Norme Coca 2023 - 2024

Potrivit Ordonanţei de Urgenta nr. 68/2014 privind modificarea si completanvea unor acte normative publicata in Monitorul Oficial al României nr. 803/04.11.2014, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

Fisiere atasate

OUG-68_2014.pdf

 

OUG nr. 68/2014 - modificarea si completarea unor acte normative 

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 68/2014 privind modificarea si completarea unor acte normative a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 803 din 4 nioiembrie 2014.

In prezent, un numar de 473 de persoane din cadrul a sase culte religioase recunoscute din Romania, incadrate in unitatile apartinand cultelor religioase, precum si unitatile si institutiile de invatamant teologic autorizate si acreditate potrivit legii, aflate in subordinea acestora si neintegrate in invatamantul de stat, infrunta riscul de excluziune sociala. in vederea recuperarii sumelor acordate cu titlu de contributii de la bugetele locale pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult din tara in co nformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 82/2001, ca urmare a constatarilor Curtii de Conturi sau ale altor institutii cu atributii de control, autoritatile administratiei publice locale au luat masura de a bloca acordarea contributiilor cuvenite personalului neclerical pentru lunile octombrie-decembrie 2014. in considerarea prevederilor art. 47 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata, potrivit caruia statul este obligat sa ia masuri de dezvoltare economica si de protectie sociala, de natura sa asigure cetatenilor un nivel de trai decent, tinand cont de nevoia desfasurarii in bune conditii a activitatii la nivelul unitatilor administrative-teritoriale, care implica existenta unor autoritati executive, se impune ca functiile de primar si viceprimar sa fie asigurate si in conditiile vacantarii postului, respectiv ale suspendarii titularului. in vederea asigurarii echitatii intre activitatea depusa de catre consilierul local desemnat, in situatiile prevazute de lege, de consiliul local sa indeplineasca functia de primar sau de viceprimar, precum si de viceprimarul desemnat, in situatiile prevazute de lege, de catre consiliul local sa indeplineasca functia de primar si indemnizatia primita, este necesar a se asigura posibilitatea indemnizarii la nivelul aferent functiei indeplinite. Neluarea de urgenta a masurilor necesare pentru exonerarea de la plata a personalului neclerical incadrat in unitatile apartinand cultelor religioase, precum si in unitatile si institutiile de invatamant teologic autorizate si acreditate potrivit legii, aflate in subordinea acestora si neintegrate in invatamantul de stat, are efecte negative in ceea ce priveste nivelul de trai al acestei categorii de personal. Situatia extraordinara este determinata de aparitia multor cazuri in care au fost inregistrate dificultati in preluarea atributiilor la vacantarea sau suspendarea functiilor de primar, viceprimar, ce afecteaza unitati administrativ-teritoriale a caror populatie insumata depaseste 1,5 milioane de locuitori, fiind necesara adoptarea de urgenta a unei reglementari in acest sens. Astfel, neluarea masurilor adecvate in asigurarea indemnizatiei aferente functiei indeplinite in situatia de vacanta a functiei de primar sau de suspendare din functie a primarului, respectiv a viceprimarului creeaza sincope cu efecte negative referitoare la desfasurarea in bune conditii a activitatii specifice de la nivelul autoritatilor administratiei publice locale, fiind necesara pastrarea continuitatii activitatii autoritatii publice, lucru posibil doar in masura in care consiliul local adopta hotarari pentru dele garea atributiilor in conditiile legii. Luand in considerare interesul national pentru gestionarea eficienta a resurselor financiare si materiale, tinand seama de faptul ca proiectele tehnice realizate in cadrul Programului national de dezvoltare a infrastructurii au fost decontate deja din fonduri publice, este necesara reglementarea in regim de urgenta a posibilitatii de transmitere a acestora catre autoritatile publice locale, astfel incat aceste proiecte sa poata fi utilizate in conformitate cu necesitatile de dezvoltare locala a unitatilor administrativ-teritoriale si sa poata fi implementate cu respectarea normelor finantelor publice. Neadoptarea acestor masuri va creste costurile finale ale investitiilor promovate de catre autoritatile administratiei publice locale prin alte programe. De asemenea, daca aceste proiecte nu vor fi executate isi vor pierde valabilitatea fata de normativele si standardele tehnice in vigoare. Faptul ca aspectele prezentate constituie o situatie de urgenta, vizeaza un interes public si constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata, impunand adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta, avand in vedere avizele motivate ale Comisiei Europene transmise autoritatilor romane in cauzele 2014/0188 si 2012/0399 care vizeaza actiunea in constatarea neindeplinirii obligatiei de comunicare a masurilor nationale de transpunere a Directivei 2011/24/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 9 martie 2011 privind aplicarea drepturilor pacientilor in cadrul asistentei medicale transfrontaliere, publicata in JOUE seria L nr. 88 din 4 aprilie 2011, pag. 45-65, si a Directivei 2010/41/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 iulie 2010 privind aplicarea principiului egalitatii de tratament intre barbatii si femeile care desfasoara o activitate independenta si de abrogare a Directivei 86/613/CEE a Consiliului, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 180 din 15 iulie 2010, fiind indicate articolele din directive pentru care obligatia Romaniei este considerata neindeplinita, tinand cont ca actiunile se afla in a doua si ultima etapa a fazei precontencioase si orice amanare a intrarii in vigoare a actelor normative de transpunere creste riscul sesizarii Curtii, tinand cont de faptul ca la sesizarea Curtii de Justitie a Uniunii Europene in cazul unei actiuni pe necomunicare, de la prima pronuntare a hotararii Curtii se impun sanctiuni in suma minima forfetara de 1.710.000 euro la care se pot adauga penalitati cominatorii cuprinse intre aproximativ 2.000 si 130.000 euro/zi de intarziere, de la data transmiterii avizului motivat pana la data conformarii de catre statul roman, ceea ce ar putea avea un impact important asupra bugetului de stat, avand in vedere jurisprudenta constanta a CJUE, potrivit careia cauzele privind neindeplinirea obligatiilor de comunicare a masurilor nationale de transpunere sunt solutionate cu celeritate, precum Cauza C-202/09, Comisia/Irlanda, in care Comisia a sesizat CJUE la data de 5 iunie 2009, iar Curtea a pronuntat hotararea sa la data de 26 noiembrie 2009, asadar in mai putin de 6 luni, luand in considerare faptul ca transpunerea urgenta a Directivei 2011/24/UE va crea pentru pensionarii si membrii lor de familie care au resedinta pe teritoriul unui alt stat membru al UE si pentru care, conform Regulamentului (CE) nr. 883/2004 si al Regulamentului (CE) nr. 987/2009, Romania este responsabila pentru rambursarea costurilor asistentei medicale, premisele beneficierii pe teritoriul Romaniei de asistenta medicala acordata in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in aceleasi conditii ca in cazul in care pensionarii si membrii lor de familie si-ar avea resedinta in Romania, avand in vedere faptul ca transpunerea, in regim de urgenta, a dispozitiilor Directivei 2011/24/UE ofera garantia respectarii criteriilor de obiectivitate, nediscriminare si proportionalitate cu obiectivul urmarit, in aplicarea procedurilor administrative privind accesul la asistenta medicala transfrontaliera, precum si privind rambursarea contravalorii asistentei medicale transfrontaliere acordate intr-un alt stat membru, avand in vedere faptul ca netranspunerea, in regim de urgenta, a dispozitiilor Directivei 2010/41/UE conduce la continuarea nerespectarii principiului egalitatii de tratament intre barbatii si femeile care desfasoara o activitate independenta, asa cum este acesta enuntat in Directiva, si care trebuia respectat de la implinirea termenului-limita de transpunere a directivei, dorind sa reglementeze de urgenta prezenta situatie prin masuri privind diferentele de gen in domeniul antreprenorial si de a imbunatati concilierea vietii private cu viata profesionala si pentru a facilita exercitarea unei activitati independente de catre persoanele de sex feminin sau pentru a preveni sau compensa dezavantaje in cariera profesionala, avand in vedere politica de toleranta „0” adoptata de Comisie pentru cazurile de netranspunere si faptul ca, potrivit jurisprudentei, un stat membru nu poate invoca, in aparare, situatiile interne pentru a justifica neindeplinirea obligatiilor si nerespectarea termenelor prevazute de normele Uniunii, precum cauzele C-191/95, Comisia/Germania, pct. 68; C-374/89, Comisia/Belgia, pct. 10; C-45/91, Comisia/Grecia, pct. 21; C-207/94 si C-225/94, Comisia/Grecia, pct. 11, in considerarea notelor ministrului afacerilor externe nr. K2/2.700 si nr. K1/161, prin care a solicitat autoritatilor competente adoptarea cu celeritate a actelor normative pentru transpunerea actului european, avand in vedere ca in baza art. 2 din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Ceha, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, Republica Estonia, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Irlanda, Republica Italiana, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungara, Republica Malta, Regatul tarilor de Jos, Republica Austria, Republica Polona, Republica Portugheza, Republica Slovenia, Republica Slovaca, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state mem bre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si Romania privind aderarea Republicii Bulgaria si a Romaniei la Uniunea Europeana, semnat de Romania la Luxemburg la 25 aprilie 2005, este necesara ducerea la indeplinire a obligatiilor Romaniei rezultate din actul aderarii si din prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum si din celelalte reglementari comunitare cu caracter obligatoriu, tinand cont de preocuparea constanta a Romaniei pentru indeplinirea obligatiilor care ii revin ca stat membru al Uniunii Europene, necesitatea transpunerii acestei directive europene vizand interesul public si constituind situatie de urgenta extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata, impunandu-se adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta, totodata luand in considerare:

 

- necesitatea asigurarii cadrului juridic pentru efectuarea platilor reprezentand prefinantarea, cofinantarea si finantarea cheltuielilor neeligibile aferente Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, denumit in continuare FEADR;
- criza financiara existenta la nivel global care a afectat si continua sa afecteze si fermierii romani beneficiari ai fondurilor nerambursabile acordate in conformitate cu obiectivele politicii agricole comune;
- faptul ca producatorii agricoli se afla in prezent sub presiunea limitarii posibilitatilor de creditare generata de criza financiara si sunt din ce in ce mai afectati de lipsa de lichiditati din economie;
- necesitatea realizarii de investitii in agricultura, a introducerii si dezvoltarii de tehnologii noi, a diversificarii productiei, a adaptarii exploatatiilor la standardele comunitare;
- necesitatea adoptarii de urgenta a unor masuri pentru optimizarea fluxurilor financiare din cadrul Programului national de dezvoltare rurala 2007-2013, denumit in continuare PNDR, finantate din FEADR si din bugetul de stat, si asigurarea capacitatii de absorbtie a acestor fonduri, in vederea evitarii dezangajarii automate a fondurilor alocate Romaniei de catre Comisia Europeana, precum si pentru indeplinirea obiectivelor proiectelor eligibile si selectate pentru finantare, evitandu-se astfel intarzierile majore in implementarea acestora si neatingerea obiectivelor proiectelor, avand in vedere:
- prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finantarea politicii agricole comune, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 209 din 11 august 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 277 din 21 octombrie 2005, ale Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.974/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurala acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 368 din 23 decembrie 2006, ale Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii si de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului, publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene, seria L, nr. 298 din 26 octombrie 2012, ale Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 223 din 15 august 2006, ale Regulamentului (CE) nr. 498/2007 al Comisiei din 26 martie 2007 de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2 006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 120 din 10 mai 2007, ale Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20 decembrie 2013, ale Regulamentului (UE) nr. 1.310/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a anumitor dispozitii tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste resursele si repartizarea acestora pentru anul 2014 si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului si a Regulamentelor (U E) nr. 1.307/2013, (UE) nr. 1.306/2013 si (UE) nr. 1.308/2013 ale Parlamentului European si ale Consiliului in ceea ce priveste aplicarea acestora in anul 2014, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20 decembrie 2013, si ale Programului National de Dezvoltare Rurala, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2008) 3.831 din 16 iulie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
- luand in considerare faptul ca neadoptarea proiectului de act normativ in regim de urgenta poate avea drept consecinta cresterea ratei de rezilieri a proiectelor din PNDR; astfel, dintr-un numar de 6.440 de contracte de finantare incheiate cu beneficiari privati, cu o valoare contractata de 6.276.198.901 lei, aproximativ 4.649 dintre acestea risca a fi reziliate, cu consecinte ne favorabile atat in plan financiar pentru beneficiarii aflati in aceasta situatie ce trebuie sa returneze intregul sprijin financiar acordat, in plan social prin pierderea locurilor de munca create sau propuse a fi realizate prin proiect;
- avand in vedere necesitatea evitarii pierderii finantarii europene - de cca 3.824.521.360 lei - prin dezangajarea alocarii aferente masurilor din PNDR 2007-2013, in contextul finalizarii perioadei de programare, cand nu se mai pot incheia contracte noi cu finantare nerambursabila europeana in situatia angajarii totale a alocarii financiare aferente masurilor din PNDR. Avand in vedere Decizia Curtii Constitutionale a Romaniei nr. 463/2014 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 26 3/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, prin care s-a constatat neconstitutionalitatea dispozitiilor art. IV alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobata prin Legea nr. 3/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, se impune modificarea datei de la care se acorda in dicii de corectie, luand in considerare necesitatea protejarii veniturilor din pensii pentru pensionari, intrucat Legea serviciului public de alimentare cu energie termica nr. 325/2006, cu modificarile ulterioare, prevede ca asigurarea serviciul public de alimentare cu energie termica se realizeaza prin intermediul infrastructurii tehnico-edilitare specifice apartinand domeniului public sau privat al autoritatii administratiei publice locale, care formeaza sistemul de alimentare centralizata cu energie termica al localitatii, avand in vedere ca in prezent alimentarea cu energie termica a unor localitati nu se realizeaza in sistem centralizat, iar centralele electrice de termoficare sunt in proprietatea unor operatori economici cu capital majoritar de stat, pentru realizar ea unui sistem de alimentare centralizata cu energie termica al localitatii apare ca necesar transferul de participatii ale statului la operatorii economici mentionati catre unitatile administrativ-teritoriale, in domeniul privat al acestora, intrucat posibilitatea realizarii unor asemenea transferuri nu este in prezent reglementata de lege, luand in considerare faptul ca neadoptarea de urgenta a unor asemenea masuri poate conduce la disfunctionalitati in productia, transportul si distributia energiei termice, dat fiind ca aceste activitati sunt gestionate de entitati diferite, cu consecinte negative atat in alimentarea cu energie termica, cat si la nivelul costurilor suportate de consumatorii finali - populatie, institutii publice, obiective socioculturale si operatori economici, intrucat aceste elemente constituie o situatie extraordinara a careia reglementare nu poate fi amanata, se impune adoptarea de norme imediate pe cale ordonantei de urgenta in sensul completarii masurilor ce pot fi luate de Guvern in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice reglementate de Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, intrucat elementele mentionate anterior vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,}} in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
Art. I. - Se aproba exonerarea de la plata a institutiilor publice care trebuiau sa asigure finantarea potrivit art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, republicata, cu completarile ulterioare, pentru sumele reprezentand contributii pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult din tara, acordate in anii 2011-2014, ce trebuie sa le restituie drept consecinta a constatarii de catre Curtea de Conturi sau alte institutii cu atributii de control.
Art. II. - La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta inceteaza restituirea sumelor reprezentand contributii pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult din tara, pentru care Curtea de Conturi sau alte institutii cu atributii de control au constatat ca au fost acordate cu crearea de prejudicii.
Art. III. - Articolul 72 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, ParteaI, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins: Art. 72. - (1) in caz de vacanta a functiei de primar, precum si in caz de suspendare din functie a acestuia, atributiile ce ii sunt conferite prin prezenta lege vor fi exercitate de drept de viceprimar sau, dupa caz, de unul dintre viceprimari, desemnat de consiliul local cu votul secret al majoritatii consilierilor locali in functie, cu respectarea drepturilor si obligatiilor corespunzatoare functiei, si care va primi o indemnizatie lunara unica egala cu cea a functiei de primar pe perioada exercitarii functiei
(2) in situatia prevazuta la alin. (1), consiliul local poate delega, prin hotarare, din randul membrilor sai, un consilier local care va indeplini temporar atributiile viceprimarului, cu respectarea drepturilor si obligatiilor corespunzatoare functiei, si care va primi o indemnizatie lunara unica egala cu cea a functiei de viceprimar pe perioada exercitarii functiei
(3) in situatia in care sunt suspendati din functie, in acelasi timp, atat primarul, cat si viceprimarul, consiliul local deleaga un consilier local care va indeplini atat atributiile primarului, cat si pe cele ale viceprimarului, pana la incetarea suspendarii, cu respectarea drepturilor si obligatiilor corespunzatoare functiei de primar, si care va primi o indemnizatie lunara unica egala cu cea a functiei de primar.”
Art. IV. - Proiectele tehnice realizate prin derularea unor contracte de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in cadrul Programului national de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 15/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se pot transmite cu titlu gratuit catre unitatile administrativ-teritoriale beneficiare.
Art. V. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1 alineatul (2), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins: „f) sotia/sotul titularului intreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate care, fara a fi inregistrata/inregistrat in registrul comertului si autorizata/autorizat sa functioneze ea insasi/el insusi ca titular a/al intreprinderii individuale/persoana fizica autorizata sau fara a fi salariata/salariat, participa in mod obisnuit la activitatea intreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate, indeplinind fie aceleasi sarcini, fie sarcini complementare.”
2. La articolul 4, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(2) Cota de contributie pentru concedii si indemnizatii, destinata exclusiv finantarii cheltuielilor cu plata drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (1), este prevazuta la art. 29618 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2), cota de contributie pentru concedii si indemnizatii, destinata exclusiv finantarii cheltuielilor cu plata drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, este de 0,85% si se aplica asupra veniturilor supuse impozitului pe venit, pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a), c) si d), asupra veniturilor cuprinse in contractul de asigurari sociale incheiat de persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. e) sau asupra veniturilor declarate la casele de asigurari de sanatate de persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. f) si se achita la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.”
3. La articolul 6, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(6) Pentru a beneficia de concedii si indemnizatii, persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) sunt obligate sa depuna declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii la casa de asigurari de sanatate la care sunt luate in evidenta ca platitori de contributie de asigurari sociale de sanatate. Cota de contributie pentru concedii si indemnizatii de 0,85% se datoreaza asupra veniturilor supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, asupra veniturilor declarate in contractele de asigurare sociala, pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. e), sau asupra veniturilor declarate la casele de asigurari de sanatate de persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. f).”
4. La articolul 23, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(2) De aceleasi drepturi beneficiaza si femeile care nu se mai afla, din motive neimputabile lor, in una dintre situatiile prevazute la art. 1 alin. (1), daca nasc in termen de 9 luni de la data pierderii calitatii de asigurat. Faptul ca pierderea calitatii de asigurat nu s-a produs din motive imputabile persoanei in cauza se dovedeste cu acte oficiale eliberate de catre angajatori sau asimilatii acestora, iar indemnizatia se achita din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate de catre casele de asigurari de sanatate unde medicul de familie al asiguratului are incheiata conventie.”
5. La articolul 32, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(1) in cazul in care, potrivit legii, angajatorul isi suspenda temporar activitatea sau activitatea acestuia inceteaza prin divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciara, lichidare judiciara, faliment sau prin orice alta modalitate prevazuta de lege, drepturile prevazute la art. 2 alin. (1), care s-au nascut anterior ivirii acestor situatii, se achita din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate de catre casele de asigurari de sanatate unde medicul de familie al asiguratului are incheiata conventie.”
6. Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins: Art. 34. - Durata concediilor pentru tuberculoza, neoplazii, SIDA, boli cardiovasculare, a concediilor pentru sarcina si lauzie, ingrijirea copilului bolnav, pentru reducerea timpului de munca si pentru carantina, precum si pentru risc maternal nu diminueaza numarul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afectiuni.”
7. La articolul 40, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(1) Indemnizatiile pot fi solicitate pe baza actelor justificative, in termen de 90 de zile de la data de la care persoanele prevazute la art. 1 alin. (2), art. 32 alin. (1), precum si platitorii prevazuti la art. 36 alin. (3) lit. a) si b) erau in drept sa le solicite.”
Art. VI. - Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Dupa articolul 873 se introduce un nou articol, articolul 8731, cu urmatorul cuprins: „Art. 8731. - (1) Procedurile administrative privind accesul la asistenta medicala transfrontaliera, precum si rambursarea contravalorii asistentei medicale transfrontaliere acordate intr-un alt stat membru au la baza criterii obiective si nediscriminatorii care sunt necesare si proportionale cu obiectivul urmarit
(2) Procedurile administrative prevazute la alin. (1) sunt usor accesibile si informatiile privind o astfel de procedura sunt puse la dispozitia publicului la nivelul adecvat acestuia. O astfel de procedura permite asigurarea prelucrarii solicitarilor in mod obiectiv si impartial.”
2. La articolul 874, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins: „(11) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pensionarii si membrii lor de familie care au resedinta pe teritoriul unui alt stat membru al UE si pentru care, conform Regulamentului (CE) nr. 883/2004 si Regulamentului (CE) nr. 987/2009, Romania este responsabila pentru rambursarea costurilor asistentei medicale, beneficiaza pe teritoriul Romaniei de asistenta medicala acordata in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in aceleasi conditii ca in cazul in care pensionarii si membrii lor de familie si-ar avea resedinta in Romania, cu exceptia:
a) asistentei medicale care, potrivit Directivei 2011/24/UE, este supusa autorizarii prealabile in statul membru al UE de resedinta, pentru pensionarii si membrii lor de familie care si-au stabilit resedinta in statul membru respectiv si in cazul in care acest stat membru a optat pentru o rambursare de sume fixe;
b) asistentei medicale furnizate in conformitate cu cap. I al titlului III din Regulamentul (CE) nr. 883/2004;
c) serviciilor prevazute la art. 864 alin. (3) din prezentul titlu.”
Art. VII. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune in domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere in domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit si Fondul european pentru garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 434 din 25 iunie 2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 371/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 181, alineatele (1) si (15) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „(1) Dupa efectuarea verificarilor cererilor de plata, Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) vireaza beneficiarului, care are calitatea de ordonator de credite al bugetului local, contravaloarea taxei pe valoarea adaugata aferente cheltuielilor declarate eligibile, intr-un cont de disponibil distinct, deschis pe numele acestui beneficiar la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului..................................................................................................
(15) Pentru sumele virate si nejustificate prin cereri de plata, AFIR notifica beneficiarilor in termen de 5 zile lucratoare obligatia restituirii acestora.”
2. La articolul 181 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „a) numarul, data si valoarea facturii/facturilor care face/fac obiectul cererii de plata;”.
3. Dupa articolul 181 se introduce un nou articol, articolul 182, cu urmatorul cuprins: „Art. 182. - (1) Beneficiarii masurilor din cadrul PNDR 2007-2013, altii decat cei prevazuti la art. 14-16, denumiti in continuare beneficiari privati, la depunerea spre decontare a cererii de plata pot proceda dupa cum urmeaza:
a) anexeaza documentele solicitate prin anexa nr. V «Instructiuni de plata» la contractul de finantare, inclusiv ordinele de plata si extrasele de cont sau alte documente cu valoare echivalenta care dovedesc efectuarea platilor atat pentru partea de contributie publica, cat si pentru cea proprie; sau
b) anexeaza documentele solicitate prin anexa nr. V «Instructiuni de plata»la contr actul de finantare, inclusiv cele care dovedesc plata integrala a taxei pe valoarea adaugata aferente fiecarei facturi, cu exceptia ordinelor de plata si/sau a extraselor de cont ori a altor documente cu valoare echivalenta care dovedesc efectuarea platilor pentru partea de contributie publica
(2) Pentru situatia prevazuta la alin. (1) lit. b), beneficiarul privat trebuie sa deschida un cont distinct de disponibil la unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului in raza careia este inregistrat fiscal, derularea operatiunilor specifice decontarii cererilor de plata urmand a se efectua cu respectarea urmatoarelor etape:
a) dupa efectuarea verificarilor dosarului cererii de plata si autorizarii platii, AFIR vireaza beneficiarului privat valoarea cheltuielilor rambursabile pentru cheltuielile eligibile, reprezentand contributia publica, in contul distinct de disponibil, deschis pe numele beneficiarului privat la unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului;
b) in ziua imediat urmatoare efectuarii viramentului, AFIR notifica beneficiarul privat cu privire la efectuarea platii, iar o copie a notificarii transmise beneficiarului privat se transmite unitatii teritoriale a Trezoreriei Statului la care acesta are deschis contul;
c) beneficiarul privat prezinta la unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la incasarea in cont a contributiei publice, pentru fiecare factura in parte, ordine de plata pentru suma reprezentand contributia publica, precum si pentru sumele declarate neeligibile in urma verificarii cererii de plata de catre AFIR
(3) Notificarea prevazuta la alin. (2) lit. b) trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente, potrivit modelului prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta:
a) numarul si data facturilor;
b) codul de identificare fiscala si denumirea furnizorilor de bunuri/prestatorilor de servicii/executantilor de lucrari;
c) suma aferenta fiecarei facturi, care trebuie sa fie platita de beneficiarul privat din suma primita de la AFIR, detaliata pe cheltuiala eligibila si contravaloarea taxei pe valoarea adaugata, in cazul in care aceasta reprezinta o cheltuiala eligibila;
d) suma aferenta fiecarei facturi care trebuie sa fie platita de beneficiarul privat din contributia acestuia reprezentand cheltuielile solicitate la plata si declarate neeligibile in urma verificarii cererii de plata de catre AFIR, precum si contravaloarea taxei pe valoarea adaugata, dupa caz
(4) Unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, la prezentarea ordinelor de plata de catre beneficiarii privati aflati in situatia prevazuta la alin. (1) lit. b), verifica existenta urmatoarelor conditii:
a) concordanta dintre denumirea furnizorului de bunuri/executantului de lucrari/prestatorului de servicii/codul de identificare fiscala si suma inscrisa in notificare cu datele din ordinele de plata depuse de beneficiarii privati pentru facturi;
b) concordanta dintre numarul si data facturii inscrise in notificare si cele inscrise in rubrica «Reprezentand» din ordinul de plata;
c) daca suma din ordinele de plata este egala cu suma inscrisa in notificare, potrivit detalierilor prevazute la alin. (3), pentru fiecare factura in parte;
d) daca suma totala din ordinele de plata este egala cu suma totala din notificarea prevazuta la alin. (2) lit. b)
(5) Beneficiarii privati aflati in situatia prevazuta la alin. (1) lit. b), care deruleaza operatiuni aferente proiectului/proiectelor prin conturi deschise la banci comerciale, au obligatia de a-si transfera contributia proprie in contul pe care acestia au obligatia sa il deschida la unitatea Trezoreriei Statului in raza careia sunt inregistrati fiscal, reprezentand cheltuieli declarate neeligibile de AFIR
(6) Dupa efectuarea verificarilor prevazute la alin. (4), unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, in cazul constatarii concordantei de date, vireaza suma totala primita de la AFIR din contul prevazut la alin. (2) in contul prevazut la alin. (5)
(7) Operatiunile prevazute la alin. (4) si (5) se efectueaza in aceeasi zi in care s-au primit ordinele de plata de la beneficiari
(8) in cazul in care beneficiarul privat nu depune ordinele de plata conform cerintelor si termenului prevazute la alin. (2) pentru toata suma prevazuta in notificare sau nu respecta conditiile mentionate la alin. (4), unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului restituie integral, in conturile AFIR, sumele primite de acestea din contul prevazut la alin. (2)
(9) in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data incasarii sumelor virate de catre AFIR, beneficiarii privati au obligatia de a depune la AFIR ordinele de plata si extrasele de cont aferente platilor efectuate din contributia publica
(10) AFIR vireaza sumele prevazute la alin. (8) si restituite de trezorerie in conturile MADR din care s-au efectuat platile, deschise la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti.”
4. La articolul 20, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(6) Beneficiarul poate primi avansul dupa avizarea favorabila de catre AFIR a unei achizitii, conform procedurilor de lucru ale acesteia, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, in conformitate cu prevederile art. 18 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2014 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale, prin reorganizarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, cu modificarile ulterioare.”
5. Ordonanta de urgenta se completeaza cu o anexa, avand cuprinsul prevazut in anexa la prezenta ordonanta de urgenta.
Art. VIII. - in cuprinsul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, denumirea „Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP)” se modifica si se inlocuieste cu denumirea „Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR)”, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2014 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale, prin reorganizarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, cu modificarile ulterioare.
Art. IX. - Alineatul (3) al articolului IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 53 din 23 ianuarie 2013, aprobata prin Legea nr. 3/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(3) Drepturile de pensie, rezultate in urma aplicarii indicilor de corectie prevazuti la alin. (1), se cuvin incepand cu data de 1 ianuarie 2013, in situatia persoanelor prevazute la alin. (1) lit.a) si b), respectiv de la data deschiderii drepturilor de pensie, in cazul persoanelor prevazute la alin. (1) lit. c).”
Art. X. - Dupa alineatul (4) al articolului 11 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 121 din 5 martie 2013, se introduc trei noi alineate, alineatele (5)-(7), cu urmatorul cuprins: „(5) in vederea constituirii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat, astfel cum este acesta definit la art. 5 pct. 29 din Legea serviciului public de alimentare cu energie termica nr. 325/2006, cu modificarile ulterioare, Guvernul poate aproba transferul de participatii detinute de stat la operatori economici in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale
(6) Transferul prevazut la alin. (5) se poate face cu titlu gratuit si se aproba prin hotarare a Guvernului, cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
a) sa aiba ca scop reducerea nivelului arieratelor, restructurarea sau esalonarea la plata a acestora;
b) efectuarea unei analize tehnico-economice care sa cuprinda justificarea operatiunii si efectele in plan economic si social la nivel local;
c) transferul se efectueaza cu respectarea normelor nationale si comunitare in materie de ajutor de stat si concurenta;
d) sa fie exprimat acordul creditorilor in cazul in care actiunile transferate sunt grevate de sarcini/garantii;
e) unitatea administrativ-teritoriala sa fi solicitat transferul participatiilor detinute de stat
(7) Prevederile alin. (5) si (6) nu se aplica societatilor de interes strategic, astfel cum sunt acestea definite la art. 3 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare. Art. V din prezenta ordonanta de urgenta transpune art. 7 si 8 din Directiva 2010/41/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 iulie 2010 privind aplicarea principiului egalitatii de tratament intre barbatii si femeile care desfasoara o activitate independenta si de abrogare a Directivei 86/613/CEE a Consiliului, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 180 din 15 iulie 2010. Art. VI din prezenta ordonanta de urgenta transpune art. 7 alin. (2) lit. b) si art. 9 alin. (1) si (2) din Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 9 martie 2011 privind aplicarea drepturilor pacientilor in cadrul asistentei medicale transfrontaliere, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 88 din 4 aprilie 2011, pag. 45-65.”
Prim-Ministru Victor-Viorel Ponta
Contrasemneaza:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, Gabriel Oprea
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, Nicolae-Liviu Dragnea
Ministrul apararii nationale, Mircea Dusa
Viceprim-ministru, ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale, Daniel Constantin
Ministrul economiei, Constantin Nita
Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru
Ministrul delegat pentru energie, Razvan-Eugen Nicolescu
Secretariatul de Stat pentru Culte, Victor Opaschi, secretar de stat
p. Ministrul afacerilor externe, George Ciamba, secretar de stat
Ministrul sanatatii, Nicolae Banicioiu
Ministrul finantelor publice, Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget, Darius-Bogdan Valcov
Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice, Rovana Plumb
Ministrul fondurilor europene, Eugen Orlando Teodorovici

Bucuresti, 21 octombrie 2014.
Nr. 68.
 • Newsletter

 • Medical Forum Targu Mures 24-25 aprilie 2024
  (Eveniment cu prezenta fizica) • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro