MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 1.123 din 12 octombrie 2016

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 849 din 11 octombrie 2016

ORDIN

pentru aprobarea datelor, informaţiilor şi procedurilor operaţionale necesare utilizării şi funcţionării dosarului electronic de sănătate (DES) al pacientului

Având în vedere:

— Referatul de aprobare nr. VW 4.791 din 12 octombrie 2016 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 1.764 din 11 octombrie 2016 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;

— art. 30 alin. (2) şi art. 280 alin. (2) din titlul VIII „Asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

— art. 6 alin. (5) din Normele metodologice privind modalitatea de utilizare şi completare a dosarului electronic de sănătate al pacientului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 34/2015,

în temeiul dispoziţiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. —în înţelesul prezentului ordin, termenii şi noţiunile folosite au următoarea semnificaţie:

a) autentificarea utilizatorilor în sistemul DES — modalitate tehnică prin care utilizatorii se conectează la sistemul DES, astfel încât identitatea lor să fie recunoscută de acest sistem;

b) coautentificarea pacientului — modalitate tehnică prin care un pacient, personal sau prin reprezentant legal, îşi atestă identitatea în mod electronic în sistemul DES în acelaşi timp cu un medic deja autentificat, în vederea exprimării acordului de consultare a dosarului electronic de sănătate propriu sau al persoanei pe care o reprezintă legal;

c) certificare aplicaţie informatică — procesul de verificare a respectării specificaţiilor de conectare a aplicaţiilor informatice la sistemul DES;

d) certificat calificat — colecţie de date în formă electronică prin care se confirmă identitatea unei persoane fizice;

e) CID — codul de asigurat înscris pe cârdul naţional de asigurări de sănătate;

f) iniţierea dosarului electronic de sănătate — procesul prin care un dosar electronic de sănătate al pacientului este creat în sistemul DES;

g) înrolarea în platforma informatică din asigurările de sănătate — modalitate prin care datele şi informaţiile medicale privind furnizorii de servicii medicale se înregistrează în platforma informatică din asigurările de sănătate, inclusiv înregistrarea certificatului calificat;

h) matrice de securitate — instrument pentru autentificare în sistemul DES eliberat de către medici la solicitarea pacienţilor în baza actului de identitate al acestora;

i) mediul de certificare DES — componentă a sistemului DES alcătuită din infrastructură şi aplicaţiile informatice în vederea verificării şi validării aplicaţiilor informatice, utilizând date şi informaţii de test;

j) mediul de producţie DES — componentă a sistemului DES alcătuită din infrastructură şi aplicaţii informatice în vederea prelucrării datelor şi informaţiilor medicale;

k) parola de acces — element de securitate utilizat în cadrul sistemului DES, confidenţial şi cunoscut numai de pacient;

l) portalul DES — interfaţa internet a sistemului DES care poate fi accesată de către utilizatori la adresa www.des-cnas.ro;

m) utilizatorimedicii care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizorii de servicii medicale aflaţi sau nu într-o relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate, toţi pacienţii şi reprezentanţii legali ai acestora, precum şi persoanele desemnate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi Ministerul Sănătăţii cu atribuţii în realizarea de statistici si rapoarte pe baza datelor depersonalizate din sistemul DES.

 

Art. 2. — Furnizorii de servicii medicale care se află în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate utilizează sistemul DES şi sunt înrolaţi în platforma informatică din asigurările de sănătate.

 

Art. 3. — (1) Furnizorii de servicii medicale care nu se află în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, precum şi medicii care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la aceştia, în vederea utilizării sistemului DES, au obligaţia înrolării în platforma informatică din asigurările de sănătate.

(2) în vederea înrolării în platforma informatică din asigurările de sănătate, furnizorii de servicii medicale prevăzuţi la alin. (1) vor depune la sediul casei de asigurări de sănătate în raza administrativ-teritorială în care aceştia îşi desfăşoară activitatea o cerere pentru utilizarea unui certificat calificat în platforma informatică din asigurările de sănătate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

 

Art. 4. — (1) Aplicaţiile informatice utilizate de furnizorii de servicii medicale trebuie să fie compatibile cu sistemele informatice din platforma informatică din asigurările de sănătate şi certificate în sistemul DES, caz în care furnizorii de servicii medicale sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor. Prin intermediul acestor aplicaţii datele şi informaţiile se transmit în mod automat.

(2) Furnizorii de servicii medicale care nu deţin sisteme informatice proprii vor utiliza portalul DES pentru a completa şi transmite date în dosarul electronic de sănătate al pacientului.

(3) Transmiterea datelor şi informaţiilor medicale către sistemul DES se realizează din aplicaţia informatică a furnizorului de servicii medicale sau din portalul DES.

 

Art. 5. — Datele şi informaţiile medicale pentru furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti care îşi desfăşoară activitatea off-line se vor transmite potrivit contractelor de furnizare de servicii medicale încheiate cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016—2017 şi dispoziţiilor prezentului ordin.

 

Art. 6. — Datele şi informaţiile medicale din sistemul DES sunt prevăzute în anexa nr. 2.

 

Art. 7. — (1) Datele şi informaţiile se certifică prin semnătură electronică de către medicul curant şi se transmit în sistemul DES fie prin intermediul aplicaţiilor prevăzute la art. 4 alin. (1), fie prin intermediul portalului DES.

(2) Datele şi informaţiile medicale care din motive justificate nu pot fi transmise on-line către sistemul DES se salvează local în aplicaţiile informatice utilizate de furnizorii de servicii medicale şi se transmit în maximum 5 zile calendaristice de la termenele prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti care îşi desfăşoară activitatea în mediul off-line transmit datele şi informaţiile prevăzute la alin. (2) în maximum 10 zile calendaristice de la termenele prevăzute în anexa nr. 2.

 

Art. 8. — Datele şi informaţiile medicale în sistemul DES sunt organizate şi structurate pe module, după cum urmează:

a) modulul „Sumar de urgenţă”, care cuprinde:

1. alergii şi intoleranţe diagnosticate;

2. proteze şi alte dispozitive medicale interne;

3. transplanturi;

4. proceduri medicale relevante pentru urgenţă;

5. fistulă arterio-venoasă (existenţa acesteia);

6. boli cronice;

7. boli hematologice relevante pentru urgenţă;

8. boli transmisibile relevante pentru urgenţă;

9. tratamente curente;

10. internări recente;

b) modulul „Istoric medical”, care cuprinde:

1. alergii şi intoleranţe diagnosticate;

2. boli cronice diagnosticate;

3. istoricul de boli/diagnostice (altele decât alergii şi cronice);

4. intervenţii şi proceduri efectuate, servicii medicale, imunizări;

5. tratament medicamentos acordat în cadrul unor studii clinice;

c) modulul „Antecedente declarate de pacient”, care cuprinde:

1. antecedente medicale heredo-colaterale, antecedente fiziologice, patologice;

2. informaţii despre mediul şi modul de viaţă;

3. informaţii despre consumul de alcool, tutun, cafeină sau droguri;

d) modulul „Documente medicale”, care cuprinde date şi informaţii din:

1. fişe de observaţie clinică generală pentru spitalizare continuă;

2. fişe de observaţie clinică generală pentru spitalizare de zi;

3. fişe de consultaţie medic specialist;

4. fişe de consultaţie medicină de familie;

5. trimiteri pentru investigaţii clinice;

6. trimiteri pentru investigaţii paraclinice;

7. recomandări pentru îngrijire la domiciliu;

8. recomandări pentru dispozitive medicale;

9. prescripţii medicale prescrise de medici;

10. prescripţii medicale eliberate de farmacii;

e) modulul „Date personale”,care cuprinde: nume, prenume, data naşterii, CID, sex, vârstă, grup sanguin.

 

Art. 9. — (1) Datele şi informaţiile medicale transmise din eroare sau în mod greşit în sistemul DES şi constatate de medicul care a transmis datele şi informaţiile medicale sau de către pacient se modifică şi se anulează numai de către medicul autentificat care a transmis acele date şi informaţii medicale în sistemul DES.

(2) Datele şi informaţiile medicale prevăzute la alin. (1) se păstrează în sistemul DES şi se pot vizualiza de pacient sau de către reprezentantul legal al acestuia.

(3) Modalitatea de corectare şi anulare a datelor şi informaţiilor medicale transmise din eroare sau în mod greşit în sistemul DES prin utilizarea aplicaţiilor proprii, compatibile şi certificate în sistemul DES, este postată în portalul DES.

 

Art. 10. — Accesul direct al pacientului la propriul dosar electronic de sănătate sau al persoanei pe care o reprezintă legal se realizează numai prin intermediul portalului DES şi numai după autentificare.

 

Art. 11. — (1) Autentificarea pacientului în portalul DES se realizează numai după generarea matricei de securitate de către medicii înrolaţi în platforma informatică din asigurările de sănătate şi definirea de către pacient sau reprezentantul legal al acestuia a parolei de acces, prin portalul DES.

(2) Autentificarea pacientului sau a reprezentantului legal prin portalul DES se realizează în condiţiile prevăzute la alin. (1) prin utilizarea uneia dintre următoarele modalităţi:

a) utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate şi a codului PIN asociat, precum şi prin intermediul parolei de acces;

b) utilizarea CID-ului sau a codului numeric personal, a matricei de securitate şi a parolei de acces.

(3) După autentificare prin intermediul portalului DES, pacientul sau reprezentantul legal al acestuia poate efectua următoarele operaţiuni:

a) accesarea informaţiilor din dosarul electronic de sănătate propriu sau al persoanelor pe care le reprezintă legal;

b) acordarea sau retragerea dreptului de acces al medicilor la propriul dosar electronic de sănătate sau la dosarele persoanelor pe care le reprezintă legal;

c) adăugarea de date şi informaţii medicale în dosarul electronic de sănătate propriu sau al persoanelor pe care le reprezintă legal, doar în modulul „Antecedente declarate de pacient”.

 

Art. 12. — (1) Matricea de securitate se prezintă sub forma unui tabel compus din 8 linii şi 8 coloane, fiecare poziţie din tabel conţinând un cod generat în mod aleatoriu de către sistemul DES. Matricea are o serie unică, generată automat de sistemul DES. Numărul de matrici care pot fi generate pentru un pacient nu este limitat. Sistemul DES recunoaşte numai ultima matrice de securitate generată pentru un pacient, restul fiind invalidate automat.

(2) Matricea de securitate se eliberează de către medicii înrolaţi în platforma informatică din asigurările de sănătate la solicitarea pacienţilor, în baza actului de identitate al acestora.

(3) Matricea de securitate se eliberează pacientului în format imprimat de hârtie A4 şi se înmânează acestuia imediat după imprimare. Jumătatea superioară a foii se semnează de către pacient şi se reţine de către medic, iar jumătatea inferioară care

conţine tabelul, împreună cu instrucţiunile de utilizare a matricei de securitate, se înmânează pacientului.

(4) Medicii prevăzuţi la alin. (2) au obligaţia să genereze matricea de securitate pacienţilor.

(5) Matricea de securitate este activă din momentul generării acesteia.

(6) Modelul matricei de securitate, precum şi modelul „Declaraţiei de acord utilizare date şi informaţii medicale în sistemul DES” sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(7) După primirea matricei de securitate, pacientul poate accesa portalul DES în maximum 3 zile calendaristice de la primirea matricei pentru a-şi defini parola de acces; în caz contrar matricea de securitate se dezactivează şi este necesară o nouă generare a acesteia.

(8) După definirea parolei de acces pacientul poate să îşi acceseze propriul dosar electronic de sănătate sau al persoanei pe care o reprezintă legal şi să genereze matricea de securitate direct din portalul DES, ori de câte ori este nevoie.

(9) Operaţiunile de generare a matricei de securitate şi înregistrarea reprezentantului legal al unei persoane se pot realiza numai prin intermediul portalului DES doar de către medicii prevăzuţi la alin. (2).

 

Art. 13. — (1) Toate aplicaţiile informatice utilizate de furnizorii de servicii medicale care se interconectează cu sistemul DES trebuie să respecte specificaţiile tehnice de interconectare, precum şi standardul privind forma datelor transmise.

(2) în vederea certificării, aplicaţiile informatice utilizează mediul de certificare.

(3) Toate informaţiile şi specificaţiile necesare certificării sunt publice şi accesibile on-line prin instrumentele puse la dispoziţie de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, respectiv prin portalul DES la adresa http://www.des-cnas.ro şi prin forumul DES la adresa http://forum.des-cnas.ro/.

 

Art. 14. — (1) Mediul de producţie este destinat conectării la sistemul DES a furnizorilor de servicii medicale care utilizează o aplicaţie certificată. Mediul de producţie conţine date reale privind dosarele electronice de sănătate ale pacienţilor.

(2) Procedura de conectare la mediul de producţie în vederea utilizării DES este publică şi accesibilă online prin instrumentele puse la dispoziţie de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, respectiv prin portalul DES la adresa http://www.des-cnas.ro şi prin forumul DES la adresa http://forum.des-cnas.ro/.

 

Art. 15. —Anexele nr. 1—3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Art. 16. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

Ministrul sănătăţii,

Vlad Vasile Voiculescu

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Gheorghe-Radu Ţibichi

ANEXA Nr. 1

Model

Către Casa de Asigurări de Sănătate.........

CERERE

pentru utilizarea unui certificat calificat în platforma informatică din asigurările de sănătate

A. Date de identificare ale furnizorului

Cod de identificare fiscală  
Denumire  
Adresa  

 

B. Date de identificare ale persoanei pentru care s-a eliberat certificatul digital

Nume*  
Prenume*  
CNP*  
Adresă e-mail*  
Număr serie certificat digital (serial number)**  
Valabilitate certificat digital (dată început...)  
Autoritate de certificare emitentă  

* Se vor completa datele identic cu cele înscrise în certificatul digital.

** Se completează numărul serial al certificatului digital fără spaţii, dacă nu reuşiţi să identificaţi numărul şi seria certificatului calificat, vă rugăm să luaţi legătura cu autoritatea de certificare care a eliberat certificatul.

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 privind falsul în declaraţii din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.

Data   Semnătura şi ştampila
Nume, prenume      
Funcţia      

NOTĂ:

Cererea din prezenta anexă va fi însoţită de următoarele documente (copie şi original) în vederea înrolării în platforma informatică din asigurările de sănătate a furnizorilor de servicii medicale care nu se află în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate;

a) codul unic de înregistrare fiscală sau codul de înregistrare fiscală, după caz;

b) avizul de înfiinţare a unităţii sanitare şi avizul privind structura organizatorică emise de Ministerul Sănătăţii în condiţiile legii;

c) certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România, al Colegiului Medicilor Dentişti din România, al Colegiului Farmaciştilor din România, al Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în Sistemul Sanitar din România, al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, după caz;

d) asigurare de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională pentru medici, farmacişti şi alte persoane din domeniul asistenţei medicale care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la aceşti furnizori;

e) documentul care atestă gradul profesional pentru medici (unde este cazul);

f) documentul privind atribuirea codului de parafă pentru medici, eliberat de direcţiile de sănătate publică.

ANEXA Nr. 2

Datele si informaţiile medicale transmise în sistemul DES

1. Prezentare la internare — spitalizare continuă (non urgenţă)

Datele/Informaţiile sunt transmise în DES în ziua internării din foaia de observaţie clinică generală şi sunt:

a) date de identificare pacient*;

b) date privind internarea*;

c) trimitere spre internare.

2. Extras fişă de spitalizare continuă

Datele/Informaţiile sunt transmise în DES la data externării din foile de observaţie clinică generală/biletele de ieşire din spital şi sunt:

1. date de identificare pacient*;

2. detalii episod de spitalizare*;

3. trimitere spre internare;

4. diagnostice*;

5. stare prezentă la internare;

6. istoricul bolii actuale;

7. antecedente:

a) antecedente heredo-colaterale;

b) mod de viaţă;

c) antecedente fiziologice adult femeie;

d) antecedente fiziologice copil;

e) antecedente personale patologice;

8. proceduri medicale efectuate;

9. detalii naştere;

10. servicii şi investigaţii clinice, paraclinice şi spitaliceşti;

11. monitorizare semne vitale;

12. imunizări;

13. tratament medicamentos;

14. tratament medicamentos acordat în cadrul unor studii clinice;

15. alte probleme identificate:

a) boli cronice;

b) alergii;

16. tratament medicamentos recomandat;

17. servicii şi investigaţii recomandate:

a) trimitere clinică;

b) trimitere paraclinică;

c) trimitere recomandare îngrijire la domiciliu;

d) trimitere recomandare dispozitive medicale;

18. bilet de externare*;

19. scrisoare medicală*.

3. Extras fişă de spitalizare de zi — prezentare vizită

Datele/Informaţiile sunt transmise în DES din fişa de spitalizare de zi, la fiecare vizită/zi, şi sunt:

1. date de identificare pacient*;

2. antecedente:

a) antecedente heredo-colaterale;

b) mod de viaţă;

c) antecedente fiziologice adulţi;

d) antecedente fiziologice copii;

e) antecedente personale patologice;

3. detalii episod de spitalizare*;

4. trimitere spre internare;

5. diagnostice*;

6. detalii vizită*;

7. proceduri medicale efectuate;

8. servicii şi investigaţii clinice, paraclinice şi spitaliceşti;

9. imunizări;

10. tratament medicamentos în cadrul vizitei;

11. alte probleme identificate:

a) boli cronice;

b) alergii;

12. tratament medicamentos recomandat;

13. tratament medicamentos acordat în cadrul unor studii clinice;

14. servicii şi investigaţii recomandate:

1. trimitere clinică;

2. trimitere paraclinică;

3. trimitere recomandare îngrijire la domiciliu;

4. trimitere recomandare dispozitive medicale;

15. bilet de externare*;

16. scrisoare medicală*.

4. Fişă consultaţie la medicii de specialitate din specialităţile clinice Datele/Informaţiile sunt transmise în DES în ziua acordării consultaţiei şi sunt:

1. date de identificare pacient*;

2. date privind consultaţia sau investigaţia*;

3. antecedente:

a) antecedente heredo-colaterale;

b) mod de viaţă;

c) antecedente fiziologice adulţi;

d) antecedente fiziologice copil;

e) antecedente personale patologice;

4. trimitere clinică în baza căreia se face consultaţia;

5. consemnarea examenelor periodice — copii;

6. istoricul bolii curente;

7. servicii clinice şi paraclinice efectuate;

8. imunizări;

9. tratament medicamentos administrat în ambulatoriu;

10. tratament medicamentos acordat în cadrul unor studii clinice;

11. alte probleme identificate:

a) boli cronice;

b) alergii;

12. tratament medicamentos recomandat în urma consultaţiei;

13. servicii şi investigaţii recomandate în urma consultaţiei: a) bilet de trimitere către o specialitate clinică/internare;

b) bilet de trimitere către o specialitate paraclinică;

c) bilet de trimitere îngrijire la domiciliu;

d) bilet de trimitere dispozitive medicale;

5. Fişă de consultaţie medic de familie

Datele/lnformaţiile sunt transmise în DES în ziua acordării consultaţiei şi sunt:

1. date de identificare pacient*;

2. date privind consultaţia sau investigaţia*;

3. antecedente:

a) antecedente heredo-colaterale*;

b) mod de viaţă;

c) antecedente fiziologice adult femeie;

d) antecedente fiziologice copil;

e) antecedente personale patologice;

4. trimitere clinică în baza căreia se face consultaţia;

5. consemnarea examenelor periodice — copii;

6. istoricul bolii curente;

7. servicii clinice şi paraclinice efectuate;

8. imunizări;

9. tratament medicamentos administrate în ambulatoriu;

10. tratament medicamentos acordat în cadrul unor studii clinice;

11. alte probleme identificate;

a) boli cronice;

b) alergii;

12. tratament medicamentos recomandat în urma consultaţiei;

13. servicii şi investigaţii recomandate în urma consultaţiei;

a) bilet de trimitere către o specialitate clinică/internare;

b) bilet de trimitere către o specialitate paraclinică;

c) bilet de trimitere îngrijire la domiciliu;

d) bilet de trimitere dispozitive medicale.

6. Bilet de trimitere către o specialitate clinică/internare Datele/lnformaţiile sunt transmise în DES în ziua întocmirii biletului şi sunt:

1. date identificare pacient*;

2. bilet de trimitere către o specialitate clinică/internare*.

7. Bilet de trimitere către o specialitate paraclinică Datele/lnformaţiile sunt transmise în DES în ziua întocmirii biletului şi sunt:

1. date identificare pacient*;

2. bilet de trimitere către o specialitate paraclinică*.

8. Bilet de trimitere pentru îngrijiri la domiciliu

Datele/lnformaţiile sunt transmise în DES în ziua întocmirii biletului şi sunt:

1. date identificare pacient*;

2. bilet de trimitere pentru îngrijiri la domiciliu*.

9. Bilet de trimitere — prescripţie pentru dispozitive medicale în ambulatoriu Datele/lnformaţiile sunt transmise în DES în ziua întocmirii biletului şi sunt:

1. date identificare pacient*;

2. bilet de trimitere — prescripţie pentru dispozitive medicale*.

10. Prescripţie medicală

 

Datele/lnformaţiile sunt transmise în DES în ziua întocmirii prescripţiei electronice medicale on-line/la 30 de zile pentru prescripţia electronică off-line şi în ziua întocmirii prescripţiei contra cost şi sunt:

1. date identificare pacient*;

2. date prescripţie medicală*.

Informaţiile marcate cu * sunt obligatorii.

Informaţiile detaliate ale categoriilor de mai sus sunt publicate în portalul DES (Manualul de utilizare DES pentru medic).

 

Instrucţiuni de utilizare a matricei de securitate

1. Pentru a utiliza matricea de securitate ca instrument de acces direct la dosarul propriu de sănătate sau al persoanelor pe care le reprezentaţi legal, prin portalul DES, este necesar ca, după generarea acesteia de către medicul dumneavoastră, să definiţi o parolă pe care numai dumneavoastră să o cunoaşteţi. Dacă nu faceţi acest lucru, matricea poate fi utilizată numai pentru a da acces medicului la dosarul de sănătate propriu sau al persoanelor pe care le reprezentaţi legal şi numai timp de 3 zile. După acest termen, matricea va fi dezactivată şi va trebui să solicitaţi una nouă.

2. Definirea parolei de acces trebuie făcută de către dumneavoastră sau de către reprezentantul legal din orice locaţie unde există acces la internet, în maximum 3 zile calendaristice de la data imprimării matricei, pentru ca aceasta să nu fie dezactivată.

3. Definirea parolei de acces presupune utilizarea internetului şi accesarea adresei www.des-cnas.ro, după cum urmează:

a) Se apasă butonul „Accesaţi DES” după care, în fereastra „Pacient”, în câmpul „CID” sau „CNP” introduceţi datele personale (CID-ul sau CNP-ul).

b) Ulterior apare pagina „Accesare Dosar Electronic de Sănătate” prin care se solicită un cod din matricea de securitate (de exemplu: în tabelul de mai sus pentru poziţia Al codul corespondent este D3M) şi definirea unei parole. Parola de acces va fi formată din caractere numerice, alfanumerice şi va avea o lungime de minimum 6 caractere.

ATENŢIE! Parola de acces este strict confidenţială şi nu trebuie comunicată altor persoane.

4. După parcurgerea acestor etape se deschide în mod automat propriul dosar electronic de sănătate sau al persoanelor pe care le reprezentaţi legal.

5. Dacă aţi pierdut matricea de securitate, puteţi genera o nouă matrice direct în portalul DES, accesând butonul „Nu pot accesa contul meu”, sau puteţi solicita eliberarea unei noi matrici la orice medic, urmând a parcurge din nou paşii prezentaţi anterior, mai puţin definirea parolei care rămâne valabilă. Sistemul DES recunoaşte numai o singură matrice pentru o persoană, şi anume ultima generată.

6. Dacă uitaţi parola sau doriţi să o modificaţi veţi accesa butonul „Nu pot accesa contul meu”, unde sunt descrişi paşii necesari pentru schimbarea parolei de acces.

7. La o consultaţie medicală ulterioară este indicat să aveţi la dumneavoastră cârdul naţional de asigurări sociale de sănătate sau matricea de securitate în situaţia în care doriţi să acordaţi acces medicului la propriu dosar sau al persoanelor pe care le reprezentaţi legal.

8. Nu înmânaţi matricea altei persoane, nici măcar medicului dumneavoastră. Acestuia îi veţi furniza numai caracterele aferente poziţiei solicitate de pe matricea de securitate!

ANEXA Nr. 3   declaratie-de-acord-utilizare-des

 

  • Newsletter


  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

  • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
    Michel de Montaigne
    "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
    admin@amfms.ro