Medical Forum Targu Mures 22-23.03.2023
Dr Rodica Tanasescu
 Va rog insistent sa faceti Notificari de intrerupere a contractelor de colaborare cu laboratoarele sau cu orice alt furnizor in contract cu casa. Incepand de maine, orice contract/parteneriat/intelegere cu un furnizor aflat in contract cu casa se penalizeaza prin reziliere de contract, timp de 5 ani ! Consideram ca este un amestec nepermis al CNAS in managementul cabinetului si in dreptul nostru de a facilita accesul pacientilor la investigatii, mai ales ca CNAS nu platea nici un leu in plus. Desi ne-am opus serios si argumentat asupra acestei decizii a CNAS, singura modificare a fost ca, daca spatiul o permite, este posibila instalarea unui punct de recoltare a unui laborator, daca acesta are personal superior dedicat.

Alti colegi, mai ales in rural, aveau colaborari cu specialisti din alte domenii. Nici aceste colaborari nu mai sunt posibile, chiar daca aveau rolul de a permite pacientilor accesul la unele consultatii de specialitate.Asadar, in acest moment trebuie sa ne protejam cabinetele, chiar daca vom pune pacientii pe drumuri.

Completati in cate doua exemplare si trimiteti notificarile de reziliere de contract, pastrand cate un exemplar la cabinet.Dr. Rodica Tanasescu
Presedinte AMF-B
Presedinte SNMF
www.amf-b.ro
www.snmf.ro
.........

Extract din HG 205

. La articolul 18, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (3), (4), (5) şi (6), cu următorul cuprins:
(3) La contractare furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale depun o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu au încheiate sau nu încheie pe parcursul derulării raporturilor contractuale cu casele de asigurări de sănătate contracte, convenţii sau alte tipuri de înţelegeri cu alţi furnizori care se află în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate sau în cadrul aceluiaşi furnizor, în scopul obţinerii de către aceştia/personalul care îşi desfăşoară activitatea la aceştia de foloase/beneficii de orice natură, care să fie în legătură cu obiectul contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate.

(4) Dispoziţiile alin. (3) nu sunt aplicabile pentru situaţiile prevăzute de prezenta hotărâre şi normele metodologice de aplicare a acesteia, precum şi pentru situaţiile rezultate ca urmare a desfăşurării activităţii specifice proprii de către furnizori.

(5) În situaţia în care se constată de către autorităţile/ organele abilitate, ca urmare a unor sesizări/controale ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate/caselor de asigurări de sănătate, încălcarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (3), contractul se reziliază de plin drept.

(6) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate a fost reziliat în condiţiile prevăzute la alin. (5), casele de asigurări de sănătate nu vor mai intra în relaţii contractuale cu furnizorii respectivi timp de 5 ani de la data rezilierii contractului. Casele de asigurări de sănătate nu vor accepta, timp de 5 ani de la data rezilierii contractului, înregistrarea în niciun alt contract a entităţilor care preiau drepturile şi obligaţiile acestora sau care au acelaşi reprezentant legal şi/sau acelaşi acţionariat.

 

 

Notificare
Nr.... / 31.03.2015

         Catre ______________________
         In atentia domnului director general

Subscrisa CMI Dr. ________________, cu sediul în __________, str. _________ nr. ___, bloc: _____, scara: ___________, apt.: ______, JUDEŢUL / sectorul ________, înregistrată la Registrul Unic al Cabinetelor Medicale sub nr. ___________/__.__.1999, având cod unic de inregistrare ____________, tel./fax ____________, reprezentată prin Dr. ______________, în calitate de reprezentant legal, formulam prezenta:

            NOTIFICARE DE REZILIERE

a contractului de prestări servicii nr. ____ din data de _____________ in conformitate cu prevederile din contractul menţionat mai sus, incepand cu data de 1.04.2015.
Precizăm că în conformitate cu Hotărârea privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014—2015, art. 18, alin (3), acest tip de contract nu mai este posibil.

Art. 18, alin. (3) La contractare furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale depun o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu au încheiate sau nu încheie pe parcursul derulării raporturilor contractuale cu casele de asigurări de sănătate contracte, convenţii sau alte tipuri de înţelegeri cu alţi furnizori care se află în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate sau în cadrul aceluiași furnizor, în scopul obţinerii de către aceștia/personalul care își desfășoară activitatea la aceștia de foloase/beneficii de orice natură, care să fie în legătură cu obiectul contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate.

                                                        Data: 31.03.2015
                                                        prin reprezentant legal Dr. ____________________

 

model pt completare   Notificare reziliere contract

 

 

 • Newsletter


 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro