EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 24 martie 2015

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sănătăţii nr. N.B. 2.568 din 17 martie 2015 şi propunerea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale nr. 66.185/2014,  având în vedere prevederile art. 890, 891 şi art. 892 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,  ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Prezentul ordin stabileşte tipurile de dispozitive medicale puse în funcţiune şi aflate în utilizare care se supun obligatoriu controlului prin verificare periodică prevăzut la art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi modul de efectuare a acestui control.
    ART. 2
    În sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:
    a) controlul prin verificare periodică a unui dispozitiv medical - ansamblu de activităţi destinate a evalua menţinerea unor caracteristici stabilite de producător sau fixate de o autoritate în domeniu;
    b) limita specificată a valorii unui parametru - interval de toleranţă în jurul unei valori impuse sau o valoare minimă ori maximă admisă; aceasta este menţionată în standarde/norme/instrucţiuni sau în specificaţia tehnică a dispozitivului medical;
    c) criteriu de acceptabilitate - cerinţa minimală pe care trebuie să o îndeplinească dispozitivul medical supus verificării;
    d) set de criterii de acceptabilitate - ansamblu de caracteristici ale unui exemplar de dispozitiv medical (parametri definitorii, configuraţie şi accesorii, inclusiv software, stare tehnică generală) care conferă un nivel de încredere adecvat privind îndeplinirea principalelor cerinţe esenţiale specifice;
    e) parametru definitoriu - mărime fizică sau funcţie caracteristică a unui dispozitiv medical a cărei abatere de la limitele specificate poate conduce la apariţia unui risc în actul medical;
    f) mentenanţă - ansamblu de activităţi care au ca scop menţinerea sau restabilirea stării unui dispozitiv medical în condiţii de siguranţă în funcţionare conform scopului propus.

    CAP. II
    Controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale

    ART. 3
    Tipurile de dispozitive medicale puse în funcţiune şi aflate în utilizare din unităţile sanitare şi din dotarea unităţilor mobile de intervenţie, care se supun controlului prin verificare periodică, şi periodicitatea verificărilor sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 4
    (1) Controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale este constituit din următoarea succesiune de activităţi:
    a) evaluarea parametrilor definitorii de securitate, prin examinare şi testare;
    b) evaluarea parametrilor definitorii de performanţă, prin examinare şi testare;
    c) verificarea îndeplinirii setului de criterii de acceptabilitate pentru dispozitivul medical (valori impuse, limite specificate, accesorii etc.);
    d) emiterea unui raport de încercări care să conţină rezultatele obţinute în urma examinărilor şi testărilor, în cazul în care dispozitivul medical nu îndeplineşte criteriile de acceptabilitate şi în cazul în care cel puţin una dintre valorile măsurate ale cerinţelor esenţiale de securitate sau performanţă se situează în apropierea limitelor specificate admise;
    e) emiterea unui buletin de verificare periodică, în baza căruia dispozitivul medical poate fi utilizat.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru tipurile de dispozitive medicale prevăzute la pct. 11 din anexă, controlul prin verificare periodică se face prin emiterea unui buletin de verificare periodică pe baza rapoartelor de încercări emise de unitatea avizată de către Ministerul Sănătăţii/Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) cu care utilizatorul are încheiat contract de service şi pe care acesta are obligaţia să le transmită ANMDM.
    (3) Controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale se efectuează de un organism independent de producător, utilizator sau de cel care asigură mentenanţa dispozitivului medical.
    (4) Controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale nu se referă la activitatea de verificare prestată de unităţile de tehnică medicală avizate pentru prestarea activităţii de reparare, mentenanţă/punere în funcţiune/instalare dispozitive medicale.
    ART. 5
    (1) Controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale prevăzut la art. 4 se efectuează de către ANMDM prin laboratoarele proprii acreditate şi prin Departamentul evaluare unităţi tehnico-medicale.
    (2) Dispozitivele medicale care intră şi sub incidenţa altor autorităţi (Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare) trebuie să respecte toate reglementările aplicabile.
    (3) Primul control prin verificare periodică a dispozitivelor medicale cuprinse în anexă se efectuează într-un interval de până la 2 ani, pentru pct. 2-10 din anexă, şi de până la 3 ani, pentru pct. 1 şi 11 din anexă, de la ieşirea din garanţie a acestora.
    ART. 6
    Prin excepţie de la periodicitatea verificărilor prevăzută în anexă, în cazul în care cel puţin una dintre valorile măsurate ale cerinţelor esenţiale de securitate sau performanţă se situează în apropierea limitelor specificate admise, precum şi în cazul dispozitivelor medicale care au depăşit limita maximă a duratei normale de funcţionare, în buletinul de verificare se poate stabili un termen de valabilitate mai mic decât cel prevăzut în anexă.
    ART. 7
    (1) Controlul prin verificare periodică se realizează potrivit procedurilor tehnice specifice în domeniul dispozitivelor medicale elaborate de ANMDM.
    (2) Verificările de electrosecuritate se efectuează în conformitate cu prevederile ediţiei în vigoare a Standardului SR EN 62353.
    ART. 8
    Tarifele practicate de ANMDM în cazul controlului prin verificare periodică a dispozitivelor medicale sunt aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.

    CAP. III
    Dispoziţii tranzitorii şi finale

    ART. 9
    Fiecare unitate sanitară, atât din domeniul public, cât şi din cel privat, are obligaţia să supună dispozitivele medicale puse în funcţiune şi aflate în utilizare, de tipul celor prevăzute în anexă, controlului prin verificare periodică efectuat de ANMDM, indiferent dacă are sau nu are încheiat contract cu casa de asigurări de sănătate judeţeană sau a municipiului Bucureşti, după caz.
    ART. 10
    Unităţile sanitare au următoarele obligaţii:
    a) să desemneze o persoană responsabilă cu menţinerea evidenţei dispozitivelor medicale aflate în utilizare şi a legăturii în acest sens cu ANMDM;
    b) să instituie un registru general al dispozitivelor medicale aflate în utilizare, în care să se menţioneze în mod expres:
    1. denumirea/tipul dispozitivului medical, producătorul, ţara;
    2. seria/anul de fabricaţie, numărul de inventar;
    3. codul de clasificare conform Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare;
    4. actul de provenienţă;
    5. data punerii în funcţiune;
    6. evidenţa reparaţiilor şi a altor operaţii de întreţinere, precum şi a celor care le execută;
    7. evidenţa controalelor prin verificare periodică;
    8. implicarea în eventuale incidente în utilizare (data, locaţia, descrierea incidentului, personalul responsabil, acţiunile corective etc.);
    9. mişcarea internă în cadrul unităţii (de unde provine, noul loc de utilizare, data etc.);
    c) să asigure planificarea pentru controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale aflate în utilizare, în condiţiile prezentului ordin.
    ART. 11
    (1) Se interzice utilizarea dispozitivelor medicale care nu au corespuns la încercările efectuate la controlul prin verificare periodică.
    (2) După efectuarea remedierilor, dispozitivele medicale prevăzute la alin. (1) se supun unei noi verificări în vederea emiterii buletinului de verificare periodică.
    (3) Orice verificare suplimentară se face contra cost şi pentru unităţile sanitare exceptate de la plata tarifelor pentru verificarea periodică a dispozitivelor medicale.
    (4) Sancţiunile pentru nerespectarea prevederilor prezentului ordin sunt cele prevăzute în Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 12
    ANMDM, prin departamentele tehnic-laboratoare şi evaluare unităţi tehnico-medicale, precum şi toate unităţile sanitare care au în utilizare dispozitive medicale de tipul celor cuprinse în anexă vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 13
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului sănătăţii nr. 44/2013 privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale puse în funcţiune şi aflate în utilizare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 28 ianuarie 2013, se abrogă.
    ART. 14
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                  p. Ministrul sănătăţii,
                  Francisk Iulian Chiriac,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 17 martie 2015.
    Nr. 308.

    ANEXĂ

    Tipurile de dispozitive medicale supuse controlului prin verificare periodică şi periodicitatea verificărilor

┌───────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐
│     Tipul dispozitivului medical           │ Periodicitatea  │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│            1                 │    2     │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│1. Instalaţii cu radiaţii ionizante de tipul:       │3 ani, cu excepţia│
│- Rx fix cu 1 post grafie                 │dispozitivelor cu │
│- Rx fix cu 1 post scopie-grafie              │vechimea mai mare │
│- Rx mobil grafie                     │de 15 ani, pentru │
│- Rx mobil C-am (scopie-grafie)              │care perioada de │
│- Rx mamografie                      │verificare este de│
│- Rx dentar panoramic                   │2 ani       │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│2. Echipamente de protecţie radiologică          │   2 ani    │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│3. Aparate de electrochirurgie cu curenţi de înaltă    │         │
│  frecvenţă                        │   2 ani    │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│4. Aparate de anestezie şi/sau de ventilaţie acţionate   │         │
│  electric şi pneumatic                  │   2 ani    │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│5. Incubatoare pentru nou-născuţi şi incubatoare de    │         │
│  transport                        │   2 ani    │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│6. Aparate de hemodializă                 │   2 ani    │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│7. Dispozitive medicale cu funcţie EKG (electrocardiografe │         │
│  şi monitoare)                      │   2 ani    │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│8. Defibrilatoare cardiace externe             │   2 ani    │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│9. Echipamente de explorare complexă cu ultrasunete    │         │
│  (ecograf)                        │   2 ani    │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│10. Sterilizatoare cu aer cald/cu abur           │   2 ani    │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│11. Echipamente de diagnostic sau tratament prin radiaţii │         │
│  ionizante, medicină nucleară sau rezonanţă magnetică  │         │
│  de tipul:                       │   3 ani    │
│- Angiograf                        │         │
│- Osteodensitometru                    │         │
│- Computer tomograf                    │         │
│- Echipament de imagistică prin rezonanţă magnetică    │         │
│- Simulator computer tomograf               │         │
│- Simulator pentru radioterapie              │         │
│- Echipament pentru radioterapie              │         │
│- Echipament pentru medicină nucleară           │         │
└───────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

                        ----

 • Newsletter


 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro