ORDIN nr. 968 din 30 iulie 2015 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

Completarea Normelor metodologice privind rambursarea si recuperarea cheltuielilor reprezentand asistenta medicala acordata in baza documentelor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii la care Romania este parte

n Monitorul Oficial nr. 225 din 2 aprilie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 163/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 729/2009.

 


În extras

 

Având în vedere prevederile  Ordinului MSP/CNAS nr.106/32 din 18.02.2015 pentru aprobarea regulamentelor-cadru  de organizare şi funcţionare a comisiei naţionale, a subcomisiilor naţionale şi comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare , dosarele de evaluare se vor depune la registratura CAS Mures  conform noului  Ordin intrat  în vigoare la data de 18.02.2015.  citeste toate datele aici

 

ORDONANȚĂ
pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății

http://www.ms.gov.ro/documente/OG%20si%20NF%2026.01.2015_1031_2056.pdf

10. La articolul 332, după alin. (4) se introduce un alineat nou, alineatul (4¹) cu următorul cuprins:

„(4¹) Cardurile care nu au ajuns la titularii acestora în condiţiile alin. (4), se distribuie prin alte modalități, în condiţiile normelor metodologice prevăzute la art. 331 alin. (6).”

 

Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea HG nr. 900/2012

proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea HG nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX "Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006privind reforma în domeniul sănătăţii, a fost publicat pe site - ul CNAS la data de 30.12.2014.

Persoana de contact: Laura MALINETESCU - email: laura.malinetescu@casan.ro"

descarca de aici

http://www.cnas.ro/media/pageFiles/Proiect%20de%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20de%20Guvern%20pentru%20modificarea%20HG%20nr.%20900-2012.pdf

2. La articolul 5 din Normele metodologice, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(7) Cardurile nationale nedistribuite si predate de catre operatorul de servicii postale la casele de asigurari de sanatate se distribuie asiguratilor prin prezentarea acestora la sediul casei de asigurari de sanatate la care este luat in evidenta asiguratul. Cardurile nationale care nu au ajuns la titulari prin servicii postale sau prin casele de asigurari de sanatate pot fi redistribuite acestora prin medicii de familie pe a caror lista de capitatie sunt inscrisi cu ocazia primei prezentari in vederea acordarii unui serviciu medical. Cardurile nationale nedistribuite de medicii de familie intr-o perioada de 12 luni de la primirea acestora, vor fi returnate caselor de asigurari de sanatate. Cardurile nationale nedistribuite asiguratilor vor fi arhivate de casele de asigurari de sanatate in conformitate cu prevederile Legii nr 16/1996, republicata, urmand ca la expirarea perioadei de arhivare stabilite in conditiile legii sa se procedeze la distrugerea acestora."

 

Normele metodologice ale DES ( Dosar Electronic de Sanatate ) au fost aprobate

NORME DE APLICARE HG 400/2014 pentru CoCa 2014-2015 – este in vigoare din 22 dec 2014
Ordin 867 / 2015
Emitent: Ministerul Sanatatii
ORDIN nr. 867 din 9 iulie 2015
privind aprobarea modului de administrare, finantare si implementare a actiunilor prioritare pentru tratamentul endovascular al pacientilor critici cu leziuni vasculare periferice acute
Ordin 869 / 2015
Emitent: Ministerul Sanatatii
ORDIN nr. 869 din 9 iulie 2015
pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea si desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist si chimist din unitatile sanitare publice, precum si a functiilor de sef de sectie, sef de laborator si sef de compartiment din unitatile sanitare fara paturi, respectiv a functiei de farmacist-sef in unitatile sanitare publice cu paturi
Ordin 870 / 2015
Emitent: Ministerul Sanatatii
ORDIN nr. 870 din 9 iulie 2015
privind modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 398/2013 pentru infiintarea comisiilor consultative ale Ministerului Sanatatii
Ordin 847 / 2015
Emitent: Ministerul Sanatatii
ORDIN nr. 847 din 7 iulie 2015
privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donarii de la donatorul viu
Lege 184 / 2015
Emitent: Parlamentul Romaniei
LEGE nr. 184 din 2 iulie 2015
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Lege 185 / 2015
Emitent: Parlamentul Romaniei
LEGE nr. 185 din 2 iulie 2015
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015

Ordin 372 / 2015
Emitent: Ministerul Sanatatii
ORDIN nr. 372 din 26 martie 2015
privind inregistrarea dispozitivelor medicale
Ordin 373 / 2015
Emitent: Ministerul Sanatatii
ORDIN nr. 373 din 26 martie 2015
privind aprobarea formularului cu regim special al procesului-verbal de constatare si aplicare a sanctiunilor contraventionale privind nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la dispozitivele medicale si activitatile conexe acestora
Ordin 188 / 2015
Emitent: Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate
ORDIN nr. 188 din 30 martie 2015
pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 621/361/2014 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a comisiilor constituite in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015
Ordin 189 / 2015
Emitent: Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate
ORDIN nr. 189 din 30 martie 2015
pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 620/362/2014 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza indeplinirii atributiilor comisiilor constituite in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015
Ordin 187 / 2015
Emitent: Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate
ORDIN nr. 187 din 30 martie 2015
pentru aprobarea criteriilor de incadrare a cabinetelor medicale/punctelor de lucru ale cabinetelor medicale din asistenta medicala primara si din ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile clinice din mediul rural si din mediul urban - pentru orasele cu un numar de pana la 10.000 de locuitori, in functie de conditiile in care se desfasoara activitatea
Norma 1 / 2015
Emitent: Ministerul Sanatatii
NORME METODOLOGICE din 30 martie 2015
de aplicare in anul 2015 a Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015*)
Ordin 186 / 2015
Emitent: Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate
ORDIN nr. 186 din 30 martie 2015
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2015 a Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015
Norma 1 / 2015
Emitent: Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate
NORME TEHNICE din 30 martie 2015
de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2015 si 2016 din 30.03.2015
Ordin 185 / 2015
Emitent: Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate
ORDIN nr. 185 din 30 martie 2015
pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2015 si 2016

Hotarare 1168 / 2014
Emitent: Guvernul Romaniei
HOTARARE nr. 1.168 din 29 decembrie 2014
pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 1.065/2013 privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sanatatii pentru contractarea si implementarea componentelor necontractate din proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 - Sprijin pentru autoritatile de sanatate din Romania pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind bancile de sange - unitatile de transfuzie - din spitale si utilizarea terapeutica a tesuturilor si celulelor umane
Hotarare 1153 / 2014
Emitent: Guvernul Romaniei
HOTARARE nr. 1.153 din 23 decembrie 2014
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 584/2005 privind stabilirea activitatilor specifice si a finantarii unitatilor sanitare din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, precum si a unitatilor sanitare din reteaua Ministerului Justitiei
Ordin 876 / 2014
Emitent: Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate
ORDIN nr. 876 din 23 decembrie 2014
privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2013 si 2014, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 190/2013
Ordin 1609 / 2014
Emitent: Ministerul Sanatatii
ORDIN nr. 1.609 din 23 decembrie 2014
privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate publica pentru anii 2013 si 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 422/2013, si de prelungire a aplicabilitatii acestuia pana la data de 31 martie 2015
Ordin 1605 / 2014
Emitent: Ministerul Sanatatii
ORDIN nr. 1.605 din 23 decembrie 2014
privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora
Normele metodologice din 02.12.2014
Normele metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent din 02.12.2014
Intră în vigoare de la data de 19.12.2014. 
 
Ordinul nr. 1454/2014
Ordinul nr. 1454/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent

Intră în vigoare de la data de 19.12.2014. 

 

Ordin Nr. 656.359-29.05.2014- privind aprobarea formularului de prescriptie medicală

CoCa_2014_2015

Norme metodologice 2014-2015

pr.ordin.formular_prescriptie.medicala

Comunicat despre Contractare 2014

Modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice

Criterii / 2014 
Emitent: Ministerul Sanatatii
CRITERII din 30 mai 2014
ce stau la baza indeplinirii atributiilor comisiei constituite in baza prevederilor art. 72 alin. (2) si (3) din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015, pentru asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile paraclinice (Anexa nr. 3)
Criterii / 2014 
Emitent: Ministerul Sanatatii
CRITERII din 30 mai 2014
ce stau la baza indeplinirii atributiilor comisiei constituite in baza prevederilor art. 22 alin. (3) si (4) si art. 40 alin. (2) si (3) din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015, pentru asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice si pentru specialitatea clinica reabilitare medicala (Anexa nr. 2)
Criterii / 2014 
Emitent: Ministerul Sanatatii
CRITERII din 30 mai 2014
ce stau la baza indeplinirii atributiilor comisiei constituite in baza prevederilor art. 1 alin. (3) si (4) din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015, pentru asistenta medicala primara (Anexa nr. 1)
Regulament / 2014 
Emitent: Ministerul Sanatatii
REGULAMENT-CADRU din 30 mai 2014
de organizare si functionare a comisiei constituite in baza prevederilor art. 87 alin. (3) si (4) din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015, pentru asistenta medicala spitaliceasca (Anexa nr. 3)
Regulament / 2014 
Emitent: Ministerul Sanatatii
REGULAMENT-CADRU din 30 mai 2014
de organizare si functionare a comisiei constituite in baza prevederilor art. 72 alin. (2) si (3) din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015, pentru asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile paraclinice (Anexa nr. 4)
Regulament / 2014 
Emitent: Ministerul Sanatatii
REGULAMENT-CADRU din 30 mai 2014
de organizare si functionare a comisiei constituite in baza prevederilor art. 1 alin. (3) si (4) din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015, pentru asistenta medicala primara (Anexa nr. 1)
Norma / 2014 
Emitent: Ministerul Sanatatii
NORME METODOLOGICE din 30 mai 2014
de aplicare in anul 2014 a Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015
Criterii / 2014 
Emitent: Ministerul Sanatatii
CRITERII din 30 mai 2014
ce stau la baza indeplinirii atributiilor comisiei constituite in baza prevederilor art. 87 alin. (3) si (4) din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015, pentru asistenta medicala spitaliceasca (Anexa nr. 4)
Regulament / 2014 
Emitent: Ministerul Sanatatii
REGULAMENT-CADRU din 30 mai 2014
de organizare si functionare a comisiei constituite in baza prevederilor art. 22 alin. (3) si (4) si art. 40 alin. (2) si (3) din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015, pentru asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice si pentru specialitatea reabilitare medicala (Anexa nr. 2)

Hotarare 400 / 2014 
Emitent: Guvernul Romaniei
HOTARARE nr. 400 din 13 mai 2014
pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015
Contract Cadru 1 / 2014 
Emitent: Guvernul Romaniei
CONTRACT-CADRU din 13 mai 2014
care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015
Hotarare 389 / 2014 
Emitent: Guvernul Romaniei
HOTARARE nr. 389 din 13 mai 2014
privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate
Ordonanta de urgenta 23 / 2014 
Emitent: Guvernul Romaniei
ORDONANTA DE URGENTA nr. 23 din 13 mai 2014
pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si pentru modificarea unor acte normative in domeniul sanatatii
Ordin 538 / 2014 
Emitent: Ministerul Sanatatii
ORDIN nr. 538 din 13 mai 2014
privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si al ministrului sanatatii publice nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap

 

OUG nr. 23/2014 - modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 - reforma in domeniul sanatatii si pentru modificarea unor acte normative in domeniul sanatatii

 

Ordin 269 / 2014 
Emitent: Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate
ORDIN nr. 269 din 24 aprilie 2014
privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2013 si 2014, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 190/2013
Ordin 270 / 2014 
Emitent: Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate
ORDIN nr. 270 din 24 aprilie 2014
pentru modificarea si completarea Listei materialelor sanitare de care beneficiaza bolnavii inclusi in programele nationale de sanatate curative, finantate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 268/2013
Ordin 470 / 2014 
Emitent: Ministerul Sanatatii
ORDIN nr. 470 din 25 aprilie 2014
pentru prorogarea termenului prevazut la art. 1 din Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.538/1.014/2013 privind prelungirea aplicarii prevederilor Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2013 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014
Ordin 262 / 2014 
Emitent: Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate
ORDIN nr. 262 din 22 aprilie 2014
pentru prorogarea termenului prevazut la art. 1 din Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.538/1.014/2013 privind prelungirea aplicarii prevederilor Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2013 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014

 

Hotarare de Guvern privind modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX "Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, aprobate prin hotărârea Guvernului nr. 900/2012
Contact: dl. Costin Iliuta
0213072566
Afisat de la 09-04-2014 pana la 21-05-2014
 HG + NF Card de sanatate
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ
________________________________ Hotarare de Guvern privind aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015
Contact: Costin Iliuță
021.3072.566
Afisat de la 09-04-2014 pana la 20-05-2014
 HG cursiv 31.03.2014
 Anexa 1 Contractul cadru cursiv 31.03.2014
 Anexa 2 Contractul cadru 31.03.2014 cursiv
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

 

 

Hotarare de Guvern privind modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX "Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, aprobate prin hotărârea Guvernului nr. 900/2012
Contact: dl. Costin Iliuta
0213072566
Afisat de la 09-04-2014 pana la
21-05-2014HG + NF Card de sanatate

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

________________________________

Hotarare de Guvern privind aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015
Contact: Costin Iliuță
021.3072.566
Afisat de la 09-04-2014 pana la
20-05-2014HG cursiv 31.03.2014Anexa 1 Contractul cadru cursiv 31.03.2014Anexa 2 Contractul cadru 31.03.2014 cursiv

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Hotarare de Guvern pentru aprobarea Strategiei naţionale de Sănătate 2014-2020
Contact: Cristinela Velicu
Afisat de la 25-02-2014 pana la 07-04-2014
 NF SNS 
 HG SNS
 Anexa 1- SNS
 Anexa 2 -Plan implementare
 Anexa 3 – Plan Monitorizare Evaluare
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

 

OUG nr. 2/2014 - modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 104, din 11 februarie 2014. descarca de aici OUG nr 2 din 2014


Nr. 2

Ordin 1 / 2014 
Emitent: Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate
ORDIN nr. 1 din 6 ianuarie 2014
pentru modificarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si a posturilor de presedinti-directori generali ai caselor de asigurari de sanatate, in vederea indeplinirii indicatorilor de performanta, incheierea contractelor de management si evaluarea activitatii acestora, aprobata prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2008
Ordin 34 / 2014 
Emitent: Ministerul Sanatatii
ORDIN nr. 34 din 9 ianuarie 2014
pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii, interimar, nr. 1.446/2009 privind infiintarea Comisiei Nationale de Etica si aprobarea componentei acesteia

Proiectul de ordin al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Contractului-cadru

 

NOUL PACHET DE SERVICII MEDICALE BAZA

 

FINAL - pachet Asistenta Medicala Primara final
PACHET SPITAL
PNS Pachet baza
PSB - AMBULATOR - FINAL final

 Proiect de LEGE privind modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii

 

http://www.ms.gov.ro/documente/Expunere%20motive_843_1679.pdf

 

Ordin Nr. 268/23.05.2013 - Lista materialelor sanitare aferente programelor nationale curative

 

HG 243/2013 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca

 

Ordinul Nr.422 din 29.03.2013

privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate publica pentru anii 2013 si 2014

ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii

ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 173 din 29 martie 2013

citeste documentul

 

CNAS :

 

 

 ORDIN Nr.423-191 din martie 2013- privind Normele metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013 - 2014

 

HOTARÂRE   Nr. 117 din 27 martie 2013

pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013 - 2014 

 

 

 

 

 

pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale

 

 • Lista medicamentelor 2013

31 Decembrie 2012

de care beneficiaza asiguratii in tratamentul ambulatoriu, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate incepand cu data de 01.01.2013, cu modificarile si completarile ulterioare

Descarca documente atasate articolului.

Ordin nr. 898/2012  

   lista A    lista B    lista C1   lista C2    lista C3

 

 

 

 

 

 • Ordin Nr.1022/699 din 17.10.2012 privind modificarea si completarea Normelor metofologice pentru realizarea si raportarea activitatilor specifice în cadrul subprogramului de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului de col uterin, aprobat prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei

 

 

             NORME METODOLOGICE din 1 septembrie 2012

De aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX „Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii

Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 643 din data de 10 septembrie 2012

 

 

 

Hotarare nr. 900/2012,pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX ``Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate`` din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

 

Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.591/1.110/2010

 

 

 

 • Ordinul 463 din 9 mai 2012 (Ordinul 463/2012) - Ordin pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, aplicabile in relatiile contractuale dintre Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele 

 

 

 

Domeniile de asistenta medicala pentru care se stabileste coplata, precum si suma minima si maxima care reprezinta aceasta coplata pentru fiecare categorie de serviciu medical si unitate medicala se aproba prin hotarare a Guvernului, in urma negocierii cu asociatiile de pacienti, asociatiile profesionale, asociatiile patronale ale furnizorilor de servicii de sanatate si CNAS.»

 

pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat în sistemul asigurarilor sociale de sanatate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletelor de trimitere pentru investig ...

 

pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurarilor sociale de sanatate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de tr ...

 

Privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 24/2012 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe tara, fara regim special

 

Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletelor de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate

 

 

 

 

 

 

 

 • Ordinul 537 din 5 iunie 2012 (Ordinul 537/2012)  Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea si raportarea activitatilor specifice in cadrul subprogramului de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului de col uterin 

 

 

de modificare si completare a Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1723/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului Cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sisitemului de asigurari sociale de sanatate4 pentru anii 2011-2012

 

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor masuri de restituire a unor contributii de asigurari sociale de sanatate

 

 • Cabinetele medicale individuale nu mai trebuie sa se inregistreze la ANSPDCP

 

La data de 02 aprilie 2012 a fost publicata in Monitorul Oficial DECIZIA nr. 23/2012 emisa de catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), prin care, la articolul 1, se stabileste ca ”Notificarea prelucrarii datelor cu caracter personal nu este necesara în urmatoarele cazuri: când prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuata de persoanele fizice sau de entitatile private care desfasoara o activitate independenta, autorizata în baza unei legi speciale, în scopul îndeplinirii atributiilor lor legale“.

Fata de aceasta prevedere, cabinetele medicale individuale (reprezentand entitati private care desfasoara o activitate independenta, autorizata în baza unei legi speciale) nu mai au obligatia de a notifica prelucrarea datelor cu caracter personal la ANSPDCP.

Obligatia notificarii nu a fost eliminata in cazul unitatilor sanitare (spitale, clinici, cabinete constituite ca societati comerciale).

Atentie insa: eliminarea obligatiei de a notifica prelucrarea datelor nu exonereaza medicul / cabinetul medical de îndeplinirea celorlalte obligatii stabilite potrivit dispozitiilor legale aplicabile în domeniul protectiei datelor cu caracter personal.

informatii preluate de la

 

 

Vazand Referatul de aprobare nr. R.L. 2.935/2012 al Directiei asistenta medicala si politici publice de sanatate,

avand in vedere:

-Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile ulterioare;

-Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Metodologia privind examinarea starii

de sanatate a prescolarilor si elevilor din unitatile de învatamânt de stat si particulare

autorizate/acreditate, privind acordarea asistentei medicale gratuite si pentru

promovarea unui stil de viata sanatos, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei,

cercetarii, tineretului si sportului si al ministrului sanatatii nr. 5.298/1.668/2011

 

privind examinarea starii de sanatate a prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant de stat si particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistentei medicale gratuite si pentru promovarea unui stil de viata sanatos

 

 • Lege privind organizarea si functionarea sistemului de sanatate din România Afisat de la 28-12-2011 pana la 28-01-2012

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro, Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 30-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

 

 

 

 • CNAS: Ordin Nr. 748 din 22.09.2011pentru modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 409 din 17.03.2009, cu modificarile si completarile ulterioar

 In atentia Medicilor de Familie- Formulare NOI- din 1 sept 2011

Metodologia de raportare on-line in Registrul unic de vaccinari

 

 

referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2008 privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical

Proiect Ordin - formulare unice pe tara, fara regim special

Descarca documente

atasate articolului.

proiect Ordin

Ordin pentru modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 571/27.06.2011 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe tara, fara regim

 

 

 

Ordin Nr. 351/464 -19.04.2011   descarca si citeste-( click)

privind modificarea si completarea Normelor privind organizarea evidentei pe platitori, declararea, constatareasi controloul contributiilor prevazute la art.361.1 alin.(1) si (2)din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, solutionarea contestatiilor si incasarea contributiilor pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate, aprobate prin ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Aasigurari de Sanatate nr. 928/591/2010

 

Care sunt drepturile persoanelor beneficiare ale legilor speciale ?

 

Ordin comun 1285/437 din 08.04.2011 descarca si citeste- ( click )

privind retinerea contributilor la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in cazul pensionarilor sistemului public de pensii din Romania avand resedinta sau domiciliul declarat pe teritoriul altui stat

 

CNAS propune alte taxe pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale

Monitorul Oficial : Contractul din 28 decembrie 2010 (Contractul din 2010) - cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012

                        09.01.2011 / Monitorul Oficial 25 din 12 ianuarie 2012

17 Ian 2012

 

Ordin Nr.435 din 31.03.2011 pentru modificarea art. 11 din Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 974/2010 privind utilizarea mijloacelor electronice de transmitere la distanta în procesul decontarii serviciilor prestate de furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale aflati în relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate

privind aprobarea comisiilor de experti de la nivelul CNAS, pentru implementarea unor programe nationale

 

privind aprobarea formularelor de prescriptie medicala cu regim specialpentru medicamente cu si fara contributie personala si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala

Termenul pana la care se pot transmite observatii si propuneri este de 15 zile de la data publicarii pe siteul CNAS.

 

privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si a instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de trimitere

Termenul pana la care se pot transmite observatii si propuneri este de 15 zile de la data publicarii pe siteul CNAS.

Persoane de contact: Dolineaschi Nicoleta  e-mail: monitorizare@casan.ro

Georgescu Ana Maria e-mail: norme_eval@casan.ro

pentru aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice, utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, si a instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletalor de trimitere pentru investigatii paraclinice

Termenul pana la care se pot transmite observatii si propuneri este de 15 zile de la data publicarii pe siteul CNAS.

Ordinul 56 din 28 ianuarie 2011 (Ordinul 56/2011) pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a titlului IV "Sistemul national de asistenta medicala de urgenta si de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice si al ministrului internelor si reformei administrative nr. 2.021/691/2008.

 

Proiect Norme 2011

pentru aprobarea Normelor metodologice de aprobare a Contractului Cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pe anii 2011-2012

 

Ordin comun MS-CNAS 30.12.2010

pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate pentru anii 2011 si 2012

 

 

 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 66 din 26/01/2011

pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 974/2010 privind utilizarea mijloacelor electronice de transmitere la distanta în procesul decontarii serviciilor prestate de furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale aflati în relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate

 • CNAS Ordinul 1047 din 15 decembrie 2010 (Ordinul 1047/2010) pentru aprobarea masurilor de punere in aplicare a strategiei e-Romania si e-Sanatate si implementarea proiectelor informatice SIUI actualizat (on-line), cardul national de asigurari sociale de sanatate, e-Prescriere si dosarul electronic medical

Publicat in Monitorul Oficial 25 din 11 ianuarie 2011 (M. Of. 25/2011)

pentru aprobarea normelor metodologice de aplicarea prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare

 • Ordin Nr. 19 din 11.01.2011 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 428/2010 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe tara, fara regim special

privind emiterea avizelor pentru infiintarea punctelor secundare de lucru in specialitatea medicina de familie

Publicat in Monitorul Oficial 32 din 13 ianuarie 2011 (M. Of. 32/2011)

Ordinul MMFPS nr. 1418/2010 - aprobarea Procedurii de incadrare in grade de invaliditate in vederea inscrierii la pensia de invaliditate

L egea 132 din 30 iunie 2010 (Legea 132/2010) privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice

Publicat in Monitorul Oficial 461 din 6 iulie 2010 (M. Of. 461/2010) 

 

Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si activitati conexe

 

ORDIN   Nr. 48 din 8 martie 2010

pentru aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legal L.O. - 2010

ACT EMIS DE: BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 181 din 22 martie 2010

 

ORDIN Nr. 1.162/2010 pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul M.Of. nr. 631 din 08.09.2010

 

daca nu merge,atunci descarca de aici

Ordin nr.343/417 din 13/04/2010

 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 271 din 27/04/2010

 

 

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010

 

Ordonanta de urgenta nr. 36 din 14/04/2010

 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 268 din 26/04/2010

 

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

 

 

Ordonanta de urgenta nr. 36 din 14/04/2010

pentru  Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

MO Partea I nr. 268 din 26/04/2010

Luându-se în considerare presiunile financiare exercitate asupra Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, determinate de cresterea cheltuielilor si a numarului beneficiarilor de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, nedublata însa de o crestere proportionala a veniturilor realizate din sumele reprezentând contributie pentru concedii si indemnizatii,................

 

aprobarea Listei si preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate

 

Medicii care îsi desfasoara activitatea în cabinetele medicale prevazute la art. 1 au obligatia sa acorde serviciile medicale contractate cu casele de asigurari de sanatate pe baza unei programari telefonice sau prin alte mijloace, dupa caz, efectuata cu cel putin 24 de ore lucratoare înainte de data dorita.

Art. 3

Pentru realizarea programarii telefonice a serviciilor medicale, în conditiile prezentului ordin, cabinetele medicale prevazute la art. 1 au obligatia sa afiseze la loc vizibil numarul de telefon la care se pot efectua programarile.

 

 

Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

 

Prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea 399/2006, a fost reglementat cadrul legal necesar aplicarii unor masuri cu caracter social care aveau în vedere asigurarea dreptului la concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate în cadrul sistemului, persoanelor asigurate, dreptul la concediile si indemnizatiile prevazute de actul normativ în cauza fiind conditionat de plata contributiei de asigurari sociale de sanatate destinata suportarii acestor indemnizatii.

A fost redus  intervalul, de la 90 de zile la 60 de zile de concediu medical, pe care medicul specialist le poate acorda fara acordul medicului de expertiza si a fost crescuta de la 5 zile la 7 zile perioada initiala pentru care plata incapacitatii temporare de munca este facuta de angajator.

.......cuantumul amenzilor  a fost majorat.............

 

 

Lege nr. 95 din 14/04/2006

privind reforma în domeniul sanatatii

- O.U.G. nr. 227/2008 publicata în MOF nr. 2 din 05/01/2009

- O.U.G. nr. 69/2009 publicata în MOF nr. 419 din 18/06/2009

- O.U.G. nr. 88/2009 publicata în MOF nr. 452 din 01/07/2009

- O.U.G. nr. 104/2009 publicata în MOF nr. 669 din 07/10/2009

Asistenta de sanatate publica reprezinta efortul organizat al societatii în vederea protejarii si promovarii sanatatii populatiei. Asistenta de sanatate publica se realizeaza prin ansamblul masurilor politico-legislative, al programelor si strategiilor adresate determinantilor starii de sanatate, precum si prin organizarea institutiilor pentru furnizarea tuturor serviciilor necesare

Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

 

 

 

Ordinul 1511 din 26/10/ 2009

Publicat in Monitorul Oficial 860 din 10 decembrie 2009 (M. Of. 860/2009)

 

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 1.662/2007 privind controlul prin verificare periodica a dispozitivelor medicale puse in functiune si aflate in utilizare

 

Ordin nr. 1331 din 21/10/2009

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 748 din 03/11/2009

 

privind modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 416/428/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2009

 

Hotarâre nr. 24 din 18/09/2009

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 750 din 04/11/2009

privind stabilirea cuantumului cotizatiei de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România.

 

UPDATE PFA-urile si AF-urile pot opta pentru continuarea activitatii, pana in 2010.

 

Persoanele fizice si asociatiile familiale autorizate si inregistrate in registrul comertului, in baza unor acte normative anterioare OUG nr. 44/2008, isi pot exercita dreptul de optiune pentru continuarea activitatii, pana in 2010, conform prevederilor OUG nr. 38/2009. Legea pentru aprobarea acestei ordonante a fost publicata luni in Monitorul Oficial.

 

pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 669 din 07/10/2009

 

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 417/431/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate în anul 2009

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 662 din 05/10/2009

 

 

 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 639 din 28/09/2009

 

 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 639 din 28/09/2009

 

Ordin 1133 / 2009

Emitent: Ministerul Sanatatii

 

ORDIN nr. 1.133 din 15 septembrie 2009

privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidentiat pe post si pe loc in medicina, medicina dentara si farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2009

 

Ordin 1131 / 2009

Emitent: Ministerul Sanatatii

ORDIN nr. 1.131 din 15 septembrie 2009

privind aprobarea Metodologiei pentru desfasurarea concursului de rezidentiat pe post si pe loc in medicina, medicina dentara si farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2009

METODOLOGIE din 15 septembrie 2009 pentru desfasurarea concursului de rezidentiat pe post si pe loc in medicina, medicina dentara si farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2009

 

Ordin 1122 / 2009 

Emitent: Ministerul Sanatatii

ORDIN nr. 1.122 din 14 septembrie 2009

pentru completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.487/2005 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unitatilor si subunitatilor sanitare si stabilirea indemnizatiilor de conducere maxime lunare, diferentiate in raport cu complexitatea si raspunderea ce revin functiei de conducere si marimea unitatii si subunitatii, precum si a indemnizatiilor pentru indeplinirea unor sarcini, activitati si responsabilitati suplimentare functiei de baza

 

 

privind organizarea si finantarea rezidentiatului

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 601 din 31/08/2009

 

privind aprobarea cuantumului taxei pentru efectuarea pregatirii în vederea obtinerii celei de-a doua specialitati de catre posesorii certificatului de specialist

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 423 din 22/06/2009

 

privind aprobarea Nomenclatorului de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 648 din 11/09/2008

 

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 538 din 03/08/2009

 

privind aprobarea Listei bolilor pentru care se excepteaza de la portul centurii de siguranta ocupantii unui autovehicul cu o capacitate mai mica de 3,5 tone si a formularului Certificatului medical de scutire pe motiv medical grav

 

privind examinarea starii de sanatate a prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant de stat si particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistentei medicale gratuite si pentru promovarea unui stil de viata sanatos

 • Newsletter

 • Medical Forum Targu Mures 24-25 aprilie 2024
  (Eveniment cu prezenta fizica) • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro