Medical Forum Targu Mures 22-23.03.2023

"Având în vedere concluziile rezultate din misiunea de audit financiar, situatiile financiare pe anul 2013 ale Ministerului Tineretului si Sportului nu ofera o imagine fidela si reala sub toate aspectele semnificative a activelor, a pozitiei financiare,precum si a performantei financiare si a rezultatului patrimonial, astfel ca auditorii publici externi au exprimat o opinie adversa", este concluzia Curţii de Conturi a României după ce a finalizat controlul la Ministerul Tineretului şi Sportului (MTS).

 

Curtea de conturi constata ca la MINISTERUL SANATATII ESTE O ADEVARATA DEBANDADA !

„S-a constatat ca nu au fost depuse în termenul legal, la Ministerul Finantelor Publice, situatiile financiare centralizate privind executia bugetului pe anul 2013", iar „Contravaloarea depasirilor survenite la convorbirile telefonice a fost înregistrata, în mod eronat, în contul „Avansuri de trezorerie" si nu s-a urmarit recuperarea acestora". Practic, Curtea de Conturi a României a constatat că în contabilitatea MTS este un haos instituţionalizat, iar situaţiile financiare pe anul 2013 sunt vraişte.

Totodată, auditorii de conturi au verificat şi modul de îndeplinire a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi a României privind deciziile emise în ultimii patru ani. Însă, ei au avut surpriza să constate că cei aflaţi la conducerea Ministerului Tineretului şi Sportului în aceşti ani, adică secretarul de stat Carmen Tocală şi ministrul Nicolae Bănicioiu, au ignorat deciziile auditorilor de conturi şi nu au dus la îndeplinire, nici mai mult, nici mai puţin de 20 de măsuri, fapt pentru care s-a dispus prelungirea termenului de conformare a deciziilor Curţii de Conturi a României.

20 de măsuri al Curţii de Conturi ignorate de conducerea MTS

În urma verificarii modului de ducere la îndeplinire, de catre MTS, a masurilor dispuse prin unele decizii emise în anii 2011,2012, 2013, 2014, Curtea de Conturi a României constatat nefinalizarea urmatoarelor 20 de măsuri:
* efectuarea, de catre minister si Casa de Cultura a Studentilor Brasov, a tuturor demersurilor necesare pentru clarificarea situatiei juridice a unui imobil din Brasov;
* analizarea, din punct de vedere al stadiului de degradare, a situatiei imobilelor administrate de institutie sau de unitatîle din subordinea acesteia si întreprinderea demersurilor legale ce se impun pentru stoparea degradarii si reabilitarea acestor imobile;
*continuarea demersurilor necesare în vederea corectarii inadvertentelor privitoare la inregistrarile de bunuri apartinând domeniului public si privat al statului, respectiv:
- actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului cu valoarea justa a imobilelor rezultata în urma reevaluarii, dar si cu noile date si informatii referitoare la statutul juridic al imobilelor retrocedate sau transferate catre alte entitati;
- efectuarea lucrarilor cadastrale pentru înscrierea în cartîle funciare a repturilor reale asupra imobilelor detinute;
*elaborarea atât a planului de reabilitare si de extindere a centrelor de agrement si a regulamentului privind organizarea, functionarea si administrarea acestora, cât si a planului de extindere si dezvoltare a retelei caselor de cultura ale studen
tilor si efectuarea demersurile necesare pentru crearea conditiilor în vederea implementarii lor;
* în vederea remedierii situatiei de fapt si a acoperirii riscului schimbarii destinatiei sau desfiintarii bazelor sportive, apartinând domeniului public sau privat al statului ori unitatilor administrativ-teritoriale, a celor care au apartinut domeniului public si care au intrat în circuitul privat dupa anul 1989:
- identificarea si evaluarea situatiei imobilelor destinate activitatîi sportive care au apartinut fostelor întreprinderi de stat si luarea masurilor legale ce se impun, în colaborare cu autoritatîle publice locale, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, Garda Nationala de Mediu si cu alte institutîi publice cu atributîi în domeniu, în vederea demararii actiunii de evidentiere în cadrul planurilor nationale, zonale si locale de amenajare a teritoriului si de urbanism, în planurile cadastrale si în cartîle funciare, a terenurilor si cladirilor cuprinse în perimetrul bazelor sportive;
- atragerea raspunderii persoanelor care au aprobat desfiintarea/schimbarea destinătiei bazelor sportive, fara respectarea prevederilor legale;
- reîntoarcerea, de drept, în domeniul public sau privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, a bazelor si/sau instalatiilor sportive a caror destinatie a fost schimbata prin instrainarea nelegala a acestora;
* luarea masurilor legale ce se impun pentru că administrarea imobilelor detinute de institutie sa se faca în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare si cu stabilirea de masuri asigurătorii pentru cazurile în care chiriasîi întârzie plata sumelor datorate;
*evidentierea si urmarirea realizarii veniturilor cuvenite institutiei, inclusiv a veniturilor cuvenite conform legii, din cota de 1% din taxele si accizele pentru tigari si bauturi alcoolice, datorate de contribuabili; efectuarea demersurilor necesare pentru stabilirea, împreuna cu structurile de profil ale Ministerului Finantelor Publice, a unei proceduri legale prin care sa se asigure colectarea tuturor sumelor ce se cuvin MTS, conform cadrului legal în vigoare;
* efectuarea atât a demersurilor necesare pentru identificarea beneficiarului final al sumei de 6.503 mii lei, reprezentând diferenta dintre debitul constatat în sarcina CNLR Loteria Româna SA (17.595 mii lei) si suma efectiv virat_ MECTS de catre biroul executorilor judecatoresţi (11.092 mii lei), cât si efectuarea tuturor demersurilor pentru recuperarea integrala a sumelor cuvenite pentru sustinerea activitatilor sportive, inclusiv a sumei de 8.440 mii lei, aferenta perioadei ianuarie-decembrie 2006. De asemenea:
- analizarea, în vederea clarificarii platilor efectuate de Federatia Româna de Patinaj pentru actiunea Pregatire loturi olimpice/nationale - Patinaj Viteza Short Track FOTE 2013, contrar obligatiilor prevazute prin contractul de finantare pentru „Promovarea sportului de performanta" si/sau „Întretinerea, functionarea si dezvoltarea bazei materiale sportive în anul 2012" si recuperarea eventualelor prejudicii;
- extinderea verificarilor asupra tuturor federatiilor sportive, finantate de Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret si Comitetul Olimpic si Sportiv Român, în perioada 2010-2012, pentru stabilirea eventualelor prejudicii si luarea masurilor care se impun pentru recuperarea acestora de la persoanele raspunzatoare; asigurarea cadrului organizatorica si functional necesar verificarii modului de utilizare a sumelor alocate din bugetul de stat si din veniturile proprii ale MTS pentru finantarea activitatilor/actiunilor/programelor federatiilor sportive;
* elaborarea unei proceduri operationale cu privire la analiza indicatorilor de eficientei, indicatorilor fizici si a indicatorilor de rezultat, realizati de federatiile sportive pentru evaluarea cererilor de finantare a actiunilor/activitatilor/programelor derulate de acestea;
*luarea masurilor legale si efectuarea tuturor demersurilor pentru că Registrul Bazelor Sportive Omologate (RBSO) sa fie functional. Totodata, de la momentul în care RBSO devine functional, MTS va avea obligatia ca, la încheierea contractelor de finantare a activitatilor/actiunilor/programelor, si acorde finantare federatiilor sportive numai pentru activitatîle derulate
si pentru rezultatele sportive obtinute în bazele sportive înscrise în RBSO;
* crearea instrumentelor metodologice de verificare a respectarii prevederilor art. 78 si 79 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, astfel:
-se vor lua masuri pentru ca autoritatîle administratiei publice si societatîle comerciale, care au dobândit sau detin baze si/sau instalatîi sportive, sa pastreze destinatia acestora si sa le mentina în stare de functionare;
- efectuarea demersurilor în vederea demararii actiunii de inventariere a bazelor sportive de pe teritoriul tarii, în colaborare cu oficiile de cadastru si publicitate imobiliara, pentru a se urmari istoricul functiunilor sportive înscrise în cartîle
funciare sau/si în documentele care atesta posesia imobilelor din domeniul public si privat al statului, precum si al acelora care au fost trecute la societatîle comerciale;
* dispunerea de masuri în vederea efectuarii lucrarilor de reevaluare conform cerintelor din normele legale specifice în vigoare, cât si pentru reflectarea rezultatelor reevaluarilor în situatiile financiare atât la nivel de ordonator principal de credite, cât si la cei din subordine;
* analizarea, din punct de vedere al necesitatii, oportunitatii, eficientei si eficacitatii, a derularii tuturor contractelor de colaborare încheiate în perioada 2003-2004 pentru reabilitarea/modernizarea, întretinerea si utilizarea bazelor materiale ale unor tabere scolare si, în functie de rezultatele analizei, dispunerea masurilor legale care se impun în vederea recuperarii eventualelor sume constând în venituri/penalitati/daune cuvenite directiilor judetene pentru sport si tineret sau în sume decontate necuvenit de catre directiile judetene;
* luarea de masuri atât la nivelul ordonatorului principal, cât si la cei din subordine, pentru efectuarea corectiilor ce se impun în contabilitatea institutiilor care administreaza centrele de agrement, ca urmare a retrocedarilor, transferurilor, reevaluarilor sau efectuarii de investiii la imobile, cât si pentru actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
* elaborarea unei proceduri care sa stabileasca modul concret, sarcinile, competentele si responsabilitatîle specifice activitatii de întocmire si fundamentare a bugetului de venituri si cheltuieli al directiilor judetene pentru sport si tineret, inclusiv evaluarea riguroasa a sumelor necesare pentru întretinerea si functionarea centrelor de agrement;
* cuprinderea atât în Planul de audit intern, cât si în cel al Corpului de control al ministrului, a actiunilor de verificare la directiile teritoriale pentru sport si tineret, care sa vizeze respectarea prevederilor legale cu privire la modul de organizare si desfasurare a taberelor de odihna, cât si la efectuarea si suportarea cheltuielilor aferente;
* luarea masurilor corespunzatoare pentru crearea cadrului organizatoric necesar desfaurarii activitatilor de control al modului în care se respecta obligatia unitatilor administrativ-teritoriale de a mentine destinatia de centre de agrement a imobilelor transferate în patrimoniul si administrarea acestora si, în functie de constatari, aplicarea masurilor prevazute de lege;
* efectuarea demersurilor necesare pentru crearea cadrului legal care sa prevada obligativitatea acreditarii tuturor locatiilor în care se organizeaza tabere nationale, tabere de odihna, tabere sociale, tabere tematice pentru copii, studenti si tineri, precum si tabere pentru persoane cu handicap si tabere pentru olimpici, cât si obligativitatea platii unei taxe de acreditare de catre persoanele solicitante, din a carei colectare sa se asigure fondurile necesare desfasurarii întregii proceduri de acreditare;
* stabilirea modalitatilor concrete de cooperare cu Ministerul Educatiei Nationale si inspectoratele scolare judetene, pentru asigurarea unei organizari si functionari cât mai eficiente a taberelor scolare.

 

Sursa

  • Newsletter


  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

  • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
    Michel de Montaigne
    "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
    admin@amfms.ro