Norme Coca 2023 - 2024

Ordinul comun al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 573/199/2015 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 3/1/2015 privind modelul de contract, metodologia de negociere, incheiere si monitorizare a modului de implementare si derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 310 din 6 mai 2015.

Avand in vedere:

- Referatul de aprobare al Ministerului Sanatatii nr. N.B. 4.388/2015 si al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. DG 590 din 7 aprilie 2015;
- Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69/2014 privind stabilirea unor masuri financiare in domeniul sanatatii si pentru modificarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si alte masuri, in temeiul dispozitiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 972/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul sanatatii si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:
Art. I. - Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 3/1/2015 privind modelul de contract, metodologia de negociere, incheiere si monitorizare a modului de implementare si derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 29 din 14 ianuarie 2015, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: Art. 2. - (1) Sumele aferente contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat se stabilesc pana la limita fondurilor obtinute din excluderea si/sau modificarea procentului de compensare a unor medicamente incluse in lista mai sus mentionata, din aplicarea unor politici farmaceutice, din sumele rezultate ca urmare a schimbarilor modelelor terapeutice, precum si din sume suplimentare alocate in bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate in conditiile legii.”
2. La articolul 3, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: Art. 3. - (1) Negocierea se aplica medicamentelor pentru care, in urma evaluarii efectuate potrivit legii de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, s-a emis decizie de includere conditionata in Lista si care indeplinesc criteriile de prioritizare prevazute la art. 12 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.”
3. La articolul 3, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (51) si (52), cu urmatorul cuprins: „(51) Deciziile cu privire la neinceperea procesului de negociere pot fi contestate de persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) in termen de 10 zile calendaristice de la data comunicarii acestora. Contestatiile se solutioneaza de catre comisia prevazuta la art. 5, prin emiterea unui act administrativ comunicat contestatarilor in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acestora la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. (52) Contractele cost-volum-rezultat se negociaza si se pot incheia pentru medicamentele cu urmatoarele caracteristici:
a) molecule cu durata limitata de tratament - numar cicluri de terapie/numar administrari pentru care se poate stabili o tinta terapeutica clara;
b) molecule pentru care evaluarea rezultatului se poate cuantifica prin criterii obiective, clare, masurabile pentru fiecare pacient individual in parte, reprezentate de investigatii paraclinice;
c) moleculele se adreseaza pacientilor al caror profil este masurabil prin criterii obiective si clare, reprezentate de investigatii paraclinice, astfel incat includerea in tratament sa fie certa doar pentru pacientii care poseda acele atribute verificabile de catre partile semnatare ale contractului.”
4. La articolul 4, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (11) si (12), cu urmatorul cuprins: „(11) In vederea negocierii indicatorilor de rezultat, in conditiile art. 268 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate se constituie comisii de experti pe fiecare arie terapeutica aferenta medicamentelor pentru care se negociaza contracte cost-volum-rezultat. (12) Comisiile mentionate la alin. (11) pun la dispozitia comisiei de negociere prevazute la art. 1 criteriile care vor sta la baza negocierii indicatorilor de rezultat pe fiecare medicament din cadrul ariei terapeutice specifice, respectiv criteriile de includere/excludere a pacientilor in/din tratament si criteriile de evaluare a rezultatului medical. Criteriile se aproba prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si se publica pe pagina de web a acesteia la adresa www.cnas.ro”
5. La articolul 7, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins: „(11) Comisiile prevazute la art. 4 alin. (11) avizeaza includerea pacientilor in tratament cu medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat si evalueaza rezultatul medical in vederea calcularii indicatorilor de rezultat in baza criteriilor prevazute la art. 4 alin. (12).”
6. In anexa, punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „2. Obiectul contractului
2.1. Prezentul contract are ca obiect reglementarea raporturilor juridice dintre partile nominalizate la pct. 1, prin care detinatorul autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor, care este persoana juridica romana/reprezentantul legal al detinatorului de autorizatie de punere pe piata a medicamentelor, care nu este persoana juridica romana ................., se obliga sa plateasca contributia trimestriala pentru medicamentul prevazut in anexa nr. 1, in conditiile legii si ale prezentului contract.
2.2. Suma repartizata pentru medicamentele care fac obiectul prezentului contract a rezultat in limita:
- fondurilor obtinute din excluderea si/sau modificarea procentului de compensare a unor medicamente incluse in lista mai sus mentionata, din aplicarea unor politici farmaceutice, din sumele rezultate ca urmare a schimbarilor modelelor terapeutice*;
- sumelor suplimentare alocate in bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate in conditiile legii*.
2.3. DAPP suporta un procent de ......... la valoarea consumului trimestrial pentru medicamentul inclus in prezentul contract si pentru un numar de pacienti contractabili de ..........., in conditiile stabilite de anexa nr. 2.
2.4. DAPP suporta integral valoarea consumului de medicamente aferenta pacientilor pentru care nu a fost inregistrat rezultatul medical, astfel cum a fost definit prin prezentul contract (Se utilizeaza numai pentru contractele cost-volum-rezultat.)”
7. In anexa, la punctul 4, subpunctul 4.1 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „4.1. CNAS comunica DAPP un raport privind datele de consum in baza raportarilor in platforma informatica a asigurarilor sociale de sanatate (PIAS) facute de furnizorii de servicii medicale si medicamente care utilizeaza medicamentul mentionat in anexa nr. 1, suportat din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si/sau din bugetul Ministerului Sanatatii, si, dupa caz, date privind indicatorii de rezultat in baza evaluarii rezultatului medical de catre comisiile de experti constituite in acest sens la nivelul CNAS.”
8. In anexa, la punctul 6, dupa subpunctul 6.6 se introduc doua noi subpuncte, subpunctele 6.7 si 6.8, cu urmatorul cuprins: „6.7. Pentru contractele cost-volum-rezultat, dupa expirarea perioadei necesare acordarii tratamentului si a celei pentru evaluarea rezultatului medical prevazute in cuprinsul prezentului contract, in termen de 60 de zile de la validarea facturii, din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate se deconteaza medicamentele care fac obiectul acestui contract, cu exceptia celor pentru care nu a fost inregistrat rezultatul medical, astfel cum a fost definit prin prezentul contract.
6.8. Casa Nationala de Asigurari de Sanatate comunica persoanei cu care s-a incheiat prezentul contract cost-volum-rezultat, pana la finele lunii urmatoare expirarii trimestrului in care s-a facut evaluarea rezultatului medical, datele in baza carora aceasta declara contributiile trimestriale. Aceste contributii se declara si se platesc la organul fiscal competent pana la data de 25 a celei de-a doua luni urmatoare celei in care s-a facut comunicarea.”
9. In anexa nr. 2 la contract, dupa punctul 3 se introduc doua noi puncte, punctele 4 si 5, cu urmatorul cuprins: „4. DAPP suporta integral valoarea consumului de medicamente aferenta pacientilor pentru care nu a fost inregistrat rezultatul medical, astfel cum a fost definit prin contract (Se utilizeaza numai pentru contractele cost-volum-rezultat.).
5. Criteriile de includere/excludere a pacientilor in tratament si criteriile de evaluare a rezultatului medical, aprobate prin ordin al presedintelui CNAS, se constituie in anexe la contract (Se utilizeaza numai pentru contractele cost-volum-rezultat.).”
Art. II. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii, ale Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, precum si membrii comisiilor prevazute la art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (11) si art. 5 din Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 3/1/2015 privind modelul de contract, metodologia de negociere, incheiere si monitorizare a modului de implementare si derulare a contractelor de tip cost-volum-rezultat, astfel cum a fost modificat si completat prin prezentul ordin, vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul sanatatii, Nicolae Banicioiu
Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Vasile Ciurchea
Note de subsol
* Se va marca numai rubrica din care a rezultat suma repartizata pentru prezentul contract.

Sursa

  • Newsletter


  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

  • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
    Michel de Montaigne
    "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
    admin@amfms.ro