ORDIN nr. 493 din 5 mai 2014 privind condiţiile de exercitare de către Ministerul Sănătăţii şi Departamentul pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a controlului operaţional şi a inspecţiei activităţii serviciilor de ambulanţă şi UPU/CPU şi pentru aprobarea modalităţilor şi procedurilor de monitorizare a serviciilor de ambulanţă şi UPU/CPU

MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 9 mai 2014 

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
Nr. 493 din 5 mai 2014
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Nr. 69 din 6 mai 2014

Având în vedere prevederile art. I alin. (1), (4), (5) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă,
în temeiul art. I alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2014, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emit următorul ordin:

ART. 1
Controlul operaţional al activităţii serviciilor de ambulanţă, inclusiv al celor private, şi al unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, denumite în continuare UPU/CPU, reprezintă procesul de analiză şi verificare permanentă sau periodică a activităţii acestor structuri, în scopul de a urmări buna desfăşurare a acestor activităţi, respectarea procedurilor prevăzute de legislaţia în vigoare şi de a lua măsuri pentru îmbunătăţirea acestora.
ART. 2
Activităţile pentru care se desfăşoară controlul operaţional, structurile iniţiatoare ale controalelor, avizatorii rapoartelor de control şi decidenţii care le aprobă sunt prevăzute în anexa nr. 1.

ART. 3
Controlul operaţional se realizează independent sau în comun de către structurile specifice din cadrul Ministerului Sănătăţii, denumit în continuare MS, sau al Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, conform atribuţiilor legale şi prevederilor anexei nr. 1, pe baza unui calendar comun aprobat anual de către ministrul sănătăţii şi de către ministrul afacerilor interne.
ART. 4
În calendarul prevăzut la art. 3 se nominalizează, conform atribuţiilor legale şi prevederilor anexei nr. 1, structurile care realizează controlul operaţional, structurile care sunt supuse acestui control, perioada sau periodicitatea cu care se realizează controlul, decidentul/decidenţii care avizează şi care aprobă raportul de control şi structurile responsabile cu implementarea măsurilor aprobate.
ART. 5
(1) Rapoartele de control privitoare la controalele operaţionale realizate independent de către MS se avizează de către Departamentul pentru situaţii de urgenţă din cadrul MAI, denumit în continuare DSU, şi se aprobă de către ministrul sănătăţii, iar cele privitoare la controalele operaţionale realizate independent de către DSU se avizează de MS şi se aprobă de către ministrul afacerilor interne. Pentru controalele operaţionale realizate în comun, rapoartele de control se aprobă de către cei 2 miniştri.
(2) Raportul de control cuprinde rezultatele controlului operaţional şi propunerile de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii.
ART. 6
(1) Inspecţia activităţii serviciilor de ambulanţă, inclusiv a celor private, şi a UPU/CPU reprezintă verificarea, programată sau inopinată, a activităţii acestor structuri, în ceea ce priveşte respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la asistenţa medicală de urgenţă.
(2) Activitatea prevăzută la alin. (1) se realizează de către personal de specialitate, împuternicit în acest scop de către conducerea MS sau MAI, pentru constatarea şi sancţionarea faptelor prevăzute la cap. VII din Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, cu completările ulterioare.
ART. 7
Exercitarea activităţii de inspecţie de către personalul prevăzut la art. 6 se realizează în conformitate cu prevederile art. 26 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 8
Monitorizarea activităţii serviciilor de ambulanţă judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, şi a UPU/CPU reprezintă procesul permanent de colectare, prelucrare, interpretare şi analiză a datelor raportate de către aceste structuri către MS şi DSU, conform prevederilor legale.
ART. 9
Modalităţile de raportare, înregistrare şi soluţionare a evenimentelor şi a potenţialelor disfuncţionalităţi care apar între componentele sistemului naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat sunt prevăzute în anexa nr. 2.
ART. 10
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 11
Direcţiile şi structurile de specialitate din subordinea MS şi MAI duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 12
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii,
Nicolae Bănicioiu

Viceprim-ministru,
ministrul afacerilor interne,
Gabriel Oprea

ANEXA 1

Activităţile pentru care se desfăşoară controlul operaţional,
structurile iniţiatoare ale controalelor, avizatorii rapoartelor de
control şi decidenţii care le aprobă

┌────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────────┬───────────────┐
│Nr. │   Activitatea supusă         │ Structura │ Avizator raport │ Decident care │
│crt.│ controlului operaţional        │ iniţiatoare │ control    │aprobă raportul│
│  │                     │a controlului├──────┬─────┬────┤ de control  │
│  │                     │       │ CMUD │ DSU │ MS │        │
├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┼─────┼────┼───────────────┤
│ 1. │Organizarea şi respectarea procedurilor │MS şi/sau  │ DA  │ DA*)│DA*)│Ministru MS,  │
│  │legale în formarea şi pregătirea     │DSU*)    │   │   │  │ministru MAI*) │
│  │profesională a personalului SAJ, SABIF, │       │   │   │  │        │
│  │UPU/CPU, inclusiv pentru personalul   │       │   │   │  │        │
│  │medical şi paramedical SMURD       │       │   │   │  │        │
├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┼─────┼────┼───────────────┤
│ 2. │Organizarea şi respectarea procedurilor │ MS, în   │ DA  │ DA │ - │Ministru MS  │
│  │legale în derularea programelor de    │colaborare cu│   │   │  │        │
│  │pregătire în rezidenţiat şi promovare în │ sau la   │   │   │  │        │
│  │grad profesional în specialitatea    │propunerea  │   │   │  │        │
│  │medicină de urgenţă           │  DSU    │   │   │  │        │
├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┼─────┼────┼───────────────┤
│ 3. │Organizarea şi respectarea procedurilor │       │   │   │  │        │
│  │legale în desfăşurarea activităţii    │MS şi/    │   │   │  │Ministru MS,  │
│  │SAJ/SABIF                │sau DSU*)  │ -  │ DA*)│DA*)│ministru MAI*) │
├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┼─────┼────┼───────────────┤
│ 4. │Organizarea şi respectarea procedurilor │       │   │   │  │        │
│  │legale în desfăşurarea activităţii    │MS şi/    │   │   │  │Ministru MS,  │
│  │UPU/CPU                 │sau DSU*)  │ -  │ DA*)│DA*)│ministru MAI*) │
├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┼─────┼────┼───────────────┤
│ 5. │Organizarea şi respectarea procedurilor │DSU, în   │   │   │  │        │
│  │legale în desfăşurarea activităţii SMURD │colaborare cu│   │   │  │        │
│  │                     │sau la    │   │   │  │Ministru MS,  │
│  │                     │propunerea MS│ -  │ - │ DA │ministru MAI**)│
├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┼─────┼────┼───────────────┤
│ 6. │Organizarea şi respectarea procedurilor │DSU, în   │   │   │  │        │
│  │legale în desfăşurarea activităţii de  │colaborare cu│   │   │  │        │
│  │telemedicină pre- şi interspitalicească │sau la    │   │   │  │        │
│  │în domeniul asistenţei medicale de    │propunerea MS│ -  │  - │ DA │Ministru MS,  │
│  │urgenţă şi prim ajutor calificat     │       │   │   │  │ministru MAI**)│
├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┼─────┼────┼───────────────┤
│ 7. │Organizarea şi respectarea procedurilor │MS şi/    │ -  │ DA*)│DA*)│Ministru MS,  │
│  │legale în desfăşurarea activităţii de  │sau DSU*)  │   │   │  │ministru MAI*) │
│  │acordare a serviciilor medicale de    │       │   │   │  │        │
│  │urgenţă prespitaliceşti de către     │       │   │   │  │        │
│  │furnizorii privaţi            │       │   │   │  │        │
├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┼─────┼────┼───────────────┤
│ 8. │ Organizarea şi respectarea procedurilor │ MS şi/   │  - │ DA*│DA*)│Ministru MS,  │
│  │ legale în desfăşurarea activităţii de  │ sau DSU*)  │   │   │  │ministru MAI*) │
│  │ colectare, prelucrare şi analizare a  │       │   │   │  │        │
│  │ datelor referitoare la activitatea   │       │   │   │  │        │
│  │ serviciilor medicale de urgenţă şi prim │       │   │   │  │        │
│  │ ajutor calificat            │       │   │   │  │        │
└────┴─────────────────────────────────────────┴─────────────┴──────┴─────┴────┴───────────────┘

*) Cu respectarea prevederilor art. 5 din ordin.
**) Codecidenţi.

