor întâmpinate în perioada evaluată, propuneri, plan de măsuri;

– capitolul V – Graficul GANT pentru realizarea obiectivelor (se întocmește numai pentru evaluarea anuală);

2. întocmirea fișei de evaluare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7;

3. comunicarea către directorul general al CNAS, în termen de 5 zile de la finalizarea procedurii de evaluare, a rezultatelor finale și a punctajului total. În situația în care în urma procedurii de evaluare punctajul obținut conduce la calificativul „nesatisfăcător”, acest calificativ se comunică prin ordin al președintelui CNAS, iar contractul de management încetează începând cu data luării la cunoștință de către directorul general, în situația în care acesta este nemulțumit de rezultatul evaluării, se poate adresa, în termen de 30 de zile de la data luării la cunoștință, instanțelor competente de contencios administrativ;

4. urmărirea și controlul rezultatelor evaluării, pentru determinarea evoluției în timp a performanțelor profesionale individuale ale directorului general al CNAS.

Art. 12 din Metodologie

Art. 12 prevede următoarele: „(1) Evaluarea președinților-directori generali ai caselor de asigurări, în vederea stabilirii salariilor conform art. 298 alin. (4) din Legea nr. 95/2006, republicată, se face la numire, la expirarea perioadei de probă de 90 de zile, trimestrial, semestrial, anual și, după caz, la încetarea perioadei de numire cu delegare.

(2) Principalele etape în activitatea de evaluare sunt:

1. transmiterea de către președinții-directori generali la CNAS – cabinetul președintelui, în format electronic și pe suport hârtie, a raportului de activitate aferent perioadei pentru care se realizează evaluarea. Raportul conține în mod obligatoriu următoarele capitole:

– capitolul I – Datele necesare evaluării indicatorilor de performanță (din anexa la contractul de management), conform machetei transmise de CNAS;

– capitolul II – Rezultatele obținute din analiza indicatorilor de performanță pentru perioada evaluată, conform machetei transmise de CNAS;

– capitolul III – Situația indicatorilor economico-financiari în perioada evaluată, conform machetei transmise de CNAS;

– capitolul IV – Prezentarea problemelor întâmpinate în perioada evaluată, propuneri, plan de măsuri;

– capitolul V – Graficul GANT pentru realizarea obiectivelor (se întocmește numai pentru evaluarea anuală, conform machetei transmise de CNAS);

2. colectarea datelor corespunzătoare indicatorilor de performanță ai președinților-directori generali de la direcțiile de specialitate ale CNAS, conform machetei;

3. întocmirea fișei de evaluare pentru fiecare președinte – director general, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8;

4. comunicarea către președinții-directori generali, în termen de 10 zile de la finalizarea procedurii de evaluare, a rezultatelor finale, a punctajului total obținut și a salariului calculat conform formulei prevăzute la art. 9 alin. (2). Produce efecte de la data comunicării. Comunicarea se poate realiza prin fax la sediul instituției sau cu scrisoare recomandată. În situația în care în urma procedurii de evaluare punctajul obținut conduce la calificativul «nesatisfăcător», acest calificativ se comunică prin ordin al președintelui CNAS, iar contractul de management încetează începând cu data luării la cunoștință. Președinții – directori generali nemulțumiți de rezultatul evaluării se pot adresa, în termen de 30 de zile de la data comunicării, instanțelor competente de contencios administrativ;

5. urmărirea și controlul rezultatelor evaluării, pentru determinarea evoluției în timp a performanțelor profesionale individuale ale președinților-directori generali (trimestrial/semestrial/anual).

(3) CNAS, prin direcțiile de specialitate, va transmite caselor de asigurări instrucțiuni pentru întocmirea raportului de activitate, întocmirea și utilizarea machetelor, conform prezentei metodologii”.

Art. 13 din Metodologie

Potrivit art. 13, anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din respectiva metodologie.

Alte prevederi ale Ordinului CNAS nr. 799/2015Potrivit art. 2, la data intrării în vigoare a respectivului ordin se abrogă Ordinul CNAS nr. 15/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și a posturilor de președinți-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanță, încheierea contractelor de management și evaluarea activității acestora (M. Of. nr. 62 din 28 ianuarie 2008; cu modif. și compl. ult.).

 

Sursa

 

  • Newsletter


  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

  • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
    Michel de Montaigne
    "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
    admin@amfms.ro