Norme Coca 2023 - 2024

Într-o perioadă marcată de proteste ale angajaților din Sănătate, nemulțumirea acestora nu mai este îndreptată doar împotriva factorilor de decizie. Și în interiorul sistemului au apărut tensiuni, pornind de la formularea unor garanții cum că studiile asistenților medicali ar putea fi echivalate cu unele de licență. În timp ce unele sindicate susțin teoria, altele avertizează că la mijloc nu ar fi vorba decât de o campanie de popularitate, bazată, în fapt, pe o veritabilă păcăleală.

Absolvirea de studii uni­ver­sitare poate ajunge să tripleze sa­la­riul unui asistent medical, așa cum arată exemplele date de liderul SANITAS Prahova, Lu­mi­nița Gologan. Potrivit a­ces­­teia, de exemplu, la nivelul Spi­­talului Județean de Urgență Ploiești, un astfel de angajat câș­tigă și 1.300 de lei pe lună, și asta pentru că vorbim de criză și buget de austeritate. În condiții normale, pe fluturaș ar putea ajunge înscris un salariu de până la 1.800 de lei lunar, față de 600 – 700 până la 1.200 de lei lunar cât câștigă un absolvent de postliceală. Nu­mai că diferența ar fi putut fi acoperită foarte simplu, sau cel puțin așa susține o parte a sin­dicaliștilor din Sănătate. “Ar­gumentul adus în privința echivalării studiilor asistenților me­dicali cu postliceală cu stu­diile universitare: nu se poate. (…) Să facem ceea ce a făcut de­ja Polonia?! Să facem ce se poate în Italia?! Să folosim cei 40.000.000 euro pentru for­ma­rea acestor asistente medicale?! 

Să le recunoaștem expe­rien­ța profesională, așa cum preve­de Directiva U.E. 36/2005?! Să le obținem, în urma salarizării, același nivel de salarizare?! De ce nu se poate?! Pentru a pro­teja interesele școlilor post­li­ceale?! Vă sunt patronii lor a­propiați?! Pentru a proteja inte­resele universităților?! Pentru a lua în continuare banii asisten­telor medicale, obligându-le să re­ia de la capăt întregul ciclu de formare?” este reacția repre­zentanților Federației “Solid­a­ritatea Sanitară” la argumentele SANITAS cum că studiile postliceale nu pot deveni, peste noapte, echivalentul studiilor universitare.

Nemulţumirea a­cestei părți a sindicaliștilor ar fi că “programul de reva­lor­i­za­re se va desfășura prin in­ter­mediul școlilor postliceale și al organismului profesional, în loc să se deruleze prin inter­me­diul universităților. Conform acestui program, asistentele medicale absolvente de școli postliceale începând din 2007 vor mai trebui să facă cca. un an de pregătire postliceală și, dacă vor studii superioare, alți 4 ani de facultate. Ce nu este în regulă cu instituțiile acestei țări și cu cei plătiți să reprezinte asis­tentele medicale?”, susțin li­derii Federației “Solidaritatea Sanitară”.

În replică, SANITAS vorbeș­te, însă, despre altfel de inte­re­se. “Referitor la materialul Fe­de­raţiei «Solidaritatea Sani­ta­ră» care circulă prin ţară, po­trivit căruia echivalarea stu­dii­lor asistenţilor medicali cu şcoal­ă postliceală s-ar realiza prin acordarea de licenţă în ur­ma proiectului cu finanţare euro­peană desfăşurat prin Mi­nisterul Sănătăţii, acesta repre­zintă o propagandă min­cinoasă pe care o foloseşte o aşa-zisă «organizaţie sindicală».

Este imposibilă o simplă echivalare a studiilor medii cu cele supe­ri­oare cu licenţă.

Pentru acest lucru (obţinerea licenţei) este ne­voie de studii superioare care trebuie desfăşurate într-o instituţie de învăţământ su­pe­rior care pregăteşte asis­tenţi medicali cu studii superioare. Conform Legii nr.1/2011 - le­gea educaţiei naţionale, aceasta este singura modalitate de obţi­nere a licenţei pentru asistenţii medicali. Trecerea creditelor de la învăţământul mediu la învă­ţă­mântul superior nu este reali­zabilă”, avertizează SANITAS. “Să faci afirmaţii nefondate şi să strângi semnături de la cole­gii asistenţi medicali pentru un lucru imposibil de realizat, este o manevră şi o dovadă de in­competenţă; în spatele acestei acţiuni, Federaţia «Solidari­ta­tea Sanitară», prin minciună, vrea să-şi rezolve o mare “pro­blemă” – reprezentativitatea”, mai susţin liderii Federației. “Es­te o mare minciună ceea ce se susține.

Nu ar fi corect față de cei care au studii univer­si­tare ca restul, cu postliceală, să ajungă pe picior de egalitate. Dar nu corespunde programa în cazul acestor studii, nu este vorba despre același lucru, nu poți echivala o postliceală cu o fa­cultate”, a explicat și Lu­mi­nița Gologan, liderul SANITAS Prahova. Cât despre repre­zen­tantul la nivelul județului al Fe­de­rației “Solidaritatea Sanita­ră”, acesta nu a putut fi con­tac­tat pentru un punct de vedere aplicat la nivel local. Ministerul Sănătății s-a grăbit, însă, să lămurească ceea ce pare a fi o confuzie, dacă nu o țeapă, ins­pi­rată din niște prevederi din legislația europeană. Astfel, potrivit MS, peste 59.000 de ab­solvenţi ai cursurilor de învăţământ postliceal, care au obţinut  diploma de  asistenţi medicali generalişti înainte de anul 2010, pot obţine recu­noaş­terea calificărilor profe­sio­nale în spaţiul european în urma absolvirii unui curs de revalorizare a diplomei pe du­ra­ta de 1 an, după ce “Mi­nis­terul Sănătăţii, Ordinul Asis­ten­ţilor Medicali Generalişti, Moa­şelor şi Asistenţilor Medicali din România şi Ministerul Edu­caţiei Naţionale au obţinut, după o serie de negocieri cu repre­zentanţii Comisiei Euro­pe­ne, revizuirea Directivei 2005/ 36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale. În urma acestui demers, România va avea dreptul de a imple­men­ta un program de revalorizare care are ca scop perfecţionarea formării anterioare a asis­ten­ţilor medicali în vederea do­bân­dirii unei formări con­forme criteriilor minime prevăzute de directiva europeană.

În acest fel, diplomele profesionale ob­ţinute de către asistenţii me­dicali înainte de anul 2010 vor fi recunoscute în statele mem­bre, fără ca aceştia să mai fie supuşi altor teste teoretice sau stagii de adaptare în ţările unde doresc să profeseze”.

Numai că, „în urma acestor măsuri stu­diile postliceale dobândite nu vor fi echivalate cu studiile uni­versitare. Asistenţii medicali generalişti care doresc să be­ne­ficieze de noile măsuri se pot adresa şcolilor postliceale de stat care vor fi acreditate de MEN pentru derularea cursu­rilor de revalorizare”, averti­zea­ză conducerea MS.

Sursa

  • Newsletter


  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

  • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
    Michel de Montaigne
    "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
    admin@amfms.ro