NOTĂ:
Semnificaţiile denumirilor utilizate sunt, după cum urmează:
a) CMUD - Comisia de Medicină de Urgenţă şi Dezastre a Ministerului Sănătăţii;
b) SAJ - Serviciul de ambulanţă judeţean;
c) SABIF - Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov;
d) SMURD - Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare;
e) MS - Ministerul Sănătăţii;
f) MAI - Ministerul Afacerilor Interne;
g) DSU - Departamentul pentru situaţii de urgenţă.

ANEXA 2

Modalităţile de raportare, înregistrare şi soluţionare a evenimentelor
şi a potenţialelor disfuncţionalităţi care apar între componentele
sistemului naţional de asistenţă medicală de urgenţă
şi prim ajutor calificat

┌────┬──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Evenimente sau │           Înregistrare şi soluţionare                        │
│crt.│disfuncţionalităţi├───────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│  │  raportate   │ 1) Nivel local│    2) Nivel judeţean           │ 3) Nivel central       │
│  │         ├───────────────┼───────────────┬───────────────┬───────────────┼───────────────┬───────────────┤
│  │         │Conducerea   │ Conducerea  │ Conducerea  │ Direcţia de  │   DSU   │    MS   │
│  │         │spitalului   │ SAJ/SABIF  │   ISU    │  sănătate  │        │        │
│  │         │        │        │        │  publică  │        │        │
│  │         │        │        │        │        │        │        │
├────┼──────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ 1. │Evenimente sau  │Înregistrare şi│   -     │   -     │   -     │Înregistrare, │Înregistrare şi│
│  │disfuncţionalităţi│soluţionare la │        │        │        │ analiză şi  │soluţionare la │
│  │administrative în │nivel local  │        │        │        │propuneri către│nivel central │
│  │UPU/CPU      │        │        │        │        │MS pentru   │        │
│  │         │        │        │        │        │soluţionare la │        │
│  │         │        │        │        │        │nivel central │        │
├────┼──────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ 2. │Evenimente sau  │Înregistrare şi│   -     │   -     │   -    │Înregistrare, │Înregistrare şi│
│  │disfuncţionalităţi│soluţionare la │        │        │        │analiză şi   │soluţionare la │
│  │organizatorice în │nivel local  │        │        │        │propuneri către│nivel central │
│  │UPU/CPU      │        │        │        │        │MS pentru   │        │
│  │         │        │        │        │        │soluţionare la │        │
│  │         │        │        │        │        │nivel central │        │
├────┼──────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ 3. │Evenimente sau  │Înregistrare şi│  -     │   -    │   -     │Înregistrare, │Înregistrare şi│
│  │disfuncţionalităţi│soluţionare la │        │        │        │analiză şi   │soluţionare la │
│  │vizând aspecte  │nivel local  │        │        │        │propuneri către│nivel central │
│  │profesionale în  │        │        │        │        │MS pentru   │        │
│  │UPU/CPU      │        │        │        │        │soluţionare la │        │
│  │         │        │        │        │        │nivel central │        │
├────┼──────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ 4. │Evenimente sau  │Înregistrare şi│  -     │   -    │   -     │Înregistrare, │Înregistrare şi│
│  │disfuncţionalităţi│soluţionare la │        │        │        │analiză şi   │soluţionare la │
│  │etice în UPU/CPU │nivel local  │        │        │        │propuneri către│nivel central │
│  │         │        │        │        │        │MS pentru   │        │
│  │         │        │        │        │        │soluţionare la │        │
│  │         │        │        │        │        │nivel central │        │
├────┼──────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ 5. │Disfuncţionalităţi│Înregistrare şi│  -     │   -    │   -     │Înregistrare, │Înregistrare şi│
│  │între UPU/CPU-  │soluţionare la │        │        │        │analiză şi   │soluţionare la │
│  │secţii spital*)  │nivel local  │        │        │        │propuneri către│nivel central*)│
│  │         │        │        │        │        │MS pentru   │        │
│  │         │        │        │        │        │soluţionare la │        │
│  │         │        │        │        │        │nivel central*)│        │
├────┼──────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ 6. │Disfuncţionalităţi│Înregistrare şi│  -     │   -    │   -     │Înregistrare, │Înregistrare şi│
│  │între       │soluţionare la │        │        │        │analiză şi   │soluţionare la │
│  │UPU/CPU - UPU/CPU │nivel local  │        │        │        │propuneri către│nivel central │
│  │din alt spital  │        │        │        │        │MS pentru   │        │
│  │         │        │        │        │        │soluţionare la │        │
│  │         │        │        │        │        │nivel central │        │
├────┼──────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ 7. │Disfuncţionalităţi│Înregistrare şi│  -     │   -    │   -    │Înregistrare, │Înregistrare şi│
│  │între       │soluţionare la │        │        │        │analiză şi   │soluţionare la │
│  │UPU/CPU - secţii │nivel local  │        │        │        │propuneri către│nivel central*)│
│  │din alt spital*) │        │        │        │        │MS pentru   │        │
│  │         │        │        │        │        │soluţionare la │        │
│  │         │        │        │        │        │nivel central*)│        │
├────┼──────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ 8. │Evenimente sau  │Înregistrare şi│  -     │Înregistrare şi│   -    │Înregistrare şi│Înregistrare, │
│  │disfuncţionalităţi│soluţionare la │        │soluţionare la │        │soluţionare la │analiză şi   │
│  │administrative  │nivel local  │        │nivel judeţean │        │nivel central │propuneri către│
│  │SMURD       │        │        │        │        │        │DSU pentru   │
│  │         │        │        │        │        │        │soluţionare la │
│  │         │        │        │        │        │        │nivel     │
│  │         │        │        │        │        │        │central**)   │
├────┼──────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ 9. │Evenimente sau  │Înregistrare şi│  -     │Înregistrare şi│   -    │Înregistrare şi│Înregistrare, │
│  │disfuncţionalităţi│soluţionare la │        │soluţionare la │        │soluţionare la │analiză şi   │
│  │organizatorice  │nivel local  │        │nivel judeţean │        │nivel central │propuneri către│
│  │SMURD       │        │        │        │        │        │DSU pentru   │
│  │         │        │        │        │        │        │soluţionare la │
│  │         │        │        │        │        │        │nivel     │
│  │         │        │        │        │        │        │central**)   │
├────┼──────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ 10.│Evenimente sau  │Înregistrare şi│   -    │Înregistrare şi│   -     │Înregistrare şi│Înregistrare şi│
│  │disfuncţionalităţi│soluţionare la │        │soluţionare la │        │soluţionare la │aviz pentru  │
│  │vizând aspecte  │nivel local  │        │nivel judeţean │        │nivel central │soluţionare la │
│  │profesionale   │        │        │        │        │        │nivel     │
│  │SMURD       │        │        │        │        │        │central**)   │
├────┼──────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ 11.│Evenimente sau  │Înregistrare şi│   -    │Înregistrare şi│   -     │Înregistrare şi│Înregistrare, │
│  │disfuncţionalităţi│soluţionare la │        │soluţionare la │        │soluţionare la │analiză şi   │
│  │etice SMURD    │nivel local  │        │nivel judeţean │        │nivel central │propuneri către│
│  │         │        │        │        │        │        │DSU pentru   │
│  │         │        │        │        │        │        │soluţionare la │
│  │         │        │        │        │        │        │nivel     │
│  │         │        │        │        │        │        │central**)   │
├────┼──────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ 12.│Disfuncţionalităţi│Înregistrare şi│   -    │Înregistrare şi│   -     │Înregistrare şi│Înregistrare şi│
│  │între SMURD -   │soluţionare la │        │soluţionare la │        │soluţionare la │soluţionare la │
│  │secţii din spitale│nivel local  │        │nivel judeţean │        │nivel central │nivel     │
│  │inclusiv     │        │        │        │        │        │central***)  │
│  │UPU/CPU*)     │        │        │        │        │        │        │
├────┼──────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ 13.│Disfuncţionalităţi│Înregistrare şi│Înregistrare şi│   -    │Înregistrare şi│Înregistrare şi│Înregistrare şi│
│  │între UPU/CPU -  │soluţionare la │soluţionare la │        │soluţionare la │soluţionare la │soluţionare la │
│  │SAJ/SABIF     │nivel local  │nivel judeţean │        │nivel judeţean │nivel central │nivel     │
│  │         │        │        │        │        │        │central***)  │
├────┼──────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ 14.│Disfuncţionalităţi│Înregistrare şi│   -     │   -    │   -    │Înregistrare şi│Înregistrare, │
│  │între UPU/CPU   │soluţionare la │        │        │        │soluţionare la │analiză şi   │
│  │- Alţi furnizori │nivel local  │        │        │        │nivel central │propuneri către│
│  │publici sau    │        │        │        │        │        │DSU pentru   │
│  │privaţi de    │        │        │        │        │        │soluţionare la │
│  │asistenţă     │        │        │        │        │        │nivel     │
│  │medicală de    │        │        │        │        │        │central**)   │
│  │urgenţă      │        │        │        │        │        │        │
│  │prespitalicească │        │        │        │        │        │        │
│  │sau transport   │        │        │        │        │        │        │
│  │sanitar      │        │        │        │        │        │        │
├────┼──────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ 15.│Disfuncţionalităţi│Înregistrare şi│Înregistrare şi│Înregistrare şi│Înregistrare şi│Înregistrare şi│Înregistrare, │
│  │între UPU/CPU -  │soluţionare la │soluţionare la │soluţionare la │soluţionare la │soluţionare la │analiză şi   │
│  │SMURD - SAJ/SABIF │nivel local  │nivel judeţean │nivel judeţean │nivel judeţean │nivel central │propuneri către│
│  │         │        │        │        │        │        │DSU pentru   │
│  │         │        │        │        │        │        │soluţionare la │
│  │         │        │        │        │        │        │nivel     │
│  │         │        │        │        │        │        │central**)   │
├────┼──────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ 16.│Disfuncţionalităţi│Înregistrare şi│Înregistrare şi│Înregistrare şi│Înregistrare şi│Înregistrare şi│Înregistrare, │
│  │între SMURD - SAJ │soluţionare la │soluţionare la │soluţionare la │soluţionare la │soluţionare la │analiză şi   │
│  │         │nivel local  │nivel judeţean │nivel judeţean │nivel judeţean │nivel central │propuneri către│
│  │         │        │        │        │        │        │DSU pentru   │
│  │         │        │        │        │        │        │soluţionare la │
│  │         │        │        │        │        │        │nivel     │
│  │         │        │        │        │        │        │central**)   │
├────┼──────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ 17.│Evenimente sau  │   -    │Înregistrare şi│   -    │Înregistrare şi│Înregistrare, │Înregistrare şi│
│  │disfuncţionalităţi│        │soluţionare la │        │soluţionare la │analiză şi   │soluţionare la │
│  │administrative  │        │nivel judeţean │        │nivel judeţean │propuneri către│nivel central │
│  │SAJ/SABIF     │        │        │        │        │MS pentru   │        │
│  │         │        │        │        │        │soluţionare la │        │
│  │         │        │        │        │        │nivel central │        │
├────┼──────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ 18.│Evenimente sau  │   -    │Înregistrare şi│   -    │Înregistrare şi│Înregistrare, │Înregistrare şi│
│  │disfuncţionalităţi│        │soluţionare la │        │soluţionare la │analiză şi   │soluţionare la │
│  │organizatorice  │        │nivel judeţean │        │nivel judeţean │propuneri către│nivel central │
│  │SAJ/SABIF     │        │        │        │        │MS pentru   │        │
│  │         │        │        │        │        │soluţionare la │        │
│  │         │        │        │        │        │nivel central │        │
├────┼──────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ 19.│Evenimente sau  │   -    │Înregistrare şi│   -    │Înregistrare şi│Înregistrare, │Înregistrare şi│
│  │disfuncţionalităţi│        │soluţionare la │        │soluţionare la │analiză şi   │soluţionare la │
│  │vizând aspecte  │        │nivel judeţean │        │nivel judeţean │propuneri către│nivel central │
│  │profesionale   │        │        │        │        │MS pentru   │        │
│  │SAJ/SABIF     │        │        │        │        │soluţionare la │        │
│  │         │        │        │        │        │nivel central │        │
├────┼──────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ 20.│Evenimente sau  │   -     │Înregistrare şi│   -    │Înregistrare şi│Înregistrare şi│Înregistrare şi│
│  │disfuncţionalităţi│        │soluţionare la │        │soluţionare la │aviz pentru  │soluţionare la │
│  │etice SAJ/SABIF  │        │nivel judeţean │        │nivel judeţean │soluţionare la │nivel central │
│  │         │        │        │        │        │nivel central │        │
├────┼──────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ 21.│Disfuncţionalităţi│Înregistrare şi│Înregistrare şi│   -    │Înregistrare şi│Înregistrare şi│Înregistrare şi│
│  │între SAJ/SABIF - │soluţionare la │soluţionare la │        │soluţionare la │soluţionare la │soluţionare la │
│  │secţii din spitale│nivel local  │nivel judeţean │        │nivel judeţean │nivel central │nivel     │
│  │altele decât UPU/ │        │        │        │        │        │central***)  │
│  │CPU*)       │        │        │        │        │        │        │
├────┼──────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ 22.│Orice alte    │        │        │        │        │        │        │
│  │evenimente sau  │        │        │        │        │        │        │
│  │disfuncţionalităţi│        │        │        │        │        │        │
│  │în care sunt   │        │        │        │        │        │        │
│  │implicate     │        │        │        │        │        │        │
│  │UPU/CPU,     │Înregistrare şi│Înregistrare şi│Înregistrare şi│Înregistrare şi│Înregistrare şi│Înregistrare şi│
│  │SMURD,      │soluţionare la │soluţionare la │soluţionare la │soluţionare la │soluţionare la │soluţionare la │
│  │SAJ/SABIF     │nivel local  │nivel judeţean │nivel judeţean │nivel judeţean │nivel central │nivel     │
│  │şi alte instituţii│        │        │        │        │        │central***)  │
│  │publice sau    │        │        │        │        │        │        │
│  │private, precum  │        │        │        │        │        │        │
│  │şi persoane    │        │        │        │        │        │        │
│  │fizice      │        │        │        │        │        │        │
└────┴──────────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┘

*) În cazul în care secţiile implicate în disfuncţionalităţi aparţin unui spital aflat în coordonarea managerială a autorităţilor administraţiei publice locale, MS şi DSU colaborează cu acestea şi le înaintează propuneri argumentate pentru soluţionarea problemelor raportate.
**) MS analizează şi înaintează către DSU propuneri de soluţionare a evenimentelor care privesc activitatea personalului medico-sanitar al SMURD.
***) MS soluţionează cazurile în ceea ce priveşte activitatea personalului medico-sanitar al SMURD şi al secţiilor din spital, inclusiv a UPU/CPU.

NOTĂ:
1. Evenimentele sau disfuncţionalităţile sunt raportate de către structurile la nivelul cărora acestea s-au desfăşurat către structura ierarhică direct superioară de la nivel local, judeţean sau central. În situaţia unor evenimente sau disfuncţionalităţi de amploare sau cu consecinţe grave şi/sau majore, raportarea se face de către structurile la nivelul cărora acestea s-au desfăşurat către toate structurile ierarhice superioare de la nivel local, judeţean sau central.
2. Structurile care înregistrează raportări despre evenimente sau disfuncţionalităţi încearcă soluţionarea acestora la propriul nivel. Dacă acest lucru nu este posibil, situaţia se raportează structurii ierarhice direct superioare.
3. Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă al MS raportează toate evenimentele către ministrul MS şi/sau către persoanele desemnate de către acesta, către secretarul de stat, şef al DSU, şi colaborează în soluţionarea problemelor cu structurile operative de monitorizare din cadrul DSU.
4. Semnificaţiile denumirilor utilizate sunt, după cum urmează:
a) CMUD - Comisia de Medicină de Urgenţă şi Dezastre a Ministerului Sănătăţii;
b) SAJ - Serviciul de ambulanţă judeţean;
c) SABIF - Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov;
d) SMURD - Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare;
e) MS - Ministerul Sănătăţii;
f) MAI - Ministerul Afacerilor Interne;
g) DSU - Departamentul pentru situaţii de urgenţă.

 

 • Newsletter

 • Medical Forum Targu Mures 24-25 aprilie 2024
  (Eveniment cu prezenta fizica) • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro