Norme Coca 2023 - 2024

Extras din norme COCA  2015 1.2.

                         Serviciile medicale preventive si profilactice sunt:

 

bilet+preventie++CJAS

 

INSTRUCTIUNI UTILIZARE, COMPLETARE A BT PENTRU INVESTIGATII PARACLINICE, RECOMANDATE DE MEDICII DE FAMILIE IN CADRUL CONSULTATIILOR PREVENTIVE DIN PACHETUL DE BAZA

Consultaţiile preventive sunt consultaţii periodice active oferite persoanelor cu vârsta între 0 - 18 ani privind:

 1. creşterea şi dezvoltarea;
 2. starea de nutriţie şi practicile nutriţionale;
 3. depistarea şi intervenţia în consecinţă pentru riscurile specifice grupei de vârstă/sex; serviciile preventive pentru copii pe grupe de vârstă şi sex, conform anexei nr. 2 C la ordin.

1.2.1.1: Frecvenţa efectuării consultaţiilor se va realiza după cum urmează:

 1. a) la externarea din maternitate şi la 1 lună - la domiciliul copilului;
 2. b) la 2, 4, 6, 9, 12,15,18, 24, 36 luni;
 3. c) o dată pe an de la 4 la 18 ani.

NOTA 1: În cadrul consultațiilor preventive copii cu vârsta cuprinsă între 2 și 18 ani, beneficiază anual de investigații paraclinice – analize de laborator, pe baza biletului de trimitere eliberat demedicul de familie, dacă în anul în care se acordă consultațiile preventive de evaluare a riscului individual, nu au efectuat aceste investigații. Biletul de trimitere se întocmește distict pentru aceste investigații paraclinice cu completarea câmpului corespunzător prevenției.

Investigațiile paraclinice recomandate pentru prevenție sunt:

a.Vârsta cuprinsă între 2 ani şi 5 ani inclusiv:

 1. Pentru profilaxia anemiei:

 Hemoleucograma completă

 Sideremie

 1. Pentru profilaxia rahitismului:

 Calciu seric total

 Calciu ionic seric

b.Vârsta cuprinsă între 6 ani şi 11 ani inclusiv

 1. Pentru profilaxia sindromului dismetabolic pentru copii cu indicele de masă corporală -

(IMC) crescut

 Proteine totale serice

 Colesterol seric total

 Trigliceride serice

 Glicemie

 TGP

 TGO

 1. Pentru profilaxia anemiei:

 Hemoleucograma completă

 Sideremie

c.Vârsta cuprinsă între 12 ani şi 17 ani inclusiv

 1. Pentru profilaxia sindromului dismetabolic pentru indice de masă corporală - (IMC) crescut

 Proteine totale serice

 Colesterol seric total

 Trigliceride serice

 Glicemie

 TGP

 TGO

 1. Pentru screening ITS (după începerea vietii sexuale)

 VDRL sau RPR

NOTA 2: Furnizorul de analize de laborator efectuează fără recomandarea medicului de familie examenul citologic al frotiului sangvin (numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie) în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri, respectiv efectuează TPHA în situația în care VDRL sau RPR este pozitiv.

1.2.2. Consultaţii în vederea monitorizării evoluţiei sarcinii şi lăuziei, conform prevederilor legale în vigoare:

 1. a) luarea în evidenţă în primul trimestru; se decontează o consultaţie;
 2. b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a se decontează o consultaţie/lună. În situaţia în care luarea în evidenţă a gravidei are loc în luna a 3-a, pentru această lună se va raporta casei de asigurări de sănătate numai luarea în evidenţă a gravidei, nu şi supravegherea;
 1. c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv; se decontează două consultaţii/lună;
 1.  d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate - la domiciliu; se decontează o consultaţie;
 2. e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere; se decontează o consultaţie.

1.2.2.1: În cadrul supravegherii gravidei se face şi promovarea alimentaţiei exclusive la sân a

copilului până la vârsta de 6 luni şi continuarea acesteia până la minim 12 luni, testare pentru HIV, hepatită de etiologie virală cu virus B şi C, precum şi consiliere pre şi post testare HIV şi lues a femeii gravide.

NOTĂ: În conformitate cu programul de monitorizare, investigaţiile paraclinice şi tratamentele specifice sarcinii pot fi recomandate de către medicul de familie, numai pentru intervalul de timp de la momentul în care gravida este luată în evidenţă de către acesta şi până la 4 săptămâni de la naştere.

1.2.3. Consultaţii preventive de evaluare a riscului individual la adultul asimptomatic care se acordă la cabinetul medicului de familie în mod activ adulţilor din populaţia generală - fără semne de boală - se vor realiza după cum urmează:

1.2.3.1. Toate persoanele asimptomatice cu vârsta între 18 şi 39 ani - o dată la 3 ani calendaristici, pentru care medicul de familie evaluează expunerea la factorii de risc finalizată prin completarea riscogramei pentru grupa de vârstă şi sex corespunzătoare conform anexei nr. 2 C la ordin. Se decontează maxim 2 consultaţii/asigurat în anul în care se realizează evaluarea riscului individual. Pentru persoanele asimptomatice cu vârsta între 18 şi 39 ani depistate cu risc înalt, consultaţiile preventive de evaluare se acordă anual, conform prevederilor de la punctul 1.2.3.2. şi se decontează maxim 2 consultaţii/asigurat, anual.

1.2.3.2. Toate persoanele asimptomatice cu vârsta > 40 ani, anual - pentru care medicul de familie evaluează expunerea la factorii de risc finalizată prin completarea riscogramei pentru grupa de vârstă şi sex corespunzătoare conform anexei nr. 2 C la ordin. Se decontează maxim 2 consultaţii/asigurat, anual.

NOTA 1: În cadrul consultațiilor preventive asigurații asimptomatici cu vârsta peste 18 ani, anual respectiv odată la 3 ani, beneficiază de investigații paraclinice – analize de laborator, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, dacă în anul în care se acordă consultații preventive de evaluare a riscului individual, nu au efectuat aceste investigații. Biletul de trimitere se întocmește distict pentru aceste investigații paraclinice cu completarea câmpului corespunzător prevenției.

Investigațiile paraclinice recomandate pentru prevenție sunt:

 1. pentru adultul asimptomatic cu vârsta cuprinsă între 18 şi 39 ani

 Hemoleucogramă completă

 VSH

 Glicemie

 Colesterol seric total

 Electroforeza proteinelor serice

 Creatinina serică

 1. pentru femeia cu vârsta între 18 şi 39 ani care planifică o sarcină

 VDRL sau RPR

 1. pentru adultul asimptomatic cu vârsta de 40 de ani şi peste

 Hemoleucogramă completă

 VSH

 Glicemie

 Colesterol seric total

 Electroforeza proteinelor serice

 Creatinina serică

 PSA la barbati

 TSH și FT4 la femei

NOTA 2: Furnizorul de analize de laborator efectuează fără recomandarea medicului de familieexamenul citologic al frotiului sangvin (numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie) în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri, respectiv efectuează TPHA în situația în care VDRL sau RPR este pozitiv.

1.2.4. Supraveghere (evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentaţiei) şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic (examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere către structurile de specialitate pentru investigaţii, confirmare, tratament adecvat şi măsuri igienicosanitare specifice, după caz). Bolile cu potenţial endemo-epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din anexa la H.G. nr. 1186/2000.

1.2.4.1: Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemoepidemic suspicionată şi confirmată.

1.2.5. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială:

 1. a) consilierea femeii privind planificarea familială;
 2. b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc.

1.2.5.1.: Consultaţia poate cuprinde, după caz, numai serviciul prevăzut la litera a) sau serviciile prevăzute la literele a) şi b); se acordă maximum două consultaţii pe an calendaristic, pe asigurat.

 

1.3. Consultaţiile la domiciliu sunt acordate asiguraţilor de pe lista proprie a medicului de familie, în afara cabinetului, în timpul programului de lucru pentru consultaţiile la domiciliu

Consultațiile la domiciliu se acordă asiguraţilor nedeplasabili din motiv de invaliditate permanentă sau invaliditate temporară, asiguraților cu boli cronice sau cu un episod acut ce nu permite deplasarea la cabinet, copiilor 0 - 1 an, copiilor cu vârsta 0-18 ani cu boli infecto-contagioase și lehuzelor.

Se consideră consultație la domiciliu, inclusiv consultaţia - examinarea acordată de medicul de familie în vederea constatării decesului.

1.3.1. Consultaţiile la domiciliu acordate de către medicul de familie pentru un asigurat înscris pe lista proprie se decontează astfel: maximum 2 consultaţii pentru fiecare episod acut/subacut/acutizări ale bolilor cronice, maximum 4 consultaţii/an pentru bolile cronice şi o consultaţie pentru fiecare situaţie de urgenţă. Informaţiile medicale se înregistrează în fişa medicală.

1.3.2.: Consultaţiile acordate la domiciliul asiguraţilor - maximum 42 de consultaţii pe lună pe medic cu listă proprie de persoane asigurate înscrise dar nu mai mult de 3 consultaţii pe zi.

NOTĂ: consultaţiile la domiciliu se consemnează în registrul de consultații, care va conţine data şi ora consultaţiei, numele, prenumele, semnătura asiguratului sau aparţinătorului, după caz, pentru situația în care nu se utilizează cardul conform prevederilor legale în vigoare.

 

1.4. Serviciile medicale adiţionale reprezintă servicii care se oferă opţional în cabinetele medicilor de familie, exclusiv asiguraţilor de pe lista proprie. Aceste servicii sunt acordate numai în cadrul cabinetelor care au dotarea corespunzătoare, iar medicul de familie are competenţă dobândită prin parcurgerea unui program educaţional specific, certificat suplimentar, după caz.

1.4.1 Serviciile adiţionale sunt:

 1. a) efectuare şi interpretare EKG pentru monitorizarea bolilor cardiovasculare confirmate
 2. b) ecografie generală - abdomen şi pelvis
 3. c) spirometrie

NOTA 1*): Pentru aceste servicii se încheie acte adiţionale la contractul/convenţia de furnizare de servicii medicale in asistenţa medicală primară. Decontarea acestor servicii se realizează din fondul aferent investigaţiilor medicale paraclinice, în limita sumelor rezultate conform criteriilor prevăzute în anexa 20 la ordin.

NOTA 2: Numărul maxim de ecografii generale, examene EKG - efectuare şi interpretare şi spirometrii ce pot fi efectuate şi acordate într-o oră, nu poate fi mai mare de 3.

1.4.2. Servicii medicale de consultaţii şi diagnostic ce pot fi furnizate la distanţă prin sisteme de telemedicină rurală dezvoltate de Ministerul Sănătăţii.

1.4.2.1. Aceste servicii reprezintă consultaţiile ce se acordă asiguraţilor conform pct. 1 subpct.

1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 şi pct. 1.3 şi pentru care, suplimentar, după caz, se efectuează ecografie generală - abdomen + pelvis - şi/sau EKG care se transmit medicilor de specialitate din ambulatoriu, în vederea interpretării.

NOTĂ: Consultaţia prevăzută la punctul 1.4.2 nu se decontează ca şi consultaţie prevăzută la pct. 1 subpct. 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 şi pct. 1.3.

 • Newsletter

 • Medical Forum Targu Mures 24-25 aprilie 2024
  (Eveniment cu prezenta fizica) • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro