pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalităţii de suportare a cheltuielilor aferente producerii şi distribuţiei cardului duplicat către asigurat, precum şi a modalităţii de acordare a serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale până la eliberarea sau în cazul refuzului cardului naţional de asigurări sociale de sănătate
ACT EMIS DE: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 207 din 30 martie 2015

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. DG 283 din 25 februarie 2015 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;

art. 319 lit. b) şi b1), art. 330 alin. (2), art. 332 alin. (4), (41), (5) şi (6) şi art. 336 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 900/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 6 alin. (3) şi (4) şi art. 9 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX „Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 900/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilorart. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Articolul 1(1) În sistemul de asigurări sociale de sănătate se utilizează cardul naţional de asigurări sociale de sănătate, denumit în continuare card naţional, de către asiguraţi şi furnizorii de servicii medicale, medicamente şi, după caz, de furnizorii de dispozitive medicale, potrivitHotărârii Guvernului nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX „Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Până la data de 1 mai 2015, pentru dovedirea calităţii de asigurat se utilizează:a)cardul naţional;b)documentele prevăzute laart. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, pentru asiguraţii care nu prezintă cardul naţional.

(3) După data de 1 mai 2015, pentru dovedirea calităţii de asigurat se utilizează:a)cardul naţional;b)adeverinţa de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, eliberată la solicitarea asiguratului de către casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă pentru persoanele prevăzute laart. 336 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă, primirea cardului naţional;c)documentele prevăzute laart. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele prevăzute la art. 336 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care nu a fost emis cardul naţional, până la data la care asiguratul intră în posesia acestuia, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data emiterii;d)adeverinţă de înlocuire a cardului naţional pentru situaţiile în care se solicită emiterea cardului duplicat.

(4) Informaţiile privind emiterea cardului naţional se verifică prin intermediul serviciilor web sau prin intermediul unui instrument electronic care poate fi accesat pe site-ul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) la adresa http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html.

(5) Documentele prevăzute la alin. (3) lit. b) şi d) se emit din sistemul naţional al cardului de asigurări sociale de sănătate.

Articolul 2(1) În sistemul de asigurări sociale de sănătate se eliberează cardul duplicat ca urmare a solicitării persoanei asigurate, după cum urmează:a)în cazul pierderii, furtului sau deteriorării cardului naţional emis iniţial;b)în cazul modificării datelor personale de identificare ulterior datei de emitere a cardului naţional emis iniţial;c)alte situaţii justificate;d)în cazul în care cardul naţional emis iniţial prezintă defecţiuni tehnice, erori ale informaţiilor înscrise sau care nu poate fi utilizat din motive tehnice de funcţionare, confirmate de casa de asigurări de sănătate;e)în situaţii justificate rezultate din derularea procesului de distribuţie a cardului naţional emis iniţial.(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d), titularul sau, după caz, reprezentantul legal ori împuternicitul acestuia solicită eliberarea cardului duplicat pe baza unei cereri adresate casei de asigurări de sănătate în a cărei evidenţă se află persoana respectivă, însoţită de documentele prevăzute la art. 4.(3) Emiterea cardului duplicat se face în termen de 30 de zile de la depunerea cererii la casa de asigurări de sănătate unde este luat în evidenţă asiguratul.(4) Până la data la care asiguratul intră în posesia cardului duplicat, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data emiterii acestuia, acordarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale se realizează pe baza unei adeverinţede înlocuire a cardului naţional eliberate de casa de asigurări de sănătate în evidenţa căreia se află persoana asigurată.

Articolul 3(1) Cheltuielile aferente producerii şi distribuţiei cardului duplicat se suportă de către asigurat pentru situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1)lit. a)-c). Pentru situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. d), cheltuielile aferente producerii şi distribuţiei cardului duplicat se suportă de către Compania Naţională „Imprimeria Naţională“ - S.A. Pentru situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. e), cheltuielile aferente producerii şi distribuţiei cardului duplicat se suportă de către operatorul de servicii poştale care a realizat distribuţia.(2) Pentru situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-c), cheltuielile de producere şi de distribuţie a cardului duplicat suportate de asigurat nu pot depăşi valoarea suportată de Ministerul Sănătăţii şi CNAS, în condiţiile art. 4 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX „Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate“ dinLegea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 900/2012, cu modificările şi completările ulterioare, pentru producerea cardului naţional, respectiv art. 5 alin. (9) din acelaşi act normativ, pentru distribuţia acestuia.
(3) Pentru situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-c) şi e), în condiţiile alin. (2), CNAS încheie o convenţie cu Compania Naţională „Imprimeria Naţională“ - S.A. şi cu operatorul de servicii poştale desemnat câştigător ca urmare a procedurii derulate de CNAS, în condiţiile art. 5 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX „Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate“ din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 900/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea producerii, plăţii şi distribuţiei cardurilor duplicat.

Articolul 4(1) Modelul de cerere privind eliberarea cardului duplicat pentru situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) este prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Cererea de eliberare a cardului duplicat, completată şi semnată de către titularul sau, după caz, reprezentantul legal ori împuternicitul acestuia, pentru situaţia prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. a), se depune la sediul casei de asigurări de sănătate unde este luat în evidenţă asiguratul sau se transmite prin servicii poştale şi este însoţită de următoarele documente:a)copia actului de identitate;b)dovada plăţii contravalorii cardului duplicat şi a distribuţiei acestuia. Plata contravalorii cardului duplicat se realizează în contul deschis pe seama casei de asigurări de sănătate unde este luat în evidenţă asiguratul sau la sediul casei de asigurări de sănătate.

(3) Cererea de eliberare a cardului duplicat, completată şi semnată de către titularul sau, după caz, reprezentantul legal ori împuternicitul acestuia, pentru situaţia prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. b), se depune la sediul casei de asigurări de sănătate unde este luat în evidenţă asiguratul sau se transmite prin servicii poştale şi este însoţită de următoarele documente:a)copia actului de identitate sau alte acte doveditoare, după caz, privind modificarea datelor personale de identificare ulterior datei de emitere a cardului naţional;b)cardul naţional emis iniţial;c)dovada plăţii contravalorii cardului duplicat şi a distribuţiei acestuia.

Plata contravalorii cardului duplicat se realizează în contul deschis pe seama casei de asigurări de sănătate unde este luat în evidenţă asiguratul sau la sediul casei de asigurări de sănătate.

(4) Cererea de eliberare a cardului duplicat, completată şi semnată de către titularul sau, după caz, reprezentantul legal ori împuternicitul acestuia, pentru situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c), se depune la sediul casei de asigurări de sănătate unde este luat în evidenţă asiguratul sau se transmite prin servicii poştale şi este însoţită de următoarele documente:a)copia actului de identitate;b)dovada plăţii contravalorii cardului duplicat şi a distribuţiei acestuia. Plata contravalorii cardului duplicat se realizează în contul deschis pe seama casei de asigurări de sănătate unde este luat în evidenţă asiguratul sau la sediul casei de asigurări de sănătate.

(5) Cererea de eliberare a cardului duplicat, completată şi semnată de către titularul sau, după caz, reprezentantul legal ori împuternicitul acestuia, pentru situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. d), se depune la sediul casei de asigurări de sănătate unde este luat în evidenţă asiguratul şi este însoţită de următoarele documente:a)copia actului de identitate;b)cardul naţional emis iniţial.

(6) Pentru situaţia prevăzută la alin. (5), casa de asigurări de sănătate unde este luat în evidenţă asiguratul verifică şi confirmă anterior depunerii cererii cazul în care cardul naţional emis iniţial prezintă defecţiuni tehnice, erori ale informaţiilor înscrise sau că acesta nu poate fi utilizat din motive tehnice de funcţionare.

(7) Sumele care urmează să fie suportate de către asigurat în condiţiile alin. (2)-(4) pentru producerea şi distribuţia cardului duplicat se stabilesc prin convenţia încheiată de CNAS în condiţiile art. 3 alin. (3) şi sunt comunicate caselor de asigurări de sănătate, care sunt obligate să le posteze pe site-ul propriu împreună cu numărul contului în care se poate efectua plata.

(8) Cardurile duplicat nedistribuite şi predate de către operatorul de servicii poştale la casele de asigurări de sănătate se distribuie asiguraţilor de către casele de asigurări de sănătate prin prezentarea acestora la sediul casei de asigurări de sănătate la care sunt luaţi în evidenţă.

Cardurile duplicat care nu au ajuns la titulari prin servicii poştale sau prin casele de asigurări de sănătate pot fi redistribuite asiguraţilor prin medicii de familie pe a căror listă de capitaţie sunt înscrişi, cu ocazia primei prezentări în vederea acordării unui serviciu medical. Cardurile duplicat nedistribuite de medicii de familie într-o perioadă de 12 luni de la primirea acestora vor fi returnate caselor de asigurări de sănătate.

(9) Casele de asigurări de sănătate asigură, potrivitLegii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată, păstrarea şi arhivarea cardurilor duplicat returnate de operatorul de servicii poştale, urmând ca la expirarea perioadei de arhivare stabilite în condiţiile legii să se procedeze la distrugerea acestora.

Articolul 5(1) Până la eliberarea cardului duplicat, dovada calităţii de asigurat se face cu adeverinţa de înlocuire a cardului naţional prevăzută la art. 2 alin. (4), al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, care poate fi eliberată titularului sau, după caz, reprezentantului legal ori împuternicitului acestuia, de casa de asigurări de sănătate la care asiguratul este luat în evidenţă.

(2) Adeverinţa prevăzută la alin. (1) are o valabilitate de 60 de zile de la data eliberării acesteia şi încetează înainte de acest termen în momentul activării cardului duplicat.

(3) Cardul duplicat se activează cu ocazia primei prezentări în vederea acordării unui serviciu medical.

(4) Adeverinţa prevăzută la alin. (1) este eliberată de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul la data înregistrării cererii însoţite de toate documentele justificative prevăzute la art. 4.(5) Odată cu eliberarea adeverinţei prevăzute la alin. (1), casa de asigurări de sănătate va modifica în sistemul naţional al cardului de asigurări sociale de sănătate starea cardului naţional pierdut, furat, deteriorat, cu date de identificare care nu corespund sau alte situaţii justificate, din „ACTIV“ în „SUSPENDAT“, şi starea cardului naţional cu defecţiuni tehnice, erori ale informaţiilor înscrise sau care nu poate fi utilizat din motive tehnice de funcţionare, din „ACTIV“ în „DATE INCORECTE“

.Articolul 6(1) Cardurile naţionale deteriorate sau cu date personale de identificare care nu mai corespund depuse la casele de asigurări de sănătate vor fi distruse, în condiţiile legii, în baza unui proces-verbal încheiat în acest sens.(2) Cardurile naţionale care prezintă defecţiuni tehnice, erori ale informaţiilor înscrise sau care nu pot fi utilizate din motive tehnice de funcţionare, confirmate în acest sens de casa de asigurări de sănătate, se transmit săptămânal la CNAS pe bază de borderou centralizator.

Articolul 7(1) CNAS generează săptămânal din sistemul naţional al cardului de asigurări sociale de sănătate, în prima zi lucrătoare a săptămânii curente pentru săptămâna anterioară, datele cu privire la cardurile naţionale aflate în starea „SUSPENDAT“ şi, după caz, aflate în starea „DATE INCORECTE“, la nivel naţional.

(2) Datele validate, generate potrivit alin. (1), însoţite, după caz, de cardurile naţionale cu defecţiuni tehnice, erori ale informaţiilor înscrise sau care nu pot fi utilizate din motive tehnice de funcţionare şi borderoul centralizator al acestora se transmit Companiei Naţionale „Imprimeria Naţională“ - S.A. pentru producerea cardurilor duplicat.

(3) Cardurile duplicat al căror cost de producere şi distribuţie se suportă de către asigurat, în condiţiile art. 4 alin. (2)-(4), se predau caselor de asigurări de sănătate, pe bază de proces-verbal de predare-primire, de către Compania Naţională „Imprimeria Naţională“ - S.A., după producerea şi personalizarea acestora. Ulterior, casele de asigurări de sănătate le predau în vederea distribuţiei operatorului de servicii poştale, desemnat câştigător ca urmare a procedurii desfăşurate în condiţiile art. 5 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX „Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate“ dinLegea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 900/2012, cu modificările şi completările ulterioare.


(4) La primirea cardurilor duplicat de la Compania Naţională „Imprimeria Naţională“ - S.A., casele de asigurări de sănătate modifică în sistemul naţional al cardului de asigurări sociale de sănătate starea cardurilor duplicat din „TRANSPORT“ în „INACTIV“.

Articolul 8(1) Cardurile duplicat eliberate ca urmare a constatării defecţiunilor tehnice sau a erorilor informaţiilor înscrise pe cardurile naţionale sau a constatării faptului că acestea nu pot fi utilizate din motive tehnice de funcţionare, al căror cost de producere şi distribuţie se suportă de către Compania Naţională „Imprimeria Naţională“ - S.A., se predau în vederea distribuţiei către asigurat operatorului de servicii poştale, desemnat câştigător ca urmare a procedurii desfăşurate în condiţiile art. 5 alin.

(2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX „Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate“ dinLegea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 900/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prin casele de asigurări de sănătate, pe bază de proces-verbal de predare-primire, după producerea şi personalizarea acestora.


(2) La primirea cardurilor duplicat de la Compania Naţională „Imprimeria Naţională“ - S.A., casele de asigurări de sănătate modifică în sistemul naţional al cardului de asigurări sociale de sănătate starea cardurilor duplicat prevăzute la alin. (1) din „TRANSPORT“ în „INACTIV“.

Articolul 9(1) Începând cu data de 1 mai 2015, persoanelor prevăzute laart. 336 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă, primirea cardului naţional, li se eliberează de către casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă adeverinţa de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4.
(2) Adeverinţa de asigurat cu o valabilitate de 3 luni de la data emiterii se eliberează la solicitarea asiguratului pe baza unei cereri adresate casei de asigurări de sănătate la care acesta este luat în evidenţă, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3.

(3) Cererea, pentru prima solicitare de eliberare a adeverinţei, va fi însoţită de cardul naţional, în situaţia în care acesta a fost distribuit. În situaţia în care cardul naţional a fost returnat casei de asigurări de sănătate/CNAS anterior depunerii cererii de eliberare a adeverinţei de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, asiguratul va face menţiunea acestui fapt în declaraţia pe propria răspundere.

(4) La eliberarea adeverinţei de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, casele de asigurări de sănătate modifică starea cardurilor naţionale returnate în sistemul naţional al cardului de asigurări sociale de sănătate în „BLOCAT“.

(5) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1), care au refuzat iniţial primirea cardului naţional, casele de asigurări de sănătate pot elibera cardurile naţionale oricând în perioada de valabilitate a acestora, pe baza unei cereri scrise a asiguraţilor. În această situaţie, cardul naţional se activează cu ocazia primei prezentări la medicul de familie în vederea acordării unui serviciu medical.

Articolul 10 Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,Vasile Ciurchea


ANEXA Nr. 1

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ........ ................ ................ ..........

CEREREde eliberare a cardului duplicat1. Numele:

                                       

2. Prenumele:

                                       

3. CNP/ CID:

                                       

4. Solicit eliberarea cardului duplicat şi declar pe propria răspundere, cunoscând dispoziţiileart. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, următoarele:Motivul solicitării cardului duplicat:a) Pierdere; b)  Furt; c)  Deteriorare;d) Modificări ale datelor personale (menţionaţi numărul cardului mai jos):

                                       

e) Alte situaţii justificate:

sau

5. Solicit eliberarea cardului duplicat pentru: Defecţiuni tehnice, erori ale informaţiilor înscrise sau cardul nu poate fi utilizat din motive tehnice de funcţionare (menţionaţi numărul cardului mai jos)

                                       

Data..............Semnătura

 
Depunerea cererii se va face însoţită de o copie a actului de identitate. La pct. 4 bifaţi o singură opţiune.

ANEXA Nr. 2

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ........ ................ ................ ..........

ADEVERINŢĂde înlocuire a cardului naţional de asigurări sociale de sănătate până la eliberarea cardului duplicat1. Numele:

                                       

2. Prenumele:

                                       

3. CID:

                                       

4. Numărul de identificare al cardului naţional de asigurări sociale de sănătate:

                                       

5. Perioada de valabilitate a adeverinţei este de 60 de zile de la data eliberării acesteia şi încetează înainte de acest termen în momentul activării cardului duplicat.Data eliberării........ ........ ...........

Semnătura şi ştampila instituţiei
Toate normele aplicabile datelor vizibile reluate pe cardul naţional de asigurări sociale de sănătate şi referitoare la descriere, la valori şi la lungimea câmpurilor de date, precum şi la observaţiile care se referă la acestea se aplică şi adeverinţei.

ANEXA Nr. 3

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ........ ................ ................ ..........

CEREREde eliberare a adeverinţei de asigurat cu valabilitate de 3 luni pentru persoanele care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă, primirea cardului naţional de asigurări sociale de sănătateSubsemnatul(a), ........ ................ ................ .........., născut(ă) la data de ........ ................, în localitatea ........ ........ ..............., domiciliat(ă) în ........ .............., str. ........ ........ .......... nr. ........, bl. ........, sc. ........, et. ......, ap. ........, sectorul/judeţul ........ ............., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ......... nr. ........ ..........., eliberat(ă) de ........ ........ ........... la data de ........ ..........., cod numeric personal ........ ................ ................ ............., având codul de identificare al asiguratului (CID) ........ ................ ................ ........ .........,declar pe propria răspundere, cunoscând dispoziţiileart. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, că refuz în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă, primirea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate cu numărul de identificare:

                                       

şi solicit eliberarea adeverinţei de asigurat cu o valabilitate de 3 luni. Depun cardul naţional de asigurări sociale de sănătate. Declar că am returnat cardul naţional de asigurări sociale de sănătate Casei de Asigurări de Sănătate ................ /Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate anterior prezentei cereri.Data........ ............ Semnătura

 

ANEXA Nr. 4

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ........ ................ ................ ..........

ADEVERINŢĂde asigurat pentru persoanele care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă, primirea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate1. Numele:

                                       

2. Prenumele:

                                       

3. CID:

                                       

4. Perioada de valabilitate a adeverinţei este de 3 luni de la data eliberării acesteia.Data eliberării........ ........ ........

Semnătura şi ştampila instituţiei

 

 • Newsletter

 • Medical Forum Targu Mures 24-25 aprilie 2024
  (Eveniment cu prezenta fizica) • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro