Norme Coca 2023 - 2024

Ministerul Sănătăţii organizează la data de 24 septembrie examen pentru obţinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentisti si farmacisti.

In această sesiune se pot înscrie candidaţii care finalizează până la data de 31 august 2014, pregătirea teoretică si practică efectuată în vederea obţinerii atestatelor de studii complementare, în condiţiile prevăzute de ordinul m.s. nr. 418/2005 cu modificările si completările ulterioare.

Examenele se vor desfăsura în centrele universitare medicale acreditate de Ministerul Sănătăţii, în care s-a efectuat pregătirea.

Pentru fiecare proba de examen, nota minima de promovare este 5.00, cu exceptia probelor de examen de atestat pentru care sunt precizate alte conditii minime de promovare. Media finala minimă de promovare pentru obţinerea atestatelor de studii complementare este 7,00. In cazul in care a una din probele de examen nu se obtine nota minima de promovare, candidatul este declarat nepromovat.

Înscrierea candidaţilor la examen se va face începând cu data de 25 august 2014 si până la data de 9 septembrie 2014 inclusiv, la sediul Ministerului Sănătăţii din Str.

George Vraca nr. 9, sector 1, Bucuresti, cu excepţia atestatului în Implantologie.

Înscrierile pentru atestatul de Implantologie se fac în aceeasi perioadă, respectiv

între 25 august 2014 si până la data de 9 septembrie 2014 inclusiv, la direcţiile de sănătate

publică din centrele universitare în care s-a făcut pregătire pentru obţinerea acestui atestat: Bucuresti, Cluj, Iasi si Timisoara.

Direcţiile de sănătate publică care vor efectua aceste înscrieri, vor completa online

la adresa: http://examene.meddb.ro, listele nominale cu candidaţii înscrisi, până la

data de 11 septembrie 2014, ora 12,00.

Tabelele originale cu candidaţii înscrisi, însoţite de adresa oficială se vor

transmite prin postă până la data de 15 septembrie 2014, pe adresa Ministerului Sănătăţii, str.

George Vraca, nr. 9, sector 1, Bucuresti.

Tabelele vor cuprinde următoarele rubrici:

DSP Nume,

prenume

Data si

locul

nasterii

(localitate,

judeţ)

Gradul

profesionalmedic

dentist/

specialist/pri

mar

Specialitatea

(se va completa numai pentru medicii specialisti sau primari )

Unitatea

de

încadrare /

judeţ

Centrul de

examen (în

care s-a

efectuat

pregătirea)

C.N.P. Nr.

chitanţei

de plată a

taxei de

examen

Solicită atestatul

la DSP

Nr.

Telefon

contact

Candidaţii vor fi înscrisi în tabele cu numele si prenumele corect conform actului

de identitate în termen de valabilitate, utilizând caracterele diacritice: Ă,Î,Â,S,Ţ.

Întreaga responsabilitate privind respectarea condiţiilor de participare a candidaţilor la examen, revine direcţiilor de sănătate publică menţionate.

Arondarea candidaţilor pe centre universitare medicale va fi comunicată în ziua de 15 septembrie 2014, pe site-ul Ministerului Sănătăţii: www.ms.ro, la rubrica informareconcursuri si examene.

Listele candidaţilor al căror dosar de înscriere este admis, precum si locul, data si

ora de prezentare la examen, pentru toate atestatele, se vor afisa la data de 22 septembrie 2014

pe site-ul Ministerului Sănătăţii www.ms.ro, la rubrica Informare - Concursuri si

examene.

La acest examen se pot prezenta:

 

1) Pentru atestatul în Ultrasonografie generală

- medicii specialisti sau primari, precum si absolvenţii facultăţilor de medicină cu

drept de exercitare a profesiunii de medic, care au absolvit programele de studii

complementare în ultrasonografie generală nivel I (durată 3 luni) si ultrasonografie

generală nivel II (durata 3 luni), în total 6 luni de pregătire (conform prevederilor

ordinului MS nr. 418/2005); cele 6 luni de pregătire pot fi divizate în două module a 12

săptămâni (3 luni curs si 3 luni activitate practică individuală, pe durata cărora cursantul

va efectua minimum 300 examinări, sub directa supervizare a unui medic desemnat

pentru acest tip de activitate de către responsabilii naţionali ai programului. Listele cu

medicii desemnaţi pentru fiecare centru de pregătire se află la direcţia de sănătate din

centrul de pregătire respectiv). Medicii rezidenţi confirmaţi în specialităţi în al căror

curriculum de pregătire este prevăzut modulul de ultrasonografie generală cu durata de 3

luni (echivalent nivel I), vor putea susţine examenul pentru obţinerea atestatului în

ultrasonografie generală numai după confirmarea ca medic specialist si absolvirea

programului de ultrasonografie generală nivel II (3 luni), având durata totală de pregătire 6 luni;

Medicii confirmaţi specialisti în specialităţile radiologie si imagistică medicalămedicină nucleară si gastroenterologie care au efectuat pregătire în

ultrasonografie generală conform curriculei de rezidenţiat, sunt abilitaţi să exercite

activitatea de ultrasonografie generală, fără susţinerea examenului de atestat, în

conformitate cu prevederile ordinului MS nr. 418/2005.

Examenul va consta din trei probe:

- prima probă practică pe bolnav (eliminatorie, nota minimă de promovare - 6,00);

- proba teoretică scrisă, sub formă de test grilă, cu 50 întrebări cu răspunsuri

multiple, tip complement simplu, din tematică;

- a doua probă practică de patologie ecografică pe videocasetă.

Tematica de examen este cea aprobată de conducerea MSP sub nr. EN/3355/23.08.2006.

2) Pentru atestatul în Ultrasonografie obstetricală si ginecologică

- medicii specialisti sau primari obstetrică-ginecologie care au urmat o pregătire,

cu durata de 3 luni (6 saptamani – nivel I si 6 saptamani – nivel II), în centrele

universitare medicale acreditate prin ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările si

completările ulterioare.

Medicii confirmaţi rezidenţi în specialitatea obstetrică-ginecologie în al căror

curriculum de pregătire este prevăzut modulul de ultrasonografie obstetricală si

ginecologică cu durata de 6 săptămâni (echivalent nivel I), vor putea susţine examenul

pentru obţinerea atestatului în ultrasonografie obstetricală si ginecologică numai după

confirmarea ca medic specialist si absolvirea programului de ultrasonografie obstetricală

si ginecologică nivel II (6 săptămâni);

Examenul va consta din patru probe:

- proba practică - eliminatorie (calificativ admis/respins) de recunoastere a unui

element de anatomie ecografică- fetală, anomalie fetală sau anatomie ginecologică

(imagini furnizate de comisie);

- proba scrisă tip grilă, cu 100 întrebări;

- proba practică – de examinare a unui caz obstetrical sau ginecologic, formată din

două probe notate separat:

a. evidenţierea si recunoasterea unui organ matern (ficat, splină, rinichi, colecist,

vezică urinară);

b. evidenţierea si recunoasterea unor elemente fetale (inclusiv biometrie fetală)

sau ale aparatului genital feminin, cu recunoasterea elementelor de patologie;

- probă practică – de elaborare a unui buletin ecografic după examinarea unui caz

obstetrical.

Tematica de examen este cea aprobată de conducerea MSP sub nr.

EN/1069/25.06.2006.

3) Pentru atestatul în Chirurgie laparoscopică ginecologică.

- medicii specialisti sau primari obstetrică-ginecologie care au efectuat un

program de pregătire teoretică si practică cu durata de 3 luni în centrele universitare

medicale acreditate prin ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările si completările

ulterioare, care au efectuat ulterior finalizării pregătirii un număr de minimum 50

intervenţii chirurgicale laparoscopice, ca prim operator sub supravegherea unui medic cu

competentă/atestat în chirurgie laparoscopică ginecologică.

Examenul va consta din:

- probă scrisă (test din tematica teoretică de pregătire)

- probă clinică – examen oral cu descrierea unor tehnici chirurgicale specifice

pentru afecţiunea posibil de tratat laparoscopic;

- probă practică (probă de abilităţi/manualitate) – este probă practică pe simulator,

din baremul de tehnici, manevre, instrumentar, aparatură;

- probă practică – participare la o intervenţie chirurgicală (ca prim operator).

Tematica de examen însumează noţiunile teoretice si baremurile practice cuprinse

în programa de pregătire si aprobate de conducerea MSP sub nr.EN/6935/23.11.2006.

4) Pentru atestatul in Histeroscopie

- medicii specialisti sau primari obstetrică-ginecologie care au efectuat o pregătire

prin curs teoretic si stagii practice, cu durata de 6 săptămâni (trei module a două

săptămâni), în Centrele Universitare Medicale Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi,

Timisoara si Tg.Mures, centre acreditate prin ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările si

completările ulterioare.

Medicii confirmaţi rezidenţi în specialitatea obstetrică-ginecologie în al căror

curriculum de pregătire este prevăzut modulul de histeroscopie, vor putea susţine

examenul în baza acestui modul, numai după confirmarea ca medic specialist, cu avizul

responsabilului naţional de program.

Examenul va consta din două probe:

- probă teoretică (subiecte sau test grilă) – probă eliminatorie cu nota minimum

7.00 ;

- probă clinică (o histeroscopie diagnostică sau operatorie).

Tematica de examen este cea aprobată de conducerea MSP sub nr. EN/1600/2006.

5) Pentru atestatul in Colposcopie.

- medicii specialisti sau primari obstetrică-ginecologie care au efectuat o

pregătire prin curs teoretic cu durata de 6 săptămâni (3 module de cate 2 săptămâni

fiecare), în centre universitare medicale acreditate prin ordinul MS nr. 418/2005 cu

modificările si completările ulterioare: Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Târgu4

Mures si Timisoara, urmat de un stagiu practic în care au efectuat minimum 300 de

colposcopii sub supravegherea unui medic având această competentă/atestat.

Medicii confirmaţi rezidenţi în specialitatea obstetrică-ginecologie în al căror

curriculum de pregătire a fost prevăzut modulul de colposcopie (curs teoretic), vor putea

susţine examenul numai după confirmarea ca medic specialist, pe baza pregătirii

efectuate în rezidenţiat, si a stagiului practic ulterior, în care au efectuat minimum 300 de

colposcopii sub supravegherea unui medic având această competentă/atestat si a avizului

responsabilului naţional de program.

Examenul va consta din patru probe:

- probă scrisă – trei subiecte dezvoltate general sau test grilă;

- probă orală – trei subiecte din tematica modulelor de pregătire;

- probă practică – caz clinic;

- probă de laborator (citotest, examen anatomo-patologic, interpretare markeri).

Tematica de examen însumează noţiunile teoretice si baremele practice cuprinse

în programa de pregătire aprobată de conducerea MSP sub nr.EN/1160/27.06.2006.

6) Pentru atestatul în Cardiologie intervenţională

- medicii specialisti sau primari în specialitatea cardiologie care au absolvit

programul de pregătire (curs si stagii practice) aprobat prin OMS 296/2010, cu durata de

2 ani în centre universitare medicale acreditate: Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi si

Timisoara.

Examenul va consta din trei probe:

- probă scrisă – test grilă;

- probă clinică– examen clinic/proba abilităţi/manualităţi;

- probă practică – proba operatorie;

Tematica de examen însumează noţiunile teoretice si baremele practice cuprinse în

programa de pregătire aprobată.

7) Pentru atestatul în Echocardiografie generală

- medicii specialisti sau primari în specialităţile Cardiologie, Medicină

internă, Pediatrie, ATI sau Medicină de urgenţă care au absolvit 2 cursuri teoretice cu

durata de 2 luni (începători si avansaţi) în centre universitare medicale acreditate de

ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările si completările ulterioare, (Bucuresti, Cluj-

Napoca, Iasi si Timisoara), urmate de un stagiu practic de 1 lună în care au efectuat

minimum 200 ecocardiograme M si bidimensionale, precum si 50 echo-Doppler sub

supravegherea unui medic având competenţă/atestat în ecocardiografie generală.

Medicii confirmaţi specialisti cardiologie care au efectuat pregătire în

echocardiografie generală conform curriculei de rezidenţiat, sunt abilitaţi să exercite

activitatea de echocardiografie generală, fără susţinerea examenului de atestat, în

conformitate cu prevederile ordinului MS nr. 418/2005 cu modificările si completările

ulterioare.

Examenul va consta din trei probe:

- probă practică (eliminatorie – nota minimă 7,00);

- probă teoretică scrisă, sub formă de test grilă, cu 50 întrebări cu răspunsuri

multiple;

- probă practică – interpretare trasee (echo-M si bidimensional si echo-Doppler).

Tematica de examen este cea din “Viaţa Medicală” nr.12/26.03.1993.

8) Pentru atestatul în Ecocardiografie transesofagiană (specială)

- medicii specialisti sau primari în specialităţile Cardiologie sau ATI care

au obţinut competenţa/atestatul în echocardiografie generală si au urmat o pregătire prin

curs si stagiu practic într-un laborator de ecocardiografie transesofagiană, sub

supravegherea sefului de laborator, în total 2 luni, în centre universitare medicale

acreditate de ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările si completările ulterioare

(Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara).

Pentru înscrierea la acest examen, candidaţii vor depune la dosar si copia xerox a

atestatului /competenţei în Ecocardiografie generală, sau a certificatului de abilităţi

obţinute anterior.

Examenul va consta din următoarele probe: - probă scrisă si două probe practice

din tematica programei de pregătire.

9) Pentru atestatul în Ecografie vasculară

- medici specialisti sau primari în specialitatăţile Cardiologie, Medicină

internă, Diabet zaharat, nutriţie si boli metabolice, Chirurgie vasculară, Chirurgie

cardiovasculară, care au efectuat curs si pregătire practică cu o durată de 3 luni în centrele

universitare medicale acreditate de ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările si

completările ulterioare: Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara, potrivit prevederilor

curriculare aprobate de MSP.

Examenul va consta din următoarele probe:

- probă practică de abilităţi/manualităţi – eliminatorie – caz clinic de explorat;

- probă scrisă – tip grilă;

- probă practică de interpretare a unor imagini (foto, casetă video, CD)

Tematica de examen este cea aprobată de conducerea MSP sub nr.

EN/3355/23.08.2006.

10) Pentru atestatul în Ecografie endocrină

- medicii specialisti sau primari, în specialitatea endocrinologie, care au efectuat 3

module de câte 10 zile în decursul unui an, în centrele universitare medicale acreditate de

ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările si completările ulterioare: Bucuresti, Cluj-

Napoca, Iasi si Timisoara si care au efectuat un minim de 1000 echografii ale glandelor

endocrine, sub îndrumarea unui medic având competenţă/atestat în ecografie endocrină.

Medicii confirmaţi specialisti endocrinologie care au efectuat pregătire în

ecografie endocrină conform curriculei de rezidenţiat, sunt abilitaţi să exercite activitatea

de ecografie endocrină, fără susţinerea examenului de atestat, în conformitate cu

prevederile ordinului MS nr. 418/2005 cu modificările si completările ulterioare.

Examenul va consta din două probe:

- probă scrisă

- probă practică

Tematica de examen este cea aprobată în anul 1999.

11) Pentru atestatul în Sexologie

- medicii specialisti si primari în specialităţile endocrinologie,

dermatovenerologie, psihiatrie, urologie, obstetrică-ginecologie si medicină de familie,

care au efectuat pregătire teoretică si practică 4 module a câte 3 săptămâni, în centrele

universitare medicale acreditate de ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările si

completările ulterioare (Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi si Timisoara).

Examenul constă din două probe:

- probă scrisă

- probă practică

Probele se vor susţine din tematica programei analitice de pregătire.

12) Pentru atestatul în Endoscopie digestivă diagnostică

- medicii specialisti sau primari în specialităţile gastroenterologie si chirurgie

generală care au efectuat curs teoretic cu durata de 6 săptămâni în centrele universitare

medicale acreditate de ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările si completările ulterioare:

Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara si Craiova, atestat prin certificate eliberate de

UMF-urile organizatoare, continuat cu un stagiu practic de 18 săptămâni (total 6 luni de

pregătire), în care au efectuat minimum 200 endoscopii digestive superioare, 100

sigmoidoscopii flexibile, 50 colonoscopii, 30 scleroterapii / bandări viscerale / hemostaza

altor leziuni nonvariceale, asistarea la minimum 50 de polipectomii si tehnici de

hemostază în hemoragii inferioare, sub supravegherea unui medic primar

gastroenterologie cu competenţă/atestat in endoscopie digestivă de minimum 3-5 ani, din

centrele universitare medicale acreditate.

Medicii confirmaţi specialisti gastroenterologie care au efectuat pregătire în

endoscopie digestivă conform curriculei de rezidenţiat, sunt abilitaţi să exercite

activitatea de endoscopie digestivă diagnostică, fără susţinerea examenului de atestat, în

conformitate cu prevederile ordinului MS nr. 418/2005 cu modificările si completările

ulterioare.

Examenul va consta din următoarele probe:

- probă scrisă;

- probă orală, constând din interpretare de caz pe casetă video;

- proba practică – eliminatorie, nota minimă 7.00, (manevrarea endoscopului pentru

endoscopia digestivă superioară si inferioară diagnostică).

Tematica de examen însumează noţiunile teoretice si baremurile practice cuprinse în

programa de pregătire aprobată de conducerea MSP sub nrEN/5583/28.05.2007.

13) Pentru atestatul în Endoscopie digestivă terapeutică

- medicii specialisti sau primari în specialităţile gastroenterologie si chirurgie

generală care au efectuat curs teoretic cu durata de 4 săptămâni în centrele universitare

medicale acreditate de ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările si completările ulterioare:

Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara, atestat prin certificat eliberat de UMF,

continuat cu un stagiu practic de 20 săptămâni - 400 ore pregătire modulară într-un spital

universitar sub îndrumarea directă a unui medic primar gastroenterolog cu atestat în

endoscopia digestivă terapeutică de cel puţin 5 ani (total 6 luni de pregătire); în cadrul

pregătirii practice se vor efectua minimum 500 endoscopii digestive superioare

diagnostice si terapeutice, 200 colonoscopii diagnostice si terapeutice si 50 ERCP,

confirmate de medicul primar gastroenterologie sub îndrumarea căruia a efectuat

pregătirea practică.

Pentru înscrierea la examen, medicii specialisti si primari în specialitatea

gastroenterologie precum si medicii specialisti si primari în specialitatea chirurgie

generală vor depune în dosar si copia xerox a atestatului/competenţei în endoscopie

digestiva diagnostică.

Excepţie fac medicii specialisti gastroenterologie, confirmaţi ulterior sesiunii

octombrie 2002 si care au efectuat si promovat modulul de endoscopie digestivă

diagnostică în cadrul specializării prin rezidenţiat, care vor atasa copia certificatului de

abilităţi în endoscopie digestivă terapeutică.

Examenul va consta din următoarele probe:

- Probă practică (o intervenţie terapeutică asistată de comisia de examen) – este

eliminatorie, nota minimă de promovare este 7,00, iar responsabilitatea cu privire la

securitatea pacientului supus procedurii va fi asumată de către presedintele comisiei.

- Probă teoretică scrisă.

- Probă orală constând în interpretare de casetă.

Tematica de examen însumează noţiunile teoretice si baremurile practice cuprinse în

programa de pregătire aprobată de conducerea MSP sub nr.EN/5583/28.05.2007

14) Pentru atestatul in Endoscopie digestivă diagnostică pediatrică

medicii specialisti sau primari în specialitatea pediatrie sau chirurgie pediatrică

care au efectuat curs si pregătire practică cu durata de 4 luni în centrele universitare

medicale Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara, centre acreditate de ordinul MS

nr.418/2005 cu modificările si completările ulterioare.

Examenul va consta din două probe: - proba scrisă si proba practică din tematica

programei de pregătire.

15) Pentru atestatul în Chirurgie laparoscopică nivel I – tehnici de bază sau nivel II, tehnici avansate

1. Pentru obţinerea atestatului în Chirurgie laparoscopică nivel I – tehnici de bază

- medicii specialisti sau primari în specialitatea chirurgie generală care au efectuat

curs si pregătire practică în total 3 luni în centre universitare medicale acreditate de

ordinul MS nr.418/2005 cu modificările si completările ulterioare: Bucuresti, Cluj-

Napoca, Constanţa, Craiova, Iasi, Sibiu, Tg.Mures si Timisoara.

Medicii confirmaţi specialisti chirurgie generală ulterior sesiunii

octombrie 2002, sunt abilitaţi să exercite activitatea de chirurgie laparoscopică nivel I –

tehnici de bază, în baza certificatului de medic specialist, fără susţinerea examenului de

atestat, în conformitate cu prevederile ordinului MS nr. 418/2005 cu modificările si

completările ulterioare.

2. Pentru obţinerea atestatului în Chirurgie laparoscopică nivel II – tehnici avansate

este necesară obţinerea atestatului în chirurgie laparoscopică nivel I – tehnici de

bază si ulterior parcurgerea programului de pregătire teoretică si practică nivel II – tehnici

avansate, cu durata de 2 luni.

Pentru înscrierea la acest examen, candidaţii vor depune la dosar copia xerox a

atestatului în chirurgie laparoscopică nivel I – tehnici de bază obţinut anterior sau copia

certificatului de abilităţi în chirurgie laparoscopică nivel I, obţinut în baza modulului

efectuat în rezidenţiat.

Examenul va consta pentru ambele atestate din două probe: - probă scrisă si probă

practică din tematica programei de pregătire.

Tematica de examen este cea aprobată de conducerea MSP sub nr.

EN/3126/16.08.2006.

 

16) Pentru atestatul în Ecografia aparatului locomotor

- medicii specialisti sau primari Neonatologie, Recuperare, medicină fizică si

balneologie, Reumatologie, Medicină sportivă, precum si medicii specialisti sau

primari Ortopedie-Traumatologie si Ortopedie pediatrică (conform ord. MS nr.

403/2009), care au efectuat o pregătire teoretică si practică cu durata de 6 luni în centre

universitare medicale acreditate prin ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările si

completările ulterioare: Bucuresti, Cluj-Napoca.

Examenul va consta din două probe: - proba scrisă si proba practică.

Tematica de examen este cea aprobată de conducerea MSP sub nr.

EN/5731/23.10.2006.

17) Pentru atestatul în EEG

- medicii specialisti si primari în specialitatea neurologie, neurologie pediatrică,

neurochirurgie, psihiatrie si psihiatrie pediatrică, care au efectuat pregătire cu durata de 3

luni prin curs si stagiu practic, în Centrul Universitar Medical Bucuresti, timp în care au

efectuat minimum 200 trasee EEG atestate de seful secţiei respective.

Examenul va consta din două probe - proba teoretică scrisă si proba practică, din

tematica pregătirii efectuate.

18) Pentru atestatul în EMG

- medicii specialisti si primari în specialitatea neurologie, neurologie pediatrică,

neurochirurgie, psihiatrie, psihiatrie pediatrică, reumatologie precum si recuperare,

medicină fizică si balneologie, care au efectuat pregătire de 3 luni prin curs si stagiu

practic, în Centrul Universitar Medical Bucuresti, timp în care au efectuat minimum 100

examinări EMG atestate de seful secţiei respective.

Examenul va consta din două probe - probă teoretică scrisă si probă practică, din

tematica pregătirii efectuate.

19) Pentru atestatul în Endoscopie bronsică

- medicii specialisti sau primari în specialităţile pneumologie, chirurgie toracică,

A.T.I., medicină de urgentă, si ORL care au efectuat curs si pregătire practică cu durata

de 3 luni în endoscopie bronsică, în Centrul Universitar Medical Bucuresti, conform

ordinului MS nr. 418/2005, sau în Centrele Universitare Medicale Cluj-Napoca, Iasi si

Timisoara conform aprobării Nr. IB/8272/2009.

Medicii specialisti pneumologie si chirurgie toracică confirmaţi ulterior sesiunii

octombrie 2002, pot susţine examenul pentru obţinerea atestatului în endoscopie bronsică

pe baza pregătirii efectuate ca modul în rezidenţiat.

Examenul va consta din două probe:

- o probă scrisă si o probă practică din tematica pregătirii efectuate.

20) Pentru atestatul în Explorări funcţionale respiratorii speciale

- medicii specialisti si primari pneumologie care au absolvit programul pentru

obţinerea acestui atestat cu durata de 2 luni în Centrul Universitar Medical Bucuresti;

- medicii specialisti si primari confirmaţi în alte specialităţi prevăzute de ordinul

MS nr. 418/2005 cu modificările si completările ulterioare, care au absolvit programul de

pregătire cu durata de 3 luni.

Medicii specialisti pneumologie confirmaţi ulterior sesiunii octombrie 2002, au în

competenţa profesională standard a specialităţii această abilitate, fără examen.

Examenul va consta din două probe: - o probă scrisă si o probă practică din tematica

pregătirii efectuate.

21) Pentru atestatul în Tomografie computerizată (CT)

- medicii specialisti sau primari în specialitatea radiologie si imagistică medicală,

care au absolvit un curs de 3 luni în acest domeniu, în centrele universitare medicale

acreditate (Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova si Târgu Mures)

- medicii specialisti radiologie si imagistică medicală care au promovat examenul

de medic specialist ulterior sesiunii octombrie 2002 si care au efectuat pregătirea de trei

luni ca modul in rezidenţiat, conform ordinului MS nr. 418/2005 cu modificările si

completările ulterioare.

Examenul va consta din două probe:

- proba scrisă sub formă de test grilă, cu 50 întrebări, cu răspunsuri multiple.

Notarea se face prin adiţiune de puncte si transformare in note (ex. maximum 50

puncte = nota 10);

- o probă practică reprezentată de analiza filmelor a două cazuri: unul de neuro si

unul de corp;

Tematica de examen este cea din “Viata Medicala” nr.35/30.08.1991.

22) Pentru atestatul în Imagistică prin rezonanţă magnetică (IRM)

- medicii specialisti si primari radiologie si imagistică medicală cu

atestat/competenţă în tomografie computerizată, absolvenţi ai cursului IRM cu durata de

3 luni, în centrele universitare medicale acreditate (Bucuresti, Craiova, Iasi si Targu

Mures).

- medicii confirmaţi specialisti radiologie si imagistică medicală ulterior sesiunii

octombrie 2002 cu atestat/competenţă în tomografie computerizată si care au efectuat

pregătirea de trei luni în IRM ca modul în rezidenţiat, conform ordinului MS nr.

418/2005 cu modificările si completările ulterioare.

Pentru înscrierea la acest examen, candidaţii vor depune la dosar copia xerox a

atestatului /competenţei în CT obţinute anterior.

Examenul va consta din două probe:

-proba teoretică – grilă cu întrebări cu răspunsuri multiple (50) un punct pentru

fiecare întrebare, durata o oră;

-proba practică .

Tematica de examen a fost aprobată în februarie 2003.

23) Pentru atestatul în Senologie imagistică

- medicii specialisti si primari radiologie si imagistică medicală, absolvenţi ai unui

curs de minimum o lună (4 săptămâni), cu diploma eliberată de UMF-urile din centrele

universitare medicale prevăzute de ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările si

completările ulterioare, Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Timisoara si cu adeverinţă

de practică pentru minimum 50 mamografii si 30 ecografii de sân.

Examenul va consta din două probe:

- proba teoretică – grilă cu întrebări cu răspunsuri multiple (50) un punct pentru

fiecare întrebare, durata o oră;

- proba practică.

Tematica de examen a fost aprobată în februarie 2003.

24) Pentru atestatul în Ultrasonografie Doppler-cerebrală.

- medicii specialisti sau primari în specialităţile neurologie, neurologie pediatrică

si neurochirurgie, care au efectuat un modul de curs de 40 ore – 2 săptămâni în Centrul

Universitar Bucuresti prevăzut de ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările si

completările ulterioare, si ulterior un stagiu practic în care au efectuat minimum 100

examinări ultrasonografice Doppler, atestate de către seful secţiei în care îsi desfăsoară

activitatea.

Examenul va consta din două probe: - o probă scrisă si o probă practică din tematica

pregătirii efectuate. Ambele probe sunt eliminatorii, nota minima de promovare fiind

7.00.

Tematica de examen însumează noţiunile teoretice si baremurile practice cuprinse

în programa de pregătire.

25) Pentru atestatul în Managementul Serviciilor de Sănătate

-medicii specialisti sau primari precum si farmacistii specialisti sau primari, care

au parcurs un program de pregătire de l2 module cu durata de câte o săptămână în

centrele universitare medicale acreditate prin ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările si

completările ulterioare: Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Sibiu, Oradea, Târgu

Mures si Timisoara.

-medicii specialisti sau primari care au obţinut diploma de master în

Managementul serviciilor de sănătate, ca urmare a programelor de pregătire desfăsurate

prin catedrele de sănătate publică si management din centrele universitare medicale

acreditate de ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările si completările ulterioare, cu

durata de pregătire de minim l an (două semestre) atestată prin diplomă de masterat

eliberată de UMF-urile din aceste centre.

Examenul va consta din două probe: probă scrisă si probă orală (prezentarea unei

lucrări personale), din tematica pregătirii efectuate.

26) Pentru obţinerea atestatelor în:Audiologie, Chirurgie endoscopică O.R.L. si Laser în O.R.L.

- medicii specialisti sau primari în specialitatea O.R.L. care au efectuat pregătire

prin cursuri si stagii practice cu durata de 3 luni în domeniul atestatului solicitat în

centrele universitare medicale acreditate de ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările si

completările ulterioare.

Medicii confirmaţi specialisti O.R.L. începând cu sesiunea octombrie 2002, au în

competenţa profesională standard a specialităţii aceste abilităţi, fără examen.

Examenul va consta din două probe: - o probă scrisă si o probă practică din tematica

pregătirii efectuate.

27) Pentru obţinerea atestatului în Foniatrie

- medicii specialisti sau primari în specialitatea O.R.L. care au efectuat pregătire

prin cursuri si stagii practice cu durata de 6 luni, în centrul universitar medical Bucuresti,

acreditat de ordinul MS nr.418/2005 cu modificările si completările ulterioare.

Examenul va consta din două probe:

- o probă scrisă si o probă practică din tematica pregătirii efectuate.

28) Pentru obţinere atestatului în Echografie oculo-orbitară

medici specialisti sau primari în specialitatea oftalmologie care au efectuat

pregătire teoretică si practică pe parcursul a 4 săptămâni în centrele universitare medicale

Bucuresti si Timisoara acreditate de ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările si

completările ulterioare.

Medicii confirmaţi specialisti oftalmologie ulterior sesiunii octombrie 2002, sunt

abilitaţi să exercite activitatea de ecografie oculo-orbitară în baza certificatului de medic

specialist, fără susţinerea examenului de atestat, în conformitate cu prevederile ordinului

MS nr. 418/2005 cu modificările si completările ulterioare.

Examenul va consta din două probe:

- o probă scrisă eliminatorie cu nota minimă 7,00 care poate fi test grilă sau zece

subiecte dezvoltate general.

- o probă practică, caz clinic o examinare ecografică oculo-orbitară, din tematica

pregătirii efectuate.

29) Pentru atestatul în Medicină aerospaţială

medici specialisti sau primari confirmaţi într-o specialitate medicală sau în

specialitatea medicină de familie precum si medicii de medicină generală cu drept de

exercitare a profesiunii de medic, care au urmat o pregătire prin curs si stagii practice cu

durata de 1 an în Centrul Universitar Medical Bucuresti, pregătire atestată prin certificat

eliberat de SNSPMPDSB.

Examenul va consta din două probe: - o probă scrisă si o probă practică din tematica

pregătirii efectuate.

30) Pentru atestatul în Managementul medical al dezastrelor

- medicii si farmacistii specialisti sau primari indiferent de specialitate, precum si

medicii de medicină generală, medicii dentisti si farmacistii cu drept de exercitare a

profesiunii, care au efectuat curs si pregătire practică cu durata de 3 luni în Centrul

Universitar Medical Bucuresti, pregătire atestată prin certificat eliberat de

SNSPMPDSB, conform prevederilor ordinului MS nr.418/2005 cu modificările si

completările ulterioare.

Examenul va consta din două probe: - o probă scrisă si o probă practică din

tematica pregătirii efectuate.

31) Pentru obţinerea atestatelor în: Homeopatie, Acupunctură, Apiterapiefitoterapie-aromaterapie pentru medici si respectiv Farmacie homeopată pentru farmacisti

a). Medicii care îndeplinesc condiţiile stabilite de ordinul MS nr.418/2005 cu

modificările si completările ulterioare, si care au efectuat pregătire în centrele

universitare prevăzute prin norma menţionată, pregătire atestată de SNSPMPDSB, după

cum urmează:

- acupunctură – 3 module a câte 3 săptămâni;

- homeopatie - 3 module a câte 3 săptămâni sau 2 ani (10 luni/an – curs de week-end);

- apiterapie-fitoterapie-aromaterapie – 4 module a câte 2 săptămâni

Examenul va consta din două probe:

- o probă scrisă si o probă practică.

Tematica de examen este cea aprobată de conducerea MSP sub nr. EN/1160/27.06.2006.

b). Farmacistii care îndeplinesc condiţiile stabilite prin ordinul MS nr. 418/2005

cu modificările si completările ulterioare, si care au efectuat pregătire atestată de

SNSPMPDSB după cum urmează:

- farmacie homeopată – 1 modul de 3 săptămâni si respectiv 1 modul de 2 săptămâni (în

total 5 săptămâni)

Examenul va consta din două probe: - o probă scrisă si o probă practică din tematica

pregătirii efectuate.

32) Pentru obţinerea atestatului în Îngrijiri paliative

- medicii specialisti/primari confirmaţi într-o specialitate clinică inclusiv medicină

de familie, precum si medicii de medicină generală cu drept de exercitare a profesiunii de

medic, care au efectuat pregătire prin curs, a 12 module cu durata de câte o săptămână în

centrele universitare acreditate de ordinul MS nr.418/2005 cu modificările si completările

ulterioare (Bucuresti, Brasov) , pregătire atestată prin certificat eliberat de SNSPMPDSB.

Examenul va consta din două probe:

- o probă scrisă si o probă practică din tematica cursului.

33). Pentru obţinerea atestatului în Tratamentul infertilităţii cuplului si reproducere umană asistată/“Fertilizare in vitro”

medicii specialisti sau primari în specialitatea obstetrică-ginecologie care au

efectuat pregătire prin cursuri si stagii practice cu durata de 6 luni, în centrele universitare

medicale acreditate de ordinul MS nr.418/2005 cu modificările si completările ulterioare

(Bucuresti, Cluj-Napoca), pregătire atestată prin certificat eliberat de SNSPMPDSB.

Examenul va consta din două probe:

- o probă scrisă si o probă practică din tematica pregătirii efectuate.

 

34). Pentru obţinerea atestatului în Medicină materno-fetală

- medicii specialisti sau primari în specialitatea obstetrică-ginecologie care au

efectuat pregătire prin cursuri si stagii practice cu durata de 6 luni, în centrele universitare

medicale acreditate prin ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările si completările

ulterioare Bucuresti, Cluj-Napoca, pregătire atestată prin certificat eliberat de

SNSPMPDSB.

Examenul va consta din patru probe:

- proba teoretică scrisă tip grilă cu 100 întrebări din tematica cursului predat.

- proba practică – de recunoastere a unei anomalii fetale (imagini furnizate de

comisie).

- proba practică de examinare a unui caz obstetrical cu risc si stabilirea conduitei

materno-fetale.

- proba practică de interpretare a unui buletin de diagnostic prenatal (dublu sau

triplu test, cariotip, buletin ultrasonografic obstetrical complet).

Probele si tematica programei de pregătire au fost aprobate de conducerea MSP

sub nr.EN/6935/23.11.2006.

35). Pentru obţinerea atestatului în Pedodonţie

- medicii dentisti, care au efectuat pregătire prin cursuri si stagii practice cu durata de 6

luni, în Centrul Universitar Medical Bucuresti, pregătire atestată prin certificat eliberat

de SNSPMPDSB, conform prevederilor ordinului MS nr. 418/2005 cu modificările si

completările ulterioare.

Examenul va consta din două probe:

- o probă scrisă si o probă practică din tematica pregătirii efectuate.

36). Pentru obţinerea atestatului în Implantologie

medicii dentisti care au efectuat pregătire prin cursuri si stagii practice, în total 21

săptămâni (18 săptămâni curs teoretic si 3 săptămâni pregătire practică), pregătire atestată

prin certificat eliberat de SNSPMPDSB sau UMF-urile acreditate de ordinul MS nr.

418/2005 cu modificările si completările ulterioare: Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi,

Timisoara.

Examenul va consta din două probe: - proba scrisă si o probă practică.

Tematica programei de pregătire a fost aprobată de conducerea MSP sub

nr.EN/3355/23.08.2006.

37). Pentru obţinerea atestatului în Utilizarea terapeutică si chirurgicală a laser-ilor în medicină dentară

medicii specialisti si primari în specialităţi medico-dentare, precum si medicii dentisti

cu drept de exercitare a profesiei care au efectuat 3 module de pregătire în total 2

săptămâni, efectuate conform prevederilor ordinului MS nr.418/2005 cu modificările si

completările ulterioare în centrul universitar Timisoara si atestată prin certificat eliberat

de UMF Timisoara.

Examenul va consta din două probe:

- o probă scrisă si o probă practică din tematica pregătirii efectuate.

38) Pentru obţinerea atestatului în Chirurgie oncologică

- medicii specialisti sau primari chirurgie generală care au efectuat o pregătire

teoretică si practică cu durata de 1 an în centrele universitare medicale acreditate conform

prevederilor ordinului MS nr. 418/2005 cu modificările si completările ulterioare:

Bucuresti, Cluj-Napoca si Timisoara, pregătire atestată prin certificat eliberat de

SNSPMPDSB.

Examenul va consta din două probe: - proba scrisă si proba practică.

39) Pentru obţinerea atestatului în Gineco-oncologie

- medicii specialisti sau primari obstetrică-ginecologie care au efectuat o pregătire

teoretică si practică cu durata de 1 an în centrele universitare medicale acreditate prin

ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările si completările ulterioare: Bucuresti, Cluj-

Napoca si Târgu-Mures, pregătire atestată prin certificat eliberat de SNSPMPDSB .

Examenul va consta din două probe: - proba scrisă si proba practică.

40) Pentru obţinerea atestatului în Litotriţie extracorporală

- medicii specialisti sau primari în specialitatea urologie care au efectuat pregătire

prin cursuri si stagii practice cu durata de 1 lună, în centrele universitare medicale

acreditate de ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările si completările ulterioare:

Bucuresti, Cluj-Napoca, Oradea, Târgu Mures, Timisoara.

Examenul va consta din două probe:

- o probă scrisă si o probă practică din tematica pregătirii efectuate.

41) Pentru obţinerea atestatului în Chirurgie hepatică si transplant hepatic/Chirurgie hepato-bilio-pancreatică:

- medicii specialisti sau primari chirurgie generală care au efectuat o pregătire

teoretică si practică în centrele universitare medicale acreditate prin ordinul MS nr.

418/2005 cu modificările si completările ulterioare: Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi

Timisoara, pregătire atestată prin certificat eliberat de SNSPMPDSB.

Examenul va consta din două probe: - proba scrisă si proba practică, din

tematica pregătirii efectuate.

42) Pentru obţinerea atestatului în Chirurgie artroscopică

- medicii specialisti sau primari în specialitatea ortopedie-traumatologie care au

efectuat pregătire prin cursuri si stagii practice cu durata de 18 luni, în centrul universitar

medical Bucuresti, acreditat prin ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările si completările

ulterioare.

Examenul va consta din două probe:

- o probă scrisă si o probă practică din tematica pregătirii efectuate.

43) Pentru obţinerea atestatului în Asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească

- medicii de medicină generală cu drept de liberă practică, medicii specialisti sau primari

anestezie si terapie intensivă, pediatrie si medicină de familie care au efectuat o pregătire

teoretică si practică cu durata de 6 luni în centrele universitare medicale acreditate prin

ordinul MS nr. 418/2005 si ordinul MS nr. 403/2009: Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova,

Iasi, Oradea, Târgu Mures, Timisoara si Arad, pregătire atestată prin certificat eliberat

conform prevederilor ordinului MS nr. 403/2009.

Examenul pentru obţinerea atestatului de studii complementare în asistenţa

medicală de urgenţă prespitalicească va consta din 3 probe:

a. O probă scrisă;

b. Două probe practice din domeniul specialităţilor medicale si traumă;

Fiecare dintre cele 3 probe este considerată eliminatorie. Pentru a fi declarat admis,

candidatul trebuie să obţină cel puţin nota 7.00 pentru fiecare probă în parte.

Acest examen se desfăsoară în centrele de pregătire care au în dotare echipamente

de simulare avansată;

Proba scrisă se va desfăsura concomitent, va începe la aceeasi oră, în toate

centrele de examinare. Testele utilizate în centrele de examinare vor fi identice.

Tematica programei de pregătire a fost aprobată de conducerea MSP sub nr.EN/12528/2008

44) Pentru obţinerea atestatului în Asistenţă medicală de urgenţă pentru structurile de primiri urgenţe

- medicii de medicină generală cu drept de liberă practică, medicii specialisti sau

primari anestezie si terapie intensivă, pediatrie si medicină de familie, posesori ai

atestatului de studii complementare in Asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească, sau

atestate/competenţe în urgenţe prespitalicesti/ urgenţe medico-chirurgicale, care au

efectuat o pregătire teoretică si practică cu durata de 6 luni în centrele universitare

medicale acreditate prin ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările si completările

ulterioare si ordinul MS nr. 403/2009: Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Oradea,

Targu Mures, Timisoara si Arad, pregătire atestată prin certificat eliberat conform

prevederilor ordinului MS nr. 403/2009.

Examenul pentru obţinerea atestatului de studii complementare în Asistenţă

medicală de urgenţă pentru structurile de primiri urgenţe, va consta din 3 probe:

a. O probă scrisă;

b. Două probe practice din domeniul specialităţilor medicale si traumă;

Fiecare dintre cele 3 probe este considerată eliminatorie. Pentru a fi declarat admis,

candidatul trebuie să obţină cel puţin nota 7.00 pentru fiecare probă în parte.

Acest examen se desfăsoară în centrele de pregătire care au în dotare echipamente

de simulare avansată;

Proba scrisă se va desfăsura concomitent, va începe la aceeasi oră, în toate

centrele de examinare. Testele utilizate în centrele de examinare vor fi identice.

Tematica programei de pregătire a fost aprobată de conducerea MSP sub nr. EN/12528/2008

45) Pentru obţinerea atestatului în Dermato-cosmetologie

- medicii specialisti sau primari în specialitatea dermato-venerologie care au

efectuat pregătire prin cursuri si stagii practice – două module- cu durata de 2 luni, în

centrul universitar Bucuresti, conform aprobării conducerii Ministerului Sănătăţii

nr.CSA/9102/2010

Examenul va consta din două probe:

- o probă scrisă si o probă practică din tematica pregătirii efectuate.

46) Pentru obţinerea atestatului în Managementul general clinic si terapeutic al tulburarilor respiratorii - Somnologie - ( nivelul I si II )

- medicii specialisti sau primari în specialitatea Pneumologie, Cardiologie, Medicina interna , Medicina muncii, Neurologie, Pediatrie, Psihiatrie sau ORL care au efectuat pregatire prin cursuri si stagii practice cu durata de 7 luni si doua saptamani, in centrele universitare acreditate, conform aprobarii conducerii Ministerului Sanatatii nr. CSA/1588/2011

Examenul va consta din doua probe:

-o probă scrisă

-o probă practica - interpretare raport poligrafie/polisomnografie/terapie

47) Pentru obţinerea unor atestate pentru care sunt necesare echivalări sau aprobări ale Ministerul Sănătăţii:

-Medicii, medicii dentisti si farmacistii specialisti sau primari care au efectuat

pregătirea prin cursuri postuniversitare organizate de UMF-uri , în centrele de pregătire

acreditate si sub îndrumarea responsabililor de program acreditaţi, sau prin programe de

pregătire aprobate de MSP, în domenii care nu se regăsesc în prezenta publicaţie, dar sunt

cuprinse în prevederile ordinului MS nr. 418/2005 cu modificările si completările

ulterioare.

Dosarele avizate de unul dintre responsabilii de program prevăzuţi de ordinul mai

sus menţionat si de colegiile profesionale se vor depune la sediul Ministerului Sănătăţii

din str.George Vraca nr. 9 Bucuresti.

-Medicii, medicii dentisti si farmacistii specialisti sau primari care au efectuat

cursuri si stagii de pregătire în străinătate, în domenii si cu durata prevăzută de ordinul

MS nr. 418/2005 cu modificările si completările ulterioare si care necesită echivalarea

acestora. Dosarele avizate, după caz, de coordonatorii naţionali de pregătire prevăzuţi de

ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările si completările ulterioare si de colegiile

profesionale se vor depune la sediul Ministerului Sănătăţii din str.George Vraca nr.9

Bucuresti.

DOSARELE DE EXAMEN PENTRU TOATE CATEGORIILE DE ATESTATE VOR CUPRINDE:

• cerere de înscriere în care se va preciza denumirea atestatului precum si centrul

universitar medical în care se doreste susţinerea examenului, conform pregătirii

efectuate (se va menţiona data si locul nasterii – necesare eliberării atestatului,

precum si un număr de telefon de contact). În cerere se va preciza si Direcţia de

Sănăntate Publică la care solicită transmiterea atestatului;

• copia diplomei de medic/medic dentist/farmacist;

• copia certificatului de medic/medic dentist/farmacist specialist sau primar;

• copia Certificatului de Membru al organizaţiei profesionale de profil, cu viza

valabilă pentru anul în curs, în condiţiile prevăzute de Legea nr.95/2006, cu

modificările si completările ulterioare;

• copia actului de identitate (BI/CI), în termen de valabilitate;

• copii ale documentelor de schimbare a numelui (dacă este cazul);

• certificate din care să rezulte absolvirea cursurilor de pregătire, eliberate de

autorităţile competente, conform celor prevăzute pentru fiecare atestat (copii

xerox). Pentru medicii specialisti care au efectuat pregătirea ca modul obligatoriu

în rezidenţiat, o copie xerox a modulului din carnetul de rezident, precum si a

primei pagini a carnetului.

• adeverinţe sau caracterizări care să ateste efectuarea stagiilor practice si a

numărului de examinări prevăzute pentru fiecare tip de atestat (unde este cazul);

• pentru atestatele care se pot obţine numai ulterior unei pregătiri confirmate printrun

alt atestat, (ex: ecocardiografie transesofagiană, IRM, endoscopie digestivă

terapeutică, chirurgie laparoscopică nivel II-tehnici avansate), candidaţii vor

depune si copia xerox a atestatelor menţionate, obţinute anterior;

• adeverinţa de la locul actual de muncă din care să reiasă funcţia si gradul

profesional, cu menţionarea specialităţii si a numărului ordinului de confirmare în

gradul profesional;

• chitanţă de plata taxei de 400 lei (RON) achitată prin mandat postal sau O.P., pe numele

candidatului, în contul IBAN nr.RO85TREZ7005003XXX000092, CUI-4266456, DTMB

(Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucuresti), beneficiar- Ministerul Sănătăţii,

adresa: str. Cristian Popisteanu, Nr 1-3, sector 1, Bucuresti, cod: 010024. La locul pentru

corespondenţă se va menţiona Taxa participare examen atestate.

Listele candidaţilor al căror dosar de înscriere este admis, precum si presedinţii de comisii, locul, data si ora de prezentare la examen, pentru toate atestatele, vor fi afisate la data de 22 septembrie 2014 pe site-ul Ministerului Sănătăţii www.ms.ro, la rubrica Informare - Concursuri si examene.

 

Ministerul Sanatatii

 • Newsletter

 • Medical Forum Targu Mures 24-25 aprilie 2024
  (Eveniment cu prezenta fizica) • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro